Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 606 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Urbanismus a věčné město Řím
Mele, Valentino ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Diplomová práce je věnována tématu urbanizmu a městu Římu. Cílem diplomové práce je v teoretické části práce zkoumat způsoby zobrazování urbanizmu v současném výtvarném umění, formy a témata v jakých se vyskytuje. Dále jsou podstatnou částí práce dějiny urbanizmu, principy a odchylky urbanizmu a především Věčné město (Řím). Co se týče Říma, autor diskutuje o jeho základech, růstu města od úplného začátku založení, vlivy urbanizmu, ukázka charakteristiky antického "urbe" a jak dnešní současní umělci řeší nové způsoby urbanizace, nebo jak a v čem se inspirují římskými městy? Důležitým elementem měst, není jen samotné plánování města, ale i jeho Genius loci, duch místa, autor odděluje a zkoumá města za dne a noční města a zkoumá v čem se charakterově liší. Důležitou částí této práce budou témata: Jak děti v dnešní době vnímají města, co jim říkají? Co je podle nich důležité a jakou má město funkci? Jak může město dítě kulturně vzdělávat? Autor navrhne soubor úkolů pro žáky ZŠ a SŠ, které představí možnosti a proměny urbanizace, strukturu města, jak ho nějakým způsobem vnímat a proměňovat. V praktické části autor představí svůj multimediální objekt, kde ztvární maketu slavné antické římské čtvrti (Subura) a vytvoří tak noční atmosférické město za pomocí modelovací hlíny, videoartu a zvukového záznamu....
Regionalismus v architektuře a jeho pedagogická aplikace ve výuce v mateřské škole
Jandová, Marie ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Svatošová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce rozebírá regionalismus v architektuře a jeho aplikaci ve výuce v mateřské škole. V teoretické části pomocí odborné literatury definuje regionalismus, jeho charakteristiku, historii a současné pojetí na českém území. Je vysvětlen urbanismus, urbanistický kontext, význam génius loci pro region. Vhodné edukační metody a výtvarné techniky pro děti předškolního věku. Jsou definovány principy projektu. Cílem práce je zpracování výtvarného projektu využitelného pro děti v předškolním věku. Dětem přiblíží kulturu, její význam z výtvarného hlediska. Rozvíjí vizuální gramotnost děti a seznámí je s oblastí regionalismu, urbanismu v kontextu daného místa. Prostřednictvím výtvarných cílů, konkrétních výtvarných úkolů a výtvarných technik, děti proniknou do základů urbanismu a regionalismu. Vysvětlením principu galerijní edukace a vnímání prostředí ve výstavním prostoru se naučí vnímat výtvarná díla pohledem autora, zažijí pocit úspěchu. V praktické části je realizován projekt, který se váže ke konkrétnímu prostředí. Prostřednictvím regionálního kontextu se děti seznamují s historií i současností regionální architektury pomocí výtvarných činností. Projekt je zaměřen především na výtvarnou výchovu, jejímž prostřednictvím se děti seznamují s výtvarnými technikami a jejich aplikací do výtvarných...
Románské rotundy v Praze a jejich význam pro výtvarnou výchovu
Kuprová, Kateřina ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
První část diplomové práce se zabývá románskými rotundami. Ty jsou zde uvedeny a zasazeny do historického a kulturního kontextu raného středověku pro pochopení příčiny jejich vzniku. Podstatná část je věnována formální analýze jednotlivých rotund nacházejících se na území Prahy a jejího blízkého okolí, jejich funkci a to v různých interpretacích českých badatelů. Další část práce je věnována vlastní tvorbě, ve které jsou nakresleny původní části pražských rotund. Teoretické principy jsou uplatněny v poslední části práce, kde se spojují s a/r/tografickým výzkumem. Ten je zde popsán a využit pro následné metodické řady výtvarné výchovy, které byly odučeny na 1. stupni základní školy.
Architektura jako životní prostor člověka
Zavřelová, Veronika ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Gajdošíková, Pavla (oponent)
Obsahem práce je implikace tématu architektura a urbanismus do výuky výtvarné výchovy na základní a střední škole. Architektura a urbanismus je komplexním technickým oborem a jeho implikace se může provádět mnoha způsoby a vyučovat žádané klíčové kompetence. Cílem práce je pomocí zpracovaného projektu přesvědčit učitele výtvarné výchovy, aby použili téma architektura především urbanismus ke vzdělávání žáků v péči o prostranství a identifikací s nimi. V teoretické části práce jsou představeny základní pojmy a principy moderní architektury a urbanismu s důrazem na vysvětlení vztahu architektury a urbanismu, které jsou pro úspěšné provedení projektu užitečné. Projekt "Člověk mezi domy" je zpracován v didaktickém časti jako podrobný výukový materiál i s pilotním provedením a následným hodnocením. Obsahem praktické části je dotazníkové šetření, které má získat zájem o téma architektura a urbanismus ve výuce výtvarné výchovy a zjistit, zda je téma architektury v praxi vyučováno. Poslední část práce, umělecký projekt "Na hlavu", ukazuje autorský umělecký přístup při zpracování tématu "Člověk mezi domy". KLÍČOVÁ SLOVA: výtvarná výchova, edukační program, architektura, urbanismus, reciproční vztahy, hmota, děj, prostředí, veřejný prostor, neveřejný prostor, péče o místo, dotazníkové šetření, performance,...
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Gonzálesová, Marie ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právo a umění (symbolika, estetika, architektura)
Ševečka, Daniel ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Kosek, Jan (oponent)
Právo a umění - symbolika, estetika, architektura Abstrakt Právo a umění se dá považovat za obor právní vědy či za část teorie práva, která se začíná těšit zájmu právníků i právních vědců a teoretiků. Nejedná se však o oblast práva zabývající se právem umění, tzv. art právem. Art právo se více zaměřuje na právo duševního vlastnictví a na aplikaci práva ve světě umění a umělců. Tato práce rozebírá spíše teoretickou otázku, zdali se dá právo chápat jako svébytná umělecká disciplína. Tedy tzv. krásné umění. Tato otázka je hlavní hypotézou této diplomové práce. Práce sestává z pěti páteřních kapitol, ve kterých se autor snaží za pomocí dílčích hypotéz a předkládání co možná nejvalidnějších informací nalézt obhajobu či vyvrácení hypotézy hlavní. Jako vedlejší produkt provedeného bádání autor také zavádí nový pojem "umění práva". Umění práva má představovat možné způsoby a cesty propojování jednotlivých krásných i užitých umění s právem jako oborem lidské činnosti. Jediným cílem práce není stanovit vyčerpávající a definitivní odpovědi na hlavní hypotézu, ale ani na komplexní vysvětlení pojmu umění práva, ale rovněž snaha pomoci nastavit podnětné prostředí pro zájem právníků i veřejnosti o umělecko-právní a další kulturní souvislosti. Práce se dá pojímat jako tzv. crossover mezi jednotlivými vědními a uměnovědnými...
Autorskoprávní ochrana architektonického díla, současné vývojové trendy
Güttlerová, Alice ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Název práce Autorskoprávní ochrana architektonickéhodíla, současné vývojové trendy Abstrakt Rigorózní práce se zabývá pojetím a ochranou architektonickéhodíla a vývojovými trendy v této právní oblasti v České republice ve světle platné autorskoprávní úpravy. Architektonickým dílem se rozumí dílo vyjádřené architektonickým výkresem,studií, projektovou dokumentací a případně modelem,přičemž v absolutní většině případů je stavba teprve rozmnoženinouarchitektonickéhodíla.Architektonické dílove formě stavbynelze proto ztotožňovat s legislativnímpojmem architektonickéhodíla ve smyslu autorskéhozákona. Dílo může být chráněno jakodíloarchitektonické pouze vpřípadě,že splňuje autorským zákonem stanovené pojmové znaky autorského díla. Ty jsou definovány jak pozitivním způsobem, tak i negativně, tím, že autorský zákon některá autorská díla z autorskoprávní ochrany vyjímá. Architektonickým dílem dle autorského zákona je umělecké jedinečné dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora, a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo nechrání proto architektonické myšlenky(koncept,nápad) samy o sobě, ale jen jejich vyjádření navenek. Kritérium hodnoty díla a jeho společenského významu není pro autorskoprávní ochranu architektonického díla určující. Stejné zákonné pojmové znaky musí splňovat i dílo...
Brutalismus v architektuře 20. století a jeho didaktické využití
Křížová, Eliška ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se věnuje ikonám českého brutalismu, které jsou v současné době často předmětem diskuse. Snaží se čtenáři předložit ucelený pohled, který není omezen pouze technickým popisem samotné budovy, ale mapuje její stavbu od idey na papíře až po současný stav. Sleduje názorové proměny a pohled veřejnosti, který bývá často zakalen stigmatem doby, ve které stavby tohoto architektonického stylu vznikaly. Cílem práce je rozšířit povědomí o kvalitách brutalistní architektury mezi mladší generaci, která může v blízké budoucnosti o osudu těchto staveb rozhodovat. Tomuto účelu slouží didaktické zpracování určené pro studenty středních škol, které je se stavbami tohoto druhu seznámí blíže. KLÍČOVÁ SLOVA architektura, architektura 20. století, brutalismus, výuka architektury
Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách
Uličný, Petr ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent) ; Walczak, Marek (oponent)
Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách V této disertační práci se soustřeďuji na Svatováclavskou kapli ve Svatovítské katedrále, jejíž neobvyklá forma má patrně dvojí význam: na jedné straně byla zřejmě navržena jako "znovuzrození" starší rotundy založené sv. Václavem a na straně druhé mohlo být záměrem kapli a celou katedrálu připodobnit k chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, kde kaple Kalvárie má stejné umístění jako Svatováclavská kaple. Důvodem proto mohlo být umístění císařských insignií, obsahujících cenné pašijové relikvie, které Karel získal v roce 1350, do blízkosti této kaple. Ze stejného důvodu zřejmě nechal císař kapli dekorovat polodrahokamovým obkladem, protože obsahovaly rudé skvrny, spojované s Kristovou krví a Pašijemi. Svatováclavská kaple společně se dvěma kaplemi zasvěcenými pašijím na hradě Karlštejně tak dala za vznik "pašijové" architektuře lucemburské doby. K ní je možné řadit také kostel sv. Markéty v cisterciáckém klášteře v Zlaté Koruně a kapli Vzkříšení při kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, postavenou Václavem Králíkem z Buřenic zřejmě jako imitaci Rotundy chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Samotný kostel sv. Petra a Pavla byl přitom patrně zamýšlen jako architektonická imitace baziliky sv. Petra v Římě, kde byl Karel...
Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče)
Trefná, Magdaléna ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Bendová, Eva (oponent)
Cílem diplomové práce Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče) je představit možnosti a meze intervence současné architektury do historických objektů na materiálu konverze vybraných památek pro muzejní účely. Výběr staveb usiluje o představení více úhlů pohledu na danou problematiku prostřednictvím konkrétních příkladů a obrazové přílohy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 606 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.