Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - příprava školení pro vedoucí na přírodovědeckém táboře
Maťáková, Jana ; Stratilová Urválková, Eva (vedoucí práce) ; Gajdošová, Veronika (oponent)
Přírodovědecká fakulta UK v Praze spolu s Domem dětí a mládeže Praha 10 každoročně organizuje pobytový a příměstský tábor. Všichni vedoucí tábora musí být před jeho začátkem proškoleni v BOZP, aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech účastníků. Dosud byl pro školení používán dočasný materiál, prezentace, která plně nevyhovovala požadavkům vedení tábora. Cílem práce proto bylo vytvořit vhodné didaktické materiály ke školení BOZP pro vedoucí na přírodovědeckých táborech. V teoretické části práce jsou porovnány volně dostupné prezentace na téma BOZP, které se však ukázaly jako nevhodné pro potřebný účel. Praktická část popisuje vzniklé didaktické materiály, které se nacházejí v příloze. Jedná se o příručku, jež je určena primárně pro školicího pracovníka, a dále tři prezentace, které jsou určeny k prezenčnímu školení. Příručka je doprovodným textem k těmto prezentacím, ve kterých jsou informace kvůli přehlednosti napsány stručně.
Sociální rozvoj na táboře využitím zážitkové pedagogiky
Zapletalová, Věra ; Hanková, Zdeňka (vedoucí práce) ; Richterová, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím zážitkové pedagogiky na letním dětském táboře. Teoretická část se zabývá v oblasti pedagogiky volného času dětskými tábory, zážitkovou pedagogikou a jejími prostředky pro sociální rozvoj žáků. V rámci výzkumu se zaměřuje na adaptaci nových studentů a jejich vztahy k budoucím spolužákům na letním dětském táboře pro děti věku 15-18 let. Analýza se vztahuje zároveň na využití metod zážitkové pedagogiky v programu tábora. V závěru dochází ke zjištění, že tábor novým studentům pomohl v navázání vztahů napříč obory a orientaci v klimatu školy a zavedených pravidlech.
Celotáborová hra - metodika a praxe
RAKUŠAN, Matyáš
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem celotáborových her, které doprovázejí letní dětské tábory. Nejprve se seznámíme s pojmy jako volný čas, tábor a hra, které úzce souvisí s celotáborovou hrou a pomohou nám pochopit principy její přípravy. Další část je věnována charakteristice vybraných spolků, které využívají celotáborové hry pro svoji činnost na táborech, které organizují. Dále následuje srovnání metodik příprav, realizace a závěru celotáborových her dle literatury, které jsou zmíněny v první části této práce, s postupy jednotlivých spolků.
Analýza principů muzikoterapie a zasazení jejích prvků do metodiky letního dětského tábora
LASCHOVÁ, Hana
Tématem bakalářské práce je analýza muzikoterapie, jejích principů a vytvoření aktivit s prvky muzikoterapie, které lze použít na letním dětském táboře. Práce teoreticky popisuje muzikoterapii a její hlavní témata - historii, metody, techniky a formy muzikoterapie a osobnost muzikoterapeuta. Věnuje se problematice letních dětských táborů a jejich náležitostem - vymezení zotavovací akce, osoby zajišťující akci a cílová skupina účastníků. V práci jsou shrnuty základní principy muzikoterapie, které vychází z literární rešerše. Stěžejní částí práce je popis aktivit, které nesou prvky muzikoterapie a jsou použitelné v metodice aktivit letního dětského tábora, speciálně na letním dětském táboře Pohoďák.
Historie skautingu v jižních Čechách
ZNACHOROVÁ, Lucie
Práce pojednává o historii skautingu ve světě a v českých zemích od počátku do současnosti, konkrétně je zaměřena na historii skautingu v jižních Čechách. Především se zaměřuje na vývoj skautského hnutí v jednotlivých skautských oddílech Jihočeského kraje a na průběh jejich činnosti od počátků až do padesátých let. Vývoj skautingu ve zvolené oblasti je řazen do dílčích etap podle významných milníků historického vývoje naší země. Práce se věnuje všem významným okolnostem souvisejícím se vznikem vývoje skautingu. V prvních dvou kapitolách je popsána historie světového a českého skautingu, chronologicky podle jednotlivých časových období. Druhé dvě kapitoly, které jsou stěžejní pro tuto práci, se zaměřují na vývoj a historii skautingu v jižních Čechách a v jednotlivých okresních městech této oblasti. Zde práce popisuje dvě zásadní období skautského vývoje. První období mapuje počátek skautingu v jižních Čechách a ve městech od počátku vzniku. Zaměřuje se na dvacátá a třicátá léta. Druhé období mapuje poválečná léta až k datu druhého zákazu skautingu. Zde se práce zaměřuje na poválečnou dobu v letech 1945 až 1950. Nejstarší informace byly čerpány z dochovaných archivních materiálů a kronik jednotlivých skautských oddílů. Zdrojem informací se rovněž stala dobová periodika a novinové články. Rovněž bylo čerpáno z almanachů zpracovaných skautskými pamětníky. Novější data se opírala o současnou literaturu, která zpracovala historii skautingu.
Možná uplatnění fenoménu camp při interpretaci soudobého českého kulturního prostoru
DEMETER, Peter
Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na specifickou výstřední estetiku zakládající se na hyperbolách, ambivalentních významech a ironickém postoji, pro niž se v angloamerickém prostředí ustálilo označení camp původně pocházející zřejmě z francouzštiny. Kořeny campu lze nacházet na dvoře Ludvíka XIV., kde můžeme zaznamenat zanícené snahy o kultivaci vyumělkovaného dvorského stylu, které kulminovaly v barokní metafoře světa jako divadla. Vlivem modernity a postmodernity se působnost campu rozšířila do různých oblastí kultury a jev začal skrze svou výstřednost korelovat s obecnou marginálností, respektive s něčím, co se vymyká "normalitě" a "přirozenosti", a tedy i zažitým schématům vnímání či ustáleným způsobům reflexe historie. Záměrem předkládané práce je na základě teoreticko-dějinného výkladu zmapovat projevy campu (zejména literární) s ohledem k českému prostředí, v němž může bohatý interpretační potenciál jevu osvětlit mnohé kulturně-společenské tendence.
Příprava a charakterizace proteinových konstruktů ke strukturní analýze acylační domény adenylát cyklázového toxinu z bakterie B. pertussis
Ryvola, Vojtěch ; Ječmen, Tomáš (vedoucí práce) ; Chmelík, Josef (oponent)
Černý kašel neboli pertuse je nakažlivé bakteriální onemocnění dýchacích cest způsobené bakterií B. pertussis. Navzdory velké proočkovanosti populace ve vyspělých zemích, patří černý kašel k nejrozšířenějším onemocněním, kterému lze předcházet očkováním. Bakterie B. pertussis produkuje celou řadu toxinů, které usnadňují osídlení a pomnožení bakteriálních buněk na hostitelském řasinkovém epitelu horních cest dýchacích. Jedním z těchto toxinů je adenylát cyklázový toxin, který je z bakteriálních buněk uvolňován pomocí sekrečního aparátu typu I a po jeho vápníkem-indukovaném sbalení je schopen dopravit přes cytoplasmatickou membránu hostitelských buněk svoji N-koncovou adenylát cyklázovou doménu, která po interakci s cytozolickým kalmodulinem katalyzuje přeměnu adenosintrifosfátu (ATP) na cyklický adenosinmonofosfát (cAMP). Vysoké hladiny cAMP vedou následně k poruchám buněčné signalizace a k zásadnímu omezení baktericidních funkcí fagocytujících buněk. Cílem této bakalářské práce bylo připravit a charakterizovat 'hybridní' proteinové konstrukty, které se skládají z C-koncové části acylační domény a N-koncové části RTX domény (v pozicích 881-1038 a 881-1047) napojené na C-koncovou část RTX domény (v pozici 1562-1681) nesoucí strukturní informaci pro inicializaci správného sbalení proteinové molekuly....
Vztah účasti na letních dětských táborech s vývojem morálního usuzování u dětí staršího školního věku
Kovářík, Ondřej ; Psohlavec, Lukáš (vedoucí práce) ; Bačáková, Radka (oponent)
Název Vztah účasti na letních dětských táborech s vývojem morálního usuzováním u dětí staršího školního věku. Cíle Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vztah je mezi účastí dítěte na letních táborech a jeho morálním vývojem. Sekundárním cílem bylo zjistit, jaký vztah má styl rodičovské výchovy a osobnost dítěte na jeho morální vývoj. Metody Výzkum byl proveden u 164 dětí staršího školního věku. V rámci výzkumu byly využity tři standardizované dotazníky sloučené v jeden, konkrétně dotazníky Alabama parenting questionnaire, BFI - 10 a Moral identity questionnaire. Výsledky z těchto dotazníků byly vyhodnoceny statistickou analýzou v programu SPSS. Následně byla s výsledky provedena korelační analýza, regresní analýza a T - Test. Výsledky Vztah mezi účastí na dětských táborech a vývojem morálního usuzování nebyl prokázán. Vztah mezi stylem rodičovské výchovy a morálním já se projevil u části dotazníku zabývající se tzv. pozitivním rodičovstvím. U vztahu s osobností se projevil na vývoj části morálního já pozitivní vztah vlastností přívětivost a svědomitost. Vztah mezi stylem rodičovské výchovy a morální integritou byl prokázán hraničně u nedůsledné disciplíny. U osobnosti a morální integrity byl prokázán silný vztah u vlastnosti svědomitosti dítěte. Závěr Vztah mezi účastí na dětských táborech obecně a...
Přehled nukleotidových sekundárních poslů u bakterií
Beneš, Tomáš ; Branny, Pavel (vedoucí práce) ; Dolejšová, Tereza (oponent)
Druzí poslové jsou malé molekuly, které jsou součástí jednoho ze základních typů buněčné signalizace. Jejich funkcí je přenášet signály od extracelulárních či intracelulárních receptorů ke specifickým efektorovým proteinům. Tento typ signalizace je evolučně starý a konzervovaný, vyskytuje se v každém buněčném organismu. Jednotlivé taxony se ale liší konkrétními sloučeninami, jež se v signální transdukci uplatňují. V bakteriích se ve většině případů využívají různé deriváty nukleotidů. Nejvýznamnějšími příklady jsou cAMP, (p)ppGpp, c-di-GMP a c-di-AMP. Bakteriální druzí poslové se zapojují do regulace metabolismu, tvorby biofilmu, stringentní odpovědi, osmoregulace, ochrany před virovou infekcí a do mnoha dalších procesů. Tato práce se kromě popisu těchto významných signálních drah zabývá i enzymy pro syntézu a degradaci těchto malých signálních molekul.
Podnikatelský záměr – zřízení stání pro obytná vozidla a obytné přívěsy
Vitoulová, Veronika ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Záměrem této bakalářské práce je zhotovení podnikatelského záměru pro zřízení stellplatzu na pozemku, který je ve vlastnictví mého otce. V analytické části zhodnotím nynější stav a celkově výchozí pozici pro část praktickou. Praktickou část věnuji konkrétnímu podnikatelskému záměru, jeho financování, nutností, bez kterých by se daný záměr neuskutečnil a v neposlední řadě jeho vyhodnocení, zdali je vůbec podnikatelský záměr realizovatelný.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: