Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 341 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kalotová pečetidla
Maličký, Pavel ; Bláhová, Marie (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
E Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je představení fenoménu kalotových pečetidel. Jedná se o typ osobních peče- tidel, které umožňují pečetit třemi identitami. Jejich existenci lze vysledovat od poslední čtvrtiny 17. století do začátku 20. století. Význam kalotových pečetidel je možné spatřovat v několika rovinách - jsou svědky konce éry pečeti pod papírovým krytem, symbolizují přerod pečetidla v nástroj prezentace svého majitele a během krátké doby se přeměňují ve šperk. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobní předměty, je frekvence výskytu ve sbírkách minimální a odkazy k tomuto tématu v odborné literatuře téměř nenacházíme. Teprve roku 1970 byla učiněna kratičká zmínka o jejich existenci v základním díle evropské sfragistiky z pera E. Kittela:"Siegel". Z výše uvedeného je zřejmé, že představení tohoto typu pečetidla nabízelo lákavý předmět diplomové práce - ta je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část představuje dvousetletý vývoj konstrukce pečeti- del, popisuje a zavádí terminologii, bohatě dokumentovanou perokresbami jednotlivých částí. Zvláštní péče je věnována kalotám, které jsou roztříděné dle existujících tvarů a námětů na pečetních plochách. Stranou nezůstávají ani materiály, ze kterých byly zhotovovány. Speciální část obsahuje katalog 37 kalotových pečeti- del zpracovaných s...
Fenomén smrti ve Velké Británii 1815-1855
Michlová, Marie ; Holý, Martin (vedoucí práce) ; Lenderová, Milena (oponent) ; Županič, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá fenoménem smrti ve Spojeném království v letech 1815-1855. Analyzuje postoje dobové společnosti ke smrti a využívá k tomu syntézu mnoha odlišných úhlů pohledu. Na problematiku smrti, umírání a pohřbívání je tak nahlíženo optikou dobového práva, medicíny, tisku či umění. Využity jsou také ego-dokumenty. Mnohovrstevnatá práce v sobě kombinuje řadu historických metod a jako celek může být řazena k výzkumu historické každodennosti a dějin mentalit. Chronologicky je práce zařazena mezi dva důležité válečné konflikty, napoleonské války a krymskou válku. 20-40. léta 19. století patří obecně mezi nejméně zmapovaná období britských dějin, tato disertace tak vyplňuje jistou mezeru v dosavadním bádání nejen v oblasti dějin smrti v Británii. Klíčová slova: 19. století, společnost, smrt, britské dějiny
Řád maltézských rytířů a jeho působení v českých zemích v letech 1874-1938
Pola, Martin ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent) ; Sklenář, Michal (oponent)
(česky) Rytíři sv. Jana, známí též jako johanité, špitálníci nebo maltézští rytíři představují bezesporu nejvýznamnější rytířský řád křesťanstva, který hrál významnou úlohu v dějinách Evropy. Na území českých zemí přišel Řád již ve 12. století a od té doby zde nepřetržitě působí až do současnosti, ačkoliv jeho činnost v Československu byla v letech 1948-1990 takřka úplně potlačena a zdejší velkopřevorství přetrvalo jen díky svým členům v emigraci. Předkládaná disertační práce popisuje působení tohoto Řádu na území českých zemích v rozmezí let 1874-1938. Zaměřuje se jak na organizační a společenské aspekty řádového působení, tak také na jeho hospodářskou stránku. Stranou zájmu této práce nestojí ani řádová kněžská větev. Vymezené období bylo dobou převratných změn - do roku 1918 se Řád mohl těšit podpoře ze strany rakousko-uherských elit včetně císaře, po rozpadu monarchie pak naopak musel hledat své místo v nové, občanské společnosti, a dokonce bojovat o svou existenci. Úspěšného završení těchto svých snah se Řád v českých zemích dočkal až na sklonku třicátých let, ovšem vzhledem k nadcházejícím dějinným událostem měly tyto úspěchy jen jepičí život.
Britové v Indii v éře Richarda Wellesleye (1798-1805)
Šanc, Josef ; Valkoun, Jaroslav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
(česky): Britská Indie prošla během generálního guvernérství Richarda Wellesleye velkým vývojem. Tato diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat tuto důležitou etapu indické historie. Nastíní dvě nejdůležitější konfrontace, ke kterým došlo během tohoto období, a to poslední válku se sultánem Típúem a poměrně složitý konflikt s Maráthskou konfederací, který odstartoval podepsáním smlouvy ve Vasaí. Tato smlouva je důležitým mezníkem britské nadvlády v Indii. Práce rozebere také britskou politiku subsidiárních aliancí, která byla aplikována ve vztahu s domorodými vládci.
Hlučínsko v průběhu dějin
Hartmannová, Denisa ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je za pomoci dostupných pramenů zmapovat dějinný vývoj území nesoucí označení Hlučínsko. Záměrem této práce je popsat všechna důležitá historická období tohoto území od 13. století do současnosti - počínaje markrabstvím moravským a opavským knížectvím, přes Prusko, První republiku a Německou říši, konče Československem a Českou republikou. Záměrem je rovněž objasnit, z čeho pramení specifika Hlučínska. Při zpracování této práce byly užity odborné publikace, jež se zabývají přímo Hlučínskem, nebo oblastí Slezska, do které spadá, v širším kontextu. Dále bylo užito také materiálů Muzea Hlučínska a pro zachycení nedávných či aktuálních faktů a skutečností rovněž internetových zdrojů.
Česko-německé vztahy v Chebu v období mezi lety 1918-1938
Rybařová, Zuzana ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na vztahy mezi obyvateli české a německé národnosti v Chebu během období mezi světovými válkami. Zkoumaná problematika je zasazena do hlubšího historického kontextu postavení Chebska v rámci českých zemí a Českého království. Důraz je kladen na komplikovanou situaci v souvislosti s provincií Deutschböhmen bezprostředně po vzniku samostatné republiky, na určité podstatné události související s nárůstem počtu českého obyvatelstva po přičlenění Chebska k Československu v důsledku poválečné mírové smlouvy a na sílící protičeské postoje po roce 1933, kdy se v Německu dostal k moci Adolf Hitler. Bakalářská práce vychází především ze značného množství literárních děl, ale také z dobového periodika, archivních materiálů a některých dalších zdrojů. Hlavním cílem je přiblížit národnostní poměry ve městě, které bylo po dlouhou dobu převážně německé. KLÍČOVÁ SLOVA Cheb, Češi, Němci, česko-německé vztahy, soužití, meziválečné období
Ukrajinský pohled na zahraničně politický postoj Ukrajinského státu hejtmana Pavla Skoropadského (duben-prosinec 1918)
Blynnykov, Sergii ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Příloha č. 1 Český abstrakt bakalářské práce ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Název práce: Ukrajinský pohled na zahraničněpolitický postoj Ukrajinského státu hejtmana Pavla Skoropadského (duben-prosinec 1918) Autor práce: Sergii Blynnykov Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Počet stran a znaků: 56/86801 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: 56 Abstrakt: 511 Bakalářská práce Ukrajinský pohled na zahraničněpolitický postoj Ukrajinského státu hejtmana Pavla Skoropadského (duben-prosinec 1918) se bude zabývat ukrajinským pohledem na mezinárodní politiku ukrajinského státu v r.1918, kde ovšem místo krále vládl hejtman -Pavlo Skoropadskyi, ukrajinským pohledem na rozvoj a změnu jeho mezinárodní politiky a roli Ukrajiny v mezinárodním kontextu. Autor vychází z odborné ukrajinské literatury, i když má prostudovanou i ruskou, i německou, ale klade hlavně důraz na ukrajinský pohled na tento problém. Kromě posouzení vztahů ukrajinského státu v r. 1918 z ukrajinského pohledů, jedná se o pokus prozkoumat změny v těchto vztazích v průběhu r. 1918, vymezit hlavní etapy zahraniční politiky za vlády hejtmana Pavla Skoropadského. Pokusí se načrtnout koncepci hejtmanovy zahraniční politiky a ověřit hypotézu, že přes blízkost k politice Centrálních mocností, nešlo zcela jednostrannou orientaci. Pokusí se...
Starosta Josef Caňkář
Zdenková, Lucie ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá zachycením životních osudů učitele a později (od roku 1923) regionálního politika Josefa Caňkáře (1889-1975), který byl v letech 1927-1939 starostou Poděbrad a v letech 1946-1948 předsedou národního výboru města Poděbrady. Cílem studie je ilustrovat vzestup pedagoga v Poděbradech v dramatických letech první poloviny 20. století a jeho perzekuci nacistickým a komunistickým režimem. Nejprve představuje osobu Josefa Caňkáře, jeho původ a politickou kariéru a poté podniká sondu do konkrétních problematických otázek města, které spojuje s působením Josefa Caňkáře v Poděbradech. Věnuje se zlomovým rokům v životě Josefa Caňkáře i historii města a lázní v závislosti na změně vládnoucích režimů. Proniká do osudu Josefa Caňkáře za druhé světové války, do jeho věznění v koncentračním táboře Sachsenhausen, přičemž stále klade důraz na spojení s městem Poděbrady. Snaží se rovněž postihnout související aspekty rozhodnutí Josefa Caňkáře a jejich dopad na město, život občanů, jeho vlastní rodiny i jeho samotného. V neposlední řadě se práce zabývá kontakty Josefa Caňkáře a důvody jeho odchodu z veřejného života. Všechna tato vytyčená témata mají poskytnout celkový pohled na osobu Josefa Caňkáře a jeho význam v Poděbradech v první polovině 20. století. KLÍČOVÁ SLOVA Josef Caňkář, starosta,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 341 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.