Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 186 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Exprese a vazebné vlastnosti lidského galektinu-4
Friede, Tereza ; Bojarová, Pavla (vedoucí práce) ; Kavan, Daniel (oponent)
Galektin-4, člen rodiny galektinů typický svou afinitou k β-galaktosidům, patří mezi tandemové galektiny a skládá se ze dvou odlišných podjednotek spojených peptidovým linkerem. Galektiny hrají klíčovou roli v různých biologických procesech a jsou zapojeny do patogeneze mnoha onemocnění. Tkáně s kolorektálním karcinomem (CRC) vykazují nižší expresi galektinu-4 ve srovnání se zdravými tkáněmi tlustého střeva a právě nižší exprese galektinu-4 podporuje progresi nádoru a metastáz. Bylo zjištěno, že galektin-4 inhibuje tumorigenezi buněk CRC prostřednictvím signálních drah Wnt/β-katenin a IL-6/NF- κB/STAT3, které hrají klíčovou roli ve vývoji CRC. V zánětlivých střevních onemocněních, jako je Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, interaguje galektin-4 s CD4+ T lymfocyty, což ovlivňuje jejich chování v imunologické synapsi. Dále se galektin-4, primárně exprimovaný v gastrointestinálním traktu, podílí na apikálním transportu v epiteliálních buňkách, podporuje hojení epiteliálních ran střeva, účastní se adaptivní imunitní odpovědi a hraje několik rolí v centrálním nervovém systému. Studium inhibitorů galektinu-4 pomáhá porozumět jeho specifickým rolím v těchto procesech, a identifikovat tak nové potenciální terapeutické cíle. V této práci byl heterologně exprimován lidský galektin-4 v bakterii Escherichia...
Monitorování průběhu sublingvální specifické alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin vybraných cytokinů
Brzáková, Adéla ; Řezáčová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Andrýs, Ctirad (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Adéla Brzáková Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Řezáčová, Ph.D. Název práce: Monitorování průběhu sublingvální specifické alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin vybraných cytokinů Klíčová slova: alergenová imunoterapie, cytokiny, ELISA technika, alergie na pyly trav Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda dochází v průběhu alergenové imunoterapie k detekovatelným změnám hladin IFNγ, IL-4 a IL-5 a zda by tak tyto cytokiny mohly sloužit jako biomarkery účinnosti této léčby. Metody: Vybrané cytokiny byly stanoveny pomocí metod Quantikine® HS ELISA Human IFN-γ Immunoassay, Quantikine® HS ELISA Human IL-4 Immunoassay a Quantikine® ELISA Human IL-5 Immunoassay. Sledovaný soubor se skládal ze 32 polinotiků, přičemž 19 z nich byla podávána alergenová imunoterapie a 13 z nich tvořilo kontrolní soubor. V rámci sledování také obě skupiny průběžně zaznamenávaly tíži svých symptomů pomocí vizuální analogové škály. Výsledky: U skupiny léčených pacientů byl v průběhu léčby pozorován pokles koncentrací IL-4, IL-5 i IFNγ, avšak mezi pacienty léčenými přípravkem Oralair a kontrolními jedinci nebyly v průběhu léčby nalezeny významné rozdíly hodnot těchto cytokinů. Pomocí vizuální analogové...
Příprava a charakterizace slepičích protilátek proti patogenní kvasince Candida albicans
Vodecký, Matúš ; Hodek, Petr (vedoucí práce) ; Dračínská, Helena (oponent)
Nárůst počtu infekcí způsobených kvasinkovými patogeny je alarmujícím problémem celosvětového veřejného zdraví. Nejvíce jsou ohroženi lidé s narušeným imunitním systémem, jako např. po infekci virem lidské imunodeficience nebo při diabetes mellitus. Diagnostika je častokrát nedostatečná a léčba je odkázána na omezený výběr antimykotik, na která navíc narůstá rezistence. Tyto aspekty představují velký problém, jelikož je pak na rezistentní patogeny třeba podávat léky druhé volby, které mohou mít vedlejší toxické účinky (např. nefrotoxicita v případě amfotericinu B). Vzhledem k závažnosti kvasinkových infekcí je snaha najít způsob ochrany vůči těmto patogenům. Jednou z možností je pasivní imunoterapie. V této bakalářské práci byly pro tento účel zvoleny protilátky ze slepičích vajec, které mají potenciál širokého terapeutického použití. Příprava slepičích protilátek IgY ze žloutků vajec je jak z etického, tak ekonomického pohledu výhodná. Žloutkové protilátky navíc vykazují poměrně vysokou stabilitu. Z vajec slepic imunizovaných buď buněčnou stěnou nebo celými buňkami C. albicans po kultivaci v médiu simulujícím vaginální prostředí (VSF) byly izolovány polyklonální protilátky. Reaktivita protilátek byla testována metodou ELISA. Jako antigen byly použity buněčné stěny C. albicans kultivovaných v médiu...
Monitoring of gluten content in barley varieties recommended for the production of Czech Beer
Barčinová, Nikola ; Boško, Rastislav (oponent) ; Svoboda, Zdeněk (vedoucí práce)
Sandwich enzyme-linked immunosorbent assay ELISA was used for determination of gluten in barley varieties recommended for the production of Czech beer. Currently, it is the most widely used method for determining gluten in the food industry. Monitoring the gluten content in raw materials and foods made from them is especially important for people suffering from celiac disease. Gluten intolerance is an autoimmune disorder that causes morphological and functional changes in the small intestine. Currently, the most effective treatment is following a gluten-free diet. In this bachelor thesis, content of gluten in 14 barley samples was monitored. The RIDASCREEN® Gliadin set was used for the measurement. Results were evaluated with RIDA SOFT Win.NET software. Content of gluten in the barley samples varied from 36,3 g/kg to 82,5 g/kg.
Slepičí protilátky proti patogenní kvasince Candida albicans
Konečná, Lucia ; Heidingsfeld, Olga (vedoucí práce) ; Kubíčková, Božena (oponent)
4 Abstrakt Kvasinka Candida albicans patří mezi nejrozšířenější patogenní kvasinky. Jako oportunní patogen osídluje především sliznice hostitele a infekci způsobuje obzvlášť u jedinců s oslabeným imunitním systémem. Nejčastější infekci, způsobenou C. albicans je vaginální mykóza, s kterou se během života setkají alespoň 3 ze 4 žen. K léčbě tohoto onemocnění se využívají antimykotika, vůči kterým jsou ale kvasinky stále méně citlivé. Z tohoto důvodu je snaha vyvíjet stále nové možnosti léčby (nejen) infekcí způsobených C. albicans. Ačkoli vaginální mykóza ve většině případech není závažným onemocněním, jedná se o velmi rozšířenou infekci, která se u mnoha žen projevuje opakovaně, někdy i víckrát ročně. Protože vaginální mykóza snižuje kvalitu života mnoha žen, rozhodli jsme se zaměřit v této práci právě na toto onemocnění. V tomto projektu byly využívány slepičí protilátky, které mají oproti savčím protilátkám řadu výhod. U vejcorodých živočichů se protilátky nacházejí nejen v krevním séru, jak je tomu u savců, ale jsou také sekretovány do vajec. Díky tomu je izolace slepičích protilátek neinvazivní a etická. Navíce metody izolace protilátek z vajec jsou taky jednoduší oproti izolaci z krevního séra. V konečném výsledku jsou slepičí protilátky také ekonomičtější, protože výtěžek slepičích protilátek může být...
Monitorování průběhu sublingvální alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin specifických IgG protilátek
Bouzková, Nikol ; Jankovičová, Karolína (vedoucí práce) ; Souček, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Nikol Bouzková Vedoucí práce: Mgr. Karolína Jankovičová, Ph.D. Název diplomové práce: Monitorování průběhu sublingvální alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin specifických IgG protilátek Prvním cílem diplomové práce bylo zhodnotit klinický průběhu sublingvální alergenové imunoterapie (SLIT). Dalším cílem bylo vyhodnotit změny protilátkové odpovědi v čase a porovnat výsledky souboru léčeného Oralairem s kontrolním souborem pacientů. V neposlední řadě si práce kladla za cíl zhodnotit změny hladin specifických IgG protilátek v souvislosti s klinickým průběhem SLIT. Pro klinické hodnocení alergických symptomů byla použita vizuální analogová škála (VAS). sIgG4 proti alergenům pylu trav byly stanoveny komerčně dostupnou ELISA metodou. sIgG1, sIgG2 a sIgG3 byly vyšetřeny vlastně vytvořenou a ověřenou ELISA. Na základě výsledků byla provedena statistická analýza. Bylo zjištěno, že terapie Oralairem byla klinicky účinná od první léčebné sezóny. Výsledky VAS ukázaly, že mezi soubory léčených a kontrolních pacientů existuje statisticky významný rozdíl projevů alergických příznaků. U léčených pacientů byl pozorován významný nárůst sIgG4, přičemž mezi výsledky obou souborů byly významné...
Monitorování průběhu sublingvální specifické alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin vybraných cytokinů
Brzáková, Adéla ; Řezáčová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Andrýs, Ctirad (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Adéla Brzáková Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Řezáčová, Ph.D. Název práce: Monitorování průběhu sublingvální specifické alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin vybraných cytokinů Klíčová slova: alergenová imunoterapie, cytokiny, ELISA technika, alergie na pyly trav Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda dochází v průběhu alergenové imunoterapie k detekovatelným změnám hladin IFNγ, IL-4 a IL-5 a zda by tak tyto cytokiny mohly sloužit jako biomarkery účinnosti této léčby. Metody: Vybrané cytokiny byly stanoveny pomocí metod Quantikine® HS ELISA Human IFN-γ Immunoassay, Quantikine® HS ELISA Human IL-4 Immunoassay a Quantikine® ELISA Human IL-5 Immunoassay. Sledovaný soubor se skládal ze 32 polinotiků, přičemž 19 z nich byla podávána alergenová imunoterapie a 13 z nich tvořilo kontrolní soubor. V rámci sledování také obě skupiny průběžně zaznamenávaly tíži svých symptomů pomocí vizuální analogové škály. Výsledky: U skupiny léčených pacientů byl v průběhu léčby pozorován pokles koncentrací IL-4, IL-5 i IFNγ, avšak mezi pacienty léčenými přípravkem Oralair a kontrolními jedinci nebyly v průběhu léčby nalezeny významné rozdíly hodnot těchto cytokinů. Pomocí vizuální analogové...
Porovnání metod stanovení obsahu mykotoxinů v obilninách
Boving, Veronique
V bakalářské práci jsem se zabývala porovnáním metod stanovení obsahu mykotoxinů v obilninách. První částí je recentní přehled, ve kterém jsem popsala rozdělení mykotoxinů, popsala jsem toxinogenní plísně a produkované mykotoxiny. Uvedla jsem charakteristiku nejznámějších mykotoxinů a popsala některé analytické metody pro stanovení mykotoxinů. V druhé části jsem se zabývala analýzou vzorků obilovin. Celkem bylo analyzováno 12 vzorků paralelní analýzou, která měla určit přesnost měření. Analýza byla provedena pomocí tří analytických metod, a to ROSA pro DON a ZEA, Reveal Q+ pro DON, DON RAPID pro DON, Veratox pro ZEA a referenční metodou byla metoda HPLC. Byl zaznaménán rozdíl paralelním měřením, výsledky mykotoxinů analyzovaných různými metodami se lišili. Nelze říci, jaká metoda je přesnější.
Průnik obsahu mykotoxinů ze zrna obilovin do hotového výrobku a dopad na zdraví člověka
Machálková, Monika
Diplomová práce se zabývá problematikou mykotoxinů, které jsou významnými patogeny mnoha zemědělských plodin a mohou představovat vysoké zdravotní riziko pro člověka i hospodářská zvířata. Obsahuje přehled nejdůležitějších mykotoxinů, jejich producentů a mykotoxikóz. Práce je zaměřena především na výskyt mykotoxinů v obilovinách a vlivu zpracování na jejich obsah. Experimentální část se zaměřuje na sledování průniku obsahu deoxynivalenolu a zearalenonu v pšenici ozimé ze zrna až do pečiva. Vyšetřeno bylo celkem 10 vzorků ošetřené a 10 vzorků neošetřené varianty pšenice ozimé. V rámci každého vzorku bylo na obsah DON a ZEA vyšetřeno zrno, mouka a pečivo. Všechny testované vzorky byly pozitivní na obsah DON i ZEA. Legislativní limit nepřekročil žádný ze zkoumaných vzorků a k limitům se ani nepřiblížili.
Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů
Ryšavá, Markéta
S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při imunosupresi. S reaktivací JC viru je spojena progresivní multifokální encefalopatie. S BK virem je spojena hemoragická cystitida, která má za následek ztrátu aloštěpu při transplantaci ledviny. Přesnou diagnostikou lze viry včas detekovat a zmírnit poškození tkáně. Tato diplomová práce se zabývá biotechnologiemi, které lze při detekci virů využít se zaměřením na real-time PCR, která je v diagnostice virů zlatým standardem. Literární rešerše shrnuje základní informace o polyomavirech se zaměřením na lidské polyomaviry BKV a JCV. Shrnuje biotechnologické metody používané k detekci polyomavirů, jak v rámci rutinní diagnostiky, tak alternativní přístupy zahrnující biosenzory a CRISPR. Experimentální část práce zahrnuje návrh detekčního systému pro polyomaviry od in silico analýzy genomu, přes návrh potenciálních primerů, po teoretickou analýzu specificity. Praktická část práce pak porovnává účinnost a senzitivitu amplifikace dvou re-akčních směsí, kdy je jedna určena pro jednoduché systémy a druhá pro multiplexy. Dále zahrnuje testování vybraných aditiv PCR a stanovení citlivosti a parametrů validity testu reakční směsi vybrané pro vývoj PCR systému. Výsledky poukázaly, že detekce pomocí multiplex reakční směsi je dostatečně citlivá, jelikož splňuje podmínky a požadavky klinických doporučení a současně vykazuje velmi dobré hodnoty senzitivity a specificity testu srovnatelné s publikovanými technologiemi. Tato reakční směs se jeví jako relevantní k použití vývoje a optimalizaci PCR systému pro detekci polyomavirů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 186 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: