National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Analysis of British Parliamentary Debate in the context of the Israeli-Palestinian Conflict between 2010 and 2015: The Comparison of Political Parties' Stances towards the Israeli-Palestinian Conflict
Sýkora, Marek ; Váška, Jan (advisor) ; Kasáková, Zuzana (referee)
Bachelor thesis The Analysis of British Parliamentary Debate in the context of the Israeli-Palestinian Conflict between 2010 and 2015: The Comparison of Political Parties' Stances towards the Israeli-Palestinian Conflict deals with the stances of major British political parties, the Conservative Party, the Labour Party and to lesser extent also the Liberal Democrats, towards the Israeli-Palestinian conflict. The thesis at first thoroughly examines through an analysis of parliamentary debates in 2010-2015 the stances of concerned political parties towards three important aspects of the Israeli-Palestinian conflict - the issue of recognition of Palestinian state on bilateral level, the issue of enhanced status of Palestine in the United Nations and the issue of some form of economic sanctions against the Israel or against the Jewish settlement in the West Bank. In subsequent comparison main dissimilarities and similarities are identified in stances of concerned political parties. In the end the thesis answers the question, whether the stances of political parties in question towards Israeli- Palestinian conflict falls within the confines of traditional bipartisan consensus in the foreign policy between the Labour Party and the Conservative party or not.
Sales promotion and advertising of a particular company
Sýkora, Marek ; Chalupa, Patrik (referee) ; Mráček, Pavel (advisor)
Sales promotion, marketing, communication mix, marketing research
The Analysis of British Parliamentary Debate in the context of the Israeli-Palestinian Conflict between 2010 and 2015: The Comparison of Political Parties' Stances towards the Israeli-Palestinian Conflict
Sýkora, Marek ; Váška, Jan (advisor) ; Kasáková, Zuzana (referee)
Bachelor thesis The Analysis of British Parliamentary Debate in the context of the Israeli-Palestinian Conflict between 2010 and 2015: The Comparison of Political Parties' Stances towards the Israeli-Palestinian Conflict deals with the stances of major British political parties, the Conservative Party, the Labour Party and to lesser extent also the Liberal Democrats, towards the Israeli-Palestinian conflict. The thesis at first thoroughly examines through an analysis of parliamentary debates in 2010-2015 the stances of concerned political parties towards three important aspects of the Israeli-Palestinian conflict - the issue of recognition of Palestinian state on bilateral level, the issue of enhanced status of Palestine in the United Nations and the issue of some form of economic sanctions against the Israel or against the Jewish settlement in the West Bank. In subsequent comparison main dissimilarities and similarities are identified in stances of concerned political parties. In the end the thesis answers the question, whether the stances of political parties in question towards Israeli- Palestinian conflict falls within the confines of traditional bipartisan consensus in the foreign policy between the Labour Party and the Conservative party or not.
Role of the support programme for entrepreneurs, when founding and building IT or technological company, comparision of Czech Repulic and foreign countries, suggestions for improvement
Sýkora, Marek ; Barton, Monika (advisor) ; Svobodová, Ivana (referee)
This Master Thesis deals with value added of provided services in a field of support for beginning entrepreneurs in Czech Republic and foreign country and their comparison. The Thesis is aimed at Czech coworking center Node5, which supports startup companies mainly form IT industry. Thesis has three partial goals "to analyze feedback of startup companies working at Node5", "to compare provided services by Node5 and chosen foreign coworking center" and "to identify best practice in Node5 and in chosen center". To achieve these goals, the qualitative research (especially partially standardized interviews) was used. Selection of foreign coworking center was based on similarity of provided services with Node5, so the comparison possible. The research and subsequent analysis showed, that Czech center Node5 provides services of similar range of provided services, however the quality of these services is lower compared to chosen foreign center. Therefore were suggested changes, which should improve current quality of Node5 services.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Svazek obsahuje přílohy č. 4, 5 a 6 k návrhové části projektu. Příloha 4: Hlášení o úpravě (zpracování) využívání a odstraňování elektroodpadu. Příloha 5: Finanční toky ve státech EU. Příloha 6: Podklady pro vypracování prováděcího právního předpisu k "elektrošrotové" novele zákona o odpadech.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Návrhová část projektu obsahuje návrhy kritérií pro výrobu elektrozařízení s ohledem na usnadnění demontáže zařízení, kritéria pro technologie demontáže z hlediska opětovného použití součástek a materiálů, materiálového využití získaných frakcí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dopadu technologických postupů demontáže na životní prostředí a ekonomiky těchto kroků. Dále obsahuje návrhy kritérií energetického využití OEEZ, návrh bezpečného odstranění zůstatků OEEZ, návrh postupů k dosažení předepsaných kvót, návrh databáze preventivních opatření pro výrobky a nakládání s OEEZ, návrh databáze postupů pro znovupoužití a využití součástek a materiálů. Zahrnuje rozpracovanou analýzu potřeb - zejména na poli technologických procesů, technologií apod., navržení komplexního systému sběru, svozu, demontáže, materiálového a dalšího využití, návrh sítí k předávání informací od výrobců spotřebitelům o materiálovém složení, obsahu nebezpečných látek a označování výrobků a jejich součástí, návrh informačních toků od výrobců o materiálovém složení, obsahu nebezpečných látek, označování výrobků a jejich součástí, technolologii výroby ke zpracování OEEZ. Zpracován byl také návrh zabezpečení finančních toků a podíl účastníků v systému na finančních tocích.
Bezpečná recyklace elektrošrotu: Pilotní projekt - Analýza území svazku obcí mikroregion Radbuza se zaměřením na oblast odpadového hospodářství
RRA Plzeňského kraje ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka
Analýza území svazku obcí mikroregion Radbuza se zaměřením na oblast odpadového hospodářství představuje kompletně množství sebraných odpadů za sledované území, zejména elektroodpadů. Obsahuje také analýzu nashromážděných odpadů ve vybraném sběrném dvoře.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
RRA Plzeňského kraje ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Pokorná, Taťána ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Obsahem závěrečné části projektu je vyhodnocení celého projektu ve vztahu k proběhlým změnám legislativy v oblasti nakládání s elektroodpady. tyto změny mají zlepšit technologické postupy s cílem bezpečného zpracování a vyššího materiálového využití. Napomoci má zejména zajištění financování těchto postupů ze strany výrobců. Součástí závěrečné zprávy je návrh komunikační strategie pro MŽP, manuály pro výrobce i pro zpracovatele se zapracovanými preventivními opatřeními při výrobě či zpracování.
Analýza aktivit firmy Polpur s.r.o. na zahraničních trzích a návrh optimalizace vstupu na nové trhy
Sýkora, Marek ; Zamykalová, Miroslava (advisor) ; Hudečková, Ivana (referee)
This bachelor thesis deals with the analysis of the activities of the company Polpur s.r.o. (company produces tools for grinding and polishing, primarily in the glass and jewellery industry) on foreign markets and recommendation how to optimize entering new markets. In the first part is presented the company, its history, the portfolio of products and also how is company presented. Furthermore, with the assistance of SWOT analysis is evaluated the position of the firm on domestic market. In the second part is defined range of current activities of company Polpur s.r.o. on foreign markets. These activities are evaluated and it is suggested how to optimize them. The third chapter briefly describes the importance of the newly opened Internet shop on the domestic market and on foreign markets. In the next section are defined factors that are crucial for the company Polpur s.r.o. while entering foreign market. The content of the fourth chapter is the selection and following PEST analysis of country suitable for entry. Selected country is from the point of view of company Polpur s.r.o. perspective, and it is Iran. In the final part of the thesis are at first mentioned possible forms of entry to foreign markets and consequently is demonstrated the recommendation of optimisation of entry to foreign markets in the selected country with the help of selected forms of entry and the author's own recommendations.

See also: similar author names
1 Sykora, Matúš
16 SÝKORA, Martin
14 SÝKORA, Milan
16 Sýkora, Martin
4 Sýkora, Matej
4 Sýkora, Matěj
26 Sýkora, Michal
14 Sýkora, Milan
4 Sýkora, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.