Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
What was/is the meaning of independent publications in countries with a totalitarian regimes?
Demovičová, Barbora ; Čumlivski,, Jan (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Is it important that a graphic designer/art student expresses their opinion on the society and world around them through their work? How can a graphic designer influence social situation, the community in which they live, or other events? What is the role of civic protest and activism? What is the relationship between art and politics? What is the political power of the art? Researching the role of political art, independent publishing, civic actions and comparing the public protests in the past with protests today lead to creating a self-published independent publication reflecting current issues in Slovakia. Focus on Slovak society came after the murder of investigative journalist Ján Kuciak and his fiancée Martina Kušnírová resulting in a wave of public protests and formation of new government of Slovak Republic. This publication is mix of hope for change, idealism, and later scepticism and frustration. This publication is comprised of author’s personal texts and interviews with different persons working in various fields, for example with investigative journalist Marek Vagovič, sociologist and one of the leaders of Velvet Revolution Fedor Gál, publisher and owner of samizdat library Libri Prohibiti Jiří Gruntorád, or Slovak artists Peter Kalmus and Miroslav Cipár.
Osud hradů a zámků po roce 1989 v okresech Tábor, Český Krumlov a Prachatice
DŘEVOVÁ, Lenka
Diplomová práce se bude zabývat osudem hradů a zámků ve třech okresech Jihočeského kraje, jednom vnitrozemském a dvou pohraničních nacházejících se v oblasti bývalých Sudet. V teoretické části práce budou rozebrány tři základní aspekty ovlivňující jejich historický vývoj - úloha památkové péče, návštěvnost památkových objektů a vlastníci hradů a zámků. Ve výzkumné části vytvořím databázi dosud existujících hradů a zámků ve vybraných okresech. Následovat bude představení pěti vybraných objektů, složené ze stručné historie a popisu dějinného vývoje zámku či hradu ve 20. století, který měl značný vliv na jeho polistopadový stav. Cílem práce je zmapování osudu hradů a zámků ve třech zkoumaných okresech a také detailní popis pěti vybraných historických objektů.
The Role of Women in the Velvet Revolution
Gese, Taylor ; Szobi, Pavel (vedoucí práce) ; Vykoukal, Jiří (oponent) ; Matějka, Ondřej (oponent)
The Role of Women in Czechoslovakia's Velvet Revolution Abstrakt Diplomová práce zkoumá roli žen při sametové revoluci v Československu v roce 1989. Celkově zjišťuje, že přestože byla ženám v dominantním narativu událostí přisuzována marginální role, hrály ve skutečnosti hlavní roli ve všech aktivitách sametové revoluce a staly se tak klíčovým faktorem jejího úspěchu. Na základě případových studií z jiných částí střední a východní Evropy formuluje hypotézu o způsobech, jakými byly ženy vymazány z historických záznamů a národní paměti, a argumentuje, že konzervativní genderový řád ovlivnil druh revoluční práce, kterou ženy vykonávaly, nedostatek viditelnosti, která jim byla přiznána a také vlastní devalvaci svých příspěvků. Na základě podobných závěrů navrhuje vývoj analytického konceptu pro teoretizaci role genderu ve společenských hnutích a jejich následného zaznamenání v paměti. Nakonec se snaží dokumentováním činností žen přeorientovat ženy jako historické a politické subjekty v sametové revoluci, které si zasluhují další historický výzkum. Klíčová slova Sametová revoluce, ženy, gender, společenská hnutí, 1989, Československo, historická paměť, hegemonický narativ
Proměny Domu dětí a mládeže ve Strakonicích po roce 1989
PETRÁŠOVÁ, Sandra
Práce se zabývá vývojem Domu dětí a mládeže ve Strakonicích po roce 1989 až po současnost. V první části bakalářské práce se jedná o popis změn, které postihly zařízení při transformaci zařízení pro volný čas po Sametové revoluci. Jedná se o popis 90. let 20. století, jakožto změny budov, vedení a získávání si svého místa ve městě Strakonice, jakožto místo pro trávení volného času dětí a mládeže. Dále je představen popis činnosti zařízení ve 21. století, formy vzdělávání, personální zajištění, finanční stránka a v neposlední řadě popis zájmových kroužků, na jejichž nabídce lze vývoj DDM Strakonice rovněž představit.
Two revolutions - thirty years later. Germans and Czechs look at their neighbours
VAVRDOVÁ, Markéta
Předmětem práce je analýza mediální prezentace událostí revolučního roku 1989 v Německu a bývalém Československu. Cílem je zjistit, jak česká média pojednávají o současné situaci vNěmecku sohledem na historický kontext, kterými tématy se v souvislosti s revolucí v roce 1989 zabývají, a do jaké míry spojují podobu dnešního Německa s vlivem, který na něj měl výsledek studené války, tedy revoluce, která byla završena pádem zdi. Analogicky k této studii bude ve stejném smyslu zkoumána německá mediální scéna a její pohled na aktuální dějství v České republice. Hlavní aspekty výzkumu tvoří sektory politické, společenské a ekonomické. K celistvému výkladu patří úvod do historického kontextu, v závěrečné části je mimo krátkou úvahu autorky o zjištěných poznatcích k dispozici stručná deskripce použitých médií, která má zaručit kompaktní charakter diplomové práce.
O svobodě v nesvobodě: Setkávání studentů U Bílého koníčka.
Mejstříková, Dorotea ; Vaněk, Miroslav (vedoucí práce) ; Wohlmuth Markupová, Jana (oponent)
Diplomová práce "O svobodě v nesvobodě: Setkávání studentů U Bílého koníčka před rokem 1989." pojednává o vývoji událostí ve studentských redakcích časopisů a novin, které předcházely 17. listopadu 1989 z pohledu začínajících novinářů, editorů a grafiků, kteří se v těchto redakcích sdružovali a kteří se díky síti kontaktů na fakultách dokázali rychle zorganizovat, informovat o zásahu na Národní třídě i sestavit stávkové výbory. Práce reflektuje vyprávění narátorů a narátorek o cenzuře, autocenzuře i o odvaze psát o jinak zapovězených tématech. Zabývá se rolí Svazu socialistické mládeže v možnosti vydávat časopisy i rolí samotných studentů a studentek. Ti svoji historickou úlohu komentují s odstupem několika desítek let. Diplomová práce kromě svědectví narátorů a narátorek, kteří se setkávali ve Studentském tiskovém a informačním středisku v klubu U Bílého koníčka, využívá rovněž i jejich deníkových záznamů a analýzy dobového tisku.
Vývoj jordánského politického režimu po roce 1989
Ducháčková, Michaela ; Buben, Radek (vedoucí práce) ; Koubek, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat fungování politického režimu Jordánského hášimovského království a najít možné vlivy působící na jeho stabilitu a přežití v posledních 25 letech. Jordánský politický režim prošel ve zkoumaných letech několika krizemi ohrožujícími jeho přetrvání. Všechny přestál a dokonce z nich vyšel posílen. Jaké faktory působily ve prospěch přežití režimu? Text se v první části zabývá typologizací režimu ze tří možných perspektiv (institucionální, formalistická a legitimizační). V druhé části práce dochází k analýze faktorů, které umožňují přežití jordánského politického režimu. Důraz je kladen na roli institucí.
Exilové periodikum "Nedělní hlasatel" na přelomu let 1989/1990
Brichta, Miloslav ; Kopeček, Michal (vedoucí práce) ; Roubal, Petr (oponent)
Týdeník Nedělní hlasatel patří datem svého vzniku, rokem 1891, k nejstarším krajanským periodikům vůbec. Představuje zajímavou sondu do způsobu myšlení krajanské komunity, v průběhu času, v důsledku historických událostí v Evropě se postupně stává také periodikem exulantským. Reflexe událostí roku 1989 obráží úhel pohledu jeho tvůrců, z velké části dobrovolných přispěvatelů hodnotících vývoj z odstupu a zohledňujících vlastní životní zkušenosti a představy. Texty vynikají přímočarou syrovostí, jazykovým stylem a důrazem na české národní tradice připomínající myšlenkový svět první poloviny dvacátého století. Důvodem je skladba autorů a přispěvatelů, tvoří v zásadě dvě základní skupiny, první, usedlíci žijící ve Spojených státech již po mnoho generací, přejímají lingvistickou skladbu češtiny a myšlenkový svět svých rodičů a prarodičů, druhá, poúnoroví a z menší části posrpnoví exulanti si přinášejí obraz vlasti v podobě, jakou ji pamatují v době svého odchodu. V politickém zaměření článků a zpravodajských komentářů převažuje důsledný antikomunismus s určitými prvky křesťanského konzervatismu. Nechybí ani antisemitismus, určitý rasistický podtext obsahují příspěvky krajanů z Jižní Afriky. Toto zaměření některých textů, zcela jistě nepředstavujících většinu, přitahovalo pozornost některých českých...
Analýza mediálních sdělení: Palachův týden 1989
Vacek, Josef ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Tůma, Oldřich (oponent)
Předkládaná práce analyzuje šest hlavních celostátních deníků, které vycházely v Československu v roce 1989. Sledovaným tématem analýzy jsou události tzv. Palachova týdne, které probíhaly v lednu roku 1989. Mezi hlavní teze patří to, že deníky, které vydávaly politické strany, informovaly o událostech více než jiná periodika. Tento předpoklad se potvrdil jen částečně, když v počtu článků je na prvním místě deník komunistické strany Rudé právo, ostatní stranické deníky však zaostávají. K hlavním zjištěním patří skutečnost, že všechny deníky užívaly mediální prostředky v různém poměru. Kromě toho byly ve sledovaném období shodně u všech listů identifikovány dva zlomové dny, které ohraničovaly nárůst či pokles v počtu článků. Za výzkumnou metodu byla použita kvantitativní analýza doplněná o částečnou komparaci výsledků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.