National Repository of Grey Literature 31 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Ecotoxicological screening of the select antibiotic
Psohlavcová, Zuzana ; Vytlačilová, Jitka (advisor) ; Soldán, Přemysl (referee)
Psohlavcová Zuzana, Ecotoxicological screening of the select antibiotic, diploma thesis Charles University in Prague, Faculty Of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Amoxicillin is one of the most frequently prescribed antibiotic. It belongs to the wide spektrum of aminopenicilin and it is excreted by diuresia in uncoverted condition of 60-75%. By means of urine and from waste dumps goes to surface waters, where it operates to the not target organisms. At valuation of the ecotoxicological effect of amoxicillin there we used the 24-hours test of acute toxicity on brine shrimp Artemia salina, L., rotifer Brachionus calyciflorus by means of the Rotoxkit F and the Rotoxkit F Chronic. Next we used the 72-hours test of inhibition of white mustard Sinapis alba, L. germination and the 30-minutes test of acute toxicity with tubificid worm Tubifex tubifex. We used drugs Augmentin® 625 mg and Ospamox® 375 mg/5 ml. Tests take place darkling and in action of UVA radiation 365 nm and we investigated with values of EC50 (the concentration which evoke the toxic efekt by 50% of population) for animals and for S. alba the value IC50 (the inhibitory concentration). The less sensitive organism againts incidence of amoxicillin was tubificid worm who seems to be the optimal by...
Ecotoxicological screening of the select antibiotic
Psohlavcová, Zuzana ; Vytlačilová, Jitka (advisor) ; Soldán, Přemysl (referee)
Psohlavcová Zuzana, Ecotoxicological screening of the select antibiotic, diploma thesis Charles University in Prague, Faculty Of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Amoxicillin is one of the most frequently prescribed antibiotic. It belongs to the wide spektrum of aminopenicilin and it is excreted by diuresia in uncoverted condition of 60-75%. By means of urine and from waste dumps goes to surface waters, where it operates to the not target organisms. At valuation of the ecotoxicological effect of amoxicillin there we used the 24-hours test of acute toxicity on brine shrimp Artemia salina, L., rotifer Brachionus calyciflorus by means of the Rotoxkit F and the Rotoxkit F Chronic. Next we used the 72-hours test of inhibition of white mustard Sinapis alba, L. germination and the 30-minutes test of acute toxicity with tubificid worm Tubifex tubifex. We used drugs Augmentin® 625 mg and Ospamox® 375 mg/5 ml. Tests take place darkling and in action of UVA radiation 365 nm and we investigated with values of EC50 (the concentration which evoke the toxic efekt by 50% of population) for animals and for S. alba the value IC50 (the inhibitory concentration). The less sensitive organism againts incidence of amoxicillin was tubificid worm who seems to be the optimal by...
Projekt Odra II
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Šlouf, Vladimír ; Sezima, Tomáš ; Řehánek, Tomáš ; Mičaník, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Ve smyslu rozšířené metodiky pro syntézu používané Evropskou environmentální agenturou pod zkratkou DPSIR představuje předkládaný úkol stav kvality vody (organické znečištění nutrienty, těžké kovy, specifické organické látky, bakteriologické znečištění) a kontaminace plavenin a sedimentů. Oblast 1: Poznávací, rozborový a hodnotící systém - Hydrochemická sledování a hodnocení. Hydrobiologická sledování a hodnocení. Bilance celkového fosforu v pozadí. Charakter vypouštěných odpadních vod z bodových zdrojů znečištění. Kontaminace povrchových a odpadních vod chlorovanými TOL. Podklady pro hodnocení bodových zdrojů znečištění dle legislativy EU. Výzkum hraničních vod menších toků v povodí Odry
Projekt Odra II
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Šlouf, Vladimír ; Sezima, Tomáš ; Řehánek, Tomáš ; Mičaník, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Ve smyslu rozšířené metodiky pro syntézu používané Evropskou environmentální agenturou pod zkratkou DPSIR představuje předkládaný úkol stav kvality vody (organické znečištění nutrienty, těžké kovy, specifické organické látky, bakteriologické znečištění) a kontaminace plavenin a sedimentů. Oblast 1: Poznávací, rozborový a hodnotící systém - Nebodové zdroje znečištění. Hydrologická sledování a hodnocení. Oblast 2: Aplikace právních předpisů EU. Oblast 3: Informační podpora projektu. Oblast 4: Diskuze výsledků, jejich syntéza a aplikace. Oblast 5: Publikace výsledků řešení projektu.
Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie, Ostrava ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta ; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava ; Sezimová, Hana ; Badurová, Jana ; Truxová, Ivana ; Soldán, Přemysl ; Valeš, Josef ; Fečko, Peter ; Sikora, Eugen ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš
Shrnutí postupu a výsledků projektu. Projekt řeší využití odpadů (zejména kalů z ČOV) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů. 2A Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů biotechnologickými postupy - Biodegradace kalů z ÚČOV Ostrava, Biodegradace znečištěných půd a kalů, Biodegradační technologie, Mikrobiální společenstva v biodegradacích, charakteristika použitých mikroorganismů. 2B Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů fyzikálními a chemickými postupy - Problematika úpravy či předúpravy matrice vybraných odpadů s využitím působení fyzikálně či fyzikálně-chemických jevů. 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv - legislativní rámec problematiky směsných (alternativních) paliv, Výběr vhodných palivových složek směsného paliva a jejich kvalitativní charakteristiky, Experimentální práce. 4. Výzkum a aplikace kombinovaných analytických metod (chemicko - toxikologických) pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití. 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace - informace o postupu řešení projektu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Hodnocení antropogenních tlaků v oblasti hydrosféry za využití ekotoxikologických metod
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Soldán, Přemysl
Z výsledků průzkumů provedených v letech 2008-2011 plyne, že v české části povodí řeky Labe je nejvyšší míra ohrožení vodních ekosystémů spojená s antropogenní činností v oblasti pardubické aglomerace. Tato nevyhovující situace je dlouhodobá a stále nedochází k jejímu zlepšení. Dosud přijatá nápravná opatření se nijak výrazně neprojevila ve zlepšení ekotoxických vlastností vodního prostředí. Jsou stanoveny chronické účinky znečištění povrchových vod, ekotoxicita znečištění říčních sedimentů a uvedeny výsledky chemické analýzy říčních sedimentů.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Průzkumy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Rudiš, Miroslav ; Nesměrák, Ivan ; Baudišová, Dana ; Soldán, Přemysl ; Kužílek, Vladimír ; Lochovský, Petr
Cílem řešení bloku 5 "Průzkumy" je sledování dynamiky různých typů znečištění vodního prostředí (nutrienty, mikrobiální a chemická kontaminace povrchových vod) za odlišných srážko-odtokových situací. Sledování je situováno do povodí řeky Jizery, jako významného přítoku Labe a vodárenského toku. Cílem řešení je získání informací o kvalitativních i kvantitativních změnách ve znečištění různých složek hydrosféry (povrchová voda, plaveniny, sedimenty, vypouštěná odpadní voda) vlivem srážko-odtokových situací. V roce 2007 byl proveden výběr odběrových míst povodí Olešky, byly získány první údaje o kontaminaci povrchových vod Olešky a jejích přítoků nutrienty a mikrobiálním znečištěním, první informace o složení odpadních vod vypouštěných do Olešky z komunálních čistíren odpadních vod v jejím povodí a byla připravována odběrová kampaň na Olešce v r. 2008 ke sledování dynamiky nutrientů a mikrobiálního znečištění.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Projekt je řešen v 6 samostatných etapách. DÚ 1 Historický vývoj území, DÚ 2 Ekosystémy v poddolovaném území, DÚ 3 Vodní hospodářství zájmové oblasti, DÚ 4 Návrh obnovy území, DÚ 5 Majetkoprávní vztahy, DÚ 6 Virtuální model obnovy krajiny.
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Rešl, Jiří ; Luzar, Tomáš ; Pechar, Libor ; Máchová, Jana ; Sezimová, Hana ; Řehulka, Jiří ; Lojkásek, Bohumír ; Badurová, Jana ; Šajer, Jiří ; Krečmerová, Pavlína ; Šlouf, Vladimír ; Soldán, Přemysl
Identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva je rozdělena do pěti oblastí: 1. Bilance znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry, 2. Průkaz a predikce antropogenních tlaků na biologické komponenty vodních ekosystémů, 3. Vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 4. Publikace výsledků řešení projektu, 5. Souhrnné hodnocení antropogenních tlaků v povodí řeky Odry. Nejproblematičtějšími parametry z množiny společných relevantních znečišťujících látek pro českou část MOPO (mezinárodní oblast povodí Odry) z pohledu národních limitních standardů jsou polyaromatické uhlovodíky a na úrovni evropských norem PAU a těžké kovy - rtuť a kadmium. Negativní vlivy se významně zesilují pod většími aglomeracemi. V povodí je neuspokojivá situace z hlediska možnosti rychlé detekce havarijního zhoršení biologické jakosti odpadních vod.

National Repository of Grey Literature : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Soldán, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.