Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Robocode - zabezpečená platforma pro hodnocení studentských projektů
Peňáz, Vladimír ; Ježek, Štěpán (oponent) ; Burget, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci bezpečné testovací platformy založené na hře Robocode, která slouží k hodnocení studentských projektů v rámci předmětu MSC-PDA. Projekt využívá principy strojového učení a řeší problém třídy složitosti EXPSPACE. Hodnocení kvality výsledků v této třídě složitosti je obtížné a aktuálně neexistuje vhodné prostředí pro tyto účely. Cílem práce je vytvořit bezpečné prostředí, které umožní studentům soutěžit na herním serveru s minimálním rizikem poškození učitelské výpočetní stanice a zajištěním práv superuživatele. Studenti budou své natrénované modely připojovat k hernímu serveru, odkud získají kompletní informace o dění na bitevním poli a podle nich vygenerují instrukce pro svůj tank. Tímto způsobem bude model disponovat stejnými informacemi o bitvě jako člověk hrající manuálně. Na základě konečného skóre bude možné vyhodnotit, který model dosáhl nejlepšího výsledku a označit ho jako nejlepší. Platforma je implementována v jazyce Java a pracuje s modely implementovanými v jazyce Python.
Analýza logů aktivních síťových prvků
Kajánková, Petra ; Zeman, Václav (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyhledávání škodlivé činnosti pocházející od autorizovaných uživatelů, kteří mají oprávnění modifikovat zařízení. Teoretická část nejprve představuje základní síťový model ISO/OSI, společně s TCP/IP. Poté se zaměřuje na dva nejznámější protokoly pro práci s logy Syslog protokol a SNMP. Praktickou část práce tvoří teoretický návrh a následná realizace programu, jenž je schopen vyhodnotit záznamy o nastalých událostech na jednotlivých síťových zařízeních.
Asset Administration Shell for the operator
Houdek, V. ; Baštán, O.
The aim of this article is to acquaint the reader with the implemented project, which dealt with the design of its own Asset Administration Shell (AAS) for the operator. In this article, we focus on the definition of important terms related to AAS in the environment of Industry 4.0 (I4.0). Subsequently, we design our own metamodel, communication and state machine of our AAS in accordance with standards and I4.0 compatibility.
Návrh síťové infrastruktury Aero centra
Kadlec, Vojtěch ; Novotný, Vít (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury společnosti Aero Invest s.r.o. Návrh spočívá ve vytvoření kompletní dokumentace k následné implementaci počítačové sítě dle požadavků investora. Návrh obsahuje aktivní i pasivní prvky a způsob zabezpečení.
Webová aplikace pro monitoring stanic v počítačové síti
Asszonyi, Jakub ; Člupek, Vlastimil (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace určené pro mo- nitorování serverů v počítačové síti. Cílem práce bylo seznámit se s vývojem webových aplikací jak z historického hlediska, tak i ze současného. Práce taktéž pojednává o síťové komunikaci a DoS ůtocích, což je důvodem vývoje této práce. Aplikace je vyvinuta ve vý- vojovém prostředí React.js, a Node.js. Nejkritičtějším požadavkem byl co nejmenší přenos dat v síti, proto jsou v aplikaci implementovány metody, které upřednostňují úspornost nad optimalizací. Aplikace je ve funkčním stavu, kdy je schopna monitorovat servery v síti.
Nové scénáře s programem Wireshark v komunikačních technologiích
Šíma, Jan ; Dvořák, Jan (oponent) ; Jeřábek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit scénáře, které budou sloužit studentům jako podklady pro jednotlivá laboratorní cvičení v rámci předmětu, který se věnuje komunikačním technologiím. K těmto scénářům je také potřeba doplnit teoretický úvod, který studentům přiblíží konkrétní probírané téma. Vytvořené scénáře obsahují doplňující úkoly, které jsou určeny pro samostatnou práci studentů. Pro vyučující jsou k těmto úkolům připraveny samostatné soubory, které shrnují jejich správné řešení. Práce začíná teoretickým popisem použitých síťových protokolů. Nejdříve je popsán model TCP/IP a následně pod něj spadající protokoly, a to hlavně ty, které se vyskytují ve vícero vytvořených scénářích, jako například protokoly TCP, UDP nebo DNS. Jsou zde také popsány programy a aplikace, které jsou využity při vypracovávání scénářů. Mezi ty hlavní patří zejména program Wireshark a aplikace Klient DNS. Následuje kapitola, která se zabývá návrhy jednotlivých scénářů. Ty nastíní, čemu se dané scénáře věnují, co je jejich cílem a obsahují také soupis využitých protokolů, programů a utilit, které jsou v dané úloze využity. První scénář obsahuje úkoly založené na práci s překladem adres NAT a jeho současné spolupráci s dalšími protokoly, jako například již zmíněné TCP či UDP a nebo také protokoly ICMP a FTP. Druhý vytvořený scénář pracuje a analyzuje protokoly, které se snaží zabezpečit překlad doménových jmen. Konkrétně jde o rozšíření DNSSEC a o protokol DoH. Třetí scénář se zaměřuje podrobněji na funkci rekurzivních serverů při DNS a DNSSEC komunikaci. Poslední vytvořený scénář vysvětluje plánování a přidělování adresního prostoru a soustřeďuje se na směrovací tabulky a NAT překlad.
Návrh počítačové sítě společnosti
Ambroz, Vojtěch ; Jakub,, GERICH (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce navrhuje počítačovou síť pro pobočku nově vznikající tuzemské firmy zabývající se informační bezpečností. První část práce analyzuje aktuální stav počítačové sítě, budovy, požadavky na hardware a software a v neposlední řadě i požadavky investora. Další část práce obsahuje obecné základní informace o počítačových sítích potřebné k vytvoření vlastního návrhu. Ten je pak následně vypracován ve třetí části práce. Ta obsahuje konkrétní řešení kabeláže, všech zvolených zařízení, ale také ekonomické zhodnocení celého návrhu.
Návrh počítačové sítě společnosti
Freml, Václav ; Ondřej,, HRIADEL (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modernizace počítačové sítě pro základní školu. První část práce obsahuje analýzu aktuálního stavu datové sítě budovy a potřeby a požadavky investora. Druhá část shrnuje potřebnou teorii a základní potřebné informace pro porozumění návrhu. Návrh samotný je obsažen ve třetí části práce, je zde vypracován návrh řešení kabeláže, zvolené prvky a ekonomické zhodnocení.
Penetrační testování ANC
Dušek, Jakub ; Jakub,, Přibyl (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením bezpečnostního řešení, které nedávno začala využívat britská společnost pronajímající kancelářské prostory. Tento validační systém je založena na databázi MAC adres, databázi klientů a aktivním filtrování připojených zařízení. V první části práce jsou vysvětleny pojmy počítačová síť, VLAN a základní pojmy potřebné pro porozumění funkce dynamického přiřazování VLAN a IP adres. Druhá část se věnuje měření na základě hypotéz, podle kterých jsou v poslední části navrhnuty opatření pro vyřešení těchto problémů.
Virtuální zprovoznění robotického pracoviště pro manipulaci s výrobkem
Lorenc, Tomáš ; Szabari, Mikuláš (oponent) ; Bražina, Jakub (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou virtuálního zprovoznění pracoviště a zprovozněním komunikačních kanálů k tomu potřebných. V teoretické části popisuje přínosy virtuálního zprovoznění, programování robotů a PLC a koncové efektory robotů. V praktické části se zabývá návrhem koncového efektoru pro robot, virtuálním zprovozněním pomocí programů Process Simulate a TwinCAT 3, komunikací mezi programy a tvorbou programů pro pracoviště.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: