Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Téma koronaviru v literatuře pro děti a mládež a jeho využití ve volnočasové výchově ke čtenářství
CARVOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se věnuje tématu covid-19 v literatuře pro děti a mládež a jeho využití v literární výchově ve volném čase mládeže. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou představeny základní informace o nemoci covid-19 (původ, příznaky, ochrana, průběh nemoci v České republice). Dále se zabývá vybranými díly s tématem covidu-19 a dopadem této nemoci na čtenářství dětí a mládeže. V praktické jsou pak zpracované metodické a pracovní listy s ukázkami úryvků autorkou vybraných děl a jejich ověření v praxi na vybrané cílově skupině.
Rozvoj čtenářství u žáků s mentálním postižením
Prudká, Lenka ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Valešová Malecová, Barbara (oponent)
Diplomová práce Rozvoj čtenářství u žáků s mentálním postižením je speciálněpedagogickým tématem s přesahem do všech oblastí života člověka s mentálním postižením. Teoretická část nabízí náhled na problematiku čtenářství a čtenářských zájmů u žáků s mentálním postižením, přiblížena je oblast předčtenářství, oblast čtenářství a čtenářských zájmů, jsou zde uvedeny metody výuky čtení, podpora čtenářství a čtenářských zájmů, základní informace o člověku se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a vzdělávání osob s mentálním postižením. Výzkumná část je zpracována na základě kvalitativního výzkumu. Hlavní metodou kvalitativního výzkumu byly polostrukturované rozhovory, které doplnilo zúčastněné nestrukturované pozorování. Cílem diplomové práce je popsat a vyhodnotit podporu čtenářství a rozvoj čtenářství u žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením na konkrétní základní škole speciální. Ve výzkumné části jsou stanoveny výzkumné otázky, metodologie, výzkumné poznatky a shrnutí výzkumu. Diplomová práce nabízí metody a postupy pro rozvoj čtenářství a čtenářských zájmů v konkrétní základní škole speciální. Metody a postupy doplňují příklady speciálních pomůcek, zařízení a aplikací. V diplomové práci je také zhodnocena součinnost konkrétní základní školy speciální s rodinami žáků v...
Hluboké čtení ve výuce literatury na gymnáziu
Kaizrová, Kristýna ; Komberec, Filip (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou literatury na gymnáziu zaměřenou na hluboké čtení. Teoretická část obsahuje bližší vymezení pojmu hluboké čtení, hledá jeho místo ve výuce literatury a vazby se čtenářskou gramotností a empatií. Cílem práce bylo připravit a odučit na gymnáziu několik vyučovacích hodin, během kterých žáci budou mít prostor pro hluboké čtení. Východiskem práce je kniha Čtenáři, vrať se: Mozek a čtení v digitálním světě od Maryanne Wolfové, ve které je hluboké čtení popsáno jako způsob, jak v dnešní době čelit úbytku empatie, což je dle jejího názoru jedním z velkých problémů současné společnosti. Práce hledá odpověď na otázku, jak koncipovat výuku literatury na gymnáziu, která je zaměřená na hluboké čtení.
Vybraná tvorba Petry Braunové ve volnočasové výchově ke čtenářství
KRAJCOVÁ, Monika
Cílem bakalářské práce je představení tvorby Petry Braunové a využití vybrané tvorby ve volnočasové výchově ke čtenářství. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část představuje životopis, tvorbu autora, získaná ocenění, preferovaný literární žánr a vybrané metody zvolené pro konkrétní práci s textem. Praktická část je zaměřena na projekt Týden se školákem Kubou, který slouží k rozvoji čtenářství v mateřské škole.
Čtenáři webtoonů v Česku
Víchová, Veronika ; Ježková, Tereza (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá webtoony a jejich čtenáři. Webtoony jsou komiksy vhodné k publikování na webu. Často jsou publikované skrze sociální média a specializované platformy, které jsou často přístupné zdarma a dají se zobrazit na telefonu. Přístup k webtoonům je tedy pro uživatele snadný. Díky absenci prostředníka jako nakladatelství, mají autoři velkou tvůrčí svobodu, a tak webtoony mohou být velmi rozmanité. Mohou mít různé výtvarné zpracování, žánr, děj, nebo mohou obsahovat zvuk či animaci. Mohou proto oslovit široké množství konzumentů. Při využití některých platforem může autor na publikovaných webtoonech i vydělat (např. skrze program pro tvůrce na webtoon.com). Případně navázat na úspěšný titul vydáním knihy nebo nějakých produktů. Cílem práce je zjistit, zda respondenti webtoony znají, zda je aktivně konzumují, jaký na ně mají názor nebo jaké jsou jejich preference. V neposlední řadě také zjistit, zda je respondenti sdílí s okolím. V praktické části respondenti uvádějí jejich preference žánru, čtenářské návyky, oblíbené platformy nebo autory. Respondenti uvedli, že mezi na webtoonech oceňují jejich praktičnost a dostupnost, díky které je mohou číst i během cestování nebo čekání.
Jak motivovat děti ke čtenářství: akční výzkum v mateřské škole
Papayová, Vanda ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu, jak motivovat děti předškolního věku ke čtenářství a zároveň zlepšení jejich čtenářské pregramotnosti. Cílem mé práce bylo, aby si děti předškolního věku vytvořily kladný vztah ke čtenářství a také abych je namotivovala k zájmu o knihy za pomoci realizovaných aktivit. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V části teoretické se zabývám vysvětlováním pojmů jako je čtenářství, čtenářská pregramotnost a gramotnost, dále uvádím faktory, které ovlivňující dětského čtenáře, také se zabývám rolemi četby a rozvojem čtenářství. Druhá kapitola pojednává o rozvoji čtenářství a o motivaci. Poslední kapitola v teoretické části je o současné literatuře. V empirické části popisuji realizovaný akční výzkum ve vybrané mateřské škole. Během akčního výzkumu jsem si stanovila problém a následně jsem si určila návrh na podporu motivace dětí ke čtenářství. V rámci výzkumného šetření jsem za pomoci své vedoucí práce sestavila dotazník (pretest a posttest), který jsem následně zpracovala a vyhodnotila. Při shrnutí a vyhodnocení získaných dat jsem došla k závěru, že aktivity, které jsem s dětmi realizovala, byly úspěšné. KLÍČOVÁ SLOVA čtenářství, předškolní dítě, motivace ke čtenářství, mateřská škola
Vybraná tvorba Pavla Čecha ve volnočasové výchově ke čtenářství
KUČEROVÁ, Zuzana
Cílem bakalářské práce je představení tvorby Pavla Čecha (ilustrátor, tvůrce komiksů a autorských knih) a využití vybrané tvorby ve volnočasové výchově ke čtenářství. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část představuje životopis, tvorbu autora, získaná ocenění, preferovaný literární žánr a vybrané metody zvolené pro konkrétní práci s textem. Praktická část je zaměřena na projekt O čertovi, který slouží k rozvoji čtenářství v mateřské škole.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.