National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Studium aminů a antioxidačních procesů u malignit =: Study of amines and antioxidant processes in malignancies /
Lacková, Zuzana
In the present dissertation thesis called "Study of amines and antioxidant processes in malignancies", various antioxidant effects of amines, amino acids, phenolic and flavonoid compounds on tumor cell lines and their significance for understanding the mechanisms of cell defense against cancer were studied. In vitro, the anticarcinogenic effect of spices based on the content of its phenolic and flavonoid compounds on prostate cells was investigated. Furthermore, sarcosine was studied in detail as a marker of prostate cancer diseases for which methylation changes and various types of identification in real samples have been evaluated. Last but not least, monitoring of the level of reduced glutathione in capillary blood was performed on volunteers and antioxidant effects were observed.
Studium antioxidantů ve vybraných druzích koření pomocí moderních analytických metod
Lacková, Zuzana
A spice is a natural source of natural substances for humans, containing mainly phenols and flavonoids, which have exceptional antioxidant effects. Presented study described the most advanced analytical technique for evaluation of the presence and concentration of extracted natural antioxidants from ground spices (marjoram, pepper (sweet), black pepper, caraway seeds, anise, thyme, cinnamon, oregano). Subsequently, individual spices were analyzed on the overall efficiency of selected type of extraction. Further, the individual spices were examined on their total antioxidant activity using the DPPH, FRAP and total phenols assays.
Vliv různých forem glutathionu na kulturu Lactobacillus
Lacková, Zuzana
The thiol tripeptide glutathione was identified in majority of organisms, including microorganisms, and its major role is to maintain the redox equilibrium in a cell. Similar properties are attributed to Lactobacillus rhamnosus, which also exhibits antioxidant potential, and thus acts favorably against oxidative stress. In our studythe effect of GSH and GSSG (0; 3; 300 and 3000 uM) on the culture of L. rhamnosus CCM 4185 was evaluated. Using the microbiological, biochemical and analytical techniques, it was found that increased addition of both glutathione forms causes decrease of glucose and proteins levels, pointing to increased metabolical activity of bacterial cells, as a response on glutathiones presence in extracellular space. The obtained results revealed that glu-tathione causes more positive than negative effects towards L. rhamnosus culture.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Textová část (údaje o provozní zkoušce, údaje o odběru pomocných vzorků a zjišťovaných parametrech, způsob provedení polních zkoušek, výsledky stanovení, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky). Dokladová část. Přehled odebraných vzorků. Přehled odběru vzorků. Protokoly o odběrech vzorků. Protokoly o laboratorních zkouškách. Zpráva o měření BSK ve vzorcích biodegradabilního odpadu. Přehled vážení. Kopie vážních lístků. Kopie potvrzení a ověření stanoveného měřidla. Záznam o průběhu kompostování.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Souhrn a analýza výsledků provozních zkoušek MBÚ 2005 - 2006
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Příloha shrnuje výsledky provozních zkoušek MBÚ, které byly podrobně popsány a diskutovány v předcházejících pracích. Základním přínosem této práce je: 1. Z výsledků 11-ti sad zkoušek byly stanoveny průměrné vlastnosti odpadu v oblasti materiálová a zrnitostní skladba, kalorické vlastnosti, fyzikálně chemické vlastnosti surové podsítné frakce a fyzikálně chemické vlastnosti kompostu z MBÚ. Odpad průměrné skladby a kvality představený v této analýze je souhrnným výstupem úkolu VaV, který může být podkladem pro další studie a analýzy. 2. Byly provedeny srovnávací analýzy, které sledují a vyhodnocují rozdíly ve vlastnostech odpadu podle oblastí: porovnání s výsledky úkolu č. SD/720/2/00, srovnání skladby a vlastností odpadu dle charakteru zástavby, srovnání dle sezóny, srovnání dle regionu, srovnání vlastností vstupu na biologický stupeň a materiálu po biologické úpravě. Tyto srovnávací analýzy i údaje o průměrných vlastnostech odpadu jsou zasazeny do rámce platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, případně souvisejících oblastech. Závěry srovnávacích analýz jsou přehledně uvedeny v souhrnu za každou kapitolu.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Metodika využití komplexu zařízení k simulaci metody MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Metodika vychází z výsledků a zkušeností získaných při řešení úkolu VaV č. SL-7-183-05 "Ověření použitelnosti metody mechanicko biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí". Základními zdroji pro sestavení této metodiky postupu rozkladu vzorku směsného komunálního odpadu jsou: Metodický pokyn Odboru odpadů MŽP ke vzorkování odpadů, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5/2001, Metodika odběru vzorků pro laboratorní analýzy, stanovení analyzovaných parametrů odpadů a analytických metod (Durdil 2005), Metodika odběru a úpravy vzorků odpadů pro ověření metody včetně vymezení časových intervalů, vymezení regionu a míst jejich odběru (Horsák 2005), Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Plán odběru vzorků (Chudárek 2005), Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Provozní předpis technologické zkoušky (Chudárek 2005) a Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ (Chudárek 2006). Zpráva obsahuje schéma postupu zkoušky v plném rozsahu, přehled a popis doporučených zařízení, popis postupu zkoušky, popis vzorkování a polních zkoušek, přehled výpočtů a informačních výstupů.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Textová část - údaje o provozní zkoušce, údaje o odběru pomocných vzorků a zjišťovaných parametrech, způsob provedení polních zkoušek, výsledky stanovení, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ. Textová část
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
"Přehled" shrnuje základní informace o průběhu, technickém a organizačním zajištění provozních zkoušek metody MBÚ a shrnuje údaje o odběrech vzorků a výsledcích analýz, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky. Přílohu přehledu tvoří dokladová část zahrnující provozní dokumentaci zkoušky, protokoly o odběrech a analýzách a přehled pořízené fotodokumentace.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří ; Lacková, Zuzana ; Chudárek, Tomáš ; Horsák, Zdeněk ; Friedmann, Bedřich
Dílčí cíle projektu: 1. Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD. 2. Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti. 3. Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování. 4. Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace. 5. Navrhnout integrovaný regionální systém OH, ve kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu. 6. Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území. 7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů. V roce 2007 byl zpracován návrh metodiky pro popis zdrojů a rešerší z OH a zpracována rešerše.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled výsledků doplňkové provozní zkoušky MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Záměrem doplňující zkoušky bylo připravit vzorek pro anaerobní digesci, který byl během zkoušky získán a odevzdán ke zpracování. Během zkoušky byly získány další doplňující informace o skladbě a kvalitě odpadu nad rámec předpokládaného rozsahu provozní části řešení úkolu VaV. Výsledky zkoušky a dílčích stanovení odpovídají výsledkům předcházejících testů a potvrzují závěry stávajících vyhodnocení.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.