Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 893 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Badatelsky orientovaná výuka k tématu sinic a řas
BŘEZINA, Petr
Tato práce se věnuje tématu středoškolské badatelsky orientované výuky (BOV) se zaměřením na fykologii. V rámci výzkumu byla zjišťována vybavenost školních laboratoří, proveditelnost BOV a postoj učitelů k tomuto přístupu. Bylo vytvořeno pět badatelsky orientovaných úloh, spolu s metodickými poznámkami a návrhy pro vyučující. V práci byly diskutovány problémy s obecnou výukou fykologie a zaváděním BOV do českého vzdělávacího systému.
Mobilní aplikace a metoda CLIL ve výuce biologie
Valtrová, Pavlína ; Kotvaltová Sezemská, Karolína (vedoucí práce) ; Chlebounová, Irena (oponent)
Tato práce je zaměřena na metodu CLIL a využití mobilních aplikací ve výuce biologie. CLIL je zkratka z anglického jazyku "content and language integrated learning". Jedná se o výukovou metodu, která kombinuje výuku cizího jazyku a odborného předmětu; v tomto případě se jedná o přírodopis a anglický jazyk. CLIL pomáhá zlepšit komunikační dovednosti a žáci dosahují vyšší úrovně v psaném i mluveném projevu. Mým cílem bylo zjistit, zda je metoda CLIL vhodná pro žáky ZŠ. V rámci této práce jsem navrhla 5 úloh, které kombinují CLIL a použití mobilních telefonů. Úlohy jsou zaměřené na následující témata: vesmír, potravní vztahy, buněčná biologie, biologie hub a zoologie bezobratlých. Všechny úlohy jsou určeny pro 6. ročník ZŠ a navrhovala jsem je tak, aby byly realizovatelné v rámci 1 VH. U každé úlohy žáci pracují s jinou mobilní aplikací. Mobilní telefony jsem se rozhodla využít především z důvodu jejich dostupnosti, protože je má v dnešní době téměř každý. Studie ukazují, že zvyšují různorodost ve výuce, u žáků dochází k nárůstu motivace a v hodině jsou výrazně aktivnější. Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má na výuku využití mobilního telefonu. Výzkum byl realizovaný na vybrané základní škole ve Středočeském kraji. Ke každé úloze jsem vytvořila pracovní list v rozsahu 2 strany A4. Ověření...
Quantitative 3D characterization of biological structures by X-ray computed microtomography
Tesařová, Markéta ; Vaňhara,, Petr (oponent) ; Oberta,, Peter (oponent) ; Zikmund, Tomáš (vedoucí práce)
Modern developmental biology uses a broad spectrum of methods for analysing structures of interest. Multi-disciplinary teams are currently pushing forward the understanding of biological questions using 3D approaches. However, one major challenge of 3D imaging techniques in biology is a lack of methodology for quantifying observed phenomena that are often the cause of developmental or genetic disorders. One of the methods whose application has been widely spread in recent years is X-ray computed microtomography (microCT). This technique provides isotropic resolution up to 1 µm and, when a sample is appropriately prepared, a wide variety of tissue differentiation. However, biological structures are usually diverse in size and shape, and every task requires a specific solution regarding data processing. This work addresses the implementation of microCT for imaging and mainly 3D characterization of biological structures ex-vivo. Particular emphasis is given to analysing soft tissues in mouse embryos’ heads and imaging salamander species, focusing on their regeneration ability. This work describes the relevant information for microCT users dealing with biological samples; it includes the preparation of the sample for measurements, selecting suitable parameters for the experiment and mainly subsequent quantitative analysis of 3D datasets. The latest technological advancements in 3D imaging were studied and tested on concrete projects in the field of developmental biology, where 3D information from microCT played a key role.
Francouzský evolucionismus ve světle moderní vědy
Šlégr, Pavel ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Sobotka, Milan (oponent) ; Plašienková, Zlatica (oponent)
dizertační práce Název práce: Francouzský evolucionismus ve světle moderní vědy Autor práce: Mgr. Pavel Šlégr V této práci jde zejména o srovnání myšlení dvou francouzských myslitelů-křesťanských evolucionistů 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století: Henri Bergsona a Pierra Teilharda de Chardin. Mé srovnání postupuje podle tematických oblastí: biografie obou myslitelů, čas a prostor, překonávání mechanicismu, kauzalita a teleologie, zdroje, směr a struktura evoluce, evolucionismus 19. století, evolucionismus 20. století. Další část práce je věnována chápání člověka v díle obou myslitelů. Tato práce se zabývá též současným evolucionismem, založeným zejména na statistických metodách práce s geny a jejich modely. Práce se zabývá také moderními fyzikálními a kosmologickými teoriemi a uvádí je do souvislosti s dílem Bergsonovým a Teilhardovým.
Distanční praktická výuka a učení
Zdobinská, Helena ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Jedličková, Tereza (oponent)
Tato diplomová práce mapuje výuku praktických přírodovědných aktivit během vynuceného distančního vzdělávání v období pandemie covid-19. V teoretické části distanční výuku definuji a zabývám se jejími charakteristikami, ke kterým například patří chybějící fyzický kontakt, využití komunikačních platforem, synchronní a asynchronní způsob výuky, určitá nutnost samostatnosti a potřebná úroveň digitální kompetence. K získání dat byly sestaveny anonymní dotazníky pro žáky a jejich učitele přírodovědných předmětů (přírodopisu či biologie, chemie, fyziky). Otázky byly otevřené, uzavřené s výběrem možností nebo hodnot na škále. Výzkumný vzorek se skládal z 543 žáků a 24 učitelů ze základních škol a gymnázií v Praze a Středočeském kraji. Odpovědi jsem rozřadila do kategorií a spočítala četnosti. U škálových odpovědí byl zjištěn průměr, medián, minimální a maximální hodnota. Pro otestování nezávislosti mezi odpověďmi na vybrané otázky jsem použila Pearsonův chí kvadrát test nezávislosti. Ukázalo se, že učitelé při distanční výuce zadávali méně praktických aktivit, jako jsou pokusy, pozorování a tvorba, než bylo pro ně běžné při prezenční výuce. Naopak větší pozornost dostala práce s textem. Ze sledovaných metod byla podle žáků nejvhodnější tvorba. Většina učitelů vedla hodiny kombinací synchronního i...
Výuka parazitismu na základních a středních školách
Čiháková, Kateřina ; Mourek, Jan (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
Tato diplomová práce má za cíl zmapovat situaci výuky parazitismu na základních školách a gymnáziích. Proto obsahuje analýzu dostupných učebnic základních škol a gymnázií - informuje o možnostech hodnocení učebnic z různých hledisek, která pomůže stávajícím i budoucím učitelům biologie lépe poznat dostupné učebnice na trhu a vybrat správnou učebnici pro výuku parazitismu. Dále zahrnuje výsledky testů znalostí studentů o parazitismu, které jsou celkově velmi dobré. Naopak o možné manipulaci parazitů svými hostiteli by se studenti měli dozvědět daleko více. Další částí diplomové práce je dotazníkové šetření mezi učiteli gymnázií. A právě informace o obsahu výuky parazitismu ze strany učitelů a samotné výsledky zájmu studentů o problematiku manipulační hypotézy poukazují na možnosti zlepšení a zkvalitnění začlenění této problematiky do výuky. Součástí této práce je také analýza RVP, vlastní návrh části ŠVP, co se týče výuky parazitismu, nově vytvořené výukové materiály pro výuku parazitismu - pracovní listy, didaktické hry a powerpointová prezentace. A díky realizaci výuky manipulačního chování parazitů jsem také zjistila, že zájem studentů o téma parazitismu, zvláště o manipulační chování parazitů, je veliký a proto by byla škoda tuto nově probádanou oblast parazitismu dále nepředat svým studentům....
Badatelsky orientovaná výuka v přírodních vědách
Nedomová, Martina ; Čížková, Věra (vedoucí práce) ; Kettnerová, Bohumila (oponent)
V bakalářské práci jsou charakterizovány mezinárodní výzkumné projekty v oblasti přírodovědného vzdělávání PISA (Programme for international student assessment), TIMSS (Third international mathematics and science study) a projekt ROSE (Relevance of science education). V druhé části se práce zaměřuje na aktivity Evropské unie, které se zabývají problematikou spojenou s nezájmem žáků o přírodní vědy. Z průzkumů EU vyplynula jistá doporučení, z nichž k nejvýznamnějším patří zařazování badatelského přístupu do vzdělávání. Charakteristikou tohoto způsobu výuky se zabývá další část práce. Popsány jsou také projekty probíhající v Evropě, které aplikují tento přístup do vzdělávání. V závěru práce je uveden český projekt "3V", jenž tento nový přístup aplikuje v biologii.
Přírodovědná exkurze do oblasti Českého krasu pro vyšší gymnázium
Pekárovics, František ; Holcová, Katarína (vedoucí práce) ; Vajskebrová, Markéta (oponent)
Cílem bakalářské práce je návrh a rozpracování modelu školní přírodovědecké exkurze, s využitím CHKO Český kras jako oblasti, v níž by se měla uskutečnit. Dále vytvoření souboru pracovních listů a metodických doporučení pro hladký průběh exkurze.
Přírodovědné pokusy ve volnočasových činnostech dětí mladšího školního věku
Moulisová, Marie ; Čapek Adamec, Martin (vedoucí práce) ; Kropáčková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím volného času dětí mladšího školního věku se zaměřením na přírodní vědy (zejména chemii, fyziku a biologii) - v návaznosti na další obory. Předkládá řadu praktických návrhů, jejichž prostřednictvím je možné dětem tyto zajímavé obory zábavnou i poučnou formou přiblížit. V teoretické části jsou stručně popsány jednotlivé vědní obory, z nichž se dále v rámci jednotlivých návrhů vychází, dále volnočasová zařízení, kde je možné návrhy realizovat, či specifika dětí mladšího školního věku. Praktická část popisuje pokusy v rámci jednotlivých vědních oborů, na nichž je demonstrována jejich praktická realizace. Návrhy pokusů a činností vychází z běžného života. Cílem práce je přiblížit dětem hravou formou tyto oblasti, s nimiž se během života běžně setkávají, ale často si je neuvědomí a nedovedou je zdůvodnit. Závěrečná reflexe je zaměřena na zhodnocení vhodnosti jednotlivých návrhů, popis úskalí při jejich realizaci a možné vylepšení.
Rostlinné alkaloidy - začlenění učiva do tématického okruhu Biologie rostlin na víceletých gymnáziích
Větrovská, Eva ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Odcházelová, Tereza (oponent)
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na začlenění učiva rostlinných alkaloidů do běžné výuky na osmiletých gymnáziích nebo odpovídajících ročnících základních škol a středních škol. Cílem diplomové práce je poskytnout informace o významných rostlinných alkaloidech, začlenění této problematiky v kurikulárních dokumentech a jsou zde specifikovány vybrané metody výuky. Tyto metody byly prakticky ověřeny na Gymnáziu Karla Čapka, Dobříš, a to pomocí autorských návrhů ve vyučovací hodině, projektové výuce a laboratorním cvičení. Z hlediska přínosu pro žáky bylo ověřeno, že výuku rostlinných alkaloidů v organizačních formách - projektová výuka a laboratorní cvičení - lze provést efektivněji než v běžné vyučovací hodině. Klíčová slova: rostlinné alkaloidy, vyučovací metody, vyučovací hodina, projektová výuka, laboratorní cvičení, biologie, chemie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 893 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.