Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 214 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Rituál - mezi výtvarným a divadelním
Janda, Jakub ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Tsikoliya, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává o rituálu, jakožto pojítku mezi výtvarným a divadelním světem. V teoretické části je prozkoumáno široké pole rituálů, které poslouží jako východisko pro pedagogický úkol. V didaktické části je kladen důraz na nahlížení na umění jako na jeden celek z pohledu teorie "Gesamtkunstwerku", kdy je možné žáky pomocí výtvarných aktivit seznamovat s dalšími tématy z oblasti kultury, umění a historie. Na základě průzkumu problematiky oblasti rituálů byla vybrána opera Rosenkavalier jako vhodné téma pro didaktickou transformaci. Díky ní je nejen možné se zaměřit na problematiku rituálů, ale prozkoumat i období baroka a rokoka, vládu Marie Terezie, případně zajít do oblasti literatury skrze dílo Huga von Hofmannsthala, autora libreta, seznámením se s operou, jako dramaticko-hudební divadelní formou a dílem Richarda Strausse, autora hudby k této opeře. Autorská část práce se zaměřuje na formy kresby a její použití v souvislosti s dramatickým uměním. KLÍČOVÁ SLOVA rituál, drama, opera, baroko, rokoko, výtvarná řada, kresba, performance, prostor, čas
Studie sakrálního prostoru
Němec, Lukáš ; Jáně, Miroslav (oponent) ; Zdařil, Zdeněk (vedoucí práce)
Vytvoření návrhu dálniční kaple, která je součástí dálničního odpočívadla. Je zasazená do historicky kulturního prostředí baroka, blízko národní kulturní památky Kuks, proto čerpá z barokních stavebních forem a principů.
Obnova městských lázní v Malých Svatoňovicích
Macek, Štěpán ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér obnovy památek. Tématem ateliérové práce bylo zamyšlení se nad vhodným využitím památkově chráněného objektu v historickém jádru obce Malé Svatoňovice a vytvoření architektonické studie. Navrhl jsem následující koncepci. Stavba by měla sloužit jako obecní dům, proto jsem zde soustředil funkce tomu odpovídající: obecní úřad, obřadní síň, muzeum, lékařské ordinace, kosmetika, lékárna, a nakonec i lázně, které zde měly dlouholetou tradici. Při obnově objektu postupuji synteticky. Zkoumám kvalitu a zachovalost jednotlivých vrstev. To nejlepší z každé vrstvy vyzdvihuji. Pokud se některá nezachovala, ale přesto měla své kvality, připomínám ji novým jazykem. Myslím, že to byl Tadao Ando, kdo řekl: „Má-li být genius loci čitelný, je třeba ho oživit a vyprovokovat invenčními vstupy.“ Slučuji moderní s historickým pomocí nadčasového.
Architektonická kresba jako východisko rekonstrukce projekčního záměru z doby kolem roku 1700: jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci
Martinelli, Dominik ; Langerová, Lucie (oponent) ; Šopák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práca obsahuje metodiku rekonštrukcie barokového kostola z prelomu 17 a 18 storočia. Z pôvodného zámeru sa zachoval neoznačený pôdorys. Na tomto základe sa procesom aplikovania vedomostí, odbornej literatúry, komparácie, bádania v archívoch a osobnej obhliadky podobných stavieb vytváral hypotetický model kostola s jeho kompletnou dokumentáciou. V procese rekonštrukcie sa objavovalo množstvo otázok, na ktoré sa nachádzali odpovede. Výsledkom práce je návrh hypotetického kostola. Súčasne si autor osvojoval princípy a zákonitosti navrhovania stavieb v období baroka vzhľadom na ich vtedajšie myslenie, vedomosti a technické možnosti.
Obnova hostince Peklo v Tišnově
Streďanská, Lucie ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářská práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér obnovy památek. Tématem této práce bylo nalezení vhodné koncepce nového funkčního využití s ohledem na historickou podstatu památky a její stavebně technický stav. Součástí návrhu byla také novostavba objektu bydlení pro majitele v areálu hostince a řešení veškerých okolních ploch. Výsledkem byla architektonická studie památkové obnovy s důrazem na životaschopnost a proveditelnost. Cílem bakalářské práce je šetrná obnova objektu s důrazem na jeho znovuoživení jak nově včleněnými funkcemi, tak originálními výrazovými prvky. Do hostince se znovu navrátil provoz degustační pivnice v dochovaném gotickém sklepě. Kulturně-společenským srdcem objektu se staly řemeslné dílny s prodejnou ručně vyráběných produktů a multifunkční sál. Provoz byl doplněn o ubytovací jednotku pro správce objektu, k tomuto provozu náleží i nová přístavba, přiléhající k západnímu křídlu, do které byl situován provoz příručního skladu v 1NP a koupelny správce ve 2NP. V poslední řadě bylo oživeno i podkroví objektu s rekonstruovaným krovem. Tato část funguje jako mobilní a víceúčelový prostor, jenž je možné přizpůsobit dle aktuálních potřeb jak pro dětské tábory, tak pro přednáškové akce a čtení. Jedním z výrazných charakteristických prvků této práce se stávají atypická střešní okna kopírující zakřivení mansardové střechy. Tyto okna tak vizuálně propojují venkovní život na ulici a dění v prostorech podkroví. Tento výrazový prvek je doplněn o tmavé kovové akcenty obnovené venkovní pavlače, ocelového rámového lemování okenních otvorů, iluzivní vjezdové brány a nové přístavby.
Obnova zámku ve Velkých Němčicích
Malínková, Valerie ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá obnovou zámku ve Velkých Němčicích. Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii, vypracovanou v předmětu AG033 Ateliéru obnovy památek. Zadáním práce je zhotovení kompletního projektu vhodného obnovení a rekonstrukce zámku a navržení jeho nového využití. Současně se v práci zaměřuji i na řešení nejbližšího okolí zámku. Řešený objekt bude koncipován jako společensky kulturní objekt s administrativními funkcemi. Zámek by měl sloužit jako nový obecní dům, a v souladu s tím budou do zámku vytvořeny následující místnosti: obřadní síň, infocentrum, kancelář starosty, kancelář sekretářky, matrika, kancelář účetní, archiv, knihovna, klubovna, občerstvovací zařízení a interaktivní místnost. K docílení zavedení nového provozu do zámku je nutné provést správnou obnovu historického objektu. Za pomoci průzkumů a historických pramenů zkoumám architektonické hodnoty a konstrukce stavby. Snažím se maximálně zachovat historicky významné vrstvy, odstraňovat rušivé novodobé prvky a navracet objektu původní výraz. Za pomocí nových technologií se snažím stavbu zachovat také pro budoucí generace. Moderních konstrukcí a prvků navrhuji minimum, a tedy většinu své pozornosti věnuji především správné rekonstrukci a obnově.
VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR – RUDOLFOV
Kordík, Pavel ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Prostřednictvím diplomové práce jsem se rozhodl definovat podobu a náplň potenciální rekonstrukce zámečku, jenž by mohla dobře sloužit městu Rudolfov. Diplomová práce je zakončením série analýz a návrhů zabývajících se městem Rudolfov a jeho veřejným prostorem, které jsem vypracoval v rámci svého magisterského ateliérového tématu: Město - Vize budoucnosti. Práci jsem rozdělil do 4 semestrů, kdy v 1. semestru jsem se věnoval podrobné analýze města Rudolfov a vytipování jeho problémových míst, jimiž jsem se dále zabýval. Ve 2. semestru jsem na základě těchto analýz vypracoval studii pro nové městské centrum. Ve 3. semestru jsem na práci navázal urbanistickou studií zástavby severního svahu s vazbou na nově vzniklé centrum města. Pro diplomovou práci jsem zvolil problémové a hodnotné místo města s kulturní památkou, která sloužila dříve jako Kasárna a dnes se pro ni hledá nové využití. Všechny studie měly za úkol kladně přispět k budoucímu rozvoji města Rudolfov.
Obnova barokní fary v Sebranicích
Osipova, Valentina ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem této práce je obnova barokní fary v Sebranicích u Boskovic. Pozemek se nachází v centru obce a má dobrou dopravní dostupnost vzhledem k umístění na hlavní ulici této obce. Řešený objekt je dvoupodlažní budova obdélníkového půdorysu. Budova fary pochází z 18. století a je zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek, což ovlivňuje návrh její obnovy. Cílem práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě dříve zpracované architektonické studie. Během obnovy byla dle přání majitelů provedena konverze fary v muzeum loutek. Část budovy je věnována účelům krátkodobého ubytování majitelů a v 1NP byl také navržen byt správce. Uspořádání venkovního prostoru umožňuje využítí objektu k společenským účelům. Ve svém návrhu jsem se snažila přistupovat šetrně a zachovat faru v co nejvíc autentické podobě. Bourací práce a stavební zásahy byli minimalizovány. Naopak byly navráceny původní prvky nebo jejich repliky. Důležitým bodem koncepce bylo podpoření unikátního duchu místa. Odlišný vzhled jižní fasády byl umocněn použítím jiného odstínu omítky. Tato fasáda nebyla historicky reprezentativní a v mém návrhu je taktéž součástí soukromého prostoru. Její odlišný vzhled pomáhá vytvoření dvou prostorů s různými funkcemi – reprezentativního veřejného parku a soukromého ovocného sadu.
Rozpoznání hudebního slohu z orchestrální nahrávky za pomoci technik Music Information Retrieval
Jelínková, Jana ; Zvončák, Vojtěch (oponent) ; Kiska, Tomáš (vedoucí práce)
Pojem klasická hudba obsahuje, stejně jako žánry populární hudby, mnoho žánrových variant. Cílem práce je pomocí strojového učení rozlišit tyto žánrové varianty z orchestrálních nahrávek. Tato práce se zaměřuje na skladby z období od konce 16. století do začátku 20. století, jedná se tedy o baroko, klasicismus a romantismus. K identifikaci těchto tří hudebních slohů je využita metoda Music Information Retrieval, která spočívá v získávání parametrů z nahrávek a jejich evaluaci. Evaluované parametry jsou využity jako vstupní data pro klasifikátory. Klasifikace probíhá pomocí metod strojového učení, konkrétně se jedná o algoritmy kNN (K-Nearest Neighbor, v češtině k-nejbližší soused), LDA (Linear Discriminant Analysis, lineárně diskriminační analýza), GMM (Gaussian Mixture Models, Gaussovy smíšené modely) a SVM (Support Vector Machines, podpůrné vektory). V závěru práce je shrnuta dosažená úspěšnost jednotlivých klasifikačních algoritmů. Výsledky ukázaly, že značná odlišnost barokního slohu od zbylých dvou slohů, umožňuje jeho velmi přesnou klasifikaci. Naproti tomu klasicismus vykazuje velkou podobnost s romantismem a jeho identifikace proto dosahuje nižší úspěšnosti. Toto zjištění je ve shodě s předpokladem, který vychází z hudebně-teoretické charakteristiky slohů, která je popsána v první kapitole této práce.
Obnova bývalého zájezdního hostince v Tišnově
Velazquez Hernandezová, Natalie ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je obnova kulturní památky bývalého zájezdního hostince zv. Peklo v Tišnově. Předmětem návrhu bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG035 Ateliér obnovy památek. Cílem bylo navržení obnovy objektu hostince, jeho nové funkční využití a návrh rodinného domu pro majitele. Mým hlavním konceptem je uvedení budovy hostince do co nejvíce intaktní podoby a její přizpůsobení soudobým požadavkům na novou náplň kulturního centra v kombinaci se zachováním hodnotných konstrukcí a prvků. Nejvýraznějším zásahem do vnější podoby objektu jsou dvě přístavby na západním průčelí, které v sobě skrývají hygienické zázemí a zázemí pro zaměstnance. Viditelná nadzemní přístavba je od objektu oddělena proskleným spojovacím krčkem tak, aby bylo i nadále možné vnímat původní podobu. Druhý přistavovaný objekt hygienického zázemí je propojen výtahem s nadzemní přístavbou, ale nachází se pod nově upraveným terénem, a tak k objektu z exteriéru viditelně přibývá pouze malý tubus se vstupem z dolního dvora. Objekt novostavby rodinného domu je od objektu hostince oddělen a objímá stávající sklep, jehož konstrukce bude zajištěna a začištěna a bude i nadále sloužit svému účelu. Sklep nebude sice patrný zvenčí, ale jeho hodnota zůstane zachována v interiéru jako skrytý poklad. Jedná se o pozemek v historickém jádru města Tišnov, kde bylo třeba vyřešit oddělení soukromé a veřejné zóny, terénní úpravy a napojení přístaveb na stávající objekt. Navrhovaný koncept pracuje s rozdělením pozemku na dvě výškové úrovně, které jsou vázány k historickému členění pozemku, na tzv. horní a dolní dvůr. Horní dvůr je pojat jako zpevněná plocha u severní hranice pozemku určena pro jarmarky, workshopy a bazary s možností parkování 3+1 (pro hendikepované) aut. Dolní dvůr tvoří převážně zeleň a je zděným plotem rozdělen na soukromou zahradu s domem pro majitele u zá

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 214 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.