National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Employment of persons with disabilities in the Czech Republic
Beneš, Josef ; Morávek, Jakub (advisor) ; Lang, Roman (referee)
Approximately every tenth citizen in the Czech Republic suffers from a disability. Persons with disabilities form a vulnerable group in the labour market, which is caused mainly by a lower level of their education. Therefore, it is important that legislation protects the disabled persons and encourages employers to their employment. Employing of disabled people is in the interest of entire society and also has an integrative dimension. The main objective of this thesis is to assess comprehensively the legal regulation of the employment of persons with disabilities in the Czech Republic, to reflect recent amendments to applicable legislation and simultaneously to verify the premise that these regulations are satisfactory and feasible in practice. The thesis consists of four parts. The first part focuses on the basic definitions and states in which aspects some similar terms are identical or different. Special attention is paid to the definition of a "disabled person" in all its major forms. The second part deals with international and European regulation, by which the Czech Republic is bound and with which the national legislation must be in accordance. The chapter focuses on a wide range of legal documents that give direction to Czech legislation and grant certain rights to disabled persons. The...
Indirect air heating
Beneš, Josef ; Adam, Pavel (referee) ; Počinková, Marcela (advisor)
The master Thesis deals with indirect air heating in air handling units. In the theoretical part of the thesis the categories of heat exchangers are defined according to their positioning in ventilation system, used material and type of heat transfer fluid. To the issue of calculating heat exchanges through heat exchangers and description of different kinds of regulation of primary heat transfer fluid is dedicated a separate chapter. The experimental part of the thesis deals with determining performance of current air heat exchanger at set thermal gradient with various heat transfer fluids. In the calculating part of the Thesis, based on measured values, are suggested two possible solutions for use of technological waste heat. Final evaluation of particular solutions was based on the criterion of efficiency usage and implementation investment costs.
Heating and hot water of pension
Beneš, Josef ; Formánek, Marian (referee) ; Počinková, Marcela (advisor)
The Bachelor thesis deals with heating system and preparation of hot water for a boarding house building. In the thesis is introduced fundamental systematics of heat line water systems and heating distribution. By the most frequently used materials are identified advantages, disadvantages and possibilities of application. Piping joints are divided according to disassembleability and single options are furthermore described. In the calculating part is analyzed the particular building based on its characteristics. According to this analysis is the building classified from the viewpoint of energetic demands and therefore was determined its “Building envelope energy label”. Based on those and additional data was designed the heating system in correspondence with national regulations. Suggested solution takes in account efficiency, comfort, acquisition and operating costs.
Effect of the search image on the lizard ability to reveal a Batesian mimic
BENEŠ, Josef
The effect of the search image on the ability of hand reared skinks (Chalcides sexlineatus) to reveal a "fake" Batesian mimic was tested with respect to their previous experience with palatable experimental prey (Guyana spotted cockroach Blaptica dubia) which served as a motivational prey as well as midsized mealworm beetle larvae (Tenebrio molitor). The red firebug (Pyrrhocoris apterus) was used as an aposematic model.
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Přepočty charakterizující hodnocené technologie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
Přepočty charakterizující hodnocené technologie: tepelné čerpadlo, malá vodní elektrárna o výkonu 100 kW, solární kolektor - ohřev TUV a přitápění, kogenerace na bázi spalování biomasy s výkonem do 100 kW, vytápění na bázi biomasy, kogenerace na bázi bioplynu s výkonem do 100 kW, vytápění na bázi bioplynu, větrná elektrárna, fotovoltaický systém pracující do sítě na úrovni NN, kogenerace na bázi využití bioplynu v palivových článcích o výkonu do 100 kW.
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
Určení a charakteristika jednotlivých druhů zdrojů energie - současný stav. Základní rozbor nákladů a cen docilovaných při dodávkách elektřiny a tepla z klasických zdrojů. Základní určení hypotetického energetického potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Ekonomika získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rámcové informace o výsledcích řešení projektů VaV/320/2/98 a VaV/320/1/99. Vyhodnocení existující situace využívání obnovitelných energetických zdrojů. Výsledky dosažené použitím popisovaných metodických přístupů. Některé další otázky spojené s využitím potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Výsledky řešení projektu potvrzují reálnost cílů definovaných ve vládou projednaných dokumentech z hlediska podílu obnovitelných zdrojů energie
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
Význačné soustavy CZT. Výpočet nákladovosti výroby tepla. Srovnání průměrných nákladů na vytápění rodinného domu dle použitého paliva.
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Expertní odhad významu jednotlivých kritérií stanovených pro ověřování významu jednotlivých technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
K posuzováni úlohy jednotlivých technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie je mimo jiné zvolen přístup expertního hodnocení. Pro tento účel byl sestaven "Dotazník pro expertní hodnoceni". V něm by měli vybraní odborníci jednotnou formou vyslovit svůj názor prostřednictvím určených kritérií.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
38 BENEŠ, Jan
3 BENEŠ, Jaromír
35 BENEŠ, Jiří
3 BENEŠ, Jonáš
16 BENEŠ, Josef
2 Beneš, J.
6 Beneš, Jakub
38 Beneš, Jan
3 Beneš, Jaromír
6 Beneš, Jaroslav
1 Beneš, Jindřich
35 Beneš, Jiří
3 Beneš, Jonáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.