Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Život ve stínu. Fiktivní časopis s regionální tematikou na příkladu obce Stebno
Ratiborská, Eliška ; Trunečka, Ondřej (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Teoretická část bakalářské práce na základě odborné literatury a dalších internetových zdrojů definuje regionální žurnalistiku, časopis a hlavní formáty, které jsou součástí praktické části: zpráva, reportáž, rozhovor a editorial. Dále přináší definici downburstu, seznámení s obcí Stebno, přibližuje zásady chování novinářů při neštěstí a popisuje mou práci na praktické části. Praktická část v podobě časopisu s názvem Život ve stínu zobrazuje obci Stebno pomocí publicistických i zpravodajských textů. Dělí se na čtyři hlavní kapitoly: downburst, povodeň, poklad a život. Texty doplňují fotografie k daným tématům a vše je graficky zpracováno do formátu časopisu.
Vývoj datové investigativní žurnalistiky na příkladu zpracování velkých datových úniků
Šotová, Zuzana ; Klimeš, David (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat a vysvětlit problematiku datových úniků a jejich vlivu na novinářskou praxi. Výzkum je založen na již dostupných definicích pojmů s tímto fenoménem spojených a na hloubkových rozhovorech s investigativními novináři, programátory a datovými novináři a analytiky. Kromě definice úniku dat a dokumentů je popsáno, jaké práce s těmito informacemi představuje výzvy a problémy a čím je specifická.
Vývoj mediálního obrazu fotbalového trenéra Pavla Vrby
Spurný, Jan ; Trunečka, Ondřej (vedoucí práce) ; Turková, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mediálního obrazu Pavla Vrby mezi lety 2011-2022. Pavel Vrba je jedním z vůbec nejúspěšnějších českých fotbalových trenérů. V roce 2011 Vrba dovedl klub FC Viktoria Plzeň k historicky prvnímu titulu v české nejvyšší soutěži. O dva roky později ale v Plzni využil výstupní klauzuli ve smlouvě a stal se hlavním trenérem české fotbalové reprezentace. V následujících letech jeho kariéru provází několik vzestupů i pádů, což mohlo mít značný vliv na prezentaci jeho osoby v médiích. To, jak se Vrbův mediální obraz v šesti vybraných obdobích jeho profesní kariéry vyvíjel a měnil, budu právě v této bakalářské práci zjišťovat. Práce je rozdělena na teoretickou, metodologickou a výzkumnou část. První z nich definuje mediální obraz a reprezentaci a také pojem rámcování, popisuje vztah mezi médii a sportem, představuje historii sportovní žurnalistiky a krátce také osobu a kariéru Pavla Vrby. Metodologická část představuje cíl práce a metodu výzkumu, zároveň definuje výzkumný vzorek a podrobněji představuje šest sledovaných období. Poslední, výzkumná část práce, obsahuje kvalitativní analýzu mediálních textů ze zkoumaných období profesní kariéry Pavla Vrby a vybraných sportovních zpravodajských médií.
Srovnání přístupu k online formátům u vybraných českých médií v závislosti na korporátní konvergenci
Řepková, Andrea ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce Srovnání přístupu k online formátům v závislosti na korporátní konvergenci se zabývá otázkou, jakým způsobem se liší přístup českých deníků Mladé fronty Dnes, Deníku Právo a Hospodářských novin k jejich přidruženým online zpravodajským serverům. Jelikož zvolená média sdílí společnou charakteristiku, kterou je jejich původně čistě tištěný formát, popisuje v práci autorka nejprve koncept konvergence médií, proces internetizace médií, vysvětluje pojem digitalizace a ekonomické principy médií. V rámci výzkumu pak nejprve provádí obsahovou analýzu textů publikovaných v tištěných verzích média, jež následně vyhledává na zpravodajském serveru a porovnává je, dále také uskutečňuje tři polostrukturované rozhovory se zástupci zkoumaných médií. Ze získaných dat lze konstatovat, že situace je v každém z médií odlišná, a to ve většině ze zkoumaných kategorií obsahové analýzy i v samotném fungování redakcí. Redakce Hospodářských novin je personálně totožnou jako redakce HN.cz, redakce Mladé fronty Dnes a iDnes.cz jsou dvě odlišné redakce, které však úzce spolupracují, což neplatí u redakcí Deníku Právo a Novinky.cz, kde se také jedná o dvě samostatné redakce, nicméně jejich spolupráce je omezená. Tato fakta se pak odráží ve výsledcích analýzy i podrobnějších závěrech.
Analýza informačních zdrojů ve zpravodajství českých deníků o kauze Dozimetr
Rogner, Šimon ; Hanzal, Jaromír (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se zabývá informačními zdroji, které používaly české tištěné celostátní seriózní deníky (Deník N, E15, Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF DNES, Právo) ve zpravodajství o kauze Dozimetr. Práce pomocí kvantitativní obsahové analýzy zkoumá, které informační zdroje deníky využívaly v prvním měsíci od začátku kauzy Dozimetr, ve které policie v červnu 2022 obvinila třináct lidí včetně tehdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka nebo zlínského podnikatele Michala Redla, a to kvůli údajné korupci v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Jedním z cílů výzkumu je zjistit, v jaké míře média citovala nejmenované zdroje nebo neveřejné policejní dokumenty, jejichž údajně nadměrné využívání se pravidelně opakuje v diskusích o mediálním pokrytí trestních kauz. Teoretická část práce shrnuje typologii informačních zdrojů, informační zdroje používané v trestních kauzách a způsob poskytování informací z trestního řízení podle české legislativy a soudní judikatury. Představuje také etické výzvy, kterým média ve zpravodajství o kriminálních případech čelí. Výsledky kvantitativní obsahové analýzy jsou hodnoceny i kvalitativním způsobem, který kriticky hodnotí práci médií a doporučuje témata pro možné budoucí mediální výzkumy.
Vztah sportu a politiky: Mediální pokrytí počátků války na Ukrajině ve vybraných sportovních rubrikách českých médií
Kallista, Petr ; Turková, Kateřina (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem počátků ruské invaze na Ukrajinu ve vybraných českých online sportovních rubrikách a médiích. Zvolené období je od 24. 2. 2022 do 3. 3. 2022, tedy první týden invaze. Práce je rozdělena na teoretickou, metodologickou a analytickou část. Úvodní část je věnována představení teoretického východiska práce, které je založeno na vztahu politiky a sportu, stejně tak jako na způsobu, jakým sportovní žurnalistika ovlivňuje a historicky formovala sport. Druhý oddíl představuje cíl práce, výzkumnou metodu a kódovací tabulku. V analytické části pak práce pomocí kvantitativní analýzy zkoumá texty ve vybraných médiích. Konkrétně se výzkum zaměřuje na počet, zdroj a typ textů, tematické zaměření a prostor poskytnutý stranám konfliktu. Cílem je představit mediální obraz ve vybraných médiích a výsledky porovnat. Výstupem je praktická část, ve které jsou zodpovězeny předem stanovené výzkumné otázky a hypotézy.
Nárůst popularity sportovního lezení na příkladu mediálního pokrytí Adama Ondry
Hübsch, Dan ; Trunečka, Ondřej (vedoucí práce) ; Turková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce pojednává o proměně referování tří předních českých sportovních zpravodajských serverů Sport.cz, iSport.cz a sportovní redakce iDNES.cz o sportovním lezení na základě mediálního pokrytí českého reprezentanta Adama Ondry, který je - coby několikanásobný medailista ze světových i evropských šampionátů, olympijský účastník a první pokořitel cesty s dosud nejvyšší dosaženou obtížností - považován za nejlepšího lezce současnosti. Teoretická část práce se kromě profilu sledovaného sportovce zaobírá také konceptem gatekeepingu a s ním související teorií zpravodajských hodnot, které jsou posléze aplikovány na sportovní média a využity v analytické části. Cílem práce je skrze kvantitativní obsahovou analýzu postihnout vývoj spojený s proměnou informování o Adamu Ondrovi, a tím pádem také o sportovním lezení. Záměr práce vychází z hypotézy, že se v průběhu sledovaného období počet zveřejněných příspěvků vzhledem k Ondrovým úspěchům zvýší. A to se také potvrdí.
Vývoj datové investigativní žurnalistiky na příkladu zpracování velkých datových úniků
Šotová, Zuzana ; Klimeš, David (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat a vysvětlit problematiku datových úniků a jejich vlivu na novinářskou praxi. Výzkum je založen na již dostupných definicích pojmů s tímto fenoménem spojených a na hloubkových rozhovorech s investigativními novináři, programátory a datovými novináři a analytiky. Kromě definice úniku dat a dokumentů je popsáno, jaké práce s těmito informacemi představuje výzvy a problémy a čím je specifická. Abstract This thesis aims to describe and explain the issue of data leaks and their impact on journalistic practice. The research is based on already available definitions of terms related to the phenomenon and in-depth interviews with investigative journalists, programmers and data journalists and analysts. In addition to definitions of data and document leaks, the thesis describes specific challenges and issues involved in working with this information, and explains makes this journalistic field specific. Klíčová slova datová žurnalistika, investigativní žurnalistika, big data, datové úniky, Pandora Papers, Panama Papers, Kočnerova knižnica, OCCRP, ICIJ Keywords Data journalism, investigative journalism, bid data, data leaks, Pandora Papers, Panama Papers, Kočnerova knižnica, OCCRP, ICIJ Title The Evolution of Investigative and Data Journalism as Exemplified by Big Data Leaks
Projevy technologického determinismu ve výběru témat ve zpravodajství ČT24 a ČRo Radiožurnálu
Bečková, Kateřina ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce s názvem Projevy technologického determinismu ve výběru témat ve zpravodajství ČT24 a ČRo Radiožurnálu hledá odpověď na otázku, zda výběr témat v televizi a rozhlase ovlivňují technologie, které mají média k dispozici. S tím souvisí i to, zda tedy média zpracovávají do vysílání odlišné události. Teoretická část práce se proto věnuje charakteristice konceptů gatekeepingu, zpravodajských hodnot a rovněž technologickému determinismu. Autorka pro účely výzkumu zvolila nejprve obsahovou analýzu zaměřenou na kategorizaci témat. Výzkumným vzorkem byly dvouhodinové úseky vysílání kolem hlavních zpráv v poledne a večer po tři dny. Vybraná témata, která ČT24 nabídla divákům navíc v komparaci s Radiožurnálem, pak autorka podrobila sémiotické analýze, aby zjistila, zda je obraz tím rozhodujícím faktorem, proč se událost do vysílání rozhlasové stanice nedostala. Kontext pak zjištěním dodává šest polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů se zástupci obou médií. Ze všech získaných dat vyplývá, že televize vysílá o desítky témat denně víc, a to z důvodu časového prostoru, který má pro zpravodajství k dispozici. Na rozdíl od Radiožurnálu se pak ČT24 významně soustředí na vizuální stránku událostí, a proto někdy může docházet k odmítnutí vedením redakce některého tématu, jež reportéři navrhují...
Mediální obraz ženského fotbalu v deníku Sport
Pavlačková, Monika ; Turková, Kateřina (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce s názvem "Mediální obraz ženského fotbalu v deníku Sport" se zabývá mediálním obrazem ženského fotbalu v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2021 v deníku Sport. Prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy práce shrnuje prezentaci ženského fotbal v jediném českém sportovním deníku a jeho přílohách v průběhu let. Následně jsou zmíněny nejzajímavější články. Analyzované roky jsou v závěru mezi sebou porovnávány. Mezi hlavní teorii patří to, že pokud se mediální obraz ženského fotbalu postupně měnil, bude to značné právě v jediném českém sportovním deníku. Práce vychází z předpokladu, že počet článků v průběhu let rostl, což bylo ve výsledku potvrzeno až na roky 2020 a 2021, kdy kvůli pandemické krizi počet článků značně klesl. Změna mediálního obrazu ženského fotbalu byla zjevná nejen z počtu článků, ale i z jejich délky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: