Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 267 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soutěže v atletických vícebojích na novodobých olympijských hrách a mezinárodních akcích
Kusák, Karel ; Kolář, František (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Autor: Karel Kusák Název: Soutěže v atletických vícebojích na novodobých olympijských hrách a mezinárodních akcích Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je popsání historie atletických vícebojů na olympijských hrách, mistrovství světa a dalších mezinárodních akcích. Dále také zobrazit a popsat vývoj výkonů na zmíněných akcích. Metody: V práci je použita metoda analýzy. Analyzovány jsou výsledky atletických vícebojů na mezinárodních akcích od roku 1912 do roku 2023. V tomto období je také sledován vývoj světového rekordu a individuální výsledky vybraných atletů a atletek. Výsledky: Prostřednictvím práce jsem na základě studia vybraných zdrojů zmapoval vývoj atletických vícebojů, včetně jejich bodovacích tabulek. Pomocí grafů jsem také znázornil výkony nejlepších třech závodníků a závodnic na vybraných akcích. Klíčová slova: atletika, víceboje, olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světový rekord, význační atleti
Praktické atletické zápočtové požadavky ve studijním programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, FTVS UK: Analýza efektivity výuky a dosažených kompetencí
Divišová, Tereza ; Vostatková, Pavlína (vedoucí práce) ; Buriánková, Jitka (oponent)
Název: Praktické atletické zápočtové požadavky ve studijním programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, FTVS UK: Analýza efektivity výuky a dosažených kompetencí. Cíle práce: Cílem bakalářské práce je analyzovat praktické atletické zápočtové požadavky ve studijním programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání na FTVS UK, a to z hlediska efektivity výuky a dosažených kompetencí. Použité metody: Práce je empiricko-teoretická, založená na online dotazníkovém šetření se zaměřením na efektivitu vyučovacích hodin atletiky, mimoškolní trénink, náročnost disciplín a dosažení požadovaných kompetencí. Analýza dat je zobrazena pomocí vizualizace v tabulkách a grafech, které obsahují i podíl v procentech. Výsledky: Analýza efektivity výuky atletiky na FTVS (Fakultě tělesné výchovy a sportu) odhalila, že 72 % studentů hodnotí srozumitelnost výuky pozitivně, zatímco 12 % ji považuje za nedostatečnou. Pouze 42 % studentů je spokojeno s frekvencí zpětné vazby od učitelů. Dalších 48 % studentů hodnotí praktickou výuku jako nedostatečnou pro splnění zápočtových požadavků. Výzkum také ukázal, že 58 % studentů považuje mimoškolní trénink za klíčový a nutný. Výsledky poukazují na potřebu zlepšení v oblastech zpětné vazby a přizpůsobení výuky individuálním potřebám studentů. Klíčová slova:...
Hodnocení tréninku a výkonnostního vývoje atleta
Takácsová, Markéta ; Vostatková, Pavlína (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Hodnocení tréninku a výkonnostního vývoje atleta Cíle: Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit výkonnostní vývoj sprintera, který přešel k atletice z jiného sportovního odvětví ve věku 17 let. Práce se zaměřuje na analýzu sportovní přípravy, hodnocení výkonnostního vývoje v atletických disciplínách 60 m a 100 m a identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících jeho sportovní úspěch. Metody: V práci byla použita metoda obsahové analýzy tréninkových deníků z RTC, ve kterém posuzovaný sprinter dosáhl osobního maxima v běhu na 100 m. Jedná se o RTC 2012/2013. V rámci analýzy byl hodnocen také předcházející RTC 2011/2012. Z tréninkových deníků byly získány a následně zhodnoceny obecné tréninkové ukazatele a speciální tréninkové ukazatele pro sprinty v atletice. Tyto tréninkové ukazatele byly porovnány s doporučenými hodnotami pro kategorii mužů dle Kampmillera a kol. (2002) a hodnotami, které byly zjištěny u jiných atletů v rámci jednotlivých studií. Výsledky: Z analýzy tréninkových deníků vyplynulo, že sledovaný sprinter P. B. překročil doporučené hodnoty u objemu posilování se zátěží a několikanásobně také u odrazových cvičení. V rámci porovnání s jinými závěrečnými pracemi dosahoval sledovaný sprinter také vyšších hodnot. Srovnatelné hodnoty s doporučenými a také dalšími studiemi vykazuje u...
Atletika ve školní tělesné výchově na základních školách ve vybraném regionu
Antošová, Dominika ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Mejsnarová, Linda (oponent)
1 ABSTRAKT Název diplomové práce: Atletika ve školní tělesné výchově na základních školách ve vybraném regionu Zpracovala: Bc. Dominika Antošová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Cíle práce: Cílem této práce je monitorovat výuku atletiky na základních školách v Praze a zjistit, v jakém rozsahu se atletika vyučuje a jaké jsou hlavní faktory ovlivňující míru zastoupení atletiky v hodinách tělesné výchovy. Pokusím se zhodnotit prostorovou a materiální vybavenost základních škol pro výuku atletiky. Dále budu sledovat, jaká cvičení zařazují učitelé do výuky v průběhu rozcvičení a průpravné části, jakým atletickým disciplínám se v tělesné výchově věnují a podle kterých kritérií hodnotí výkony žáků v atletice. Metodika práce: K zodpovězení výzkumných otázek byla zvolena metoda anketního šetření. Anketa byla vytvořena online formou v aplikaci Formuláře Google a následně rozeslána pomocí emailové adresy na všechny státní dvoustupňové základní školy v Praze. Kontaktovala jsem ředitele škol s prosbou o přeposlání ankety učitelům tělesné výchovy. Před odesláním ankety bylo nejprve provedeno krátké pilotní šetření. Získaná data byla zpracována do grafů a tabulek vytvořených pomocí programů Microsoft Excel a Microsoft Word a následně okomentována ve výsledkové části. Výsledky práce: Četnost...
Přehled nejstarších přespolních běhů v ČR
Plešáková, Aneta ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Kolář, František (oponent)
Název bakalářské práce: Přehled nejstarších přespolních běhů v ČR Zpracovala: Aneta Plešáková Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Cíle práce: Cílem mé práce je nashromáždit a prostudovat dostupnou literaturu, která bude sloužit pro vytvoření přehledu vybraných nejstarších přespolních běhů, pořádaných v České republice. Dalším cílem je přespolní běh charakterizovat, nastínit postavení přespolního běhu v rámci Českého atletického svazu a zmínit jeho stručnou historii. Metodika práce: V mé práci byla použita metoda analýzy dostupné literatury. A následně na jejím základě byl pomocí metody literární rešerše vytvořen přehled nejstarších přespolních běhů v ČR s přidaným komentářem. Výsledky práce: Na základě literární rešerše dostupných dokumentů byl vytvořen přehled nejstarších přespolních běhů v ČR. Bylo zjištěno, že nejstarší závod je Běh Štěpánkou (1924). Bez přerušení se konaly Velká Kunratická, Lesní běh Pintovkou, Běh kolem Doubravky, Mikulášský běh na Bradech, Běh 17. listopadu, Posvícenský koláč a Přespolní běh Popelka. Z celého přehledu bylo sedm závodů založeno před druhou světovou válkou, tři v průběhu a zbylých deset až po druhé světové válce. Klíčová slova: atletika; přespolní běh; soutěže; historie; Český atletický svaz
Vliv pandemie COVID-19 na atletiku dětí
Zelenková, Karolína ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Mejsnarová, Linda (oponent)
Název bakalářské práce: Vliv pandemie COVID-19 na atletiku dětí Zpracovala: Karolína Zelenková Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Cíl práce: Cílem mé bakalářské práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit zájem mladšího a staršího žactva o atletiku v době pandemie COVID-19. Metodika práce: Pro zpracování bakalářské práce byl použit nestandardizovaný dotazník, který byl zprostředkován v tištěné formě. O spolupráci bylo požádáno 6 náhodně vybraných atletických klubů v Jihočeském kraji. Výzkumu se zúčastnilo 82 atletů. Dotazník obsahoval 8 úvodních charakteristických otázek a 14 otázek týkajících se pandemie COVID-19 a jejího vlivu na atletický trénink. Předmětem výzkumu byla motivace žactva ke sportování během pandemie a zároveň porovnání názorů mladých atletů z jihu Čech během pandemie s dobou před pandemií. Výsledky práce: Výsledkynaznačují, že během pandemie COVID-19mladýmatletům chyběla možnost účasti na atletických trénincích. Více než polovina respondentů se věnovala pohybu pravidelně více něž 30 minut denně, a to i přesto, že 72 % z nich nemělo ze strany trenérů žádnounáhradu online formou. Motivace k tréninků byla dleodpovědívětšinou bezproblémová a většina respondentů si aktivně hledala pohybové aktivity online. Motivace ze strany rodičů byla taktéž...
Korelace vybraných kondičních ukazatelů a výkonnosti ve vrhačských disciplínách
Drábková, Eliška ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Vostatková, Pavlína (oponent)
Autor: Eliška Drábková Název bakalářské práce: Korelace vybraných kondičních ukazatelů a výkonnosti ve vrhačských disciplínách Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Rok obhajoby bakalářské práce: 2024 Cíle: Stanovit minimální limitní úrovně pro rychlostně-silové kondiční testy u výkonnostních českých vrhaček Metody: Nejprve jsme v bakalářské práci aplikovali komparační analýzu týkající se kondičních testů ve vrhačských disciplínách. Následně jsme se zaměřili na využití kvantitativní metody dotazování, kdy jsme prostřednictvím ankety zkoumali především úroveň rychlostně-silových kondičních testů u jednotlivých probandek. Základní pravidla výběru probandek se týkala věku (od 19 let), minimálně 650 bodů v IAAF bodovacích tabulkách a minimální závodní zkušenost 4 roky. Dále jsme si vymezili pojem "reprezentantky" dle stanovených limitů SCM reprezentace U19. Vytvořili jsme sloupcové grafy pro jednotlivé rychlostně-silové kondiční testy a limitní úroveň pro české vrhačky jsme stanovili podle dvou kritérii: doporučená hranice uvedená v německé odborné literatuře (Killing a kol., 2011; Strüder a kol., 2017) a hodnoty testů nacházející se nad průměrem ze všech probandek českých vrhačských disciplín. Výsledky: Korelace vybraných kondičních ukazatelů a výkonnosti je potvrzená několika studiemi a...
Tréninky atletické přípravky a jejich aplikace do přírodního prostředí
Kramolišová, Markéta ; Bačáková, Radka (vedoucí práce) ; Vostatková, Pavlína (oponent)
Název: Tréninky atletické přípravky a jejich aplikace do přírodního prostředí Cíle: Cílem práce je aplikace tréninků atletické přípravky do přírodního prostředí, mimo atletický ovál. Metody: Jedná se o odbornou práci. V teoretické části naší práce byla použita metoda literární rešerše, kde jsou popsány aktivity v přírodě a je zde charakterizován mladší školní věk. Dále práce porovnává koncept atletické přípravky u nás a v zahraničí. V závěru práce se nachází dopady hypokinézy. Praktická část pojednává o metodických a didaktických materiálech, které jsou podloženy empírií trénování v atletickém klubu a dále studiem na FTVS. Výsledné tréninky jsou vhodné pro atletickou přípravku, tj. pro děti mladší 12 let. Výsledky: Výsledkem jsou čtyři běžné tréninky na ovále a vedle toho čtyři tréninky na stejné zaměření, které se odehrávají v přírodním prostředí. Jedná se o tréninky zaměřené na rychlost a koordinaci, hry, skoky a hody a trénink všeobecný s překážkovými dráhami. Závěr: Tréninky dětské atletiky v přírodě nám otevírají nové možnosti pro různé aktivity a přinášejí mnoho výhod. Přírodní prostředí je velmi rozmanité s nestálými podmínkami, a právě to se pro děti může stát novou výzvou a motivací, proč se hýbat. Důležitým faktorem, proč zařazovat tréninky v přírodě, je i ekologie. Čím více budou děti...
Vliv trupové stabilizace na rychlost odhodu u vícebojařů
Hanuliaková, Júlia ; Žáková, Lenka (vedoucí práce) ; Stupková, Michaela (oponent)
Název práce: Vliv trupové stabilizace na rychlost odhodu u vícebojařů Vymezení problému: Nedílnou součástí atletického víceboje jsou vrhačské disciplíny. Stabilní trup je potřebnou složkou kinematického řetězce při generaci síly během házení. Hod a vrh bývá obvykle neefektivní, pokud svaly nohou a trupu nejsou schopny vyvinout dostatečnou sílu nebo nedochází k přenosu energie do odhodové paže. Práce se zabývá vlivem trupové stabilizace na odhodovou rychlost. Cíl práce: Zjistit, zda je možné zvýšit odhodovou rychlost u vícebojařů pomocí cvičení zaměřených na zlepšení trupové stabilizace. Metody: Měření odhodové rychlosti pomocí sportovního radaru, zhodnocení úrovně trupové stabilizace pomocí stereotypu kliku dle Jandy, testu medvěda a hlubokého dřepu dle Koláře a McGillʹs torso muscular endurance test battery. Výsledky: Během desetitýdenní intervence zaměřené na trupovou stabilizaci u experimentální skupiny došlo k průměrnému zlepšení odhodové rychlosti o 5,76 km/h (8,9 %). Kontrolní skupina, pokračující ve standardním tréninku, zaznamenala pouze mírné zlepšení odhodové rychlosti o 1 km/h (2 %). Při hodnocení trupové stabilizace došlo po intervenci u experimentální skupiny k vylepšení hodnocení, zatímco u kontrolní skupiny nebylo pozorováno zhoršení nebo došlo k mírnému zlepšení. Hodnocení trupové...
Vliv atletického tréninku na tělesnou zdatnost žáků ve věku 13 let
Holcová, Tereza ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Teplý, Lukáš (oponent)
Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit, jestli má atletický trénink vliv na tělesnou zdatnost atletů ve věku 13 let, a to jak v porovnání s normami, které jsou stanovené Příručkou pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice, tak vůči žákům, kteří se věnují jinému sportu, respektive nesportují vůbec. Byla použita testová baterie UNIFITTEST, která děti testuje ve čtyřech disciplínách. Sesbíraná data byla sepsána do tabulek a následně vyhodnocena na základě výše uvedených cílů. Teoretická část se věnuje charakteristice tělesné zdatnosti a jejím komponentům. Dotýká se také složení těla, tématu obezity a podváhy. Charakterizuje starší školní věk a přibližuje nám atletický trénink přípravek, mladšího a staršího žactva.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 267 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.