National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Mališ, Jiří ; Daněk, Tomáš ; Matýsek, Dalibor ; Raclavská, Helena ; Keřka, Josef ; Dirner, Vojtěch ; Slivka, Vladimír
Solidifikace/stabilizace odpadů. Možnosti zpracování velkoobjemových odpadů s obsahem elementární rtuti. Využití druhotných surovin při likvidaci hlubinného dolu. Organické polutanty - formy výskytu v odpadech a technologie zpracování odpadů. Produkce nebezpečných odpadů a nakládání s nimi v Moravskoslezském kraji - nebezpečné a průmyslové odpady (popílky, popely, struska a škvára), hutní odpady a odpady z povrchové úpravy kovů, slévárenské písky, kaly z čistíren OV, kontaminované zeminy. Legislativní aspekty využití důlně stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů.
Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Mališ, Jiří ; Daněk, Tomáš ; Matýsek, Dalibor ; Raclavská, Helena ; Keřka, Josef ; Dirner, Vojtěch ; Slivka, Vladimír
Odpady s obsahem těžkých kovů a možnosti jejich materiálového využití. Základní charakteristiky vybraných odpadů obsahujících těžké kovy. Recyklace vybraných odpadů s obsahem těžkých kovů. Výroba rekultivačně-sanačních a důlně-stavebních směsí na bázi vybraných průmyslových odpadů využitím technologií solidifikačních/stabilizačních technologií a jejich laboratorní testování. Vývoj a dosažený stav solidifikačních/stabilizačních technologických zařízení v hornickém průmyslu. Ekonomické faktory využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot. Technologie pro odstraňování persistentních organických látek (POPs). Hodnocení metod využívání odpadů. Využívání a odstraňování odpadů s nízkým obsahem organických látek v kontextu EU.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Projekt je řešen v 6 samostatných etapách. DÚ 1 Historický vývoj území, DÚ 2 Ekosystémy v poddolovaném území, DÚ 3 Vodní hospodářství zájmové oblasti, DÚ 4 Návrh obnovy území, DÚ 5 Majetkoprávní vztahy, DÚ 6 Virtuální model obnovy krajiny.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 01 Historický vývoj území obsahuje: vyhodnocení historických podkladů, družicových a leteckých snímků území Lazy a Louky pro model obnovy, vyhodnocení dynamiky vlivů těžby na reliéf území, vymezení limitních rozsahů těžební činnosti pro zachování funkcí krajiny a návrh variant obnovy krajiny. Dílčí úkol 02 Ekosystémy v poddolovaném území se zabývá environmentálními vlastnostmi odvalových materiálů, vývojem půdního edafonu. Uvádí klasifikaci přirozených společenstev rostlin Karvinska. Popisuje zoografické začlenění území včetně výskytu zvláště chráněných a významných druhů.

See also: similar author names
1 Raclavská, H.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.