Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Reduced basis solver for stochastic Galerkin formulation of Darcy flow with uncertain material parameters
Béreš, Michal
In this contribution, we present a solution to the stochastic Galerkin (SG) matrix equations coming from the Darcy flow problem with uncertain material coefficients in the separable form. The SG system of equations is kept in the compressed tensor form and its solution is a very challenging task. Here, we present the reduced basis (RB) method as a solver which looks for a low-rank representation of the solution. The construction of the RB consists of iterative expanding of the basis using Monte Carlo sampling. We discuss the setting of the sampling procedure and an efficient solution of multiple similar systems emerging during the sampling procedure using deflation. We conclude with a demonstration of the use of SG solution for forward uncertainty quantification.
Generating random pattern-avoiding matrices
Kučera, Stanislav ; Jelínek, Vít (vedoucí práce) ; Šámal, Robert (oponent)
Binární matice neobsahující menší matici jako podmatici se stávají zajímavým tématem. V mé práci uvádím dva nové algoritmy pro testování, zda velká čtvercová binární matice obsahuje menší binární matici, a randomizovaný proces, který aproximuje uniformní náhodnou matici neobsahující danou matici. Toto umožní vědeckým pracovníkům testovat jejich hypotézy na náhodných maticích. Proto moje práce také obsahuje efektivní přenositelnou implementaci všech zmíněných algoritmů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Local polynomial regression
Cigán, Martin ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Maciak, Matúš (oponent)
Tato práce se zabývá lokální polynomickou regresí. Lokální polynomická regrese je jedním z neparametrických přístupů k vyrovnávání dat. Tato konkrétní metoda je založena na opakování parametrického vyrovnávání dat metodou vážených nejmenších čtverců za použití modelu polynomu. Cílem práce je proto připomenutí základních vlastností metody vážených nejmenších čtverců v kontextu modelu klasické lineární regrese a navazující zavedení metody nerobustní lokální polynomické regrese. Následně se v práci odvozují některé statistické vlastnosti metody lokální polynomické regrese. Podmíněné vychýlení a podmíněný rozptyl odhadu jsou následně aproximovány pomocí metody Monte Carlo a tyto aproximace jsou porovnány s teoretickým výsledkem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Numerical solution of a stochastic model of a ball-type vibration absorber
Fischer, Cyril ; Náprstek, Jiří
The mathematical model of a ball-type vibration absorber represents a non-linear differential system which includes non-holonomic constraints. When a random ambient excitation is taken into account, the system has to be treated as a stochastic deferential equation. Depending on the level of simplifcation, an analytical solution is not practicable and numerical solution procedures have to be applied. The contribution presents a simple stochastic analysis of a particular resonance effect which can negatively influence efficiency of the absorber.
Stanovení funkčních objemů nádrže s uvažováním nejistot vstupních dat
Paseka, Stanislav ; Doležal, Petr (oponent) ; Szolgay,, Ján (oponent) ; Marton, Daniel (vedoucí práce)
Příčinou častějších výskytů hydrologických extrémů jsou nepříznivé změny a zásahy do vodního režimu v naší krajině způsobené především v minulém století spolu s nejistotami vyplývajícími ze změny klimatu. V hydrologii je nejnaléhavějším problémem pokles dlouhodobých průměrných průtoků i pokles zdrojů podzemních vod, ale na druhou stranu nesmíme zapomínat ani na extrémní povodně. Je zřejmé, že metody a nástroje vedoucí k analýzám nejistot na funkčních prostorech v nádrži z pohledu zabezpečenosti a protipovodňové ochrany, jsou velmi důležité, užitečné a žádoucí. Hlavním cílem je stanovit funkční objemy nádrže s ohledem na nejistoty z měření aplikovaných na vstupních datech. Dále je nutné nejistoty z měření na vstupních datech vyčíslit a také ukázat, jak tyto nejistoty zohlednit ve výsledcích. Zásobní objem nádrže je stanoven z historické řady měsíčních průtoků, které jsou zatíženy nejistotami. Rovněž byly nejistoty z měření aplikovány na výparu vody z nádrže, průsaku tělesa hráze a na batygrafických křivkách nádrže. Pro stanovení optimálního zásobního objemu nádrže byl vytvořen simulačně-optimalizační model nádrže za použití zabezpečenosti podle trvání, který rozšíří stávající software UNCE_RESERVOIR. Retenční objem nádrže je stanoven z nejistých povodňových vln získaných opakovaným generováním nejistoty na hydrogramu povodně. K tomu byl vyvinut software, který byl vytvořen na základě modifikované Klemešovy metody, která transformuje nejisté povodňové vlny. V obou softwarech jsou nejistoty z měření na vstupních datech zaváděny metodou Monte Carlo. Provázáním těchto dvou softwarů byly komplexně stanoveny funkční objemy nádrže v podmínkách nejistot měření. Případová studie je aplikována na reálných vodních nádržích v povodí řeky Moravy. Výsledkem bude zjištění, zda je přehrada vyhovující v současných podmínkách a také bude stanoven optimální návrh funkčních objemů nádrže za podmínek nejistoty měření.
Využití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měření
Hoferková, Kateřina ; Štohl, Radek (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stanovení nejistoty měření. Teoretické znalosti o postupech určování nejistoty měření jsou shrnuty v teoretické části, zatímco praktická část se zaměřuje na realizaci programu v prostředí LabVIEW 2017. Bakalářská práce rozebírá postupy určování nejistoty dle GUM, tedy standardní nejistotu typu A, standardní nejistotu typu B, kombinovanou nejistotu a rozšířenou nejistotu. Zaměřuje se kromě stanovení nejistoty přímého měření také na určování nejistot při nepřímých měřeních a na metodu Monte Carlo. Přiložený program v LabVIEW umožňuje uživateli zadávat vstupní data pro stanovení nejistoty měření. Program počítá nejistotu měření podle postupu GUM a také metodou Monte Carlo. Výsledky stanovení nejistoty měření je možné volitelně uložit do souboru pro lepší archivaci.
Návrh modernizace přístroje Mesing pro kalibraci koncových měrek nad 100 mm
Sokl, Antonín ; Jankových, Róbert (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce, která pojednává o návrhu modernizace přístroje na kalibraci dlouhých koncových měrek, je poskytnutí detailní analýzy současného technického stavu tohoto přístroje a rešerše požadavků na kalibraci koncových měrek. Úvodní část práce je věnována definování základních metrologických pojmů a termínů. Jedna ze samostatných kapitol obsahuje podrobnou charakteristiku přístroje pro kalibraci dlouhých koncových měrek Zeiss/Tesa nacházejícím se na Českém metrologickém institutu v Brně a možnosti jeho modernizace. V praktické části práce je zjišťován kvalifikovaný odhad nejistoty měření a prováděna simulace nejistoty měření za pomoci metody Monte Carlo. Závěrečná kapitola obsahuje technickou dokumentaci navrhované modernizace.
Využití modelů neuronových sítí pro hodnocení kvality vody ve vodovodních sítích
Cuesta Cordoba, Gustavo Andres ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Vodárenský distribuční systém je tvořen sítí dílčích prvků a subsystémů, které slouží k dopravě vody od zdroje až k odběratelům. Voda musí být upravena v úpravně vody pro zajistění bezpečné pitné vody pro spotřebitele, neobsahující patogenní a jiné nežádoucí organismy. Důležitým aspektem pro dosažení nezávadné pitné vody a prevencí před šířením chorob přenášených vodou je její hygienické zabezpečení. Chlor je běžným nejpoužívanějším dezinfekčním prostředkem v konvenčních procesech úpravy vody. Jeho rozšířené použití je dáno nízkou cenou a jeho vysokou schopností ničení bakterií. Proto se zajišťují jeho zbytkové koncentrace ve vodárenských distribučních systémech, aby se zabránilo mikrobiologické kontaminaci. Zbytková koncentrace chloru je ovlivněna fenoménem známým jako úbytek chloru, což znamená, že chlor reaguje uvnitř systému a jeho koncentrace se tak snižuje. Chlor je měřen na výstupu z úpravny vody a také v několika daných bodech ve vodárenském distribučním systému určeném pro kontrolu kvality vody. Metody simulace a modelování pomáhají efektivním způsobem předvídat koncentraci chloru ve vodárenských distribučních systémech. Účelem předložené disertační práce je hodnotit koncentraci chloru v některých strategických bodech v rámci vodárenského distribučního systému pomocí historických naměřených údajů některých parametrů kvality vody, které ovlivňují úbytek chloru. Nedávné výzkumy kvality vody prokázaly možnosti použití nelineárního modelování pro predikci úbytku chloru. Úbytek chloru v potrubí je složitý jev, proto vyžaduje techniky, které mohou zajistit spolehlivé a efektivní zastoupení složitosti tohoto chování. Statistické modely založené na umělých neuronových sítích byly shledány vhodnými pro zkoumání a řešení problémů spojených s nelinearitou v predikci úbytku chloru a nabízí výhodu na rozdíl od konvenčních modelovacích technik. V tomto ohledu použivá tato disertační práce specifickou aplikaci neuronové sítě k vyřešení problému předpovídání zbytkového c
Riziková analýza v projektech dopravních staveb
Hašek, Jiří ; Holá, Michaela (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je riziková analýza v projektech dopravních staveb. V teoretické části se zabývám věřejným sektorem, životním cyklem projektu, hodnocením veřejných projektů, pojetím rizika, klasifikací rizik, analýzou rizik, hodnocením rizika a plánováním protirizikových opatření. V praktické části zpracovávám rizikovou analýzu projektu dopravní infrastruktury.
Analýza vybraných zdrojů nejistot u vodohospodářského řešení nádrže
Oulehla, Pavel ; Paseka, Stanislav (oponent) ; Marton, Daniel (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je odhad nejistoty zásobního objemu vodní nádrže. Vstupní nejistota do řešení je definována nepřesností podkladních výškopisných dat. Pomocí příslušného výškopisného zaměření a její odhadované nepřesnosti v měření je popsána změna čar zatopených ploch a zatopených objemů a její velikost nejistoty. Následně je vypočten zásobní objem zatížený nejistotou batygrafických čar. Dále byla vyčíslena nejistota výšky plnění nádrže. Pro výpočty byl použit simulační model chování nádrže, metody Monte Carlo pro generování náhodných realizací bodů batygrafické křivky. Vyjádření nejistot při výpočtu zásobního objemu může přispět ke snížení nebezpečí vzniku poruchy, tedy nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v kritických suchých obdobích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: