National Repository of Grey Literature 175 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Library management system Olib 7: implementation process and administration
Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Diplomová práce se zabývá oblastí meziknihovních služeb na základe praktických zkušeností. Cílem je analyzovat a popsat soucasný stav techto služeb poskytovaných a využívaných v Knihovne AV CR a seznámit s jejich dalším možným vývojem s využitím nových technických a technologických prvku a vytvorit tak celkový obraz popisované cásti. Oblast meziknihovních služeb má i legislativní rámce v knihovním zákone a jeho provádecím predpisu a autorském zákone, s navazující národní metodikou pro meziknihovní služby, založenou také na mezinárodních smernicích a doporuceních. Mimo jiné, legislativa také povoluje zpoplatnení jen urcité cásti techto služeb, a proto tu nastala otázka zpoplatnit nebo ponechat bez poplatku i zbylou cást meziknihovních služeb. S automatizací meziknihovních služeb souvisí komunikacní protokoly vytvorené na základe mezinárodních norem a také možnosti využití nových technologií, vytvorení nových postupu pri zpracovávání agendy, poskytování a využívání meziknihovních služeb. K temto novým rešením muže sloužit analýza praxe konkrétního Oddelení meziknihovních služeb v Knihovne AV CR uskutecnované v reálném case, praktické zkušenosti knihovnic tohoto oddelení spolu s odborníky na nove zavádené technologické nástroje, kterým je napr. elektronické dodávání dokumentu.
Actual state of school libraries in the chosen districts of Prague
Klimentová, Eliška ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Tématem bakalářské práce je průzkum a zmapování situace školních knihoven na základních a středních školách, které jsou oficiálně zaregistrovány v Rejstříku škol v Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV, http:// www.uiv.cz ). Práce charakterizuje školní knihovny základních a středních škol obvodů Praha 6 - 10 v šesti základních oblastech, kterými jsou stručné informace o knihovně a o škole se školní knihovnou, umístění školní knihovny, o vybavení školní knihovny (knihovní fond, technické vybavení), otevírací době, personálním zajištění a o propagaci školní knihovny. Práce je zpracována na základě vlastního průzkumu realizovaném pomocí sociologických metod, jako je dotazník a rozhovor. Celý průzkum je nakonec srovnán také s některými statistickými údaji výkazu o školní knihovně zjištěnými Ústavem pro informace ve vzdělávání. [Autorský abstrakt].
International cooperation of libraries
Krajíčková, Jitka ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
Tematem diplomové práce je mezinárodní spolupráce knihoven. V úvodní části se práce zaměřuje na historické aspekty. Zmiňuje tři hlavní mezníky, které ovlivnily povahu komunikace textové informace. Dále práce uvádí hlavní oblasti spolupráce knihoven mezi něž řadí spolupráci v oblasti standardizace, katalogizace, věcného pořádání, sdílení dat a sdílení dokumentů. Podrobně se věnuje vzniku a vývoji nejvýznamnějších mezinárodních organizací, které se zaměřují na sféru informací a knihovnictví. Probrány jsou organizace IFLA, FID, OCLC a UNESCO. Závěrečná část probírá vybrané mezinárodní programy podporované Evropskou unií zaměřené na činnost veřejných knihoven, kterých se účastnila také Česká republika zastoupená Národní knihovnou ČR. Jsou jimi Publica (NK ČR se neúčastnila), PULMAN, CALIMERA a TEL-MEMOR.
School libraries in Spain and selected countries of Latin America: analysis and comparison with school libraries in the Czech Republic
Bjačková, Dana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Diplomová práce analyzuje současný stav školních knihoven ve Španělsku a podává nástin situace i v Latinské Americe. K hlavním cílům patří zejména porovnání se stavem školních knihoven v České republice. Zabývá se trendy v oblasti školních knihoven, legislativou na národní i mezinárodní úrovni a možným způsobem evaluace činnosti práce školních knihoven. Práce obsahuje šest kapitol a přílohu. Stěžejní částí práce jsou kapitoly třetí, čtvrtá a pátá, které detailněji popisují školní knihovny ve Španělsku podle nejnovějších studií z této oblasti, a porovnávají s Českou republikou. V závěru jsou vysvětleny použité zkratky. Přílohu diplomové práce tvoří ukázka projektu jedné školní knihovny ve Španělsku a popis elektronického adresáře španělských školních knihoven.
Options of library collections preservation and preventive prepararion for eventual natural disasters
Tomášková, Linda ; Kalkus, Stanislav (advisor) ; Stöcklová, Anna (referee)
Práce pojednává o tématu ochrany knihovních fondů před ničivými vlivy živelných katastrof. Úvodem podává přehled rizik, které mohou ohrozit fond, stanovuje preventivní a záchranné postupy pro minimalizaci škod způsobených živelnými pohromami a dalšími nebezpečnými jevy, navrhuje způsoby ochrany s cílem zvýšit úroveň zabezpečení uskladněných fondů. Samostatná kapitola je věnována kooperativním snahám v oblasti živelných katastrof na poli mezinárodním a v rámci České republiky. Dále se práce zabývá preventivní přípravou - vytvořením preventivního plánu, zmiňuje rizikové faktory a zdůrazňuje nutnost finančních rezerv. Popisuje podmínky potřebné pro dlouhodobé uchovávání knihovních fondů. Navrhuje řešení ideálního depozitáře. Text závěrečné kapitoly poukazuje na současný stav uložení dokumentového fondu na konkrétních případech oslovených knihoven.
Development of automated library systems in the Czech Republic in last 8 years
Hradilová, Alžběta ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
(in English) The goal of bachelor thesis "Development of automated library systems in the Czech Republic in last 8 years" is to describe the changes that have occurred in the subject of automated library systems in the Czech Republic in last 8 years, to characterize the current state of automation in 2014 and to introduce a summary and description of present automated library systems and companies that these systems are providing.
Acquisition in (professional / public) libraries
Černohlávková, Petra ; Buřilová, Marcela (advisor) ; Stöcklová, Anna (referee)
The bachelor's thesis focused on analysis and description of acquisition work in five followed libraries specialised on art. The theoretical part of the thesis describes profiling of collection, acquisition process, financial option of the acquisition, different methods of acquisition (purchase, gift, exchange, legal deposit and other resources). It also deals with e- resources, types of special document which are typical for the professional libraries and methods of evaluating effectiveness of acquisition. The practical part monitors in each library fund profile, the acquisition process, budget and different methods of acquisition. It also deals with e-resources, types of special document which are typical for the professional libraries and methods of evaluating effectiveness of acquisition. Each chapter about the library is followed by a short summary. In conclusion of the practical part the libraries are compered to each other and it is compared with the theoretical part at the end of the whole thesis.
Acquisition network system in Municipal Library of Prague
Lukavský, Ladislav ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Černá, Milena (referee)
Cílem bakalářské práce je podrobný popis akvizičních procesů probíhajících v Městské knihovně v Praze (dále jen MKP). Práce se skládá z šesti hlavních kapitol a přílohové části. První úvodní kapitola přináší všeobecný přehled o způsobech akvizice knihovního fondu v knihovnách. Druhá kapitola charakterizuje MKP jako celek, popisuje její síť poboček a knihovní fond. Třetí kapitola popisuje strukturu oddělení akvizice, zařazení tohoto oddělení do organizační struktury MKP a detailně se zabývá popisem akvizičního modulu knihovního systému Koniáš a akvizičního programu Akvizitor. Čtvrtá kapitola podrobně popisuje způsob výběru a nákupu tištěných monografií do celé sítě poboček MKP prostřednictvím nákupních komisí, uvádí ostatní způsoby doplňování české i zahraniční knižní produkce a zmiňuje všechny fáze procesu akvizice, evidence a následného zpracování dokumentů až po expedici na jednotlivé pobočky. Pátá kapitola přibližuje odlišnosti při akvizici periodik, zvukových nosičů, hudebnin, elektronických materiálů a speciálních dokumentů. Závěrečná šestá kapitola ukazuje na možnosti předpokládaného vývoje procesu akvizice v MKP. V přílohách je seznam poboček MKP, grafické znázornění organizace oddělení akvizice a jeho organizačně funkčního řešení, příklady seznamů na nákupní komise, příklad průvodky k dokumentu,...
Mobile libraries around the world
Rottová, Martina ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Myšková, Petra (referee)
Cílem této diplomové práce bude popsat jednotlivé zahraniční projekty týkající se mobilních knihoven. U každého projektu budou nejprve zmíněny obecné informace o realizaci, obslužnosti a využívanosti tohoto typu knihoven a poté se práce soustředí především na technické zajištění, počítačovou vybavenost, přístupnost odborných databází (online i na CD-ROM). Jednotlivé projekty budou rozděleny podle zemí, kde jsou realizovány.
Present state of automatization in libraries in the Czech Republic
Kuchtová, Marta ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Vlasák, Rudolf (referee)
Tématem práce je stav automatizace v knihovnách ČR. Cílem práce je tento stav popsat, uvést přehled automatizovaných knihovních systémů používaných v knihovnách v České republice za rok 2006. Dále je v práci uveden stav automatizace v jednotlivých krajích ČR.

National Repository of Grey Literature : 175 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Stöcklová, Alžběta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.