National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Textová část (údaje o provozní zkoušce, údaje o odběru pomocných vzorků a zjišťovaných parametrech, způsob provedení polních zkoušek, výsledky stanovení, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky). Dokladová část. Přehled odebraných vzorků. Přehled odběru vzorků. Protokoly o odběrech vzorků. Protokoly o laboratorních zkouškách. Zpráva o měření BSK ve vzorcích biodegradabilního odpadu. Přehled vážení. Kopie vážních lístků. Kopie potvrzení a ověření stanoveného měřidla. Záznam o průběhu kompostování.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Souhrn a analýza výsledků provozních zkoušek MBÚ 2005 - 2006
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Příloha shrnuje výsledky provozních zkoušek MBÚ, které byly podrobně popsány a diskutovány v předcházejících pracích. Základním přínosem této práce je: 1. Z výsledků 11-ti sad zkoušek byly stanoveny průměrné vlastnosti odpadu v oblasti materiálová a zrnitostní skladba, kalorické vlastnosti, fyzikálně chemické vlastnosti surové podsítné frakce a fyzikálně chemické vlastnosti kompostu z MBÚ. Odpad průměrné skladby a kvality představený v této analýze je souhrnným výstupem úkolu VaV, který může být podkladem pro další studie a analýzy. 2. Byly provedeny srovnávací analýzy, které sledují a vyhodnocují rozdíly ve vlastnostech odpadu podle oblastí: porovnání s výsledky úkolu č. SD/720/2/00, srovnání skladby a vlastností odpadu dle charakteru zástavby, srovnání dle sezóny, srovnání dle regionu, srovnání vlastností vstupu na biologický stupeň a materiálu po biologické úpravě. Tyto srovnávací analýzy i údaje o průměrných vlastnostech odpadu jsou zasazeny do rámce platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, případně souvisejících oblastech. Závěry srovnávacích analýz jsou přehledně uvedeny v souhrnu za každou kapitolu.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Metodika využití komplexu zařízení k simulaci metody MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Metodika vychází z výsledků a zkušeností získaných při řešení úkolu VaV č. SL-7-183-05 "Ověření použitelnosti metody mechanicko biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí". Základními zdroji pro sestavení této metodiky postupu rozkladu vzorku směsného komunálního odpadu jsou: Metodický pokyn Odboru odpadů MŽP ke vzorkování odpadů, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5/2001, Metodika odběru vzorků pro laboratorní analýzy, stanovení analyzovaných parametrů odpadů a analytických metod (Durdil 2005), Metodika odběru a úpravy vzorků odpadů pro ověření metody včetně vymezení časových intervalů, vymezení regionu a míst jejich odběru (Horsák 2005), Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Plán odběru vzorků (Chudárek 2005), Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Provozní předpis technologické zkoušky (Chudárek 2005) a Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ (Chudárek 2006). Zpráva obsahuje schéma postupu zkoušky v plném rozsahu, přehled a popis doporučených zařízení, popis postupu zkoušky, popis vzorkování a polních zkoušek, přehled výpočtů a informačních výstupů.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Textová část - údaje o provozní zkoušce, údaje o odběru pomocných vzorků a zjišťovaných parametrech, způsob provedení polních zkoušek, výsledky stanovení, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ. Textová část
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
"Přehled" shrnuje základní informace o průběhu, technickém a organizačním zajištění provozních zkoušek metody MBÚ a shrnuje údaje o odběrech vzorků a výsledcích analýz, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky. Přílohu přehledu tvoří dokladová část zahrnující provozní dokumentaci zkoušky, protokoly o odběrech a analýzách a přehled pořízené fotodokumentace.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří ; Lacková, Zuzana ; Chudárek, Tomáš ; Horsák, Zdeněk ; Friedmann, Bedřich
Dílčí cíle projektu: 1. Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD. 2. Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti. 3. Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování. 4. Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace. 5. Navrhnout integrovaný regionální systém OH, ve kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu. 6. Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území. 7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů. V roce 2007 byl zpracován návrh metodiky pro popis zdrojů a rešerší z OH a zpracována rešerše.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled výsledků doplňkové provozní zkoušky MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Záměrem doplňující zkoušky bylo připravit vzorek pro anaerobní digesci, který byl během zkoušky získán a odevzdán ke zpracování. Během zkoušky byly získány další doplňující informace o skladbě a kvalitě odpadu nad rámec předpokládaného rozsahu provozní části řešení úkolu VaV. Výsledky zkoušky a dílčích stanovení odpovídají výsledkům předcházejících testů a potvrzují závěry stávajících vyhodnocení.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ekonomický model provozu zařízení MBÚ a porovnání se stávajícími způsoby nakládání s SKO
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Cílem této části řešení bylo stanovit orientačně náklady na provoz zařízení MBÚ v podmínkách České republiky a vyhodnotit ekonomický efekt takového zařízení v kontextu stávajících způsobů odstraňování nebo energetického využívání SKO. Základem pro stanovení nákladů metody MBÚ v podmínkách ČR jsou údaje o obdobných zahraničních zařízeních, které byly v průběhu řešení úkolu shromážděny. Tyto údaje umožňují poměrně podrobný rozklad nákladu provozu zařízení tohoto typu a následné vyjádření tohoto nákladu v cenových podmínkách ČR. Pro potřeby srovnání s ostatními způsoby nakládání s SKO, kterými jsou skládkování a spalování ve spalovnách SKO, byla jako srovnávací hodnota stanovena cena odpadu na vstupu do zařízení jednotlivých typů. Ekonomický model je nutné chápat jako hrubé přiblížení možného provozu, které je zatíženo modelovými předpoklady, nejistotami a zjednodušeními.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Friedmann, Bedřich
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Výsledky v etapách: Etapa 2: Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti - vydána publikace (viz příloha 2). Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování - byla vypracována metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady (viz příloha 3). Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě - byl vypracován přehled situace pilotního území (viz příloha 4, část pouze na CD-ROM). Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Friedmann, Bedřich
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.