Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 861 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Učitel očima veřejnosti
Koutníková, Šárka ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Němečková, Linda (oponent)
Diplomová práce Učitel očima veřejnosti je zaměřena na postoje a názory veřejnosti k osobnosti učitele. Dále se detailněji zaměřuje na učitele přírodopisu/biologie a jejich vyučovaný předmět. Diplomová práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje vztah školy a společnosti, charakterizuje pojem učitele, dále mapuje kariérní dráhu učitele a jejich vybrané problémy, se kterými se mohou v profesní oblasti setkat. Učitelům přírodopisu/biologie je věnována samostatná kapitola, která popisuje přírodovědné vzdělání, učitele přírodopisu/biologie a vybrané prvky související s výukou. V praktické části je realizováno dotazníkové šetření formou kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 144 respondentů. Zjištěná data jsou znázorněna ve sloupcových grafech se slovním popisem. Pro ověření hypotéz je použit Z-Score test. Dotazník je zaměřen v první části na osobnost učitele. Výsledky této části vypovídají o tom, že se respondenti staví k osobnosti učitele velmi příznivě. U učitelů jednoznačně respondenti upřednostňují odborné znalosti. Zjištěné výsledky ve druhé části ukazují na to, že oslovená veřejnost považuje výuku přírodopisu i biologie za důležitý předmět. Do její výuky by zařadili hlavně exkurze, vycházky do přírody a kvalitní pomůcky. V rámci diskuze jsou shrnuty výsledky...
Analýza vyučovacích hodin přírodopisu a biologie zaměřená na profesní vidění a reflexi budoucích učitelů
Němečková, Linda ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Škoda, Jiří (oponent) ; Čížková, Věra (oponent)
Pedagogické praxe jsou podstatnou složkou ve vzdělávání budoucích učitelů, neboť při nich dochází k rozvoji specifických znalostí důležitých pro výkon učitelské profese. Disertační práce se věnuje profesnímu vidění a schopnosti reflexe u budoucích učitelů biologie v průběhu pedagogických praxí. Konkrétně se práce zabývala analýzou samostatných reflexí studentů a hospitačními rozhovory. Výzkum sestává z několika studií. V první studii byla provedena analýza 130 písemných reflexí pořízených před a po individuálním sledování videozáznamu z vyučovacích hodin 65 studentů. Pro analýzu písemných reflexí byl použit kategoriální systém dle Sherin a van Es (2008). U studentů konajících svoji první praxi na základních školách byl, na rozdíl od studentů působících na středních školách při své druhé praxi v rámci studia učitelství, po sledování vlastního videozáznamu z výuky zaznamenán statisticky významný posun napříč celou řadou kategorií profesního vidění. Dále byla uskutečněna výzkumná sonda zacílená na hlubší výzkum povahy hodnotících výroků. Výzkumné sondy se zúčastnilo 10 budoucích učitelů biologie a bylo analyzováno 40 písemných reflexí. Pozitivní povaha výroků převažovala především během praxí na základních školách. Poté, co studenti zhlédli videozáznam z vlastní vyučovací hodiny, však převažovala...
Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení
Škarková, Barbora ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Blažová, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak učitelé realizují projektovou výuku s hlavním zaměřením na gymnázia a výuku biologie a také prozkoumat, jaký má projektová výuka vliv na žákovo učení. Data byla získávána metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly uskutečněny se dvanácti učiteli a padesáti žáky na šesti gymnáziích ve třech krajích Česka. Pro zpracování dat byla použita metoda zakotvené teorie. Učitelova realizace projektové výuky a vliv projektové výuky na žákovo učení jsou ovlivněny různými aspekty, které jsou v práci diskutovány. Součástí práce je analýza vybraných českých literárních a internetových zdrojů informací zabývajících se projektovou výukou. Klíčová slova: projektová výuka, realizace projektové výuky, zakotvená teorie, gymnázium, biologie
Od Severu na Jih: Obrazový atlas lesních habitatů Atlantické Evropy
Valtrová, Žofie ; Šizling, Arnošt Leoš (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
V této diplomové práci jsem se pokusila způsobem srozumitelným pro studenty středních škol ukázat, jak se mění krajina atlantické Evropy od severu k jihu. Vytvořila jsem příručku využitelnou ve výuce s názvem Od severu na jih: Obrazový atlas lesních habitatů atlantické Evropy. V příručce můžeme na profilových fotografiích po 50 kilometrech sledovat změnu krajiny. Fotografie doplňuje učební text o biomech Evropy. Součástí tohoto textu jsou informace o klimatických podmínkách, rostlinách a živočiších a jejich vztazích k danému prostředí i o roli člověka v těchto biomech. Základní text doplňují informace o zajímavostech daného biomu oddělené formou boxů. Ve druhé části práce jsem se zaměřila na využití mé příručky ve výuce. Vytvořila jsem několik námětů, které mohou sloužit jako inspirace pro pedagogy. Tato příručka se snaží propojit výuku o biomech v předmětech biologie a zeměpis tak, aby došlo k mezipředmětové vazbě, díky které si studenti uvědomí, jak se mění v Evropě krajina plynule z jednoho biomu do druhého. KLÍČOVÁ SLOVA biomy, krajina, atlantická Evropa, přírodní prostředí, biologie, zeměpis
Studijní materiály pro badatelsky orientované vyučování k tématu sinic a řas na středních školách
HNÁTEK, David
Úvod diplomové práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou - od úrovně bádání, až po její hodnocení. Následující praktické rady pro učitele shrnující informace o možnostech získávání přírodního materiálu pro výuku, tvorbě trvalých preparátů rozsivek a příklady vhodné determinační literatury. Stěžejní část této práce představuje 12 vypracovaných studijních materiálu pro badatelský způsob vyučování rozdělených do pěti algologicky orientovaných témat: (1) fyziologie sinic a řas, (2) biodiverzita stojatých vod, (3) obranné mechanismy řas vůči predaci, (4) role sinic a řas v bioindikaci, (5) obsahové látky v sinicích a řasách a jejich význam pro člověka. Jednotlivé studijní materiály obsahují informace o úrovni bádání, metodické pokyny pro učitele s teoretickým základem a úvodními otázkami, které mají studenty na motivovat, dále obsahují záznamový arch pro studenty a na závěr vlastní navrhnuté řešení pokusu pro učitele. Další částí této práce je porovnání badatelsky orientované výuky s výukou frontální, které je provedeno pomocí didaktického testu.
Půdní biologie v učebních osnovách biologie pro střední školy
HAJŠMANOVÁ, Klára
Diplomová práce se zabývá výukou půdní biologie na středních školách a víceletých gymnáziích. Prozkoumává dostupné učebnice biologie a hodnotí jejich obsah týkající se půdní biologie. Součástí práce je průzkum mezi učiteli biologie zaměřený na současnou výuku, dostupnost materiálu a požadavky učitelů k výuce půdní biologie na jednotlivých školách. V závěru navrhuji vzdělávací projekt, zaměřující se na význam půdy.
Postoj žáků středních škol k biologii
Tichá, Natálie ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Kuba, Radim (oponent)
Porozumění postojům žáků k jednotlivým předmětům je důležité pro podporování jejich zájmu o daný předmět. Mnohé studie se zabývaly postojem žáků k přírodním vědám jako celku a bylo dokázáno, že se jejich zájem o ně s přibývajícím věkem snižuje. V českém prostředí najdeme práce zabývající se postojem žáků základních škol k přírodopisu, postoje středoškolských žáků k biologii jsou zde však v současné době méně prozkoumány. Z toho důvodu je předložená práce zaměřena na postoje žáků gymnázií k biologii a vybrané proměnné (věk, pohlaví, nejoblíbenější předmět a mimoškolní aktivity), které jej ovlivňují. Dále se práce zaměřuje na názor žáků na jednotlivé obory biologie vyučované na gymnáziích, a to z pohledu užitečnosti pro život, obtížnosti a míry pozornosti, která jim byla učitelem věnována v rámci hodin biologie. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření na gymnáziích v České republice a zúčastnilo se ho celkem 192 žáků. Z výsledků diplomové práce vyplývá, že postoje žáků k biologii jsou neutrální. Kladnější postoj k biologii byl zjištěn u dívek a mladších žáků. Dále byl potvrzen vliv nejoblíbenějšího předmětu a mimoškolních aktivit na postoje žáků k biologii. V případě biologických oborů byla jako nejužitečnější obor pro život žáky zvolena biologie člověka. Jako nejobtížnější biologický obor žáci...
Přístup učitelů gymnázií k přípravě studentů na přijímací zkoušky z biologie na vybrané vysoké školy
Hajžmanová, Tereza ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Název: Přístup učitelů gymnázií k přípravě studentů na přijímací zkoušky z biologie na vybrané vysoké školy. Autor: Bc. Tereza Hajžmanová Katedra: Katedra biologie a enviromentálních studií Vedoucí práce: RNDr. Lenka Pavlasová Ph.D. Abstrakt: Přípravu gymnaziálních studentů pro studium na vysoké škole v biologických oborech velmi významně ovlivňují jejich učitelé biologie. Je tedy důležité znát fakta této přípravy. Např. jak často probíhá, jakým způsobem, které metody se pedagogům osvědčily, zda přizpůsobují náplň přípravy konkrétním vysokým školám apod. Sestavením seznamu vysokých škol, které poskytují biologické obory, a zjištěním míry úspěšnosti uchazečů v těchto oborech byly zjištěny nejžádanější biologické obory. Následně byly u těchto oborů analyzovány podmínky přijímacích zkoušek, aby byla maximalizována úspěšnost uchazečů. Z těchto údajů mohou pedagogové vycházet při přípravě svých studentů. V rámci výzkumu bylo formoudotazníkového šetřeníosloveno 186 učitelů biologie na pražských gymnáziích. Pomocí těchto dotazníků bylo zjišťováno, jakým způsobem a za jakých podmínek své studenty na přijímací zkoušky připravují. Většina výsledků dopadla dle očekávání. Převažuje příprava pomocí seminářů za využití učebnic a pracovních listů. Pozitivním zjištěním bylo, že se téměř polovina pedagogů snaží o...
Metody regulace invazních plevelů na zemědělské půdě: uplatněná certifikovaná metodika pro praxi
Mikulka, Jan ; Štrobach, Jan ; Andr, Jiří ; Burešová, Věra
Biologie, ekologie, reprodukční schopnosti a metody regulace vybraných invazních plevelů na zemědělské půdě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití expozic primátů ve výuce na základní škole
Vilímová, Tereza ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Hlaváčová, Lucie (oponent)
Diplomová práce navrhuje možnost, jak využít expozice primátů v pražské zoologické zahradě při realizaci školní exkurze určené pro žáky 7. či 8. ročníku základní školy. Práce je rozdělena na jednotlivé části, které teoreticky rozebírají význam exkurzí pro výuku a následně se prakticky soustředí na usnadnění hladkého průběhu exkurze i další aktivity, které exkurzi předcházejí či na ní volně navazují. V práci je detailně popsáno obecné rozdělení primátů do jednotlivých druhů a jsou uvedeny základní informace o primátech, které pražská zoologická zahrada chová. Rovněž je detailně popsána navržená trasa exkurze včetně jednotlivých expozic, kde je možné jednotlivá zvířata vidět. Hlavním cílem bylo vytvořit pro učitele podrobný návod jak exkurzi uskutečnit, aby proběhla úspěšně. Účelem práce rovněž bylo vytvořit podklady, které napomohou aktivnímu zapamatování sdělených informací a povedou k probuzení zájmu dětí o tak zajímavý živočišný druh, jakým primáti jsou. Vzhledem k tomu, že většina primátů je v současnosti ve svém přirozeném prostředí ohrožena vyhynutím, je téma exkurze úzce spojeno s problémy ochrany životního prostředí a odpovědným přístupem k využívání přírodních zdrojů. Klíčová slova Primáti, Výuka, Základní škola, Biologie, Chování, Didaktika biologie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 861 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.