Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh technologie výroby krytky
Jelínek, Jakub ; Ohnišťová, Petra (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce řeší návrh technologie výroby krytky, jejíž objem série činí 700 kusů, pro použití v nízkonapěťových a vysokonapěťových zařízení včetně rozvaděčů ze semikrystalického plastu polyamid 6. Po vyhodnocení variant výroby, bylo rozhodnuto, že součást bude vyrobena vstřikováním. Součást bude vstříknuta do jednonásobné formy, která bude složena z nakoupených normálií od firmy Meusburger. K výrobě bude použit stroj KraussMaffei 110-380CX, který bude vykonávat uzavírací sílu až 1100kN. Z ekonomického vyhodnocení vyšlo, že pro zadanou sérii 700 kusů vychází cena dílu z vlastních nákladů na 479,85 kč, cena jednoho kusu bez počáteční investice do formy a bez odpisů vychází přes 11 Kč.
Návrh výroby výlisku injekčním vstřikováním
Škrkoň, Vít ; Seknička, František (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s procesem výroby plastových výlisků metodou injekčního vstřikování. Důraz je kladen na pochopení zakázky jako celku, respektive co je potřeba zvážit před i po samotné výrobě výlisků. Výroba probíhá ve společnosti Josef Škrkoň – Techplast, a.s. Nejprve se rozebere teoretický model v pomocných softwarech SolidWorks a CadMold. Z nasbíraných dat je vytvořena vstřikovací forma, která je upevněna na injekční vstřikovací lis. Komora se šnekem, která je součástí injekčního vstřikovacího lisu, je v práci také popsána včetně základních fází vstřikovacích cyklů, které v komoře probíhají. Měření hlavního kvalitativního parametru spojovacího pásku bylo provedeno pomocí trhacích zkoušek. V poslední kapitole bakalářské práce se nachází technicko-ekonomické zhodnocení, kde dochází k rozboru přibližných cenových nákladů pro výrobu spojovacího pásku. Přesněji se jedná o náklady na výrobu nástrojů, náklady na výrobní materiál a samotná výroba spojovacího pásku. Časová náročnost je uvedena orientačně. Na závěr je bakalářská práce doplněna rozebráním dopravy mezi výrobní společností a zákazníkem.
Prototyp vstřikovacího lisu
Cikryt, Adam ; Jirgl, Miroslav (oponent) ; Arm, Jakub (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje návrhu prototypu vstřikovacího lisu pro firmu Elzaco s.r.o. V práci je rozebrán vstřikovací lis na jednotlivé komponenty a je popsána jejich funkčnost a jejich důležité parametry. Na základě rozboru a stanovení kritických parametrů lisu je vytvořen detailní model vstřikovacího lisu. Dále jsou stanoveny požadavky na elektrické komponenty jako jsou motory, napájecí zdroje, topná tělesa, snímače teplot, řídící elektronika. Taktéž je rozebrán způsob řízení takového stroje.
Výroba rohové krytky
Hrdina, Vojtěch ; Ohnišťová, Petra (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce předkládá návrh vstřikovací formy pro výrobu rohové krytky, která je určena k ochraně reproboxu proti mechanickému poškození. Byly zhodnoceny technologické možnosti výroby krytky, z dostupných technologií byla zvolena technologie vstřikování plastů. V první, teoretické části jsou nejdříve popsány plasty obecně a následuje studie technologie vstřikování. V praktické části je provedena volba vhodného materiálu pro zadanou součást a následuje kompletní návrh vstřikovací formy. Výsledná forma je dvojnásobná se studeným vtokovým systémem. V poslední části je návrh zhodnocen z technicko - ekonomického hlediska.
Production of part Fixing washer
Para, Marcel ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Order was given for the prodiction of 20 000 pieces of fixing washers. In this case was chosen injection moulding technology. Based on the research, a structural design of the mold was prepared together with the drawing documentation. From the range of materials, it was chosen polypropilene MOSTEN GB218, which is suitable for the given produstion. The simulation verified the reliability and quality of production. The parameters of injection moulding were determined by calculations, and the machine J180ADS – 180U was selected base of them. In the economic evaluation, the total costs for the production of the entire series were established on Nc=19626,43€.
Návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou
Musil, Marek ; Vetiška, Jan (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. Věnuje se návrhu rozmístění dílčích komponent a vyhodnocení nejlepší varianty pomocí multikriteriálního hodnocení. Detailně je věnována pozornost koncovým efektorům průmyslových robotů a montážnímu pracovišti, kde probíhají dokončovací operace. Na závěr práce provádí analýzu rizik a technickoekonomické zhodnocení navrženého pracoviště.
Optimalizace technologie vytavitelného modelu s využitím numerické simulace
Svobodová, Radka ; Horenský, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit průběh vstřikování vosku vstřikolisem za určitých vstupních podmínek a pomocí simulačního programu Cadmould 3D-F® zdokonalit vstřikování a následné tuhnutí vosku. Jen díky dokonalému vstřikování a následnému tuhnutí vosku může být zhotoven přesný voskový model. K porovnání průběhu vstřikování voskové směsi dopomůže simulační program Cadmould 3D-F® a záznamy vstřikování z videokamery. V této práci byl pro porovnání použit simulační program, který se využívá pro simulaci vstřikování plastů. Je zde využita podobnost reologických vlastností vosků a plastů.
Design of machine for injection molding
Multáňová, Katarína ; Kobosil, Karel (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Diploma thesis deals with the development of injection moulding machine design. It is a type of industrial machine, which is designed for production of plastic parts by technology of compression molding. Injection and closing units in the machine are vertical orientated to each other. Injection moulding machine is equipped with rotary table. The main task of diploma work is to design an injection moulding machine with original shape for the future. Conception of the machine is based on present progresive technical solutions. Design of the machine tolerates main ergonomic demands and make the work for operating personnel easier.
Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu
Heralt, Aleš ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá část práce obsahuje výpočty parametrů potřebných pro výrobu spolu s technicko-ekonomickým hodnocením zvoleného konstrukčního provedení.
Výroba součásti "Klíčenka"
Kašpar, Jan ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je výroba vstřikovací formy na zadanou součást klíčenka. V první části práce je popsáno základní rozdělení plastů, technologie vstřikování plastů a zásady konstrukce forem. Druhá část se zabývá vlastní konstrukcí formy zpracované v programu Solidworks. Výstupem je výkresová dokumentace. Na závěr je provedeno ekonomické zhodnocení, které stanoví přibližnou cenu výroby formy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.