Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Scholz-Wende pohledem CDU
Řežábková, Kateřina ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
Práce zkoumá proměnu německé zahraniční a bezpečnostní politiky po ruské invazi na Ukrajinu v období od 24. února 2022 do června 2023, a pohled v té době opoziční CDU. V úvodní části je předložen historický kontext vývoje německé zahraniční a bezpečnostní politiky, institucionální rámec pro její formování a charakter německé zahraničněpolitické kultury. Teoretický rámec práce představují tři koncepty pro uchopení Německa coby aktéra mezinárodních vztahů: civilní mocnost, geo-ekonomická mocnost a rozpolcená mocnost. V praktické části práce zkoumá naplnění cílů kancléře Olafa Scholze: v dodávkách zbraní Ukrajině, v protiruských sankcích, v rozšíření zapojení Německa do misí NATO, v reformě a modernizaci německé armády a v nové kvalitě německé diplomacie. Výsledky zkoumání ukázaly ochotu Německa opustit některá dosavadní tabu, nést ekonomické náklady své politiky vůči Rusku, a i za cenu zadlužení více investovat do vlastních ozbrojených sil i do podpory Ukrajiny. Naráželo však přitom nejen na objektivní strukturální a institucionální limity, ale i na schopnost a ochotu politického vedení prosazovat své vlastní cíle. Pohled na roli CDU ukázal odhodlání být konstruktivní opozicí i ochotu podpořit vládu v zásadních momentech realizace obratu. Vedle toho však CDU zastávala kritické postoje zejména k tempu...
Komparace rodinné politiky umožňující slučitelnost práce a rodiny v České republice a Německu
Estočinová, Barbora ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Vlčková, Kamila (oponent)
Předmětem práce je komparace rodinné politiky České republiky a Spolkové republiky Německo z hlediska nastavení opatření umožňující harmonizaci práce a péči o děti do předškolního věku. V textu je problematika work-life balance blíže představena v kontextu tradičních sociologických konceptů a teorií modelu sociálního státu. Dále následuje popis vývoje a současný stav zaměstnanosti žen na trhu práce v obou zemích doplněný o demografické údaje. Práce se konkrétně zaměřuje na popis vládní rodinné politiky obou zemí v perspektivě nastavení rodičovské dovolené, služeb zařízení denní péče o děti, tedy jeslí a školek, a formálního zapojení otců do péče o děti. Metodologická část práce je zaměřena na popis jednotlivých opatření rodinné politiky daného státu. Komparace obou zemí z hlediska umožnění sladění práce a péče o děti je provedena na základě analýzy a porovnání jak sekundárních kvantitativních dat, tak kvalitativních dat, které byly čerpány z diskusních příspěvků umístěných na veřejně dostupných webových serverech. V závěru práce je řešena otázka možné aplikovatelnosti opatření rodinné politiky Spolkové republiky Německo na podmínky v České republice, a zda lze rodinnou politiku Německa považovat za příklad dobré praxe.
Energetická politika SRN vůči Ruské federaci během éry Angely Merkelové
Kavan, Vilém ; Jeřábek, Martin (vedoucí práce) ; Karlas, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá německou energetickou politikou vůči Ruské federaci během éry Angely Merkelové (2005-2021). Především se zaměřuje na import ruského zemního plynu do Německa a s ním související projekty Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Hlavním cílem práce bylo zodpovědět výzkumnou otázku, zdali energetické zájmy Spolkové republiky Německo vedly k navyšování její závislosti na Ruské federaci. Práce analyzuje německý přístup jak ke své energetické politice, tak k politice ruské a dává ho do souvislosti s konkrétními daty, jež se importu ruského plynu týkají. Z analýzy vyplývá, že Spolková republika Německo vedla svou energetickou politiku vůči Ruské federaci nezávisle na jejích politických krocích, stejně jako zanedbávala kritiku, již někteří její partneři k vzájemné spolupráci vyjadřovali. Výsledkem práce zároveň je, že energetická politika Spolkové republiky Německo vedla k navyšování její závislosti na Ruské federaci.
Historie a současnost legislativního procesu v České republice a ve Spolkové republice Německo
ŠTIKOVÁ, Linda
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zákonodárné moci jakožto nedílné součásti každého právního státu, a na tvorbu primárních (zákonných) předpisů a sekundárních (podzákonných) předpisů v komparativní perspektivě České republiky a Spolkové republiky Německo. Stručně je také nastíněn historický kontext tvorby zákonů obou států z doby existence pluralitního politického systému, který do určité míry inspiroval současné právní předpisy. Klíčová je rovněž otázka efektivnosti právotvorné procedury spočívající ve znalosti ze strany veřejnosti, neboť právě transparentnost legislativy plní významnou roli v každodenním životě občanů.
Pražská smlouva 1973
JANEČKOVÁ, Šárka
Bakalářská práce se zabývá okolnostmi podepsání Pražské smlouvy v roce 1973 mezi Spolkovou republikou Německo a Ceskoslovenskou socialistickou republikou. Přibližuje sporná témata, která provázela jednání. Zásadní nesoulad spočíval v rozdílné interpretaci platnosti Mnichovské dohody. Podpis Pražské smlouvy umožnil proces détente v mezinárodních vztazích, jež podpořil koncepci neue Ostpolitik západoněmeckého kancléře Willyho Brandta. Bakalářská práce dále přibližuje mediální obraz uzavření Pražské smlouvy, přičemž existoval značný rozdíl mezi periodiky vydávanými v Ceskoslovensku a v západní Evropě, který vyplýval z odlišného pojetí role médií v politickém systému.
Bytová koncepce v evropském kontextu
Neumann, Michal ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je srovnání bytové politiky České republiky vzhledem k dalším evropským státům. Z důvodu různých ekonomických, historických a politických predispozic jednotlivých států a jejich geografickému umístění je pozornost orientována na sousedící státy s Českou republikou. Zvolená skupina posuzovaných států poskytuje dostatečně různorodé přístupy k bytové politice do takové míry, aby mohla být objektivně hodnocena účinnost jednotlivých opatření, která by mohla být aplikovatelná na prostředí České republiky. Teoretická část obsahuje základní směry bytové politiky, její cíle a členění. Dále jsou specifikováni hlavní účastníci při její tvorbě a základní nástroje bytové politiky, které se nacházejí v souladu s elementárními principy charakteristickými pro trh s bydlením. Následuje historické uvedení jednotlivých států pro porozumění souvislostí v národních rozdílech bytových politik a vývoj oblasti bydlení. V praktické části jsou zhodnoceny situace jednotlivých bytových politik a jejich nástrojů v delším časovém horizontu z pozice obyvatelstva, bytových fondů a ekonomických souvislostí s ohledem na neočekávané nadnárodní okolnosti. Výsledkem praktické části je statisticky podložené zhodnocení jednotlivých bytových politik a jejích jednotlivých částí. Závěr diplomové práce obsahuje komentář autora a návrhy na optimalizaci prvků bytové politiky v České republice, popřípadě definování základních rizik.
Reakce německé školské politiky na Evropskou migrační krizi na příkladu čtyř spolkových zemí
MUŽÍK VEŘTÁTOVÁ, Ludmila
Bakalářská práce přibližuje čtenáři reakci školské politiky Spolkové republiky Německo na otázky migrace a školské integrace. Čtenář je seznámen s fungováním státního zřízení federativní republiky, systémem školství ve Spolkové republice Německo a s Evropskou migrační krizí. Obsah legislativních dokumentů z oblasti školství je přiblížen na výběru čtyř spolkových zemí, jmenovitě Bavorska, Braniborska, Saska a Severního Porýní-Vestfálska. V práci je přiblížen pohled těchto dokumentů na oblasti školní docházky žáků z řad migrantů, jejich školskou integraci a vliv odlišného náboženství na běžné předměty nabízené ve veřejném školství. Bakalářská práce je komplexním pohledem na problematiku německých školských legislativních dokumentů ve vztahu k Evropské migrační krizi.
Srovnání procesu digitalizace mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou v kontextu elektronizace veřejné správy
HORKÝ, Ladislav
Diplomová práce se zaměřuje na téma srovnání procesu digitalizace na pozadí států České republiky a Spolkové republiky Německo. V rámci komplexnosti pojmu digitalizace bude pozornost věnována oblastem Průmyslu 4.0 a eGovernmentu. Představeny budou jak pojmy a jejich význam, zasazení do celkového kontextu apod., tak také příklady přístupů států jako Francie, Korejská republika, Japonsko, dále Evropská unie, nebo také příklady firem a dopady čtvrté průmyslové revoluce na tyto hospodářské subjekty. Následně se diplomová práce zaměří přímo na eGovernment v České republice a Spolkové republice Německo jak z hlediska struktury, vývoje a hodnocení, tak i příkladů projektů a služeb. Závěrečná část bude věnována myšlenkovému zhodnocení Průmyslu 4.0 a eGovernmentu v obou zmíněných státech.
Asylstreit - spor o azylovou a uprchlickou politiku v Německu
WINKLEROVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá sporem o azylovou a uprchlickou politiku v Německu mezi stranami CSU a CDU, a to od jeho vzniku v roce 2015, až po eskalaci v roce 2018. Nejprve je nastíněn vývoj azylové politiky v SRN a aktuální stanoviska německé vlády k této problematice. V dalších kapitolách práce pojednává o vzniku sporu na pozadí uprchlické krize a jeho dalším vývoji během následujících let. Poté je vylíčena eskalace sporu v roce 2018 a následný kompromis, ke kterému dospěla německá vládní koalice Unie a SPD po urovnání sporu. V neposlední řadě práce analyzuje postoje jednotlivých politických subjektů, důsledky sporu a další vývoj azylové politiky na úrovni Spolkové republiky Německo i v rámci Evropské unie.
Privatizace bytového fondu nových spolkových zemí SRN po roce 1990
Plhák, David ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Kučera, Rudolf (oponent)
Práce pojednává o privatizacích bytového fondu v nových spolkových zemích Spolkové republiky Německo od roku 1990 do roku 2008. Cílem této práce je zmapovat vývoj privatizačních procesů a zanalyzovat jejich dopady na vývoj bytového fondu. Pro nastínění kontextu se práce nejprve věnuje okolnostem sjednocení Německa a výchozímu stavu bytového fondu nových spolkových zemí. První část práce se věnuje privatizacím, které byly spojeny s procesem transformace východoněmeckého bytového sektoru na tržní hospodářství. Tyto privatizace bývají označovány jako "první vlna" privatizací. V této části je nastíněn právní rámec privatizací a jejich průběh v 90. letech. Dále tato část obsahuje pojednání o restitucích, které byly jakožto specifická forma privatizací součástí transformace bytového trhu. První část práce je uzavřena zhodnocením dopadů privatizací na vývoj bytového fondu v 90. letech. Druhá část se zaměřuje na "druhou vlnu" privatizací komunálního bytového fondu, která započala na přelomu tisíciletí. Primární motivací již nebyla transformace bytového trhu, ale spíše snaha stabilizovat hospodaření daných měst a obcí. Tyto privatizace mimo jiné reagovaly na vývoj v nových spolkových zemích, kdy ke konci 90. let došlo k poklesu počtu obyvatel a nárůstu míry neobsazenosti bytů. Druhá část práce se dále...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.