Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh inventarizace a katalogizace uložených vzorků Chlupáčova muzea historie Země (CHMHZ)
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (vedoucí práce) ; Ekrt, Boris (oponent)
Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...
Metodika tvorby bibliografických záznamů kramářských tisků, špalíčků a přívazků v online programu Ignis 2
Bydžovská, Iva ; Měřička, Matěj ; Klacek, Michal
Metodika tvorby bibliografických záznamů kramářských tisků v online nástroji Ignis 2 byla vytvořena v souvislosti s rozšířením funkčnosti internetové knihovny kramářských tisků Špalíček (www.spalicek.net). Popisuje tvorbu záznamů v mezinárodním XML formátu pro popis textových dokumentů Text Encoding Initiative (TEI P5). Navazuje na metodiku popisu kramářských tisků v již zastaralém programu Ignis - XML Record Editor, zpřesňuje a rozšiřuje jejich popis ve v současnosti platném TEI P5, zlepšuje kompatibilitu záznamů s knihovnickými formáty a umožňuje navazovat jmenné a geografické autoritní záznamy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Metodika pro katalogizaci tisků bibliofilské povahy
Glombová, Hana
Metodika vznikla jako jeden z výstupů projektu Bibliofilie ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně, v jehož rámci probíhalo zpracování a zpřístupňování bibliofilského fondu čtenářům. Bibliofilie disponují oproti knihám běžného fondu řadou specifik, proto je třeba je popsat jinak, detailněji. Metodika přináší zaměstnancům institucí (knihoven a muzeí), které bibliofilie spravují, návod, jak katalogizovat tyto vzácné tisky podle pravidel RDA ve formátu MARC 21 tak, aby pro výsledné záznamy byla maximalizována využitelnost záznamů a přístupnost fondu čtenáři z řad laické i odborné veřejnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Knihovna Státního zámku Litomyšl. Dějiny knihovního fondu, analýza a katalogizace jeho největší části
Večeře, Vít ; Sládek, Miloš (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Předmětem zájmu této diplomové práce je knihovna Státního zámku Litomyšl, která vznikla především jako produkt činnosti státních institucí ve 2. polovině 20. století svozem knih z okolních památkových objektů, školských zařízení a dalších institucí. Těžiště práce spočívá ve dvou základních segmentech - teoretickém a praktickém. V rámci teoretické části nabízí práce ucelené zpracování dějin knihovního fondu a analýzu vytčeného celku z hlediska tematického, chronologického, geografického, stranou nestojí ani jazyk, provenience nebo rozbor fyzického stavu knih. Velká pozornost je věnována grafické výzdobě tisků. Z hlediska tematického je zvláštní důraz kladen na nejzajímavější - byť nepříliš početnou - skupinu náboženských tisků a rukopisů. Druhá, praktická část práce, spočívající v katalogizaci knihovního fondu, pak znamená největší faktický přínos, a to především pro Národní památkový ústav, jenž tím získá dosud chybějící celkový přehled o obsahu jedné ze svých sbírek, ale rovněž tak pro odbornou veřejnost, pro níž sestavení katalogu knihovny znamená možnost jejího využití pro badatelské účely.
Elektronické knihy ve specializovaných knihovnách - akvizice, katalogizace a služby
Bártová, Tereza ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Bakalářská práce analyzuje situaci elektronických knih v českých specializovaných knihovnách. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně elektronické knize, se zaměřením na vědecké "e-born" monografie. Popsány jsou procesy spojené s vydáváním e-knih a obecné principy budování knihovního fondu. Dále je obecně zmapována situace v českých specializovaných knihovnách, zejména v souvislosti s dotačními programy MŠMT ČR na podporu infrastruktury výzkumu a vývoje (2000-2011). Zmíněny jsou možnosti vyhledávání e-knih. Formou hloubkového strukturovaného rozhovoru s odbornými pracovníky Národní technické knihovny a Národní lékařské knihovny byly zjištěny podrobnosti týkající se akvizice, zpracování a zpřístupnění elektronických knih a informace následně zpracovány a porovnány.
Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Čechách
Kotyzová, Markéta ; Večeřová, Petra (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Diplomová práce mapuje především současný stav muzejních knihoven v Čechách. Ve svých závěrech se opírá o výsledky plynoucí z dotazníku k tomuto účelu sestavenému. Pozornost je soustředěna na knihovní fondy muzejních knihoven (doplňování, zpracovávání, zpřístupnění, ochrana), prezentace knihoven prostřednictvím sítě Internet, způsob financování muzejních knihoven i jejich projektů. Kromě toho práce seznamuje čtenáře s vývojem muzejních knihoven s přihlédnutím k specifickému vývoji čtyř vybraných muzejních knihoven, dále se základní legislativou dotýkající se muzejních knihoven a jejich sbírek a s možnostmi jak vzájemné spolupráce muzejních knihoven, tak i spolupráce muzejních knihoven s jinými typy knihoven či dalšími institucemi. V závěru práce jsou vymezeny silné a slabé stránky muzejních knihoven a nastíněny možné tendence budoucího vývoje těchto knihoven. Práce je doplněna četnými grafy a tabulkami [Autorský abstrakt].
Návrh inventarizace a katalogizace uložených vzorků Chlupáčova muzea historie Země (CHMHZ)
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (vedoucí práce) ; Ekrt, Boris (oponent)
Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...
Historie, současnost a budoucnost výměnných formátů bibliografických dat
Rösslerová, Klára ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Disertace je zaměřena na výměnné formáty bibliografických dat, které jsou v knihovnické praxi používány od 60. let minulého století. Přes několik desetiletí nedošlo v této oblasti k příliš velké změně, přestože jsou předmětem odborných diskuzí. Od nového tisíciletí dochází k vyššímu tlaku na změnu. Cílem disertace je shrnutí aktivit na tomto poli a nastínění cesty možného vývoje. Nejprve jsou jednotlivé v minulosti i současnosti používané formáty analyzovány. Na základě analýzy jednotlivých současných projektů, ale i dotazníkových šetření, lze směr, kterým se tato oblast bude nyní ubírat, odhadnout. Aktivity nyní směřují k publikačnímu modelu založenému na principu propojených dat (linked data) při zachování současné katalogizační praxe. Klíčová slova: výměnné formáty, bibliografická data, formát MARC, formát MARC 21, propojená data, linked data, BIBFRAME, Schema.org, katalogizace 2
Metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih
Kašparová, Jaroslava ; Šípek, Richard
Metodika evidence provenienčních poznámek a značek v knihách v katalogizačním formátu MARC 21 je jedním z výsledků projektu PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí, který řešila Knihovna Národního muzea v letech 2012–2015. Stručně shrnuje stávající katalogizační doporučení a základní úpravy a rozšíření katalogizačního formátu MARC 21, část z těchto úprav je založena na doporučeních konsorcia CERL, autory části z nich jsou řešitelé projektu PROVENIO. Doporučení metodiky se týkají jak formátu MARC 21 pro bibliografické záznamy a upravují některé jeho části pro potřeby podrobného popisu provenienčích poznámek a značek, tak formátu MARC 21 pro autority, který metodika rozšiřuje s ohledem na potřeby katalogizace a dostatečně podrobné charakteristiky dřívějších vlastníků knih (osoby, rody, korporace) a jejich knižních sbírek. Zvláštní pozornost věnuje metodika provazování odlišných katalogizačních polí vážících se k jedné konkrétní provenienční poznámce či značce. Metodika obsahuje rovněž řízený heslář typologie provenienčních záznamů, který byl implementován formou autoritní databáze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.