Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezinárodní zdanění dividend
Jurčáková, Renata ; Vašíčková, Vladislava (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na mezinárodní zdanění dividend z pohledu právnických osob. S ohledem na šíři tématu je práce orientována především na problematiku zdaňování dividend holdingových společností. Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou relevantní právní úpravy, a to mezinárodní, unijní a vnitrostátní. Poznatky zjištěné analýzou jsou pak aplikovány v doporučeních pro holdingové společnosti.
Elektronický podpis ve veřejné správě
Ivanchanka, Darya ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce jsou zpracovány hlavní pojmy a problémy jako pojem, funkce a technologie elektronického podpisu, stejně jako problematika e-governmentu a veřejné správy, která je pro řešení daného tématu také významné. Praktická část bakalářské práce zahrnuje komparaci elektronického podpisu ve vybraných zemích, jako je konkrétně Rusko, Bělorusko a vybrané státy Pobaltí. V praktické části je rozpracován také pohled evropského práva k problematice elektronického podpisu, jeho požadavkům a funkcím, které by měl elektronický podpis splňovat v zemích EU. V praktické části taky je popsána výuková aplikace, která byla vypracovaná v rámci bakalářské práci. Výuková aplikace studentům umožní pochopit fungování elektronického podpisu a jejího využití ve veřejné správě.
Mezinárodní daňové vztahy
Lauschmann, Jindřich ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Problematika mezinárodních daňových vztahů hraje velmi důležitou úlohu v oblasti mezinárodního obchodu. Dvojí zdanění příjmů a majetku, administrativní náročnost přeshraničních daňových vztahů, a z pohledu daňových úřadů také potírání daňových úniků jsou problémy, kterými je třeba se ve světě ekonomicky postaveném na mezinárodní výměně zboží a služeb pečlivě zabývat. Tyto problémy jsou přitom řešeny na vzájemně odlišných právních úrovních vnitrostátního, evropského i mezinárodního práva, a jen hloubkovou analýzou všech třech systémů práva ve vzájemném kontextu lze rozpoznat, jaká pravidla na mezinárodní daňové vztahy v praxi dopadají. Ačkoliv některé oblasti, především zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění, jsou již v současnosti řešeny poměrně uspokojivě, jiné, například přeshraniční spolupráce v oblasti vymáhání daňových pohledávek, zatím mají nemalé rezervy. Tato práce si bere za cíl prozkoumat mezinárodní daňové vztahy a právní pravidla, podle kterých se tyto vztahy řídí. Tam, kde je to možné, práce k problematice přistupuje více do šířky; kde je dohledávání zdrojů obtížnější, byl za úhel pohledu přijat právní řád České republiky včetně platných mezinárodních smluv. Osu práce tvoří problematika zamezení dvojímu zdanění v oblasti daní z příjmů a z majetku. Důvodem je, že právě tato problematika...
The Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union by Administrative Courts in France and in the Czech Republic: Comparative Analysis
Mádr, Petr ; Král, Richard (vedoucí práce) ; de la Rosa, Stéphan (oponent) ; Sehnálek, David (oponent)
Název a abstrakt: Aplikace Listiny základních práv Evropské unie správními soudy ve Francii a v České republice: srovnávací analýza Disertační práce přispívá k zaplnění mezery v empirickém výzkumu ohledně uplatňování Listiny základních práv EU (dále "Listina") jinými než ústavními soudy členských států. Zaměřuje se na české a francouzské správní soudy. V návaznosti na již existující literaturu nabízí ucelený pohled na roli Listiny v rozhodovací činnosti českých a francouzských správních soudů, a to s důrazem na tři témata: působnost Listiny, role Listiny v odůvodnění soudních rozhodnutí a vzájemné vztahy Listiny a jiných právních norem. Hlavním cílem práce je shromáždit údaje o tom, kdy a jak soudy Listinu uplatňují při svém rozhodování, a tyto údaje analyzovat ze tří právě zmíněných hledisek. Jedná se o analýzu ve dvou rovinách. Zaprvé (a nepříliš překvapivě) jde o to, do jaké míry vnitrostátní soudy plní povinnosti, které pro ně vyplývají z Listiny a unijního práva. Zadruhé (a s větší přidanou hodnotou) jde o popis a vysvětlení opakujících se vzorců v odůvodnění soudních rozhodnutí, pokud jde o zacházení s Listinou. Na základě výsledků případových studií práce nabízí typologii právních účinků Listiny a jejích interakcí s jinými právními normami. Práce dokládá, že judikatura českých a francouzských...
Aplikovatelné právo v mezinárodní investiční arbitráži
Honzová, Nikola ; Pauknerová, Monika (oponent)
v českém jazyce Autor: Nikola Honzová Název práce: Aplikovatelné právo v mezinárodní investiční arbitráži Tato diplomová práce si klade za úkol zmapovat problematiku aplikovatelného práva v mezinárodní investiční arbitráži, a to ze tří pohledů: z procesněprávního, hmotněprávního a z pohledu případné aplikace práva Evropské unie. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První část společně s druhou částí se zabývá obecnými teoretickými východisky mezinárodní investiční arbitráže, s důrazem na její povahu a specifika. Třetí kapitola si klade za cíl analyzovat mezinárodní investiční právo, vč. uvedení jednotlivých pramenů mezinárodního investičního práva. Čtvrtá kapitola se následně zaobírá aplikovatelným právem z hlediska procesněprávního, s přihlédnutím k delokalizační teorii a teorii sídla. Pátá kapitola mapuje prostředí aplikovatelného hmotného práva na mezinárodní investiční spory ze dvou hledisek, a to, pokud byla učiněna volba práva či nikoliv. Šestá kapitola s ohledem na speciální povahu Evropské unie mapuje, zda je evropské právo v mezinárodních investičních arbitrážích aplikovatelné. Konečně kapitola sedmá reflektuje a shrnuje získané poznatky a na jejich podkladě autorka diplomové práce formuluje své náhledy na uvedenou problematiku.
Protection of Invertebrates in Legal Regulation of European Union
Chlup, Petr ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
265 Právní ochrana bezobratlých v právu Evropské Unie Abstrakt V posledních letech řada vědeckých studií přinesla svědectví o negativních trendech u populací hmyzu a dalších bezobratlých. Tyto úbytky dosahují největší intenzity v těch nejrozvinutější oblastech světa včetně Evropy. Mezi nejpravděpodobnější příčiny patří většina oblastí činnosti moderní společnosti, např. zemědělství, urbanizace, lesnictví či komerční rybolov. Většina těchto aktivit se řídí, mimo jiné, normami evropského práva. Tato práce tvrdí, že ačkoliv evropská legislativa neopomíjí žádnou z relevantních oblastí lidské činnosti a jejích vlivů na bezobratlé, současná podoba legislativy dostatečně nepokrývá potřeby bezobratlých a disproporčně protěžuje určité skupiny na úkor jiných, vůči kterým není dostatečně inkluzivní. Tato tvrzení vycházejí z analýzy relevantních právních zdrojů evropské unie v kontextu biologie bezobratlých. První část práce definuje věcný rámec analýzy představením problému ubývajících populací bezobratlých živočichů. Stručný úvod do taxonomie a ekologie bezobratlých je doplněn shrnutím ekologických hrozeb, kterým tito živočichové v současnosti čelí. Tyto hrozby jsou spárovány s relevantními oblastmi evropského práva, čímž je definována struktura druhé části práce. Druhá část obsahuje kapitoly zabývající se analýzou...
Pojem pozitivní opatření v judikatuře ESD
Plachý, Robert ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Král, Richard (oponent)
Provedená analýza jednotlivých pramenů evropského práva včetně judikatury Evropského soudního dvora ve vztahu k problematice pozitivních opatření umožňuje učinit následující zobecňující závěry. Pozitivní opatření jsou v rámci právního systému Evropské unie pojímána jako jedna z přípustných výjimek ze zásady rovného zacházení, a mohou být tedy uplatňována pouze v případě, pokud jejich zavedení některé z ustanovení primárního nebo sekundárního práva výslovně připouští. Jednotlivé členské státy EU nemají povinnost institut pozitivních opatření do svých právních řádů v žádné podobě zakotvit. Pokud se však pro zavedení pozitivních opatření rozhodnou, musí být taková národní právní úprava v souladu s obecnou zásadou rovného zacházení podle evropského práva. Původně byla pozitivní opatření v právním řádu Evropské unie umožněna přijímat pouze za účelem dosažení rovných příležitostí příslušníků obou pohlaví v oblasti přístupu k zaměstnání. S postupem vývoje evropské integrace se však oblast přípustného uplatnění pozitivních opatření významně rozšířila z hlediska osobní i věcné působnosti. Pozitivní opatření je v současnosti přípustné zavádět v oblasti profesního života i ve prospěch skupin osob určité rasy, etnického původu, náboženského vyznání, věku, sexuální orientace nebo zdravotního postižení....
Výměna informací mezi soutěžiteli se zaměřením na obchodní asociace
Stoláriková, Monika ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se soustřeďuje na výměnu informací mezi soutěžiteli jako samostatné kartelové jednání se zaměřením na procesy a aktivity, které probíhají v rámci činností obchodních nebo profesních asociací. Cílem diplomové práce je komplexně zmapovat přístup, který se v interpretační a aplikační praxi Evropské komise, respektive evropských soudů v této oblasti vyvíjel. Na základě teoretických poznatků a analýz práce definuje kritéria, která se při hodnocení výměny informací uplatňují a snaží se určit v aktuálním právu Evropské unie hranici mezi legální a nelegální výměnou informací mezi soutěžiteli. Po obsahové stránce je práce rozdělena do pěti kapitol. První uvádí obecnou definici výměny informací mezi soutěžiteli a podrobně vysvětluje, v čem spočívá hraniční charakter tohoto fenoménu. Druhá kapitola popisuje základní způsoby výměny informací. S ohledem na zaměření této diplomové práce představuje rozšířený pohled na nepřímou výměnu informací prostřednictvím společného orgánu, tj. výměnu informací prostřednictvím obchodní asociace. Třetí kapitola diplomové práce nabízí obecnou analýzu článku 101 odst. 1 SFEU ve vztahu k dohodám o výměně informací. Je složena z pěti částí a každá se věnuje popisu jedné z podmínek pro naplnění kartelového jednání. Kapitola obsahuje poměrně detailní analýzu...
Citizenship of the European Union: rights of EU citizens and its impact on the legal order of the Czech Republic
Růžek, Lukáš ; Jeřábek, Martin (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Tato práce zkoumá obsah, účel a dopady občanství Evropské unie. Evropská unie je mezinárodní organizace sui generis, která prostřednictvím své činnosti zasahuje do každodenního života občanů členských států. Již od svého vzniku se snaží Evropská unie (dříve Evropské společenství) postupovat v souladu se zájmy svých členských států. Skutečnost, že se postupem času rozšiřovaly kompetence svěřené Evropské unii, umožnila, aby se mohla Evropská unie zabývat dalšími problémy. Postupem času, ve snaze snížit demokratický deficit, došlo k budování přímého vztahu mezi Evropskou unií a občany jednotlivých členských států. Ačkoliv některá práva občanů Evropské unie již byla obsažena v jejím právu, k vložení samotného institutu občanství Evropské unie došlo až Maachstrichtskou smlouvou, která vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. Tento moment znamenal zlom ve vztahu mezi Evropskou unií a občany členských států. Došlo tím ke vzniku speciálního druhu občanství, pro který je charakteristická akcesorita a adicionalita vůči občanství členských států. Tato diplomová práce se zabývá tím, jaký vliv má institut občanství Evropské unie na právní rámec Evropské unie, právní systémy členských států a každodenní život jednotlivců. Hlavním cílem této práce je evaluace dopadů a kvality práv spojených s právním institutem...
Vztah právního řádu Evropské unie k právu Světové obchodní organizace
Tměj, Jakub ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Právní řád Evropské unie a právo Světové obchodní organizace představují dva významné příklady nadnárodních právních systémů. Tato diplomová práce se věnuje jejich vzájemnému vztahu, a to pohledem evropského práva. Jejím cílem je analyzovat, jak evropské právo přistupuje k pravidlům WTO, jaké účinky jim přiznává. Úvodní kapitola slouží k zasazení zkoumané otázky do širší perspektivy, když se zabývá poměrem evropského práva k právu mezinárodnímu v obecné rovině. Představuje jak historický vývoj, tak současný stav, když rozebírá příslušná ustanovení práva EU a navazující judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Načrtává také teoretické souvislosti této problematiky. Druhá kapitola se již soustředí konkrétněji na pozici norem WTO v právním řádu EU. Nejprve stručně vymezuje právo WTO, přičemž zároveň upozorňuje na specifika ve vztahu k EU. Následně je již zkoumáno, jaké účinky jsou především SD EU pravidlům WTO v EP přiznávány. Poslední kapitola zasazuje výsledky předchozí analýzy do širšího kontextu a představuje pozadí zkoumaného tématu. To pomáhá při závěrečném zhodnocení současné situace a nastínění výzev, které zvolený přístup přináší.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.