Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 800 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dřevěný rodinný dům s vysunutou lodžií
Stromšík, Václav
Práce se zabývá návrhem dřevěného dvoupodlažního rodinného domu, který je vytvořen dle vzoru legendárního rodinného domu typu V – známého jako „Šumperák“. Myšlenka na zpracování tohoto architektonického návrhu navazuje na ikonický dům z dob socialistické architektury, který navrhl v 60. letech 20. století projektant pan Josef Vaněk. Záměrem práce bylo zmapovat historické pozadí, provést průzkum existující stavby a rozbor architektonických variant tohoto domu. Dle těchto zjištění bylo navázáno na původní koncept této stavby a vytvořena moderní varianta odpovídající současným standardům. Základem moderní reinkarnace rodinného domu typu V je masivní dřevěná nosná konstrukce z CLT panelu. Projekt se zabývá dispozičním a architektonickým řešením, od studie až po rozvinutou projektovou dokumentaci. Ta mimo návrhu pro provedení stavby pojednává také o vhodných materiálech a konstrukčních řešeních. V neposlední řadě je také zmíněno, jakým způsobem takovou stavbu situovat do okolní zástavby.
Vliv architektury na ústavní právo
Šedová, Barbora ; Preuss, Ondřej (vedoucí práce) ; Kindlová, Miluše (oponent)
96 Vliv architektury na ústavní právo Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o propojení architektury a ústavního práva. Oba obory se mohou navzájem ovlivňovat, a přetvářet tak svůj obraz ve vnímání lidí. Architektura a urbanismus budov státních institucí totiž významně souvisí s národní symbolikou, s možností identifikovat se se státem, s chováním lidí v prostoru, se znázorněním pravomocí těchto institucí, ale zároveň je jejich podoba často ovlivněná politickými rozhodnutími. Cílem diplomové práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje architektura právo. Architektura totiž může znázorňovat a zhmotňovat principy, na kterých je stát založen. Vzhled a uspořádání budovy tak mohou mít vliv na fungování instituce sídlící uvnitř, zároveň mohou ovlivňovat také to, jak budovu a potažmo instituci vnímají občané. Tento obecný cíl je pak rozveden při analýze českého ústavního systému, který je charakterizován jako systém s parlamentní formou vlády, ačkoliv je možné pozorovat názory, že se přibližuje systému poloprezidentskému. Tento názor, který je zakořeněn především v domnění občanů, totiž mohou podporovat také vzhled a umístění sídel ústavních institucí. Práce se proto věnuje především podobě budov institucí, které mají zásadní význam na fungování systému vlády, a sice budov parlamentů a hlav států. Diplomová práce...
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. II. díl, Umění - divadlo, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Gonzálezová, Marie ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kostel nanebevzetí Panny Marie v Tismicích
Skolil, Martin ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Patrný, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá románským kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. Shromažďuje a hodnotí dosavadní bádání. Nastiňuje historický i kunsthistorický kontext. Podrobně analyzuje stavební typ baziliky a její dekorativní prvky. Práce také otevírá otázky přesnější datace kostela, způsob jeho fundace nebo problematiku přestaveb kostela v pozdějších dobách. Závěrem kostel interpretuje a vsází do dobového kontextu.
Dokumentární fotografie: Sídliště Ďáblice
McGoldrick, Stella ; Géla, František (vedoucí práce) ; Lábová, Sandra (oponent)
Hlavním tématem této bakalářské práce je architektonicky hodnotné Sídliště Ďáblice. Teoretická část práce se zaměřuje na jeho historii a architekturu, mimo jiné využívá i rozhovoru s vnukem hlavního architekta sídliště architektem Ondřejem Tučkem. Teoretický základ fotografické části uvádí základní koncepty a historii tří relevantních fotografických žánrů: dokumentární, street a urban fotografie. Přílohou práce je pak zpracovaná fotografická publikace s názvem Krásné sídliště Ďáblice, věnující se životu na ďáblickém sídlišti dnes.
Raně středověká sakrální architektura Písecka - revize a analýza
NOVODVORSKÝ, Petr
Písecko patří mezi jihočeské regiony, na jejichž území byla v raném středověku vyvíjena značná stavební aktivita. Tehdejší snaha o kolonizaci neosídlené a rozsáhlé lesnaté krajiny dala vzniknout několika důležitým kulturním centrům. Nejstarší z nich vniklo na konci 12. století v Milevsku. Vlivný velmož Jiří zde nechal založit klášter, který obsadil konventem premonstrátského řádu. Při klášteře existovala stavební huť, která ovlivňovala stavební činnost širokého okolí. Jejím přičiněním tak v krajině vyrostlo množství venkovských kostelů, jejichž tvarosloví často o participaci huti vypovídá. Kolem poloviny 13. století vniká na jihu Čech další důležité kulturní centrum, spojené s šířením panovnické moci a zakladatelskou činností krále Přemysla Otakara II. Založení města Písku a zásadní rozšiřování hradu Zvíkova vyžadovalo vybudování další jihočeské stavební huti, literaturou označované jako písecko-zvíkovská. Její vliv zasáhl i do okolí Milevska, ve kterém se nachází kostely v této práci analyzované a mapované formou katalogu. Její součástí zároveň bude revize problematiky tzv. písecko-zvíkovské stavební hutě tak, jak byla v českém bádání formulována před více než čtyřiceti lety. Na základě stavebně-historických průzkumů a formální analýzy staveb by mělo dojít k upřesnění otázky vlivů stavebních hutí a k pokusu o zasazení jihočeských staveb do odpovídajícího středoevropského kontextu.
Nemocnice
Vlachová, Sandra ; Písaříková, Jana (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Má bakalářská práce nese název Nemocnice. Jedná se o mé vzpomínky z deníkového záznamu, které jsem si v době hospitalizace důkladně zaznamenávala a které jsou poté následně přeneseny na plátno. Jde o myšlenky bolesti, jež se odehrávaly v nemocnici a já tímto textem prezentuji deníkový záznam, z nějž především vychází má malba a poté také technické zaznamenání. Tím nejzazším bodem, který se v této práci pro mne odehrává, je následné trauma. Vypořádání se s jizvami, přijetí sama sebe. Od začátku studia, jsem se věnovala motivům architektury, čisté a jasné barevnosti s jemnými liniemi a geometrickými tvary. Práce byla velmi precizní a jemná. Nyní přicházím s tématem nemocnice, které můj zájem o architekturu spojuje s osobními tématy. Pobytem v ní, traumatem, bolestí. Přičemž se mi vybavuje kniha Umlčené tělo (Murphy 2001), která má neskutečný příběh autorova života před a po jeho nemoci a byla mi tak velkou inspirací.
Vizuální kompozice v čase
Kaláb, Jaroslav ; Baloun, Vít (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je krátký subjektivní dokument, který je tvořen mými vlastními záběry, které dlouhodobě shromažďuji. Zachycuje fyzické a sociální prostředí, ve kterém se pohybuji v posledních letech a pokouším se v něm ztvárnit své pocity z těchto míst, z neustálého pohybu mezi nimi, a vlastně celkově z neustálého cestování v časoprostoru. Do určité míry je to i můj způsob přemýšlení nad tím, kde je můj „safe space“, zda je to jedno místo, jestli je jich víc, nebo zda se cítím nejlépe právě ve chvíli, kdy jsem na cestách a nejsem zakotvený na žádném místě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 800 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.