National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Mališ, Jiří ; Daněk, Tomáš ; Matýsek, Dalibor ; Raclavská, Helena ; Keřka, Josef ; Dirner, Vojtěch ; Slivka, Vladimír
Solidifikace/stabilizace odpadů. Možnosti zpracování velkoobjemových odpadů s obsahem elementární rtuti. Využití druhotných surovin při likvidaci hlubinného dolu. Organické polutanty - formy výskytu v odpadech a technologie zpracování odpadů. Produkce nebezpečných odpadů a nakládání s nimi v Moravskoslezském kraji - nebezpečné a průmyslové odpady (popílky, popely, struska a škvára), hutní odpady a odpady z povrchové úpravy kovů, slévárenské písky, kaly z čistíren OV, kontaminované zeminy. Legislativní aspekty využití důlně stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů.
Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Mališ, Jiří ; Daněk, Tomáš ; Matýsek, Dalibor ; Raclavská, Helena ; Keřka, Josef ; Dirner, Vojtěch ; Slivka, Vladimír
Odpady s obsahem těžkých kovů a možnosti jejich materiálového využití. Základní charakteristiky vybraných odpadů obsahujících těžké kovy. Recyklace vybraných odpadů s obsahem těžkých kovů. Výroba rekultivačně-sanačních a důlně-stavebních směsí na bázi vybraných průmyslových odpadů využitím technologií solidifikačních/stabilizačních technologií a jejich laboratorní testování. Vývoj a dosažený stav solidifikačních/stabilizačních technologických zařízení v hornickém průmyslu. Ekonomické faktory využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot. Technologie pro odstraňování persistentních organických látek (POPs). Hodnocení metod využívání odpadů. Využívání a odstraňování odpadů s nízkým obsahem organických látek v kontextu EU.
Posouzení technologií pro materiálové využití vybraných odpadů s obsahem těžkých kovů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Slivka, Vladimír
Byly hodnoceny odpady produkované hutním průmyslem, které jsou v současnosti převážně ukládány na zabezpečené skládky nebezpečných odpadů. Z hlediska produkovaných množství se řadí na přední místa především odpady spjaté s výrobou železa ve vysokých pecích, kde se jedná o vysokopecní kaly (VPK) a odpady produkované při výrobě oceli, kdy vznikají konvertorové kaly (KKO). V souladu se schváleným plánem odpadového hospodářství ČR jsou hledány alternativy materiálového využití nebezpečných odpadů tak, aby množství ukládaná na povrchových skládkách byla snížena do r. 2010 o 20 % ve vztahu ke skládkovaným objemům v r. 2000. Předkládaná studie si klade za cíl posoudit všechny technologie, které jsou doposud aplikovány jak v teoretické tak praktické rovině při odstraňování uvedených odpadů v ČR, ale i v rámci Evropské unie. Při hodnocení byl sledován jeden základní cíl, a to vytvořit určitou kvantifikaci kritérií, která byla vybrána jako základní pro jednotlivé posuzované technologie. Jedná se o následující kritéria: materiálové využití; snížení toxicity, mobility a objemu odpadu; účinnost a spolehlivost; kapacitní možnosti; provozní náklady. Pro kvantifikaci pak byla pro jednoduchost stanovena hodnotící škála 1 – 5.
Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle požadavků rámcové směrnice 96/62/EC
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra strojů průmyslové dopravy ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Myška, Miroslav ; Ginzel, Hans ; Šturma, Jaromír ; Scholz, Celestýn ; Bartoníček, Ladislav ; Beroun, Stanislav ; Vaňura, Jan ; Fiedlerová, Zdeňka ; Maxa, Daniel ; Blažek, Josef ; Pospíšil, Milan ; Šebor, Gustav
Cílem projektu je posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu motorových vozidel na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích (Praha, Ostrava). Vypracování a optimalizace metodiky modelového hodnocení kvality ovzduší respektující skladbu a intenzitu silniční dopravy. Posouzení kvality ovzduší z hlediska limitních hodnot platných i připravovaných v EU. Návrh systému hodnocení zdravotních rizik pro vybrané anorganické a organické polutanty v ovzduší. Návrh emisních faktorů charakterizujících dopravu v ČR. Posouzení změn v kvalitě ovzduší v zájmových územích v důsledku variantních řešení rozvoje silniční dopravy (alternativní použití plynných paliv, vybavení a technický stav vozidel, změny ve složení a intenzitě dopravního proudu). Hodnocení emisí a imisí znečišťujících látek charakteristikách pro automobilovou dopravu - CO, NOx, PM10, polyaromatické uhlovodíky, těkavé uhlovodíky, aldehydy. Druhá část zprávy (část B) prezentuje výsledky experimentálních měření, jejichž cílem bylo doplnit emisní data ze spalování zemního plynu ve vekoobjemových motorech. Byla realizována další měření zaměřená na studium účinnosti katalytických konvertorů výfukových plynů.
Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle požadavků rámcové směrnice 96/62/EC
ATEM, ateliér ekologických modelů, Praha ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Štych, Přemysl ; Říha, Milan ; Jareš, Radek ; Karel, Jan ; Horníček, Karel ; Maxa, Daniel ; Blažek, Josef ; Kubešová, Alena ; Rakovičová, Marcela ; Brechler, Josef ; Píša, Václav ; Víden, Ivan ; Pospíšil, Milan ; Šebor, Gustav
Cílem projektu je posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu motorových vozidel na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích (Praha, Ostrava). Vypracování a optimalizace metodiky modelového hodnocení kvality ovzduší respektující skladbu a intenzitu silniční dopravy. Posouzení kvality ovzduší z hlediska limitních hodnot platných i připravovaných v EU. Návrh systému hodnocení zdravotních rizik pro vybrané anorganické a organické polutanty v ovzduší. Návrh emisních faktorů charakterizujících dopravu v ČR. Posouzení změn v kvalitě ovzduší v zájmových územích v důsledku variantních řešení rozvoje silniční dopravy (alternativní použití plynných paliv, vybavení a technický stav vozidel, změny ve složení a intenzitě dopravního proudu). Hodnocení emisí a imisí znečišťujících látek charakteristikách pro automobilovou dopravu - CO, NOx, PM10, polyaromatické uhlovodíky, těkavé uhlovodíky, aldehydy. První část zprávy (část A) obsahuje souhrn literárních poznatků z výše uvedeným tematickým okruhům. Dále jsou uvedeny dva vypracované modely a popsána jejich konstrukce.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Weger, Jan ; Šajer, Jiří ; Kostruch, Jiří ; Santarius, Pavel
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Příloha 1 uvádí Návrh databáze evidence rekultivačních staveb, revizi majetkoprávních vztahů, právní aspekty a ekonomické aspekty rekultivace. Příloha 2 Hydrologická bilance modelového území a teorie optimální regulace povrchového odtoku z povodí. Příloha 3 Zpráva VÚKOZ ze rok 2002 - Inicializace Karvinska. Příloha 4 Příčiny současných problémů v české části hornoslezské pánve.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Projekt je řešen v 6 samostatných etapách. DÚ 1 Historický vývoj území, DÚ 2 Ekosystémy v poddolovaném území, DÚ 3 Vodní hospodářství zájmové oblasti, DÚ 4 Návrh obnovy území, DÚ 5 Majetkoprávní vztahy, DÚ 6 Virtuální model obnovy krajiny.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.