No exact match found for FITE a.s., Ostrava, using FITE a s Ostrava instead...
National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Situační zpráva k Realizačnímu programu ČR "odpady z těžby": Souhrn k Realizačnímu programu ČR "odpady z těžby"
FITE a. s., Ostrava-Mariánské Hory ; Bartoš, Pavel
Návrh Realizačního programu ČR pro odpady z těžby je podrobným rozpracováním plánu odpadového hospodářství ČR pro skupinu odpadů 01 - odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene. Souhrn obsahuje přehled současné produkce odpadů 1999 až 2003 a přehled návrhů a doporučení plynoucích ze situační zprávy.
Situační zpráva k Realizačnímu programu ČR "odpady z těžby"
FITE a. s., Ostrava-Mariánské Hory ; Bartoš, Pavel
Návrh Realizačního programu ČR pro odpady z těžby je podrobným rozpracováním plánu odpadového hospodářství ČR pro skupinu odpadů 01 - odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Hlavním cílem projektu je posoudit a prakticky ověřit metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu za účelem získání souboru indikativních poznatků a informací o možnosti použití těchto metod v podmínkách ČR. Na základě těchto informací formulovat podmínky pro zavedení metod mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) v ČR a definovat možná pilotní projektová řešení. Všechny varianty metod MBÚ budou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. V roce 2005 byla provedena vstupní rešerše, analýza informačních zdrojů, popis výchozí situace, soustředění informací o metodách a zařízeních MBÚ pro zpracování komunálních odpadů v EU. Byla stanovena klasifikace zbytkových komunálních odpadů, definice požadavků na zařízení pro experimentální ověření. Byly zpracovány metodiky odběrů vzorků, sledování technologických parametrů a software pro záznamy a následné vyhodnocování dat. Na vybraném zařízení byla provedena první praktická zkouška podzimní produkce směsných komunálních odpadů, která potvrdila správnou volbu vybraného zařízení. První část zprávy obsahuje kapitoly 1.1 až 1.5.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Hlavním cílem projektu je posoudit a prakticky ověřit metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu za účelem získání souboru indikativních poznatků a informací o možnosti použití těchto metod v podmínkách ČR. Na základě těchto informací formulovat podmínky pro zavedení metod mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) v ČR a definovat možná pilotní projektová řešení. Všechny varianty metod MBÚ budou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. V roce 2005 byla provedena vstupní rešerše, analýza informačních zdrojů, popis výchozí situace, soustředění informací o metodách a zařízeních MBÚ pro zpracování komunálních odpadů v EU. Byla stanovena klasifikace zbytkových komunálních odpadů, definice požadavků na zařízení pro experimentální ověření. Byly zpracovány metodiky odběrů vzorků, sledování technologických parametrů a software pro záznamy a následné vyhodnocování dat. Na vybraném zařízení byla provedena první praktická zkouška podzimní produkce směsných komunálních odpadů, která potvrdila správnou volbu vybraného zařízení. Druhá část zprávy obsahuje kapitoly 1.6 až 1.17.
Situační zpráva k Realizačnímu programu ČR "odpady z těžby": Souhrn k Realizačnímu programu ČR "odpady z těžby"
FITE a. s., Ostrava-Mariánské Hory ; Bartoš, Pavel
Návrh Realizačního programu ČR pro odpady z těžby je podrobným rozpracováním plánu odpadového hospodářství ČR pro skupinu odpadů 01 - odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene. Souhrn obsahuje přehled současné produkce odpadů 1999 až 2003 a přehled návrhů a doporučení plynoucích ze situační zprávy.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ověření mechanicko-biologické úpravy a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na ŽP
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Závěrečná zpráva v sobě integruje všechny původně předepsané závěrečné kapitoly z návrhu na řešení projektu ze smlouvy o dílo na předmětnou VaV a jejích dodatků smlouvy za rok 2006 a 2007. Zpráva je rozdělena do kapitol: Popis prací a metodiky VaV úkolu (provozní zkouška a analytické práce rešeršního charakteru), Environmentální posouzení metody MBÚ, Ekonomické posouzení metody MBÚ v podmínkách ČR, Legislativní analýza a legislativní doporučení, Návrh a definování pilotních projektů, Možnosti uplatnění použité metodiky, Komplexní zhodnocení možnosti aplikace metody MBÚ v podmínkách ČR a doporučení a Závěr.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ověření mechanicko-biologické úpravy a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na ŽP
SITA CZ, a.s., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Krečmerová, Tatiana ; Kovaříková, Terezie ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
V roce 2006 byla realizována provozní zkouška v plném rozsahu stanoveném v Realizačním projektu na rok 2006. Některé parametry provozní zkoušky byly modifikovány na základě zjištěných zkušeností získanými předchozími poznatky v rámci řešení VaV. Z uvedených zkoušek byl vypracován dokument "Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ". Byla provedena rozsáhlá analýza zahraničních zkušeností s metodou MBÚ, analýza referenčních zařízení na široký komplex aplikací MBÚ v zahraničí. V rámci hledání možností uplatnění nadsítné energetické frakce byl vytvořena databáze energetických zařízení v ČR a byly zhodnoceny jejich současné možnosti. Byla provedena externí odborná analýza skladby SKO. V rámci řešení VaV byl uspořádán seminář se zástupci odborné veřejnosti Německa, kde byly referovány vzájemné zkušenosti s metodou MBÚ s následnou diskusí.
Studie zařízení na pyrolitický rozklad odpadů
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní ; FITE, a.s.
Studie je strukturována na obecnou část, ve které jsou základní informace o procesu pyrolýzy. Dále jsou diskutovány výzkumné práce v oblasti pyrolýzy odpadů a jejich aplikace v průmyslovém měřítku. U vybraných komerčních zařízení je stručný popis technologie, případně blokové schéma. Jsou popsány zkušenosti získané na pilotní jednotce PYROMATIC VŠB - TU Ostrava. Je uvedeno vyhodnocení technologie pyrolýzy jako provozně ověřené technologie a možnosti jejího využití v ČR. Jsou zmíněny procesy, které využívají plazmové hořáky. Nejsou zahrnuty technologie pyrolýzy nebo zplyňování biomasy. Část I: Popis a rozdělení pyrolýzních a jim podobných procesů, Popis zkušeností z pyrolýzních zařízení v ČR, Popis zařízení v průmyslovém měřítku v zahraničí, Ekonomická náročnost, Zhodnocení technologie pyrolýzy z pohledu možnosti a vhodnosti poskytnutí podpory z oblasti podpory 4.1. OPŽP. Část II Shrnutí zkušeností z provozu pilotní pyrolýzní jednotky Pyromatik a podobných zařízení: Ekonomika procesu, Provedené testy, Schéma - technický výkres Pyromaticu, Uplatnění produktů pyrolýzy a jejich další úpravy před možným použitím, Uplatnitelnost v praxi.
Návrh optimalizace jednotné a přiměřené sítě zařízení pro nakládání s odpady
FITE, a.s., Ostrava ; Vrba, Jan ; Kratochvíl, Petr ; Bartoš, Pavel
Současná síť zařízení nevyhovuje plně současným směrům a trendům v oblasti s nakládání s odpady v EU. Návrh zohledňuje rozdělení pravomocí při budování sítě, legislativní požadavky i moderní technologické směry.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.