Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13,344 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.96 vteřin. 

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací
KUTHAN, Tomáš
Bakalářská práce se snaží stanovit vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových projektů včetně ukázek na konkrétním příkladě a nasazení v praxi. Teoretická část se zabývá základními pravidly, která by měly být dodržovány při tvorbě dokumentace. Zároveň poskytuje také vzorové dokumenty a obecný model postupů. Naproti tomu praktická část se věnuje aplikování teorie do praxe. Jako vzorový příklad projektové dokumentace v praxi byla použita aplikace SuperOPL projektu {\clq}qInformační a aplikační portál``, na kterém pracuji jako hlavní programátor.

Vliv zavedení DMS v bance na její byznys procesy
Vejmělek, Vojtěch ; Stanovská, Iva (vedoucí práce) ; Cícha, Daniel (oponent)
Tématem této práce je posouzení vlivu implementace elektronického systému pro správu a řízení dokumentů (DMS) na vybraný byznys proces. Práce postupuje od podrobné charakteristiky základních pojmů, vedle technologických aspektů se zabývá také legislativou, dále pokračuje přes současný stav vybraného procesu až po návrh budoucího stavu. Práce je věnována všem, které zajímá problematika správy podnikového obsahu, dále může nabídnout motivy k zamyšlení, jak uchopit elektronizaci dokumentů a jak díky tomu lze zvýšit úroveň poskytovaných služeb.

Moderní nástroje marketingové komunikace a jejich použití konkrétním internetovým obchodem
Jochimová, Natálie ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce) ; Kajfoszová, Dorota (oponent)
Tato diplomová práce s názvem Moderní nástroje marketingové komunikace a jejich použití konkrétním internetovým obchodem se zaměřuje na moderní způsoby propagace na internetovém trhu s módou v České republice, konkrétně u největšího z těchto obchodů ZOOT.cz. Cílem práce je na základě kvantitativního a kvalitativního výzkumu zhodnotit využívání moderních nástrojů marketingové komunikace na příkladu zmíněného internetového obchodu při porovnání s dalším subjektem. Teoretická část této diplomové práce přináší definici internetového marketingu a celého online prostředí, dále také popis jednotlivých marketingových nástrojů spolu s nastíněním jejich moderních forem. V praktické části dochází k analýze těchto nástrojů u internetového obchodu ZOOT.cz. Hlavními zdroji dat jsou výsledky dotazníkového šetření společnosti ZOOT s názvem Fashion Report, data o efektivnosti použití služby Retargeting společnosti Sklik, dále také závěry individuálních a skupinových hloubkových rozhovorů s pracovníky společnosti ZOOT a interní dokumenty internetových obchodů o efektivnosti jednotlivých používaných nástrojů. Výsledky těchto výzkumů ukazují, že pokud firmy využívají moderních nástrojů marketingové komunikace, je u nich stále větší důraz kladen na rychlé zařazení novinek do firemních aktivit, zajištění nadstandardních služeb pro zákazníky, ale také sledování podoby reklamních sdělení u konkurence.

Systém odměňování v malém IT podniku
Novotný, Lukáš ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Cetkovský, Pavel (oponent)
Tématem této práce je systém odměňování a jeho použití v malém IT podniku. Cíli práce jsou řádně zdokumentovat současný systém odměňování ve společnosti, vyhodnotit ho a navrhnout vylepšení sytému. První dva cíle jsou naplněny skrze polostrukturované rozhovory, dotazník spokojenosti zaměstnanců, zúčastněné pozorování a průzkum dokumentů společnosti. Poslední cíl je naplněn aplikováním principů současné literatury a autorova vzdělání na výsledky předchozích dvou cílů. Výsledkem výzkumu je, že přesto že systém odměňování vznikal organicky bez jasného plánu, tak je relativně efektivní v některých oblastech i když vyžaduje zlepšení v jiných. Hlavními oblastmi pro zlepšení jsou motivace podmíněným platem, řízení komunikace a systém řízení výkonnosti. Naopak relativně dobře fungujícími odměnami jsou hlavně nefinanční odměny spojené s pracovním prostředím a prací samotnou.

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript
Zikmund, Marian ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Suchan, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript a vysvětlení problematiky tvorby jednostránkových aplikací, včetně popisu základních principů jejich fungování, motivace a odůvodnění, kdy a proč je tento přístup vhodný. Práce se primárně zaměřuje na problematiku jednostránkových aplikací, pro jejichž tvorbu je programovací jazyk JavaScript klíčový. Z toho důvodu je mu v práci poskytnuta jedna celá kapitola, je zde rozebrána i jeho historie a role v kontextu ostatních. Následuje přehled obecných vlastností jednostránkových aplikací, analýza aktuálně oblíbených řešení stavějících na knihovně ReactJS, z nichž vyplývají požadavky na vyvíjený framework, jehož tvorbou se zabývá následující kapitola. K vyvinutému frameworku je též vytvořena uživatelská příručka. Praktickým výstupem práce je open source framework pro tvorbu bezserverových jednostránkových aplikací, který lze podle požadavků díky své architektuře a dokumentaci vhodně přizpůsobovat.

Princip interní rovnováhy v kontextu firemní strategie
Kopecký, Martin ; Nový, Ivan (vedoucí práce) ; Háša, Stanislav (oponent) ; Blažek, Ladislav (oponent)
Disertační práce se zabývá vědeckým problémem propojení strategického managementu a odměňování v principu interní rovnováhy. Práce je postavena na dvou pilířích, kterými jsou realizovaný kvalitativní výzkum a návrh vlastního řešení. První část práce obsahuje kvalitativní výzkum, který zkoumá možnosti a efekty propojení firemní strategie s odměňováním. Kvalitativní výzkum je veden ve formě více případové case study a zkoumá fenomén v praxi tří firem z různých zemí (Česká republika, Slovensko, Bosna a Hercegovina) a sektorů působení (finance, IT/Telco, FMCG). Výzkum hledá odpovědi na čtyři položené výzkumné otázky: Jak firemní strategie ovlivňuje proces odměňování? Jak může odměňování podporovat realizaci firemní strategie? Jak je možné propojit firemní strategie do odměňování v principu interní rovnováhy? Jak může odměňování posílit strategičnost řízení lidských zdrojů? Výzkum je postaven na základě studia teoretických zdrojů a terénní práce. Vlastní kvalitativní výzkum využívá pro shromáždění dat metod kvalitativního výzkumu, kterými jsou pozorování, dotazování, analýza dokumentů. Dotazovanými populacemi byli top manažeři, linioví manažeři a zástupci HR. Celkem proběhlo 142 dotazování. Výzkum byl veden v jedné osobě. Data jsou analyzována a je použita triangulace dat. Zjištění jsou generalizována do jedné závěrečné zprávy z výzkumu, která přináší odpovědi na položené výzkumné otázky. Výzkum poskytl významné poznatky, které byly využity ve druhé části práce, kterou je návrhová část. Vlastní návrh řešení se skládá ze dvou modelů. Prvním je zjednodušený model systému odměňování a druhým je model strategické segmentace pracovních pozic. U tohoto modelu se počítá s využitím v praxi firem a hlavně ve výuce. Druhý model strategické segmentace pracovních pozic přináší odpověď na možné propojení strategie a odměňování v principu interní rovnováhy. Model má přínos v nových poznatcích pro budování další teorie a realizaci dalších výzkumů. Přínos modelu je i pro praxi v přístupu k nastavení politik a procesů ve strategickém managementu a řízení lidských zdrojů. Návrhem obou modelů bylo dosaženo naplnění hlavních cílů disertační práce.

Požadavky podniků na profil absolventa – softwarového vývojáře
Trnková, Michaela ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Pavlíčková, Jarmila (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zmapování požadavků, které jsou kladeny na absolventy - softwarové vývojáře. Cíle je dosaženo pomocí rozhovorů s odborníky z praxe. Důležitou částí práce je zhodnocení různých metodik výuky programování s blížším zaměřením na metodiku. Přístupy jsou zhodnoceny z pohledu zástupců podniků, učitelů programování a obdobných předmětů na vysokých školách i studentů informatických oborů. Hlavním přínosem práce je souhrn doporučení pro školy pro výuku studentů, která vyplývají z názorů vývojářů a vedoucích vývojářských týmů z technologických firem a názorů studentů, kteří předměty programování absolvovali. Práce obsahuje i doporučení pro studenty, kteří se chtějí v budoucnu zabývat vývojem softwaru.

Hodnocení přístrojů používaných v AČR v případě radiační mimořádné události
LOŠKOVÁ, Romana
Diplomová práce se zabývá možností využití Armády České republiky při radiační mimořádné události. Prioritně je zaměřena na hodnocení vybraných přístrojů používaných zejména k radiačnímu průzkumu, shromáždění legislativy týkající se problematiky radiační ochrany i prostudování schválených postupů. Na začátku se práce věnuje historii vzniku sítě včasného zjištění na území tehdy ještě Československé socialistické republiky a jejím postupným vývojem až do současné podoby. Z hlediska závažných radiačních mimořádných událostí je tato síť, díky celoplošnému pokrytí, neocenitelným pomocníkem při pozorování šíření radioaktivní kontaminace, ale také při varování. V další části práce shrnuje základní informace o tom, co je to ionizující záření, jak vzniká a jaké základní veličiny ho charakterizují. Rovněž zde dochází k jeho členění na základní druhy, popsání účinků na lidský organizmus a nejvýznamnějších interakcí nejpravděpodobněji zneužitelných druhů zdrojů ionizujícího záření. Tato tématika je rozebrána zejména z důvodu další části diplomové práce, která nese název Radiological Dispersion Device, tedy špinavá bomba. Podstatnou část diplomové práce tvoří shrnutí a utřídění legislativy. Jako první jsou zmiňovány Mezinárodní normy, které jsou zde zastoupeny dvěma dokumenty. Publikace 103 Doporučení Mezinárodní komise radiologické ochrany 2007 se zabývá mimo jiné koncepty dávkových optimalizačních mezí, které určují úroveň dávky v plánovaných expozičních situacích a referenčních úrovní, které se používají pro nehodové expoziční situace a existující expoziční situace. Pro tuto práci podstatnější Publikace 96 Ochrana lidí proti ozáření v případě radiačního útoku, řešící z části ochranu prvosledových jednotek, kterými jsou složky integrovaného záchranného systému, a doporučuje maximální expozici zasahujících osob. Podle Katalogu typových činností IZS, STČ 01/IZS Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně, by byla Armáda České republiky jedna ze zasahujících složek při takovémto útoku. V diplomové práci jsou podrobněji rozebírány jednotlivé postupy AČR, a to od činností před zasazením, přes předcházení ohrožení, reakcí na vzniklou událost, po činnosti po události, dekontaminace a následnou kontrolu kontaminace osob a sledování jejich zdravotního stavu. Prakticky orientovaná část se zabývala především na naplnění jednoho z cílů práce, kterým bylo zhodnocení vybraných dozimetrických přístrojů používaných v Armádě České republiky určených pro radiační průzkum. K tomuto účelu bylo využito metody kvantitativního zpracování jejich hlavních parametrů. Při porovnání byla použita analýza ve vybraném vzorku a pomocí souhrnného indexu IVi byl vyjádřen stav použitelnosti přístrojů z hlediska dnešního využití při radiační mimořádné události. Stanovené cíle diplomové práce byly naplněny prostřednictvím uvedených metod. V diskuzi byla provedena komparace jednotlivých přístrojů a jejich zhodnocení z hlediska využitelnosti při společném zásahu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému při radiační mimořádné události. Došlo ke zjištění, že některé z přístrojů jsou zastaralé a nesplňují požadavky pro takovouto činnost. Tento fakt vychází ze skutečnosti, že některé přístroje byly vytvořeny v době nebezpečí jaderné války. Tomu jednak odpovídá jejich bytelná konstrukce, ale také vysoký práh citlivosti, což je při řešení radiační mimořádné situace nežádoucí. Největším problémem se ale ukázalo, že některé přístroje měří veličiny ve starých, již nepoužívaných jednotkách, což by mohlo způsobit předání zavádějících informací. Jiné přístroje jsou naopak velmi moderní, citlivé již při nízkých hodnotách dávkového příkonu a poskytují informace v reálném čase na přehledném LCD displeji. V případě celkového shrnutí připravenosti Armády České republiky zasahovat při radiační mimořádné události je nutno konstatovat, že AČR je připravena plnit úkoly zajišťující záchranné a likvidační práce na dostatečné úrovni.

Řízení požadavků na IT v pojišťovací společnosti
Dvorský, Petr ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Jungmannová, Barbora (oponent)
První část práce se zabývá teoretickými znalostmi, tedy vymezením pojmů a doporučeními z oblasti požadavkového řízení. Druhá část práce je zaměřena na identifikaci, analýzu a následný návrh řešení problémů, vznikajících při práci s požadavky. Metody pro identifikaci problémů jsou uskutečněný workshop, zúčastněné pozorování a rozhovory se zaměstnanci IT úseku pojišťovny. Výstupem této práce jsou návrhy zlepšení správy požadavků, z nichž některé se mi již podařilo v Kooperativě aplikovat. První z návrhů, který byl aplikován, je vytvoření knihovny procesů. Dále, ze čtyř různých druhů prioritizace byla vybrána a použita metoda, kterou definuje ITIL. Dalšími výstupy jsou návrh nového uživatelského rozhraní požadavkového softwaru a započetí navrhování Change Advisory Board, které je oproti ITIL rozšířené o další funkce. Dále bylo zřízeno ddělení business konzultantů, které má za úkol efektivně sbírat požadavky klientů a byly vytvořeny podpůrné dokumenty pro toto oddělení.

Dramatická tvorba afrických frankofonních autorů v českých překladech
Rejžková, Magdaléna ; Šotolová, Jovanka (vedoucí práce) ; Belisová, Šárka (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce pojednává o afrických frankofonních dramaticích a překladech jejich textů do českého jazyka. V teoretické části stručně popisuje vývoj divadla v Africe a jeho charakteristické prvky. V dalších kapitolách sleduje přijímání tohoto specifického žánru v Evropě a snaží se zmapovat jeho recepci ve Francii a v České republice. Zabývá se také historií českého festivalu Tvůrčí Afrika, který v roce 2011 po deseti letech skončil. Po dobu své existence hostil africké frankofonní autory, jejichž hry byly následně překládány do češtiny v rámci edice Současná hra Divadelního ústavu. Z translatologického hlediska se práce zabývá překladem dramatu obecně (vychází z překladatelských teorií 2. poloviny 20. století, zejména z díla Jiřího Levého) a překlady z kulturně vzdáleného prostředí. V obecné rovině se snaží formulovat obtíže, na něž může narazit překladatel textů odlišných od jeho domácí kultury. Na základě teoretických východisek byla provedena kritická translatologická analýza tří afrických her a jejich překladů do češtiny. Rozbor se věnuje především charakteristickým rysům originálu a komentuje způsob jejich překladu. Po stručném představení autora a dané hry se na základě rozsáhlé excerpce snaží zjistit, s jakou koncepcí překladatelé přistupovali k dílu a zda a v čem jsou...