Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 307 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vzestup populismu ve státech jižní Evropy po ekonomické krizi roku 2008
Faltis, Tadeáš ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Prokschová, Daniela (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem mezi ekonomickou krizí z roku 2008 a vzestupem populismu ve státech jižní Evropy. V práci byla použita metoda rešerše odborné literatury, analýza sociologických dat k tématu dopadu ekonomické krize a analýza úspěšných populistických stran ve vybraných státech regionu jižní Evropy. V první části práce definuje populismus a ekonomickou krizi, dále se věnuje vztahu mezi těmito dvěma pojmy a možném datovém měření populismu. V další části práce charakterizuje region jižní Evropy a konkrétní vybrané státy, kterými jsou Řecko, Španělsko a Itálie. Zabývá se především jejich strukturálními problémy, které by mohly souviset s růstem populismu. V hlavní části práce analyzuje dopady ekonomické krize na vybrané státy, nejdříve ekonomické a sociální, následně politické. V závěrečné části se práce zaměřuje na samotný vzestup populismu ve vybraných státech. Na příkladů tří nejúspěšnějších populistických stran, řecké SYRIZI, španělské Podemos a italského Hnutí pěti hvězd, hledá společné jmenovatele pro jeho vzestup. Za ty práce v závěru určila historické strukturální problémy, dopady ekonomické krize z roku 2008, nedůvěra v stávající politické elity a úspěšnou kampaň populistických stran s využitím nových komunikačních technologií a občanských protestů. KLÍČOVÁ SLOVA populismus,...
Komparatívna analýza trhu práce južného krídla EÚ
Tisoňová, Terézia
Práce se zabývá komparativní analýzou trhu práce v zemích jižního křídla Evropské unie a identifikuje podobnosti a odlišnosti ve vývoji trhů práce a v prováděných politikách zaměstnanosti. V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky a základní pojmy trhu práce a nezaměstnanosti. Následně je provedena komparativní analýza jednotlivých ukazatelů trhu práce, která je doplněna faktorovou analýzou a analýzou hlavních komponent. Nakonec jsou porovnány politiky zaměstnanosti v jihoevropských zemích a diskutován jejich potenciál pro zlepšení situace na trhu práce.
Latinskoamerická imigrace ve Španělsku v posledních dvaceti letech
Řeháčková, Linda ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou latinskoamerické imigrace ve Španělsku především v období posledních dvaceti let (1990 - 2010). Práce je rozdělena na dvě základní části. První část je věnována obecnému přehledu a nejdůležitějším aspektům souvisejícím s emigrací Latinoameričanů do Španělska. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na témata: diskuze a vývoj výzkumu imigrace ve Španělsku, kořeny latinskoamerické emigrace, Španělsko jako cílová destinace emigrantů, migrační politika Španělska, složení latinskoamerického obyvatelstva žijícího ve Španělsku, začlenění latinskoamerických imigrantů na španělský pracovní trh a latinskoamerické gangy ve Španělsku. Druhá část práce je věnována výzkumu zaměřenému na soužití Španělů a Latinoameričanů na Iberském poloostrově. Pomocí dotazníkového šetření byly zkoumány zejména důvody, které vedly obyvatele Latinské Ameriky k vystěhovalectví do Španělska, zkušenosti Latinoameričanů s přístupy Španělů k imigrantům, postoje Španělů k latinskoamerické imigraci a v neposlední řadě integrace latinskoamerických imigrantů do španělské společnosti. Ve své práci vycházím z dostupných materiálů týkajících se dané problematiky, tj. již existujících studií věnujících se imigraci současné doby, a statistických údajů, které jsou výsledkem činnosti španělských úřadů. Klíčová...
Development of demographic ageing in Italy and Spain
Illáš, Matej ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent)
Vývoj demografického starnutia v Taliansku a Španielsku Abstrakt Táto práca si kladie za cieľ popísať a porovnať priebeh procesu demografického starnutia a jeho komponentov v Taliansku a Španielsku v období od roku 1960 po súčasnosť. Demografické starnutie sa v práci analyzuje najmä pomocou podielu obyvateľstva nad 65 rokov, indexu staroby a mediánového veku. Hlavným dátovým zdrojom tejto práce je internetová databáza Eurostatu. Taliansko malo na začiatku sledovaného intervalu len marginálne vyššie hodnoty ukazovateľov demografického starnutia. V priebehu sledovaného intervalu, kedy obe krajiny výrazne zostarli, sa však medzi krajinami vytvoril oveľa významnejší rozdiel. Podľa populačných prognóz by sa však tento rozdiel mal do roku 2050 pravdepodobne znížiť, obe krajiny by však mali pokračovať v starnutí. Kľúčové slová: demografické starnutie,populačné starnutie, veková štruktúra, Taliansko, Španielsko Počet znakov (bez medzier): 77 884
Výzdoba Sálu bitev v klášteře El Escorial
Hrubanová, Daniela ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výzdobou sálu bitev ve španělském klášteře El Escorial, který nechal v letech 1563-1584 postavit španělský král Filip II. První část je věnována popisu uvedeného kláštera a jeho jednotlivých částí. Druhá kapitola bude věnovaná italským umělcům z Janova, kteří byli pověřeni výzdobou sálu bitev (Nicola Granello, Orazio Cambiaso, Fabrizio Castello a Lazzaro Tavarone). Stěžejní částí této práce bude kapitola, která se věnuje popisu konkrétních maleb v galerii bitev, které znázorňují čtyři vítězné bitvy Španělska a popisu klenby s groteskní výzdobou.
Katalánská identita a nacionalismus z pohledu katalánských a španělských politických stran v letech 2014-2017
Pěkná, Adéla ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Tomalová, Eliška (oponent)
Období mezi lety 2014 a 2017 bylo v Katalánsku poznamenáno mnoha politickými událostmi a napětím kolem otázky nezávislosti. Tato práce "Katalánská identita a nacionalismus z pohledu katalánských a španělských politických stran v letech 2014-2017" si klade za cíl zjistit, jakým způsobem jsou identitární témata uchopena v programech politických stran napříč celým politickým spektrem v Katalánsku, tedy v programech jak celostátních stran, tak stran katalánských, a zda zpracování těchto témat vede k jasnému výkladu katalánské identity, nebo jej problematizuje. Práce vychází z výkladu národa podle Anthonyho D. Smithe a z něj odvozené národní identity rozšířené o témata jazykové a kulturní svébytnosti společenství národů podle Erica J. Hobsbawma. Aplikací tematické analýzy na programová prohlášení politických stran se identifikovala témata, na jejichž základě formulují tyto strany své národnostně-identitární vnímání Katalánska. Zdrojovou základnou jsou volební programy katalánských politických stran. Práce dochází ke zjištění, že tématy, kterými je reprezentována národnostně-identitární otázka v programu katalánských politických stran, jsou jazyk, ochrana kulturního dědictví a teritoriální identita. Zpracování těchto témat ale nevede k jasnému výkladu identity, není možné jej jednoznačně vymezit.
"Not in our name": The Melilla Tragedy as a case study of partisan media coverage of migration in the Spanish southern border
Vidal Rico, Marina ; Neag, Annamária (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Termínem "Melilská tragédie" se obvykle označují události z 24. června 2022, kdy při pokusu o přechod skupiny asi 2.000 subsaharských migrantů na španělskou stranu hranice v Melille zahynulo nejméně 25 osob. V naději, že přispěje k pochopení zpravodajství o migraci v polarizovaném mediálním prostředí, se tato studie zabývá články zaměřenými na tyto události, které publikovala španělská celostátní média napříč politickým spektrem. Prostřednictvím přístupu multimodální kritické diskurzní analýzy bylo kriticky zkoumáno 16 názorových článků publikovaných v denících El País, El Mundo, El Confidencial a elDiario.es s cílem nalézt relevantní závěry o vlivu mediální zaujatosti při informování médií o jižní hranici a rozdílech mezi krátkodobým a dlouhodobým informováním o těchto událostech. Výsledky této analýzy poukazují na ideologicky založené rozdíly v zobrazování migrantů a hranice a na celkovou tendenci hovořit o migraci z politického hlediska, a to ještě více v dlouhodobém horizontu.
Protipandemická opatření v komparativní perspektivě (Španělsko - Česko)
De La Cruz, Christopher-Alexander ; Handrlica, Jakub (vedoucí práce) ; Adamec, Martin (oponent)
52 Protipandemická opatření v komparativní perspektivě (Španělsko - Česko) Abstrakt Pandemie nemoci covid-19, jejímž původcem byl do té doby neznámý typ koronaviru odborně označovaný jako SARS-CoV-2, zasáhla naši zemi na začátku března roku 2020. V té době snad nikdo nemohl ani tušit, co nás všechny v nadcházejících měsících a letech čeká. Protože šlo o pandemii celosvětového měřítka, nebyli jsme jediní, koho čekal nejtěžší zátěžový test moderních krizových předpisů v oblasti zdravotnictví. Svým vlastním způsobem se v následujících zhruba dvou a půl letech s pandemií potýkalo například i Španělské království, s jehož postupem jsem se rozhodl srovnat ten český. V první části diplomové práce se věnuji tomu, jak byly na mimořádnou zdravotní situaci takového rozsahu připravené právní řády obou zemí. Pro vytvoření obecného rámce nejprve upozorňuji na hlavní právní rozdíly mezi španělským a českým státem. Poté se věnuji teoretickému zakotvení mimořádných stavů. Dále postupně procházím právní úpravou na ústavní úrovni, následně na úrovni zákonné a podzákonné, přičemž srovnávám jednotlivé normy a snažím se hledat mezi nimi paralely. Všímám si zejména velké roztříštěnosti právní úpravy mimořádných situací ve zdravotnictví na straně španělské a nedostatku zakotvení mimořádných stavů přímo v ústavní listině na straně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 307 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: