Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 473 záznamů.  začátekpředchozí342 - 351dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Systém pro monitoring síťových serverů a služeb
Holubec, Petr ; Rychlý, Marek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou monitorovacího systému, který poskytuje aktivní periodické monitorování serverů a jejich konkrétních služeb a nejrůznější způsoby upozornění na překročení těchto monitorovaných hodnot. Navíc zobrazuje statistiky a grafy jednotlivých hlídaných hodnot a umožní sledovat i systémové prostředky monitorovaných serverů (za předpokladu spuštění monitorovacího agenta). Pro ovládání celého systému slouží klientská aplikace, která je dostupná pro standardní desktopové operační systémy a mobilní systém Android.
Systém pro sledování stavu spojení v počítačové síti pomocí SNMP
Zubčák, Peter ; Trchalík, Roman (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je implementovat systém pre sledování stavu spojení v počítačové síti. Systém sbíra informace ze síťových uzlů, z kterých počíta metriky a statistiky,  které sú dostupné  pre uživatelov v MIB. Komunikace se síťovými uzly probíha prostřednictvím protokolu SNMP. Systém je implementován v jazyce C++ jako multiplatformní služba.
Správa stažených a odeslaných dat
Konečný, Tomáš ; Peterka, Ondřej (oponent) ; Kunc, Michael (vedoucí práce)
Práce popisuje systém pro evidenci stažených a odeslaných dat v síti LAN, včetně evidence navštívených serverů. Dále se zabývá použitými technologiemi, analyzuje požadavky aplikace, popisuje etapy návrhu řešení a implementace a diskutuje další pokračování tohoto projektu.
Studijní statistiky na portálu
Gruzová, Michaela ; Eysselt, Miloš (oponent) ; Marušinec, Jaromír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací studijních statistik jako součást Portálu Vysokého učení technického v Brně. Rozebírá strukturu Portálu VUT a technologie využívané při jeho vytváření. Jedná se o serverový skriptovací jazyk PHP, dotazovací jazyk SQL a kaskádové styly CSS. Popisuje databázovou technologii Oracle a databázové schéma st01, což je rozsáhlé schéma, které obsahuje data využívaná informačními systémy. Analyzuje výchozí stav webových aplikací a stav na jednotlivých fakultách. Rozebírá různé způsoby řešení určitých částí aplikace a rozvádí nejvhodnější z nich. Na závěr popisuje samotnou implementaci studijních statistik a jejich začlenění do centrálního informačního systému.
Aplikace pro odhalování plagiátů
Šalplachta, Pavel ; Květoňová, Šárka (oponent) ; Lukáš, Roman (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá programovacími jazyky C a C++, různými způsoby zápisu jejich konstrukcí a vývojem aplikace, která rozpozná velmi podobné programy napsané v těchto programovacích jazycích. Aplikace je určena pro kontrolu plagiátů ve školních projektech, ve kterých mají studenti za úkol vytvořit program v jazyce C nebo C++. Aplikace dokáže zkontrolovat jak krátké programy, tak i rozsáhlé programy rozdělené do několika modulů.
Překladač z češtiny do slovenštiny
Mydliar, Ján ; Kouřil, Jan (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje tvorbě překladového systému pro překlad z češtiny do slovenštiny. První kapitola pojednává o motivaci k tvorbě práce, druhá o strojovém překladu a jeho různých typech. Třetí kapitola obsahuje přehled metod pro hodnocení kvality strojového překladu. Čtvrtá kapitola se věnuje návrhu a realizaci překladového systému, zejména přípravě paralelních korpusů. Pátá kapitola pojednává o testovaní a vyhodnocení vytvořeného systému.
Reporting - ERP systém
Pála, Milan ; Rychlý, Marek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou modulu pro ERP systém. Modul by měl umět produkovat průběžná data o výrobě, hlídat produktivnost výroby a upozorňovat na problémy ve výrobě. V práci je zhodnoceno zpracovávání velkého množství dat a ukázán způsob předpočítávání dat. Zabývá se také návrhem na predikci údajů ze známých dat.
Systém SCADA pro operátorské řízení decentralizovaných PLC stanic
Ferjančič, Michal ; Karel, Janda (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou komplexního systému SCADA ve vývojovém prostředí WinCC flexible. Řízení procesů je zajištěno pomocí PLC typu SIMATIC S7-300. Komunikace mezi PLC a mezi PLC a SCADA systémem je zajištěna pomocí průmyslového Ethernetu. Jednotlivé uzly technologického procesu jsou realizovány pomocí fyzických laboratorních modelů. Použité modely provádí jednoduché činnosti. Model kuliček přepočítává kuličky ve válci a ty odpadávají do krabičky. Model vrtačky dokáže provrtat obrobky dvou velikostí. Model třídicího pásu třídí materiál podle velikostí. Každý model využívá pro své řízení činností jednoho programovatelného automatu. Ovládání jednotlivých modelů je prováděno z ovládacích prvků na modelech tlačítky nebo otočnými číselnými nastavovači.
Webový portál pro generování zpráv o síťovém provozu
Lízal, Miroslav ; Žádník, Martin (oponent) ; Tobola, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem webového portálu pro generování zpráv o síťovém provozu. Představuje dostupné technologie pro sledování dění v síti, důkladněji se zaměřuje především na NetFlow, které je v této práci použito. Popisuje celý vývojový cyklus od analýzy, specifikace a implementace až k testování vytvořené aplikace. Výsledkem práce je systém založený na skriptovacím jazyce PHP a databázi PostgreSQL, který vytváří a zpřístupňuje zprávy o dění v síti přes WWW rozhraní. Poskytuje také možnost uložení výstupů ve formátu PDF.
Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod
Drápal, Jan ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku JOK, a. s.. Ta se zjišťuje za pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou vypočítány z firemních listin a to z rozvahy v plném rozsahu a z výkazu zisku a ztráty z let 2003 - 2013. Zjištěné hodnoty jsou analyzovány v časové posloupnosti pomocí statistických metod. Práce obsahuje návrhy na zlepšení současné situace a budoucího vývoje podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 473 záznamů.   začátekpředchozí342 - 351dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.