National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
The Appliances Immunity to Short Voltage Dips and Interruptions
Bok, Jaromír ; Beláň, Anton (referee) ; Santarius, Pavel (referee) ; Drápela, Jiří (advisor)
This Ph.D. thesis deals with problems about voltage dips and short voltage interruptions, generally named as voltage events, which origin in power supply networks and have a negative influence for all connected electric appliances. In this thesis single phase appliances are considered. These problems closely relate with area of electromagnetic compatibility which solve all questions about correct operation of different types of electric appliances during electromagnetic disturbances impact. Voltage events are ones of the many types of electromagnetic disturbances. The connection between disturbance sources and sensitive electric appliances is created by power supply lines. The immunity of electric appliances to voltage dips and short interruptions is currently tested via voltage dips with strictly defined parameters which are intended by class of electromagnetic environment in which the usage of electric appliance is recommended. During immunity tests the rectangular shape of voltage dips is preferred. The main descriptive parameters of testing voltage events are the residual voltage and the event time duration. But voltage dips and short interruptions defined by this way do not closely relate with parameters of real voltage dips and interruptions occurred in public supply system where parameters of voltage dips are variable. Moreover in the power supply system there are many of others voltage parameters which can have a significant influence to immunity level of connected electric appliances. This Ph.D. thesis also deals with finding more voltage event parameters. Although the voltage events occurrence in the power supply system is not limited and voltage events are considered only as informative voltage parameter it is important to monitor voltage events occurrence. The monitoring device has to be able to operate for ling time period and it has to detect parameters of voltage events with adequate accuracy. The accuracy of detected event parameters and the detection delay depends on the detection algorithm characteristics. That is why the part of this thesis relates with a comparison of several detection algorithms and their abilities to correct detection of voltage event parameters. The main purpose of this thesis is the proposal of connection between classification of voltage dips and short interruptions occurred in power supply system with the classification of electric appliances immunity to these voltage events. On the base of many of provided electric appliances immunity tests and also on the base of long time period voltage events monitoring the special compatibility levels are proposed in this thesis. The observation of proposed compatibility levels will bring the increasing level of reliable operation of all connected electric appliances.
The Analysis of the Possibilities of Using Heat Energy for Water Heating, Space Heating and Air Conditioning in the Domestic Sector
Almabrok, Almabrok Abdoalhade ; Dvorský, Emil (referee) ; Santarius, Pavel (referee) ; Toman, Petr (advisor)
Rostoucí světová poptávka po méně efektivních zdrojích energie vede ke zvýšení zájmu o kogenerační technologie v sektoru domácností. Pomocí této technologie lze významně snižovat množství znečišťujících látek emitovaných při výrobě elektřiny a tepla pro domácnosti. Kogenerační systémy v sektoru domácností nabízí možnost produkce jak užitného tepla a elektřiny z jednoho zdroje paliva, např. motorové nafty či zemního plynu. Tato práce se zaměřuje na analýzu možností užití kogeneračních a tri-generačních technologií ke zlepšení efektivity využití primárního zdroje energie, zejména v zemích severní Afriky. První část práce se orientuje na obecné definice v oblasti elektroenergetiky, aktuální i budoucí výhled energetické bilance v Libyi. Následující kapitoly se věnují kogeneračním a tri-generačních systémům, jejich charakteristikám se zaměřením na technické parametry, výhodám a nevýhodám těchto systémů a jejich dalšímu rozvoji. Hlavní část práce se zabývá problematikou spotřeby typických rodinných domů ve třech nejdůležitějších městech Libye. Dále předkládá citlivostní analýzu, která je zaměřená na výpočet množství energie vyžadované k pokrytí energetických potřeb typického domu (vytápění, ohřev vody a klimatizace) a porovnání naplnění těchto potřeb při uvažování technických a ekonomických hledisek. Výsledky práce budou využity pro tvorbu pokladů pro Libyjské energetické úřady.
Distributed Generation and its Influence on Power Quality
Bernáth, František ; Santarius, Pavel (referee) ; Braciník,, Peter (referee) ; Mastný, Petr (advisor)
This work deals with the deployment of distributed power sources into the electric power grid. The nature of these sources causes that the massive integration may experience problems with power quality in the local context, and also overall reliability of supply in the range of interconnected power systems may be endangered. Work is focused on local voltage quality problems with special emphasis on analysis and design of tools (e.g. reactive power compensation units of power plants or dynamic voltage control by transformers 110/22kV) for voltage control in power distribution systems. These tools should be used as a part of uniform concept of voltage control. The proposed concept is involved.
The Analysis of the Possibilities of Using Heat Energy for Water Heating, Space Heating and Air Conditioning in the Domestic Sector
Almabrok, Almabrok Abdoalhade ; Dvorský, Emil (referee) ; Santarius, Pavel (referee) ; Toman, Petr (advisor)
Rostoucí světová poptávka po méně efektivních zdrojích energie vede ke zvýšení zájmu o kogenerační technologie v sektoru domácností. Pomocí této technologie lze významně snižovat množství znečišťujících látek emitovaných při výrobě elektřiny a tepla pro domácnosti. Kogenerační systémy v sektoru domácností nabízí možnost produkce jak užitného tepla a elektřiny z jednoho zdroje paliva, např. motorové nafty či zemního plynu. Tato práce se zaměřuje na analýzu možností užití kogeneračních a tri-generačních technologií ke zlepšení efektivity využití primárního zdroje energie, zejména v zemích severní Afriky. První část práce se orientuje na obecné definice v oblasti elektroenergetiky, aktuální i budoucí výhled energetické bilance v Libyi. Následující kapitoly se věnují kogeneračním a tri-generačních systémům, jejich charakteristikám se zaměřením na technické parametry, výhodám a nevýhodám těchto systémů a jejich dalšímu rozvoji. Hlavní část práce se zabývá problematikou spotřeby typických rodinných domů ve třech nejdůležitějších městech Libye. Dále předkládá citlivostní analýzu, která je zaměřená na výpočet množství energie vyžadované k pokrytí energetických potřeb typického domu (vytápění, ohřev vody a klimatizace) a porovnání naplnění těchto potřeb při uvažování technických a ekonomických hledisek. Výsledky práce budou využity pro tvorbu pokladů pro Libyjské energetické úřady.
Distributed Generation and its Influence on Power Quality
Bernáth, František ; Santarius, Pavel (referee) ; Braciník,, Peter (referee) ; Mastný, Petr (advisor)
This work deals with the deployment of distributed power sources into the electric power grid. The nature of these sources causes that the massive integration may experience problems with power quality in the local context, and also overall reliability of supply in the range of interconnected power systems may be endangered. Work is focused on local voltage quality problems with special emphasis on analysis and design of tools (e.g. reactive power compensation units of power plants or dynamic voltage control by transformers 110/22kV) for voltage control in power distribution systems. These tools should be used as a part of uniform concept of voltage control. The proposed concept is involved.
The Appliances Immunity to Short Voltage Dips and Interruptions
Bok, Jaromír ; Beláň, Anton (referee) ; Santarius, Pavel (referee) ; Drápela, Jiří (advisor)
This Ph.D. thesis deals with problems about voltage dips and short voltage interruptions, generally named as voltage events, which origin in power supply networks and have a negative influence for all connected electric appliances. In this thesis single phase appliances are considered. These problems closely relate with area of electromagnetic compatibility which solve all questions about correct operation of different types of electric appliances during electromagnetic disturbances impact. Voltage events are ones of the many types of electromagnetic disturbances. The connection between disturbance sources and sensitive electric appliances is created by power supply lines. The immunity of electric appliances to voltage dips and short interruptions is currently tested via voltage dips with strictly defined parameters which are intended by class of electromagnetic environment in which the usage of electric appliance is recommended. During immunity tests the rectangular shape of voltage dips is preferred. The main descriptive parameters of testing voltage events are the residual voltage and the event time duration. But voltage dips and short interruptions defined by this way do not closely relate with parameters of real voltage dips and interruptions occurred in public supply system where parameters of voltage dips are variable. Moreover in the power supply system there are many of others voltage parameters which can have a significant influence to immunity level of connected electric appliances. This Ph.D. thesis also deals with finding more voltage event parameters. Although the voltage events occurrence in the power supply system is not limited and voltage events are considered only as informative voltage parameter it is important to monitor voltage events occurrence. The monitoring device has to be able to operate for ling time period and it has to detect parameters of voltage events with adequate accuracy. The accuracy of detected event parameters and the detection delay depends on the detection algorithm characteristics. That is why the part of this thesis relates with a comparison of several detection algorithms and their abilities to correct detection of voltage event parameters. The main purpose of this thesis is the proposal of connection between classification of voltage dips and short interruptions occurred in power supply system with the classification of electric appliances immunity to these voltage events. On the base of many of provided electric appliances immunity tests and also on the base of long time period voltage events monitoring the special compatibility levels are proposed in this thesis. The observation of proposed compatibility levels will bring the increasing level of reliable operation of all connected electric appliances.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Weger, Jan ; Šajer, Jiří ; Kostruch, Jiří ; Santarius, Pavel
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Příloha 1 uvádí Návrh databáze evidence rekultivačních staveb, revizi majetkoprávních vztahů, právní aspekty a ekonomické aspekty rekultivace. Příloha 2 Hydrologická bilance modelového území a teorie optimální regulace povrchového odtoku z povodí. Příloha 3 Zpráva VÚKOZ ze rok 2002 - Inicializace Karvinska. Příloha 4 Příčiny současných problémů v české části hornoslezské pánve.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Projekt je řešen v 6 samostatných etapách. DÚ 1 Historický vývoj území, DÚ 2 Ekosystémy v poddolovaném území, DÚ 3 Vodní hospodářství zájmové oblasti, DÚ 4 Návrh obnovy území, DÚ 5 Majetkoprávní vztahy, DÚ 6 Virtuální model obnovy krajiny.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 01 Historický vývoj území obsahuje: vyhodnocení historických podkladů, družicových a leteckých snímků území Lazy a Louky pro model obnovy, vyhodnocení dynamiky vlivů těžby na reliéf území, vymezení limitních rozsahů těžební činnosti pro zachování funkcí krajiny a návrh variant obnovy krajiny. Dílčí úkol 02 Ekosystémy v poddolovaném území se zabývá environmentálními vlastnostmi odvalových materiálů, vývojem půdního edafonu. Uvádí klasifikaci přirozených společenstev rostlin Karvinska. Popisuje zoografické začlenění území včetně výskytu zvláště chráněných a významných druhů.

See also: similar author names
3 Santarius, Paweł
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.