National Repository of Grey Literature 198 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Use of some molecular techniques to metabolic characterization of industrially significant yeasts
Kostovová, Iveta ; Brázda, Václav (referee) ; Kráčmar, Stanislav (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
Karotenoidy, ergosterol a mastné kyseliny jsou velmi žádané látky využívané v krmivářském, potravinářském a kosmetickém průmyslu. Konvenční zdroje mastných kyselin a karotenoidů jsou závislé na sezónních podmínkách, geografické poloze a na dostupnosti zemědělské půdy, což znesnadňuje pokrýt jejich neustále se zvyšující spotřebu. Velmi slibným řešením je mikrobiální produkce výše uvedených látek pomocí karotenogenních kvasinek, které jsou schopny simultánně produkovat karotenoidy, mastné kyseliny i ergosterol. Předložená disertační práce je zaměřená na molekulární a metabolickou charakterizaci karotenogenních kvasinek a na jejich potenciál pro průmyslové aplikace. Proto první experimentální části práce jsou zaměřeny na kvasinky druhu R. mucilaginosa a R. toruloides, jejich produkční vlastnosti, vliv nutričního stresu a různých zdrojů uhlíku, jakými byly xylóza a glycerol. Kromě podrobné charakterizace jejich produkčních vlastností, byly tyto kmeny také charakterizovány molekulárními metodami, zahrnující sekvenční analýzu ITS1, ITS2 a D1/2 ribozomálního operonu a analýzu mini a mikrosatelitních sekvencí M13 a GTG5. Druh R. toruloides je známý jako vynikající producent mastných kyselin, a proto se v poslední době stal cílovou karotenogenní kvasinkou pro vývoj nástrojů pro jeho genetickou manipulaci. V této práci byly úspěšně připraveny geneticky modifikované klony kmene R. toruloides, nesoucí nadměrně exprimované geny pro diacylglycerol acyltransferázu (DGA1) a glycerol-3-fosfát dehydrogenázu (GPD1). Produkce mastných kyselin u modifikovaných klonů nebyla ve srovnání s původním kmenem vyšší. Proto byla další část práce zaměřená na přípravu nadprodukčních mutantních kmenů připravených náhodnou mutagenezí. Kombinace limitace dusíkem a inhibice produkce karotenoidů vedla k úspěšné selekci robustních mutantních kmenů s nadprodukcí karotenoidů vykazující rezistenci vůči difenylaminu. Poslední část práce se zabývá produkčními vlastnostmi méně známých druhů karotenogenních kvasinek náležící do řádů Sporidiobolales a Cystofilobasidales, ve srovnání s relativně dobře prostudovanými karotenogenními druhy R. toruloides a P.rhodozyma. V této studii byly nejlešími producenty mastných kyselin kmeny S.metaroseus CCY 19-6-20 a C. macerans CCY 10-01-02. Nejlepší producent karotenoidů, kmen R. mucilaginosa CCY 19-04-06, navíc produkoval lykopen, který představoval více než 80 % celkového množství karotenoidů produkovaných tímto kmenem.
Biofilm formation in probiotic cultures and its application in pharmacy
Ryšávka, Petr ; Obruča, Stanislav (referee) ; Vorlová, Lenka (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
The work was comprehensively focused on the development of adhesive forms of probiotics in the form of a biofilm on combined carriers with a prebiotic component. The second part dealed with the influence of food on the multiplication and survival of selected types of probiotic bacteria. Subsequently, the effect of individualized probiotic supplements on changes in the human intestinal microbiome was monitored. Suitable adherent probiotic strains for biofilm formation were selected and tested. Methods have been introduced and different variants of carriers for culturing and binding bacteria have been tested. In vitro experiments verified the stability of biofilm stucture and its resistance to low pH, bile and antibiotics in comparison with the planktonic cell form. The antimicrobial effect of probiotic strains in the form of a biofilm was studied. The cultivation of the multispecies biofilm on the combined carrier was optimized and the stability of the biofilm and the final viability of probiotic bacteria were confirmed. Furthermore, the influence of various foods and beverages on the viability of probiotic bacteria was evaluated with emphasis on the simulation of passage through the gastrointestinal tract. Both models, solutions with standardised concentrations of alcohol, sugar, salts, proteins or different pH and different types of real foods and beverages were tested. The effect of food and beverages was tested on monocultures of Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve and on probiotic capsules containing a mixed culture of probiotic microorganisms. The survival of probiotics in various food matrices in the simulated gastrointestinal tract was quantitatively different. We managed to define foods suitable for supporting the multiplication of probiotic bacteria. A separate part of the work was focused on the targeted modulation of the intestinal microbiome by individualized probiotics that were prepared on the basis of molecular biological analyzes of the intestinal microbiome aimed at detecting the percentage of lactobacilli, bifidobacteria and phylum Firmicutes and Bacteroidetes. Personalized probiotic supplementation confirmed the positive effect of this approach on microbiome changes, especially on the increase of the content of lactobacilli, bifidobacteria and the overall diversity of the microbiome.
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BIOPOLYMER-BASED NANOPARTICLES AND NANOFIBERS AND THEIR APPLICATION IN FOOD AND COSMETICS
Kundrát, Vojtěch ; Vilčáková, Jarmila (referee) ; Kráčmar, Stanislav (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
The presented dissertation thesis deals with the polymer polyhydroxybutyrate and other biopolymers as a basic building block for the construction of micro- and nanoscopic structures and materials used in food and cosmetics. In the theoretical part, current literary review is prepared to introduce the basics of this application field. The practical part of the work is composed of three blocks developed during the doctoral study. In the first and most important part are summarized comments to the academic and patent outputs, where among the academic ones it is possible to find two peer-reviewed articles dealing with the electrostatic and wet spinning of PHB and properties of prepared materials. The patent outputs consist of several accepted and applied projects, which summarize results on both PHB spinning methods, but also on general approaches enabling the processing of PHB into forms enabling many applications in food and cosmetics. Second part was focused on the patented composition of the UV protection cream based on the prepared nanoscopic and micro- morphologies of PHB. The third block summarizes results focused predominantly on the electrostatic spinning of PHB and other biopolymers. Finally, a short chapter containing a brief description of projects that were in a way related to the dissertation topic, but rather practical development work in Central Tanzania and West Africa, which draw on knowledge and contacts gained during studies at FCH BUT Brno.
Controlled production of lipids and lipidic substances by selected yeasts and microalgae
Szotkowski, Martin ; Kráčmar, Stanislav (referee) ; Huelva, Ines Garbayo Nores, University (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
Karotenoidy jsou přírodní pigmenty vyskytující se v mikroorganismech jako jsou řasy, kvasinky a sinice. Představují nejrozšířenější skupinu antioxidantů s významným biologickým účinkem. V současnosti vzrůstá zájem o karotenoidy vzhledem k jejich příznivým vlivům na lidské zdraví. Chlorofyly jsou zelená fotosyntetická barviva, která nacházejí uplatnění v potravinářství jako intenzivní zelená barviva. Koenzym Q je znám svým pozitivním vlivem pro správnou funkci řady orgánů v lidském těle. Ergosterol je nedílnou součástí membrán kvasinek a hub. Je to provitamin D2, který je důležitou součástí imunitního systému. Mikrobiální lipidy, nebo také ‚‚Single cell oils‘‘ jsou charakteristické vysokým obsahem zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin, které lze využít ve farmacii či kosmetice. Mikrobiální lipidy jsou dále studovány jako alternativa pro výrobu biopaliv. Dizertační práce byla zaměřena na studium a možnosti optimalizace produkce lipidů a lipidických látek vybranými kmeny karotenogenních kvasinek, mikrořas a sinic. V rámci práce byly testované kvasinky rodu Rhodotorula, Rhodosporidium, Cystofilobasidium a Sporidiobolus podrobené kultivacím na sérií médií s různými C/N poměry v rozsahu 13 až 100, obsahujících upravené odpadní substráty z potravinářského průmyslu. Vybrané kmeny byly poté kultivovány v bioreaktorech v médiu obsahujícím kombinaci odpadních substrátů. Kultivace mikrořas rodu Desmodesmus, Scenedesmus, Chlorella, Coccomyxa, Chlamydomonas, Botryococcus se zabývaly optimalizací jednotlivých komponent média a aplikací různých stresů s cílem navýšení produkce studovaných metabolitů. V rámci experimentů s extrémofilní mikrořasou Coccomyxa byly provedeny pilotní velkoobjemové kultivace v otevřených nádržích. V závěrečné části byl provedeny pilotní screeningové a velkoobjemové bioreaktorové experimenty zaměřené na možnosti kokultivace karotenogenních kvasinek a mikrořas. Testované kmeny kvasinek byly s rozdílnou úspěšností schopny utilizovat média obsahující hydrolyzované odpadní substráty. Nejlepším kmenem byl Sporidiobolus pararoseus, který na médiích dosahoval nejvyšších produkcí biomasy i sledovaných metabolitů. Z testovaných odpadních substrátů byla nejlepší kombinace odpadního fritovacího oleje a hydrolyzátu kávové sedliny. Úspěšná optimalizace složení hlavních komponent minerálního média vedla k zvýšené produkci studovaných metabolitů. Největší vliv měl optimální poměr P/N a aplikace oxidačního stresu. Nejlepších výsledků dosáhly mikrořasy rodu Desmodesmus a Scenedesmus. Velkoobjemové kultivace Coccomyxy onubensis potvrdily rezistenci kultury proti kontaminaci vnějšími vlivy a schopnost růstu za vysoké teploty a intenzity světelného záření. Kokultivační experimenty potvrdily schopnost symbiotického růstu kvasinek a mikrořas. Nejlepších výsledků dosahovaly všechny testované kvasinky s mikrořasami rodu Demsodesmus a Scenedesmus a v menší míře i rodu Coccomyxa.
A complex study of biological effects of some soya products
Ručková, Michaela ; Němcová, Andrea (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
Soybeans and products thereof are considered as a very contradictory legume across layman and expert opinions. Some see it almost as a “superfood” while others avoid it due to its biologically active content with an unclear effect on the organism. As a lot of research on soybeans was already performed the content varies considerably and it is not easy to grasp the issue correctly. The objective of the research part of the thesis is a structuralized study of already published scientific knowledge to clarify the current state of the art. Experimental part of the thesis focuses on characterisation of soy and its products in terms of active ingredients content and determination of antioxidants and antimicrobial effect. After that, the cytotoxic effect on human heterogeneous colorectal adenocarcinoma epithelial cell line and mouse melanoma cell line is determined by in vitro testing. All obtained information and results of experimental part could possibly serve as a starting point for further study of soy and soy products, both in the dissertation and in the submission of a grant project.
Analysis of active substances and biological effects of some non-tradizional cereals
Pecháček, Michal ; Vysoká, Marie (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
This thesis deals with the characterization of active substances and biological effects of non-traditional cereals. Basic substances of these non-traditional cereals such as carbohydrates or proteins are characterized in this work. Active compounds such as antioxidants, polyphenols or -glucans are also characterized. These substances were mainly analysed by spectrophotometric methods. The theoretical part describes cereals in general. It focuses on grain morphology, cereal products and mostly on chemical composition. The summary of substances appearing in the cereal grain such as carbohydrates, proteins, vitamins, minerals etc. was processed in this part. In the practical part, the samples of the non-traditional cereals such as amaranth, sorghum, millet, kamut, buckwheat, quinoa, Job’s tears and teff were analysed. Amaranth, millet and buckwheat were also analysed in the form of flakes. Teff was analysed only in the form of flakes. Sorghum and quinoa were analysed also in their coloured variations. Firstly, the water extracts were prepared, then they were used for determination of antioxidant activity, the content of polyphenols compounds and flavonoids. The hydrolysed samples were used for determination of the carbohydrates. For other basic analysis, samples were used in the form of powder. Best results were measured for quinoa, amaranth and buckwheat. Besides basic analysis, the content of -glucans was measured. However, the content of -glucans in these non-traditional cereals was very low. Selected cereals were tested for cytotoxicity on human cells. Cytotoxicity was evaluated by using the MTT cytotoxicity test on human keratinocytes HaCaT and human caucasian colon adenocarcinoma CaCO-2. The sensory analysis was carried out in the last part of the thesis. There were tested 6 samples. From these samples were made muffins that were analysed and sensorically evaluated.
Biotechnological valorization of some food wastes by yeasts
Majdloch, Robert ; Bendová, Agáta (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
This bachelor thesis deals with biotechnological valorisation of waste substrates, namely waste fat, whey and feathers using carotenogenic yeast. Waste substrates serve as alternative source of nutrients for subsequent cultivation, thanks to this, their utilization and subsequent production of carotenoids, ergosterol, coenzyme Q and lipids occurs. The theoretical part contains the information of selected strains of carotenogenic yeast, such as physiological and growth properties. Their metabolic processes are described together with produced substances. The analytical methods for the determination of substances are described as well. The experimental part focuses on the solution of flask and bioreactor cultivations of four selected strains (Rhodotorula kratochvilovae, Rhodotorula mucilaginosa, Cystofilobasidium macerans a Sporidiobolus pararoseus) on glucose, glycerol and waste substrate at different C/N ratios (13, 25, 50 and 100). Furthermore, individual procedures of waste substrate processing, procedures solving isolation and determination of selected carotenoid substances, which were analysed by HPLC/DAD. Lipid content and their percentage amount were determined by GC/FID. The results of flask and bioreactor cultivations show that the strains have different production at individual C/N ratios. Rhodotorula mucilaginosa strain was selected as the best producer of carotenoids and ergosterol. The highest increases in biomass were achieved by Rhodotorula kratochvilovae strain. Lipid production was the best in the Sporidiobolus pararoseus strain.
PRODUCTION OF BETA-GLUCANS AND OTHER POLYSACCHARIDES BY YEAST AND MICROALGAE
Byrtusová, Dana ; Kráčmar, Stanislav (referee) ; Kovalčík, Adriána (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
Beta-glukany jsou polysacharidy složeny z monomerů D-glukózy. V dnešní době se -glukany těší zvýšené pozornosti zejména kvůli imunomodulační aktivitě a využitelnosti ve farmaceutickém a potravinařském průmyslu. Saccharomyces cerevisiae je dodnes jediným kvasinkovým zdrojem požívaným v biotechnologické produkci. Avšak některé kvasinky z oddělení Basidiomycetes, které jsou schopny produkce lipidů a karotenoidů, mohou být využity rovněž jako alternativní zdroj -glukanů. Dizertační práce se zabývá možností a optimalizací produkce -glukanů a dalších mikrobiálních sacharidů u karotenogenních kvasinek a mikrořas. Testovány byli zástupci rodů Rhodotorula, Sporobolomyces, Cystofilobasidium a Dioshegia. Z nekarotenogenních kvasinek byly do screeningu zařazeny kvasinky rodu Metschnikowia, askomycetní kvasinky a z mikrořas zástupci zelených a červených řas. Experimentální část cílí rovněž na možnosti koprodukce dalších metabolitů, jako jsou lipidy, pigmenty a extracelulární polymery. První část experimentu se zabývá vlivem čtyř C/N poměrů (10:1, 40:1, 70:1 a 100:1) na produkci biomasy, -glukanů, karotenoidů a lipidů. Ze všech testovaných kmenů, S. cerevisiae CCY 21-4-102, C. infirmominiatum CCY 17-18-4, P. rhodozyma CCY 77-1-1 a R. kratochvilovae CCY 20-2-26 vykazovaly nejvyšší produkci -glukanů a byly proto vybrány k podrobnější optimalizaci, zejména osmotického stresu, teploty a zdroje dusíku v kultivačním médiu. Dodatečně, kmen R. kratochvilovae CCY 20-2-26 je schopný produkce extracelulárních glykolipidů a S. pararoseus CCY 19-9-6 extracelulárních polysacharidů. Následně bylo stanoveno množství -glukanů u dalších dvanácti kmenů S. cerevisiae a rovněž možnost produkce polysacharidů u mikrořas.
Stability of PHA-based particles and fibres in different environments
Tarageľ, Matej ; Matoušková, Petra (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
The aim of this diploma thesis is the preparation of liposome nanoparticles enriched with PHA and PHA nanofibers. The nanostructures served to encapsulate extracts of lipophilic and hydrophilic nature. The characterization of the properties of nanostructures such as polydispersity, size, colloidal stability, long-term stability after exposure to various environments such as seawater, water from the Brno dam and tap water, and finally the cytotoxicity of fibers with extracts was addressed. The theoretical part is focused on different types of water, human skin, coffee and subsequently carotenoids. It continues by describing of possibilities of extraction and preparation of lipophilic and hydrophilic extracts and possibilities of their determination is discussed. Finally, it describes the possibilities of preparation and characterization of PHA based nanomaterials. The practical part deals with the preparation of liposome particles and fibers enriched with PHA with encapsulated extracts, their characterization, and their subsequent exposure to various environments. Monitoring of their long-term stability was carried out, but the release of the encapsulated extracts into the environment to which the nanoparticles and nanofibers were exposed was also measured. Finally, the interaction of nanofibers with live HaCaT cells was monitored, and cytotoxicity assays determined the viability of the cells after interaction with the nanofibers.
Characterization of plant-based component of selected foodstuffs using techniques of molecular biology and instrumental methods
Tomíšek, Martin ; Němcová, Andrea (referee) ; Márová, Ivana (advisor)
The aim of this work was to compare authenticity analysis in selected food products with fruit component by using, instrumental and molekular methods. Particularly, the presence of blueberries in fruit–based foodstuffs was verified. The theoretical part is focused on the characterization, chemical composition and botanical classification of blueberries (European blueberry and Canadian blueberry). It also contains an overview of instrumental and molecular diagnostic methods that can be used for the analysis of these fruits. The experimental part focuses on the selection of a suitable method of DNA isolation, and primers for the detection of blueberries in commercial products. DNA analysis was performed by qPCR and HRM analysis. In the experimental part, DNA was isolated in sufficient quality for PCR and the presence of blueberries in foodstuffs was verified by qPCR. Using HRM analysis, we were able to differentiate between bilberry (Vaccinium myrtillus) and blueberry (Vaccinium corymbosum) in control samples and in some commercial products. Certain phenolic acids and some flavonoids specific for blueberries were detected by HPLC. The total content of polyphenols and flavonoids was determined by UV / VIS spectrophotometry.

National Repository of Grey Literature : 198 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 MÁROVÁ, Irena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.