Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23,815 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 1.54 vteřin. 

Organizace útvaru IT (na příkladu v konkrétní firmě)
Tomek, Martin ; Střížová, Vlasta (vedoucí práce) ; Stoszel, Rastislav (oponent)
Práce navrhuje novou organizační strukturu pro firmu NESS Czech. Nejprve jsou uvedeny teoretické přístupy a následně je vytvořena nová organizační struktura firmy.

Analýza sociálních služeb pro seniory v České republice v letech 2007 - 2015
Fialová, Tereza ; Prudká, Šárka (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma sociálních služeb pro seniory a jejich vývoj od roku 2007 do roku 2015. Cílem práce je popsání vývoje sociálních služeb, jak v České republice, tak v jednotlivých krajích a jejich následná komparace. Práce má také za úkol informovat o současné situaci a z obojího vyplývající prognózy do budoucna a jejich hodnocení. Teoretická část se zabývá definicí a zařazením sociálních služeb v rámci sociální politiky. Nedílnou součástí je popis základních forem sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a taktéž legislativního a finančního rámce sociálních služeb v České republice. Metodou užitou v této části práce je rešerše odborné literatury zaměřené na charakteristiku sociální politiky a zvláště sociálních služeb. Část empirická pak navazuje na poznatky z části teoretické. Výzkum se nejdříve zaměřuje na Českou republiku jako celek a až poté přechází ve zkoumání specifik jednotlivých krajů a jejich porovnání. Zde použitými metodami jsou analýza stávajícího systému sociálních služeb a regionální komparace. Zdrojem dat jsou především údaje Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledkem zkoumání je potvrzení nezbytnosti sociálních služeb v životě seniorů. Práce se snaží popsat a upozornit na současné systémové nedostatky poskytování a financování sociálních služeb, které je potřeba řešit především s ohledem na současný demografický trend zvyšování počtu starších osob.

Je hodnota dovozu zboží ze zemí mimo EU do České republiky více či méně ovlivněna změnou nominálního a reálného měnového kurzu než u zemí v rámci EU ?
Vereš, Jan ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Slaný, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje vztah mezi dovozem zboží ze zahraničí do České republiky a změnami měnových kurzů. Prvotní hypotézou práce je prokázat pozitivní vliv depreciace domácí měny na saldo obchodní bilance v dlouhém období. K tomu slouží celkem osm vytvořených ekonometrických modelů, které byly zkonstruovány s využitím časových řad z období mezi lety 2003-2016. Těchto osm modelů je rozděleno po dvou mezi čtyři vybrané státy.Pro každou zemi jsou tedy vytvořeny dva modely, které sledují vývoj obchodní bilance České republiky a daného státu ve dvou různých časových obdobích. U každého modelu je vždy jako vysvětlující proměnná použit reálný efektivní měnový kurz, tempo růstu HDP pro ČR a tempo růstu HDP zkoumané země. K modelům se vztahuje i druhý úkol této práce, a to analýza rozdílů v chování jednotlivých modelů v závislosti na tom, zda sledovaná země v modelu patří do EU či nikoliv. Cílem je tak zjistit, zda v důsledku existence cla na dovoz zboží ze zemí mimo EU je možné pozorovat viditelné rozdíly v chování daných proměnných, které byly zahrnuty do modelů. Na základě výsledků všech osmi modelů byla hlavní hypotéza potvrzena pouze pro tři ze čtyř zemí. V modelech pro Německo, Čínu a Francii vyšel vztah reálného měnového kurzu a obchodní bilance pro dlouhé období jako pozitivní, pro kratší období byly výsledky nejednoznačné. Druhá výzkumná otázka byla zodpovězena, avšak její přidaná hodnota je rozporuplná. Výsledné modely pro jednotlivé státy sice vykazují některé znatelnější rozdíly a dá se na základě nich určit, zda je vliv změny kurzů na obchodní bilanci menší či větší u zemí kde se clo vyměřuje. Na druhou stranu z výsledků lze poznat, že vzorek pouze čtyř zemí je nedostatečný k tomu, abychom z této analýzy mohli vyvozovat nějaké závěry.

Postavení žen na trhu práce v ČR
Skopalíková, Anna ; Chytil, Zdeněk (vedoucí práce) ; Čermáková, Klára (oponent)
Bakalářská práce se zabývá postavením žen na trhu práce v České republice. Jejím cílem je ověřit hypotézy o existenci nižších průměrných mezd žen a o existenci diskriminace žen na trhu práce v ČR. Oaxacovým modelem dekompozice mezd, který je představen v teoretické části práce, byla prokázána existence mzdové mezery mezi mzdami mužů a žen na trhu práce v ČR, ve vybraných krajích a ve vybraných pracovních oborech. Tím je potvrzena hypotéza nižších mezd žen. Zároveň bylo na základě Oaxacovy dekompozice mezd zjištěno, že mzdovou mezeru lze vysvětlit u většiny případů do výše přibližně 18 %. Druhá hypotéza je potvrzena pouze částečně. K diskriminaci žen nejspíše dochází, není však možné potvrdit v jaké výši. Nevysvětlená složka mzdové mezery (vycházející z Oaxacovy dekompozice) zahrnuje mj. diskriminační koeficient, jehož přesnou velikost však není možné určit. Druhotným cílem bakalářské práce je určení vlivu jednotlivých parametrů na pozorované mzdové mezery. Nejčastějšími faktory, jež ovlivňují mzdovou složku, jsou zejména vzdělání a věk.

Právní a daňové aspekty obchodu s nemovitostmi v roce 2016 v Rakousku
Banctel, Kristýna ; Filipová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tato práce si klade za cíl porovnat soukromoprávní a daňovou legislativu týkající se transakcí s nemovitostmi v Rakousku a v České republice v roce 2016 a zjistit, zda může být způsob zdanění právních úkonů s nemovitostmi či výnosů s nemovitostmi spojených účinným nástrojem proti neúměrnému nárůstu tržních cen. V teoretické části této práce jsou analyzovány vybrané statistické demografické a cenové údaje týkající se nemovitostí a také nastíněny aktuální zákonné úpravy platné v obou porovnávaných zemích. Praktická část obsahuje výpočty a porovnání transakčních nákladů a daňového zatížení při koupi a prodeji nemovitosti, která byla využívána k dosažení zisků z pronájmu, porovnání zákonných možností odepisování a výnosnosti investičního bytu v obou zemích.

Systém pro podporu činnosti klubu orientačního běhu
Buk, Jindřich ; Vojíř, Stanislav (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent)
V současnosti se stále více procesů a oblastí života dočkává IT podpory. Často se jedná o využití internetu pro zrychlení nebo zjednodušení existujících procesů. Mimo to je zde velká oblast sociálních sítí, které lze využít i jinak, než jen k navazování a utužování přátelství. Bakalářská práce se zabývá možností využití webových technologií pro podporu chodu klubu a jeho následného rozvoje. Přitom oddíl má potenciál jak zjednodušit a zautomatizovat mnohé procesy, kterými se dříve musel někdo osobně zabývat, tak využívat sociální sítě pro vlastní rozvoj a propagaci. Cílem práce je nejprve zjistit, jaké oblasti chodu oddílu je vhodné podpořit nějakým informačním systémem. Dalším cílem je zjištění, jak to řeší ostatní oddíly. Posledním cílem je navržení a vytvoření konkrétní aplikace. První dva cíle jsou řešeny pomocí dotazníkového šetření mezi vedoucími velkých českých oddílů. Právě ve velkých oddílech má využití automatizace a zjednodušení existujících procesů největší potenciál. Návrh konkrétní aplikace poté vychází z dotazníkového šetření a zkušeností autora práce. Navržená aplikace přitom obsluhuje již existující procesy v chodu klubu a přidává k tomu mnohé prvky ze sociálních sítí.

Webová aplikace pro e-learning češtiny
Lam Van, Duyet ; Vodňanský, Daniel (vedoucí práce) ; Zumr, Jiří (oponent)
Neznalost českého jazyka znamená pro cizince žijící v České republice vážný problém. Čeština jim má sloužit ke komunikaci, při podnikání, studiu, ale pro některé je také nutnou podmínkou pro získání trvalého pobytu. Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace, která má sloužit jako zdroj učení českého jazyka pro cizince. Pro dosažení tohoto cíle je nejprve provedena analýza již existujících řešení pro e-learning češtiny. Na jejím základě je proveden návrh webové aplikace, uživatelského rozhraní a také struktury databázového modelu. Po návrhu aplikace následuje její vývoj, při němž je použita klient/server architektura a vybrané webové technologie, a to především Laravel Framework, jQuery a databázový systém MySQL. Výstupem práce je přehledná webová aplikace, která poskytuje uživatelům majícím potřebu se zlepšit v českém jazyce přístup k naukovým lekcím, návodům a cvičením, kde si můžou otestovat své znalosti a podle toho zjistit svoji jazykovou úroveň.

Chytrá a udržitelná města v kontextu vědecké a inovační strategie EU
Horniecká, Marie ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Práce se zabývá podporou EU na výzkum a inovace, jakou má podobu, jaké inicativy EU v tomto ohledu existují. Práce je založena na rozboru a komparaci teoretických přístupů se záměrem vytvořit definici chytrého a udržitelného města pro účely této práce. Charakteristika klíčových souvisejících strategických dokumentů a networkignových platforem slouží k vykreslení vlivů, které na formování vědecko-výzkumných rámcovch programů působí. Samostatná kapitola je věnována analýze problémů, kterém evropská města čelí v dnešní době. Od těchto závěrů se odvíjí analýza proběhlých výzev a projektů (E-CORDA). Na základě analýzy je doporučeno, aby se příští období rámcových programů zaměřily zejména na sociální problémy přímo ve městech.

Analýza a návrh struktury intranetu
Novák, Miroslav ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Intranet je v dnešní době nedílnou součástí skoro každé firmy jakýchkoliv rozměrů i oblastí působnosti. Ve své práci i v osobním životě se často setkávám s různými intranety, které většinou nemají pozitivní ohlasy. Mívají však společný základ problému, který obvykle spočívá ve špatné struktuře, což je důvodem volby mého tématu práce. Jejím cílem je provést analýzu stávajícího intranetu v konkrétním podniku a následně za pomoci metody card-sorting vytvořit návrh nové struktury, jak by mohl intranet vypadat. Práce je primárně zobecněným postupem, jak při takové realizaci postupovat a jakými oblastmi se zabývat. Teoretická část diplomové práce se věnuje tématům informační architektury a samotnému pojmu intranet, přičemž zmiňuje nejčastější problémy, se kterými jsem se právě u intranetu setkal a na které poukazuji. Praktická část se již zabývá samotnou analýzou, kde se zaměřuji na strukturu současného intranetu, kategorizaci obsahu, vazby na další systémy, kastomizace, způsob řízení oprávnění, zjišťování spokojenosti a návštěvnosti intranetu. Analýza je realizována manuálním procházením současného intranetu v podniku. Jiné metody nebo přístupy nebyly z důvodu technických omezení nebo nedostatečných oprávnění umožněny. Na základě výstupů analýzy kategorizace webů a metody card-sorting je představen návrh nové struktury, který je však pouze demonstrací samotné metody, jak k návrhu přistoupit, a to zejména z důvodu malého vzorku uživatelů, který byl pro realizaci poskytnut.

Návrh efektivního dashboardu v analytických úlohách IS
Janeczková, Agata ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem efektivního dashboardu. V souvislosti s uvedením do problematiky popisuje témata Business Intelligence, datových úložišť a kvality dat. Je přehledem analytických výstupů a nastíněním procesu jejich tvorby. Jsou zde popsány především základní principy efektivního návrhu manažerských reportů, a to s důrazem na koncové uživatele. Práce je zaměřena na důležité faktory efektivity jako je využitelnost předaných informací a také forma jejich předání. V praktické části si práce klade za cíl zefektivnění konkrétního dashboardu. Kromě shrnutých principů správného návrhu jsou pro tyto účely využity rovněž poznatky kognitivní psychologie. Po předchozí analýze nedostatků stávajícího dashboardu dojde k zapracování navržených změn. Změny vedoucí k efektivnějšímu předání informací prostřednictvím dashboardu vychází z teoretického základu předchozí části.