Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  předchozí11 - 18  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekoznačení jako nástroj snižování asymetrie informací na trhu
Lavická, Jana
Cílem bakalářské práce je na základě průzkumu spotřebitelského chování a preferencí v oblasti nákupu potravin identifikovat a vyhodnotit významné aspekty formování poptávky v oblasti biopotravin. Primární výzkum je zaměřen na vyhodnocení spotřebitelského vnímání a formování poptávky po biopotravinách v okresech Brno -- město, Brno -- venkov. Použitím analýzy a následné syntézy primárních dat získaných dotazníkovým šetřením byly identifikovány atributy biopotravin, které hrají hlavní roli v rozhodování spotřebitelů při formování jejich poptávky po potravinách.
Ekologické zemědělství v ČR (geografické analýzy)
SEDLÁKOVÁ, Lucie
Cílem této diplomové práce je zpracování dat ÚZEI za ekologickou zemědělskou produkci jednotlivých krajů České republiky do podoby mapových výstupů a grafů, které poskytují základní přehled o teritoriálním rozmístění rostlinné a živočišné produkce ekologického zemědělství. U rostlinné produkce jsou uváděny následující údaje: osetá plocha v přechodném období a plném ekologickém reţimu, ekologická produkce a průměrný výnos. Údaje o hospodářských zvířatech v EZ poskytují informace o početním stavu jednotlivých kategorií hospodářských zvířat. Část diplomové práce je věnována také uplatnění rostlinné a živočišné bioprodukce na trhu v roce 2012. Tato práce je součástí projektu GAJU 019/2013/S.
Motivace žáků na 1. stupni ZŠ k environmentálnímu myšlení a chování
CHLOUPKOVÁ, Magda
Diplomová práce mapuje současné mezinárodní trendy v oblasti environmentálního myšlení a rozvoje a jak se tento současný světový postoj odráží ve školství v České republice. Je zde uveden i návrh krátkého projektu ekovýchovného vyučování určeného žákům 1. stupně ZŠ, jehož snahou je vzbudit u dětí zájem o tuto problematiku a udělat tak první krok nezbytný na cestě k trvale udržitelnému rozvoji.
Marketingové komunikace a udržitelný rozvoj.Konflikt nebo synergie.
Trojánek, Štěpán ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Binar, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda jsou marketingové komunikace a udržitelný rozvoj ze své podstaty v rozporu, či mohou-li být pro sebe navzájem přínosem a jak tuto synergii uplatnit v praxi. Nejdříve je v obecné rovině zkoumán vliv marketingových komunikací na udržitelný rozvoj, téměř výhradně co se obsahu komunikace týče, a následně je nastíněna role, kterou by marketingové komunikace na cestě za udržitelným rozvojem mohly hrát. V druhé části je nahlíženo na udržitelný rozvoj jako na příležitost pro marketing vč. komunikací a jako vhodná reakce na tuto příležitost je představen tzv. udržitelný marketing. Poté je krátce analyzována současná situace v ČR. Velká část práce je věnována konkrétním komunikačním doporučením pro firmy praktikující udržitelný marketing, ať už v rovině produktu, brandu či celé organizace. Následně jsou tato doporučení ilustrována na hodnocení vybraných tiskových reklam. V závěru práce jsou shrnuty tři způsoby, kterými marketingové komunikace mohou k udržitelnému rozvoji, dle autorova názoru, přispět: přenášení relevantních informací, normalizace udržitelného chování a vzdělávání.
Marketing ekologických firem
Nováková, Pavla ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Králík, Tomáš (oponent)
Cílem práce bylo zmapovat a zhodnotit marketing ekologických firem v zahraničí i v České republice a na základě některých základních charakteristik zhodnotit ekonomickou výhodnost tohoto podnikání a jeho další perspektivy. Práce se zaměřuje na zmapování produktů, které jsou k dostání na trhu a zároveň na možnosti spotřebitele, který se v těchto produktech musí zorientovat a zvolit si vyhovující produkt podle svých nároků. Práce se zaměřuje na některé společnosti z oblasti energetiky, které se často vyskytují na čelních pozicích žebříčků ekologických firem. Na základě vlastních zkušeností je hodnocena ekologická činnost v oddělení operativního leasingu ve společnosti ČSOB Leasing a.s.
Analýza spotřebních značek se zvláštním zaměřením na jejich environmentální aspekty
Kohoutová, Zuzana ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá označováním výrobků a služeb, které mají podpořit konkurenceschopnost výrobců na trhu a pomoci spotřebitelům v rozhodování při jejich nákupu. V současné době se vyskytuje na českém trhu mnoho značek označujících určitou vlastnost výrobku. Zvláštní pozornost je věnována environmentálnímu značení I. typu, které označuje výrobky a služby šetrnější k životnímu prostředí v průběhu jeho životního cyklu než alternativní produkty. V této práci je uveden vznik tohoto značení, které patří mezi dobrovolné přístupy environmentální politiky. Dále jsou analyzovány vybrané značky na českém trhu. V závěru této práci jsou uvedeny postoje spotřebitelů na označování výrobků a služeb a také se zjišťují názory poskytovatelů značek pomocí řízeného pohovoru.
Účinnost dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí na příkladu environmentálního označování výrobků
Doubková, Monika ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Hájek, Miroslav (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnotit účinnost dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí na příkladu environmentálního označování výrobků a ověřit hypotézu, zda je ekoznačení vhodným nástrojem k ovlivňování spotřeby a výroby ekologicky šetrných výrobků a služeb. Na základě charakteristiky dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí práce vymezuje typy environmentálního značení a hodnotí, za jakých podmínek mohou být systémy ekoznačení ekonomicky i environmentálně efektivní. Se zaměřením především na I. typ environmentálního značení a na základě shrnutí výsledků již realizovaných studií práce hodnotí význam a dopady tohoto nástroje pro spotřebitele, firmy a životní prostředí. V další části je práce zaměřena na problematiku zeleného nakupování a zelených veřejných zakázek především na úrovni České republiky. Praktická část ověřuje hypotézu o účinnosti ekoznačení na příkladu Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb České republiky a systému ekoznačení Evropské unie. Metodou výběrového šetření byl proveden průzkum a provedena analýza, do jaké míry jsou tyto systémy ekoznačení úspěšné. Šetření bylo provedeno mezi spotřebiteli a mezi uživateli ekoznačení, tedy firmami zapojenými do výše uvedených systémů ekoznačení. Průzkum byl doplněn názory odborníků z oboru a byl vyhodnocen i jejich odborný pohled na tyto dobrovolné nástroje.
Ecolabelling v České republice
Trávníčková, Iveta ; Čamrová, Lenka (vedoucí práce) ; Štrěpánek, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem ecolabellingu v České republice se zaměřením na označování výrobků ochrannou známkou: ?Ekologicky šetrný výrobek?. Teoretická část práce přináší základní informace o ekoznačení, jako například systém členění ekoznaček a postup žádání o ekoznačku . Praktická část práce se zabývá otázkami, zda se vyplatí označovat výrobky, které jsou ekologicky šetrné, a jaké to má dopady na trh.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   předchozí11 - 18  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.