No exact match found for SITA CZ a.s., Praha, using SITA CZ a s Praha instead...
National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.05 seconds. 
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Chudárek, Tomáš
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Chudárek, Tomáš
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Hlavním cílem projektu je posoudit a prakticky ověřit metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu za účelem získání souboru indikativních poznatků a informací o možnosti použití těchto metod v podmínkách ČR. Na základě těchto informací formulovat podmínky pro zavedení metod mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) v ČR a definovat možná pilotní projektová řešení. Všechny varianty metod MBÚ budou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. V roce 2005 byla provedena vstupní rešerše, analýza informačních zdrojů, popis výchozí situace, soustředění informací o metodách a zařízeních MBÚ pro zpracování komunálních odpadů v EU. Byla stanovena klasifikace zbytkových komunálních odpadů, definice požadavků na zařízení pro experimentální ověření. Byly zpracovány metodiky odběrů vzorků, sledování technologických parametrů a software pro záznamy a následné vyhodnocování dat. Na vybraném zařízení byla provedena první praktická zkouška podzimní produkce směsných komunálních odpadů, která potvrdila správnou volbu vybraného zařízení. První část zprávy obsahuje kapitoly 1.1 až 1.5.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Hlavním cílem projektu je posoudit a prakticky ověřit metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu za účelem získání souboru indikativních poznatků a informací o možnosti použití těchto metod v podmínkách ČR. Na základě těchto informací formulovat podmínky pro zavedení metod mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) v ČR a definovat možná pilotní projektová řešení. Všechny varianty metod MBÚ budou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. V roce 2005 byla provedena vstupní rešerše, analýza informačních zdrojů, popis výchozí situace, soustředění informací o metodách a zařízeních MBÚ pro zpracování komunálních odpadů v EU. Byla stanovena klasifikace zbytkových komunálních odpadů, definice požadavků na zařízení pro experimentální ověření. Byly zpracovány metodiky odběrů vzorků, sledování technologických parametrů a software pro záznamy a následné vyhodnocování dat. Na vybraném zařízení byla provedena první praktická zkouška podzimní produkce směsných komunálních odpadů, která potvrdila správnou volbu vybraného zařízení. Druhá část zprávy obsahuje kapitoly 1.6 až 1.17.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Textová část (údaje o provozní zkoušce, údaje o odběru pomocných vzorků a zjišťovaných parametrech, způsob provedení polních zkoušek, výsledky stanovení, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky). Dokladová část. Přehled odebraných vzorků. Přehled odběru vzorků. Protokoly o odběrech vzorků. Protokoly o laboratorních zkouškách. Zpráva o měření BSK ve vzorcích biodegradabilního odpadu. Přehled vážení. Kopie vážních lístků. Kopie potvrzení a ověření stanoveného měřidla. Záznam o průběhu kompostování.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Souhrn a analýza výsledků provozních zkoušek MBÚ 2005 - 2006
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Příloha shrnuje výsledky provozních zkoušek MBÚ, které byly podrobně popsány a diskutovány v předcházejících pracích. Základním přínosem této práce je: 1. Z výsledků 11-ti sad zkoušek byly stanoveny průměrné vlastnosti odpadu v oblasti materiálová a zrnitostní skladba, kalorické vlastnosti, fyzikálně chemické vlastnosti surové podsítné frakce a fyzikálně chemické vlastnosti kompostu z MBÚ. Odpad průměrné skladby a kvality představený v této analýze je souhrnným výstupem úkolu VaV, který může být podkladem pro další studie a analýzy. 2. Byly provedeny srovnávací analýzy, které sledují a vyhodnocují rozdíly ve vlastnostech odpadu podle oblastí: porovnání s výsledky úkolu č. SD/720/2/00, srovnání skladby a vlastností odpadu dle charakteru zástavby, srovnání dle sezóny, srovnání dle regionu, srovnání vlastností vstupu na biologický stupeň a materiálu po biologické úpravě. Tyto srovnávací analýzy i údaje o průměrných vlastnostech odpadu jsou zasazeny do rámce platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, případně souvisejících oblastech. Závěry srovnávacích analýz jsou přehledně uvedeny v souhrnu za každou kapitolu.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Metodika využití komplexu zařízení k simulaci metody MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Metodika vychází z výsledků a zkušeností získaných při řešení úkolu VaV č. SL-7-183-05 "Ověření použitelnosti metody mechanicko biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí". Základními zdroji pro sestavení této metodiky postupu rozkladu vzorku směsného komunálního odpadu jsou: Metodický pokyn Odboru odpadů MŽP ke vzorkování odpadů, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5/2001, Metodika odběru vzorků pro laboratorní analýzy, stanovení analyzovaných parametrů odpadů a analytických metod (Durdil 2005), Metodika odběru a úpravy vzorků odpadů pro ověření metody včetně vymezení časových intervalů, vymezení regionu a míst jejich odběru (Horsák 2005), Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Plán odběru vzorků (Chudárek 2005), Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Provozní předpis technologické zkoušky (Chudárek 2005) a Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ (Chudárek 2006). Zpráva obsahuje schéma postupu zkoušky v plném rozsahu, přehled a popis doporučených zařízení, popis postupu zkoušky, popis vzorkování a polních zkoušek, přehled výpočtů a informačních výstupů.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Textová část - údaje o provozní zkoušce, údaje o odběru pomocných vzorků a zjišťovaných parametrech, způsob provedení polních zkoušek, výsledky stanovení, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ověření mechanicko-biologické úpravy a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na ŽP
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Závěrečná zpráva v sobě integruje všechny původně předepsané závěrečné kapitoly z návrhu na řešení projektu ze smlouvy o dílo na předmětnou VaV a jejích dodatků smlouvy za rok 2006 a 2007. Zpráva je rozdělena do kapitol: Popis prací a metodiky VaV úkolu (provozní zkouška a analytické práce rešeršního charakteru), Environmentální posouzení metody MBÚ, Ekonomické posouzení metody MBÚ v podmínkách ČR, Legislativní analýza a legislativní doporučení, Návrh a definování pilotních projektů, Možnosti uplatnění použité metodiky, Komplexní zhodnocení možnosti aplikace metody MBÚ v podmínkách ČR a doporučení a Závěr.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ. Textová část
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
"Přehled" shrnuje základní informace o průběhu, technickém a organizačním zajištění provozních zkoušek metody MBÚ a shrnuje údaje o odběrech vzorků a výsledcích analýz, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky. Přílohu přehledu tvoří dokladová část zahrnující provozní dokumentaci zkoušky, protokoly o odběrech a analýzách a přehled pořízené fotodokumentace.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.