Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Information System Design
Červeňanská, Viktória ; Rašovský, Vít (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
This thesis aims to analyze the state of Invanta s.r.o. and the proposed attendance system for this company. At the same time, the system manages to track work on projects with the possibility of creating an invoice for the customer. In the first part, I deal with the definition of theoretical terms. Subsequently, I will use this theoretical knowledge to analyze the current state. The third part focuses on creating the IS proposal thanks to the information obtained from the analyses.
Výběr a implementace informačního systému
Janiczek, Martin ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu docházkového informačního systému ve vybrané společnosti. Na základě jeho nedostatků a požadavků společnosti je poté proveden výběr a návrh implementace alternativního docházkového systému. První část obsahuje teoretická východiska. Ve druhé části je analyzován současný stav a v poslední části je proveden výběr vhodného alternativního systému a jsou také popsány přínosy takového návrhu řešení.
Management ve vybraných sportovních organizacích
HENSELOVÁ, Anna
Cílem této bakalářské práce je popis managementu ve sportovních organizacích, přesněji v lyžařských školách. První část je čistě metodická, která zobrazuje literární rešerši a druhá část je praktická, kde jsou vyobrazeny rozdíly mezi dvěma lyžařskými středisky, na Lipně a na Zadově. Nejprve se tato část zabývá charakteristikou obou organizací a jejich strukturou. Dále zmiňuje, jaké odlišnosti mezi sebou mají lyžařské školy těchto středisek a co by se dalo na školách zlepšit. Zjištěné údaje byly získány pomocí osobního rozhovoru s vedoucími manažery středisek a dále dotazníkem s místními zákazníky a jejich dětmi. Hlavním cílem této práce je porovnání cen, návštěvnosti, povědomí návštěvníků o lyžařských školách. Důležité je zjištění, jak návštěvníci vnímají lektory v lyžařské škole a co by rádi na lyžařské škole zlepšili. Pro manažery těchto středisek může být tento výzkum přínosný.
Návštěvnost muzeí a galerií v krajích v roce 2021
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021. IV. díl, Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
Gonzálezová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021. II. díl, Umění - divadlo, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Gonzálezová, Marie ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021. I. díl, Kulturní dědictví : muzea, galerie a památky
Nováková, Eliška ; Lindnerová, Vladimíra ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingová komunikace v neziskovém sektoru
MATOUŠKOVÁ, Iveta
Tato práce se zabývá marketingovou komunikací v neziskové organizaci, Husitském muzeu v Táboře. Předmětem zkoumání je to, zda tato nezisková instituce naplňuje své marketingové cíle, jaké prostředky ke komunikaci využívá, také porovnává návštěvnost s dalšími obdobnými muzei, a zjišťuje, zda je komunikace s návštěvníky muzea úspěšná. První část bakalářské práce uvádí teoretické základy, které se vztahují k problematice marketingové komunikace. Tato teorie je dále aplikována přímo na daný objekt. Pomocí SWOT analýzy jsou zjištěny všechny silné a slabé stránky, a všechny příležitosti a ohrožení. Zmapování těchto ukazatelů ukáže, jak si instituce stojí, a jaké by mohlo být možné řešení ke zlepšení marketingové komunikace. Cílem práce je zjištění nejslabších stránek Husitského muzea v Táboře a vlastní návrh možného zlepšení marketingové komunikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.