Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 666 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Noc
Dušek, Filip ; Moravanský, Tomáš (oponent) ; Javůrek, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce NOC se zabývá vnímáním světa dospívajícím jedincem. Zobrazuje konkrétní období ze života autora a jím prožité události odpovídající skutečným reáliím. Za tímto účelem byla zvolena forma hraného dokumentu. Na začátku bylo důležité pokusit se porozumět, pojmenovat a pochopit své tehdejší myšlenkové pochody. Ve výsledné fázi se pak dostáváme k setrvávání v pouhém pozorování bez vyřčení verdiktu. Dokument je krátkometrážního formátu. Hlavní roli hraje blízká osoba (bratr), která se rovněž nachází v podobném životním období. Prostor vyprávění a lokace filmu jsou také věrné reálným místům, kde se události původně odehrávaly. Ve filmu bude figurovat ve vizuální složce převážně jedna osoba - coby autorovo mladší já. Celý film je provázen hlasem neurčité rozpolcené entity (vnitřní hlas herce/svědomí/bůh/zkušenosti/...), která ve formě monologu bude odkrývat co se odehrávalo. Tyto hlasy budou zhmotněny ve 3D objektu, který je nenásilně implementován do scén. Skrze intimitu odkrývající autorovo soukromí divákovi nastává smíření se s minulostí. Sebeironizující reflexe, odlehčující pseudoproblémy dospívání, které mohou zpětně působit až malicherně, přesto může přinést zásadní poznání a novou hodnotu.
A co teď?
Šťastná, Kateřina ; Chamonikolasová, Kaliopi (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je dotek. Práce staví na fascinaci dotekem, analyzuje, jak různé obsahy mohou být spojeny s gestem, které symbolizuje něco velmi jemného, letmého až prchavého, ale zároveň může vyvolat velmi intenzivní a klidně dlouhotrvající odezvu. Výstupem bakalářské práce je figurální plastika, jejímž předobrazem je sama autorka ve věku deseti let. Zobrazením dívčího těla ve věku, kdy se fyzicky začíná proměňovat v tělo ženské, chci práce akcentovat dotek v jeho rozporuplnosti, možná jemně znejistit diváky a podnítit otázky cílené právě na to, co pro nás dotek znamená.
Prožitek na letním táboře a jeho význam v rámci dospívání
Fojtů, Jaroslav ; Bačáková, Radka (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název práce: Dobrodružství a jeho význam v životě Cíl práce: Cílem práce je pomocí ankety zjistit, kde se běžná populace setkává s dobrodružstvím v rámci dospívání, jaké aktuální emoce při tom prožívá a jak vnímá dlouhodobý vliv těchto dobrodružství. Tato zjištění by spolu s teoretickými východisky měla poskytnout dostatek informací pro obohacení stávajících dobrodružných programů a dále sloužit jako podklad pro další vědeckou práci. Metody: Výzkum je tvořen metodou dotazníkového šetření za využití námi sestavené ankety "Dobrodružství a jeho vliv na dospívání" zjišťující emoce v rámci prožitého dobrodružství a subjektivní vnímání jeho dlouhodobého vlivu. Sběr dat proběhl od 15. 8. 2023 do 5. 9. 2023 a výzkumný vzorek čítal 127 respondentů starších 20 let věku. Následně byla anketa vyhodnocena. Výsledky: Respondenti nejčastěji zažili dobrodružství na letním táboře (48%) a v rámci turismu (44,1%). Uvedli, že v rámci dobrodružných aktivit zažili nejčastěji vzrušení (59,1%), adrenalin (52%) či opuštění komfortní zóny (40,2%). 96,7% respondentů si myslí, že na ně prožitá dobrodružství měla dobrý vliv. Nejčastěji uvedli, že na ně měla prožitá dobrodružství pozitivní vliv v oblasti zlepšení sebedůvěry (44,1%), fyzické odolnosti (36,2%) či řešení problémů (42,5%). Jako nejčastější negativní emoce zažívané...
Hodnocení přínosu primárně preventivního programu Nevypusť duši pro jeho účastníky
Licholetova, Kateřina ; Frombergerová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na evaluaci primárně preventivního programu Duševní zdravověda, který se zabývá problematikou duševního zdraví a je realizován na středních školách. Cílem této práce je zjistit, jestli je primárně preventivní program Duševní zdravověda efektivní vzhledem k jeho vytyčeným cílům a jaký vykazuje největší přínos pro jeho účastníky. Dále je zjišťováno, jestli mohou proměnné jako jsou gender, věk a zkušenost s duševním onemocněním respondentů ovlivňovat jejich postoje k duševnímu zdraví. V teoretické části práce je vymezeno duševní zdraví a onemocnění, dále je vymezena primární prevence a současný stav školské primární prevence v oblasti duševního zdraví. Také jsou stanoveny protektivní faktory, které by měly programy primární prevence zabývající se duševním zdravím podporovat. Jsou představeny zásady efektivních programů primární prevence a příklady osvědčených preventivních programů zabývajících se duševním zdravím. Je popsán samotný preventivní program Duševní zdravověda a nezisková organizace Nevypusť duši, která jej realizuje. Výzkumný soubor tvoří 1898 studentů středních škol (1655 respondentů z experimentální skupiny a 243 ze skupiny kontrolní). Metodou výzkumu jsou evaluační zpětnovazební dotazníky, které byly respondentům poskytnuty před a po realizaci programu. Z...
Životní styl žáků středních škol
Bárová, Bára
Tématem bakalářské práce je zdravý životní styl žáků ze středních škol. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Ze studia odborné literatury vychází část teoretická a zabývá se definicí pojmů jako je životní styl, jeho oblasti a adolescence. Je zde zahrnuto téma výživy, pitného režimu, volného času, návykových látek a stresu. Praktická část je zaměřena na analýzu návyků žáků maturitních ročníků Věnuje se oblasti způsobu trávení volného času, stravováním, pitným režimem a neopomíná užívání návykových látek a míru stresu, s kterým se potýká většina studujících. Za dílčí cíl si klade zjistit rozdíly mezi pohlavím ženy a muže.
Rizikové chování žáků na středních odborných školách a jeho prevence
Dufek, Martin
Tématem bakalářské práce je rizikové chování žáků na středních odborných školách a jeho prevence. Konkrétním cílem této práce je popsat a definovat jednotlivé složky a formy rizikového chování u absolventů dvou středních odborných škol a zaměřit se na možnosti prevence. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem pojmů souvisejících s hlavním cílem této práce jako je rizikové chování, závislostní chování, výchovné činitele a pojmy s tím související. Praktická část představuje náhled do výzkumu autora práce, obsahuje metodologii a výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na hlavní výzkumnou otázku, zda a v jaké míře se objevuje rizikové chování na středních odborných školách.
Užívání návykových látek na střední škole
Řezáč, Oldřich
Tématem této bakalářské práce je problematika užívání drog u osob studujících na střední škole. Práce obsahuje nejen věkové vymezení a to studentů a charakte-ristika vývojového stádia Adolescence, ale také definici a fáze závislosti. Dále jsou v práci uvedeny návykové látky a to jak legální tak nelegální. V praktické části je veden výzkum v této oblasti na vybrané střední škole se zamě-řením na užívání návykových látek, které bylo provedeno formou dotazníkového šetření, ale také následné vyhodnocení a porovnání se studií ESPAD 2019.
Sexuálně rizikové chování u studentů středních škol
Koláček, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá sexuálně rizikovým chováním u studentů středních škol. Hlavním záměrem práce je, zmapovat tento druh rizikového chování, popsat jevy, které ho mohou způsobovat, jmenovat druhy sexuálně rizikového chování a jejich dopad na člověka a celkově přiblížit tuto problematiku čtenáři. Druhá část práce se pak zabývá vlastním výzkumem sexuálně rizikového chování u žáku na střední škole, za pomocí dotazníkového šetření. Cílem tohoto výzkumu je zjistit jaké druhy sexuálně rizikového chování se vyskytují mezi žáky a jaká je motivace k tomuto chování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 666 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.