No exact match found for SITA CZ a.s., Praha, using SITA CZ a s Praha instead...
National Repository of Grey Literature 16 records found  previous11 - 16  jump to record: Search took 0.04 seconds. 
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří ; Lacková, Zuzana ; Chudárek, Tomáš ; Horsák, Zdeněk ; Friedmann, Bedřich
Dílčí cíle projektu: 1. Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD. 2. Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti. 3. Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování. 4. Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace. 5. Navrhnout integrovaný regionální systém OH, ve kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu. 6. Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území. 7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů. V roce 2007 byl zpracován návrh metodiky pro popis zdrojů a rešerší z OH a zpracována rešerše.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ověření mechanicko-biologické úpravy a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na ŽP
SITA CZ, a.s., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Krečmerová, Tatiana ; Kovaříková, Terezie ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
V roce 2006 byla realizována provozní zkouška v plném rozsahu stanoveném v Realizačním projektu na rok 2006. Některé parametry provozní zkoušky byly modifikovány na základě zjištěných zkušeností získanými předchozími poznatky v rámci řešení VaV. Z uvedených zkoušek byl vypracován dokument "Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ". Byla provedena rozsáhlá analýza zahraničních zkušeností s metodou MBÚ, analýza referenčních zařízení na široký komplex aplikací MBÚ v zahraničí. V rámci hledání možností uplatnění nadsítné energetické frakce byl vytvořena databáze energetických zařízení v ČR a byly zhodnoceny jejich současné možnosti. Byla provedena externí odborná analýza skladby SKO. V rámci řešení VaV byl uspořádán seminář se zástupci odborné veřejnosti Německa, kde byly referovány vzájemné zkušenosti s metodou MBÚ s následnou diskusí.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled výsledků doplňkové provozní zkoušky MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Záměrem doplňující zkoušky bylo připravit vzorek pro anaerobní digesci, který byl během zkoušky získán a odevzdán ke zpracování. Během zkoušky byly získány další doplňující informace o skladbě a kvalitě odpadu nad rámec předpokládaného rozsahu provozní části řešení úkolu VaV. Výsledky zkoušky a dílčích stanovení odpovídají výsledkům předcházejících testů a potvrzují závěry stávajících vyhodnocení.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ekonomický model provozu zařízení MBÚ a porovnání se stávajícími způsoby nakládání s SKO
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Cílem této části řešení bylo stanovit orientačně náklady na provoz zařízení MBÚ v podmínkách České republiky a vyhodnotit ekonomický efekt takového zařízení v kontextu stávajících způsobů odstraňování nebo energetického využívání SKO. Základem pro stanovení nákladů metody MBÚ v podmínkách ČR jsou údaje o obdobných zahraničních zařízeních, které byly v průběhu řešení úkolu shromážděny. Tyto údaje umožňují poměrně podrobný rozklad nákladu provozu zařízení tohoto typu a následné vyjádření tohoto nákladu v cenových podmínkách ČR. Pro potřeby srovnání s ostatními způsoby nakládání s SKO, kterými jsou skládkování a spalování ve spalovnách SKO, byla jako srovnávací hodnota stanovena cena odpadu na vstupu do zařízení jednotlivých typů. Ekonomický model je nutné chápat jako hrubé přiblížení možného provozu, které je zatíženo modelovými předpoklady, nejistotami a zjednodušeními.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Friedmann, Bedřich
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Výsledky v etapách: Etapa 2: Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti - vydána publikace (viz příloha 2). Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování - byla vypracována metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady (viz příloha 3). Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě - byl vypracován přehled situace pilotního území (viz příloha 4, část pouze na CD-ROM). Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Friedmann, Bedřich
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   previous11 - 16  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.