Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 796 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace pracovníků v high-tech firmě
Šmedek, Martin ; Obhlídal, Karel (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je analyzovat hodnoty vybraného souboru zaměstnanců high-tech firmy. Dílčími cíli jsou analýza motivačních preferencí a analýza přístupu zaměstnanců k organizaci. Analýzu byla provedena prostřednictvím dvou dotazníků, Hofsteda VSM 94 a dotazníku zjišťujícího motivační preference. Z analýz bylo zjištěno, že prostředí je poměrně stresující, pracovníci jsou velcí individualisté a převládá u nich dlouhodobá orientace. Za nejvhodnější benefity považují dovolenou, vzdělání a příspěvek na zdravotní péči. Práci, kterou zkoumaný soubor vykonává považují za dobře finančně ohodnocenou, a daná práce je baví. Mezi návrhy, díky kterým bude možné zvýšit efektivnost výkonu, kvalitu práce, lze navrhnout zvýšení doby dovolené, příspěvek na vzdělání a rozšíření týmové spolupráce na pracovišti.
Elementární architektura / Architektura přijíždí
Ivkovičová, Natálie ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Cílem práce je najít vhodný způsob a řešení zprostředkování architektury a jejích širokých témat do životů veřejnosti. Navrhnout ideální prostor a vyhovující podmínky pro popularizaci nejen architektury, ale i oborů přidružených jako je umění, zahradní architektura a stavitelství, kde dojde k propojení všech těchto disciplín. Hlavní součástí návrhu je potom nalezení vhodného způsobu „přenosu“ architektury z velkých měst a těch, ve kterých je vyučována, do regionálních měst či vesnic. Tento způsob prezentace a sdílení by byl uskutečněn pomocí pojízdných pavilonů, které by tvořily mobilní ateliéry. Celý systém bude koordinován a spravován pod záštitou budovy, kde dojde ke srocování a modularizaci těchto mobilních pavilonů. Budova vytvoří „těžiště architektury“, kde se spojí všechny funkce do jedné. Tato centrála slouží jako doplňující funkce školám architektury, stavebního inženýrství, výtvarného umění a zahradní architektury. Dojde tedy ke spolupráci studentů napříč všemi obory s místem pro prezentaci a vystavování vůči veřejnosti.
Institucionální rámec realitní činnosti
Kselíková, Tereza ; Švancarová, Šárka (oponent) ; Telec, Ivo (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá pojmy z realitní praxe a osobami, které v této praxi působí. Práce poskytuje náhled na smlouvy využívané v realitní praxi a na jejich změny po přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost je také věnována novým definicím některých pojmů souvisejících s realitním oborem, jak je vymezuje nový občanský zákoník. Práce mapuje změny v realitní činnosti v návaznosti na přijetí nového katastrálního zákona. Práce zkoumá aktuální vzdělanost realitních makléřů a možnosti dále se v tomto oboru vzdělávat. V rámci diplomové práce je také zpracován dotazník, který mapuje základní otázky z realitního prostředí. Dotazník je také zaměřen na připravovaný zákon o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů.
Umělecká škola v Brně
Smička, Matěj ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Z dříve vypracované studie v předmětu AG32, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Téma práce má název Umělecká škola v Brně. Pro toto téma bylo uděleno místo stavby Kraví Hora, Brno, Veveří. Koncept byl do jisté míry ovlivněn svažováním terénu, který se snaží napodobit kaskádovitým umístěním objektů. Nedaleko pozemku se na severní straně nachází zahrádkářská kolonie, na jižní tenisové haly, na východní Budovu Z, Fakulty stavební v Brně a na západní park Kraví hora s hvězdárnou. Hlavní ideu tohoto projektu bylo vytvořit objekt za pomocí geometrie - výsledkem jsou tedy tři hmoty - výseče, které jsem získal průnikem několika různých kruhů a elips. Uspořádání objektů i střední amfiteátr ještě umocňují kaskádovitost. Škola má funkci vzdělávací s přidanou funkcí kulturně-vzdělávací, jelikož součástí je i polyfunkční sál a galerie výtvarného umění.
Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce
Musilová, Petra ; Halfar, Jiri (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce bylo navrhnout soubor školských budov v Ostravě na Černé louce. Návrh měl vycházet a navazovat na vítězný projekt architektonické kanceláře Maxwan, která vyhrála urbanistickou soutěž na toto území. Pro svůj návrh jsem se rozhodla rozdělit funkce do 3 objemů – mateřské školy, základní školy s lyceem a sportovní haly. Mateřská škola je umístěna v parku, u řeky. Škola s lyceem sdílejí jednu budovu, která je zasazena v prstenci budov kolem černí louky. Parter školy je průchozí a veřejný. Proto byla škola umístěna v místě, kde se setkává nejvíce pěších tras. V Blízkosti školy je navržena sportovní hala. Ta je přístupná nejen pro školu, ale i pro veřejnost.
Centrum volnočasových aktivit
Kovaříková, Kristýna ; Utíkal, Aleš (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci novostavby centra volnočasových aktivit. Budova je umístěna na pozemku s parcelním číslem 84/4, 84/6 a 120/4 v Olšanech u Prostějova. Pozemky jsou rovinaté, nezastavěné. Budova je navržena jako samostatně stojící, dvoupodlažní s částečně podsklepená. V suterénu se nachází technické zázemí budovy, úklidová místnost, sklad a fotokomora. V přízemí je umístěna malá kavárna s terasou, odpočinková zóna, učebna, hygienické prostory, recepce, sál určený ke konání kulturních akcí a zázemí sálu. V 2. nadzemním podlaží se nachází učebny, hygienické prostory a kancelář vedení. Objekt je řešen jako bezbariérový. Svislé konstrukce jsou vyzděny z tvárnic na bázi křemičitého písku systému Porfix. Obvodové a vnitřní nosné zdivo v suterénu je monolitická železobetonová. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu C20/25 a podkladní betonové mazanině tloušťky 150 mm vyztužené KARI sítí. Stavba je zateplena minerální vatou tloušťky 200 mm. Na části budovy je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS s povrchovou úpravou z tenkovrstvé omítky a na části je provětrávaná fasáda s laminátovým fasádním obkladem. Okna a dveře jsou plastová s izolačním trojsklem.
Aktivace pionýrských tábořišť
Kilianová, Jana ; Matoušková, Petra (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce má ambici nabídnout přístup k řešení otázek společnosti, které se netýkají pouze architektonických problémů, ale problémů hlubších – výchovných, vzdělávacích, existenčních. Využitím rozpadlé sítě zařízení bývalých pionýrských táborových základen a jejím opětovným zaktivněním a začleněním do společnosti, vytvářím vzdělávací systém zohledňující sociální vývoj.
škola Na Radosti, Žďár nad Sázavou
Morávek, Jakub ; Mačuda, Michal (oponent) ; Vítek, Jiří (vedoucí práce)
Závěrečná práce se odkazuje na oficiální zadání vedení školy Na Radosti ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o demokratickou školu, kde je systém výuky založen na svobodě rozhodování a na nehiearchizaci jednotlivců v komunitě. Tato škola momentálně sídlí na různých místech ve městě a potřebuje nový kvalitní prostor odpovídající aktuálním požadavkům a standardům. Škola s kapacitou cca 100 žáků má vytvářet příjemný prostor pro výuku a podporovat koncentraci na danou věc. Vymezený pozemek přímo vybízí na přímé propojení školy s přírodou, což také daný systém výuky z části vyžaduje, jelikož je výuka rozložena i do venkovních prostor.
Kulturní centrum Brno
Pitáková, Martina ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Z dříve vypracované studie v předmětu AG33, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Téma práce má název Kulturní centrum Brno. Navrhovaná stavba se nachází v městské části Brno-střed, území je vymezeno svahem a úpatím hradu Špilberk při ulici Údolní v kontextu s přiléhajícím parkem Obilního trhu. Stavba je koncipována jako polyfunkční kulturní centrum se zaměřením na různorodé volnočasové aktivity lidí každého věku zahrnující uměleckou tvorbu, vzdělání, pohyb a celkový rozvoj osobnosti. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření prostoru pro lidi, kde by se mohli volně sdružovat, kulturně se vzdělávat, vykonávat rekreační i pohybové aktivity a zároveň si mohli odpočinout od rychlého tempa života. Jednopodlažní objekt má tvar písmene U a díky svému uspořádání jednotlivých částí přirozeně vytváří předprostor pro veřejnost. Pochozí vegetační střecha navrhované stavby rozšiřuje pobytovou plochu kulturního života.
Prostor jako paradigma výuky
Behro, Daniel ; Maršíková, Hana (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Jaký by měl být současný prostor vysokoškolského vzdělávání? A jaký by měl být prostor pro kreativní tvorbu? Odráží se typ výuky v samotné budově školy? Kladu si otázku, zda by například fakulta sociální studiích byla tvořená pouze ze společenských prostor? Pokud by měla fakulta strojního inženýrství vypadat jak hala na výrobu automobilových součástek, jak by vypadala fakulta právních studií? A co fakulta architektury? Určuje vzhled a kvalita budovy podobu tam vzniklých projektů? Ovlivňuje svou strukturou budoucí generaci architektů? Anebo by měla být čistá a bílá jako plátno, před tím, než se na něj promítne první tah štětce? Zabývám se oběma předpoklady: budova jako čistý papír, který dává volnost pro kreativitu a neomezuje mysl a na druhou stranu hmota, struktura, prostor, který ukazuje, co vše architektura dokáže. Dávám přednost svobodě výběru, a proto chci v návrhu popsat oba přístupy. Open-space volné dispozice versus pevně definované uzavřené ateliéry. Prostor umělecký, volný versus prostor technicky a racionálně definovaný. Prostor virtuální versus prostor neměnné hmoty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 796 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.