National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Projekt je řešen v 6 samostatných etapách. DÚ 1 Historický vývoj území, DÚ 2 Ekosystémy v poddolovaném území, DÚ 3 Vodní hospodářství zájmové oblasti, DÚ 4 Návrh obnovy území, DÚ 5 Majetkoprávní vztahy, DÚ 6 Virtuální model obnovy krajiny.
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Rešl, Jiří ; Luzar, Tomáš ; Pechar, Libor ; Máchová, Jana ; Sezimová, Hana ; Řehulka, Jiří ; Lojkásek, Bohumír ; Badurová, Jana ; Šajer, Jiří ; Krečmerová, Pavlína ; Šlouf, Vladimír ; Soldán, Přemysl
Identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva je rozdělena do pěti oblastí: 1. Bilance znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry, 2. Průkaz a predikce antropogenních tlaků na biologické komponenty vodních ekosystémů, 3. Vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 4. Publikace výsledků řešení projektu, 5. Souhrnné hodnocení antropogenních tlaků v povodí řeky Odry. Nejproblematičtějšími parametry z množiny společných relevantních znečišťujících látek pro českou část MOPO (mezinárodní oblast povodí Odry) z pohledu národních limitních standardů jsou polyaromatické uhlovodíky a na úrovni evropských norem PAU a těžké kovy - rtuť a kadmium. Negativní vlivy se významně zesilují pod většími aglomeracemi. V povodí je neuspokojivá situace z hlediska možnosti rychlé detekce havarijního zhoršení biologické jakosti odpadních vod.
Projekt Odra III
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha - pobočka Ostrava ; Winkler, Ivo ; Šala, Vladimír ; Jursová, Libuše ; Kabeláč, Radim ; Racek, Jan ; Rešl, Jiří ; Skýpala, Vlastimil ; Durčák, Martin ; Luzar, Tomáš ; Gálková, Helena ; Sezima, Tomáš ; Šlouf, Vladimír ; Řehánek, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Projekt Odra III je rozčleněn do následujících 3 zkoumaných oblastí navazujících na předešlé 2 oblasti v rámci Projekt Odra III. Díl 1. 3. oblastí je Ošetřování databází (aktualizace dat a databází, dále je zajišťováno datové a programové propojení a počítačová podpora všech oblastí projektu, včetně zveřejňování dosažených výsledků pomocí informačních stránek projektu). 4. oblast se zabývá ohrožením povrchových a podzemních vod v povodí skládkami a starými ekologickými zátěžemi. Poslední, 5. oblast projektu pojednává o řízení a koordinaci prací.
Projekt Odra III
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha - pobočka Ostrava ; Rusek, Tomáš ; Bojko, Michal ; Skypala, Vlastimil ; Durčák, Martin ; Sikora, Eugen ; Luzar, Tomáš ; Gálková, Helena ; Trdlica, Luděk ; Šlouf, Vladimír ; Sezima, Tomáš ; Durčák, Martin ; Řehánek, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří
Projekt Odra III je rozčleněn do následujících 5 zkoumaných oblastí: 1. oblastí je vypouštění znečišťujících látek v povodí. (V souvislosti s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie je na úseku vodního hospodářství vyžadováno plnění směrnic Rady EU, které tuto oblast upravují). 2. oblastí je stav povrchových a podzemních vod v povodí včetně dílčích úkolů (DÚ 2.1. - Stav biologické kvality a DÚ 2.2. - Hydrobiologická sledování a hodnocení). 3. oblastí výzkumu jsou podklady pro plán řízení povodí. 4. oblastí je ohrožení povrchových a podzemních vod v povodí skládkami a starými ekologickými zátěžemi. Poslední 5. oblastí výzkumu je ošetřování databází a koordinace prací včetně dílčích úkolů (DÚ 5.1. - Ošetřování databází a DÚ 5.2. - Řízení a koordinace prací).
Projekt Odra III
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha - pobočka Ostrava ; Winkler, Ivo ; Šala, Vladimír ; Jursová, Libuše ; Kabeláč, Radim ; Racek, Jan ; Rešl, Jiří ; Skýpala, Vlastimil ; Durčák, Martin ; Luzar, Tomáš ; Gálková, Helena ; Sezima, Tomáš ; Šlouf, Vladimír ; Řehánek, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Projekt Odra III je rozčleněn do následujících 3 zkoumaných oblastí navazujících na předešlé 2 oblasti v rámci Projekt Odra III. Díl 1. 3. oblastí je Ošetřování databází (aktualizace dat a databází, dále je zajišťováno datové a programové propojení a počítačová podpora všech oblastí projektu, včetně zveřejňování dosažených výsledků pomocí informačních stránek projektu). 4. oblast se zabývá ohrožením povrchových a podzemních vod v povodí skládkami a starými ekologickými zátěžemi. Poslední 5. oblast projektu pojednává o řízení a koordinaci prací.
Projekt Odra III
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha - pobočka Ostrava ; Winkler, Ivo ; Šala, Vladimír ; Jursová, Libuše ; Kabeláč, Radim ; Racek, Jan ; Rešl, Jiří ; Skýpala, , Vlastimil ; Durčák, Martin ; Luzar, Tomáš ; Gálková, Helena ; Sezima, Tomáš ; Šlouf, Vladimír ; Řehánek, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Projekt Odra III je rozčleněn do následujících 2 zkoumaných oblastí: 1. oblastí je vypouštění znečišťujících látek v povodí (včetně dílčích úkolů: DÚ 1.1. - Hodnocení vývojových trendů komunálních ČOV v povodí Odry, DÚ 1.2. - Hodnocení průmyslových zdrojů znečištění v povodí Odry, DÚ 1.3. - Sledování speciálního znečištění, DÚ 1.4. - Sledování speciálního znečištění pomocí SPMD, DÚ 1.5. - Jakost sedimentů, DÚ 1.6. - Hodnocení odpadních vod z průmyslových zdrojů v ukazateli rtuť, DÚ 1.7 - Podklady pro plán povodí). 2. oblastí je stav povrchových a podzemních vod v povodí včetně dílčích úkolů (DÚ 2.1. - Stav biologické kvality a DÚ 2.2. - Hydrobiologická sledování a hodnocení). Zpráva obsahuje výstupy ze všech dílčích úkolů.
Projekt Odra III
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha - pobočka Ostrava ; Winkler, Ivo ; Šala, Vladimír ; Jursová, Libuše ; Kabeláč, Radim ; Racek, Jan ; Rešl, Jiří ; Skýpala, , Vlastimil ; Durčák, Martin ; Luzar, Tomáš ; Gálková, Helena ; Sezima, Tomáš ; Šlouf, Vladimír ; Řehánek, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Projekt Odra III je rozčleněn do následujících 2 zkoumaných oblastí: 1. oblastí je vypouštění znečišťujících látek v povodí (včetně dílčích úkolů: DÚ 1.1. - Hodnocení vývojových trendů komunálních ČOV v povodí Odry, DÚ 1.2. - Hodnocení průmyslových zdrojů znečištění v povodí Odry, DÚ 1.3. - Sledování speciálního znečištění, DÚ 1.4. - Sledování speciálního znečištění pomocí SPMD, DÚ 1.5. - Jakost sedimentů, DÚ 1.6. - Hodnocení odpadních vod z průmyslových zdrojů v ukazateli rtuť, DÚ 1.7 - Podklady pro plán povodí). 2. oblastí je stav povrchových a podzemních vod v povodí včetně dílčích úkolů (DÚ 2.1. - Stav biologické kvality a DÚ 2.2. - Hydrobiologická sledování a hodnocení).
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Rešl, Jiří ; Luzar, Tomáš ; Pechar, Libor ; Máchová, Jana ; Sezimová, Hana ; Řehulka, Jiří ; Lojkásek, Bohumír ; Badurová, Jana ; Šajer, Jiří ; Krečmerová, Pavlína ; Šlouf, Vladimír ; Soldán, Přemysl
Identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva je rozdělena do pěti oblastí: 1. Bilance znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry, 2. Průkaz a predikce antropogenních tlaků na biologické komponenty vodních ekosystémů, 3. Vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 4. Publikace výsledků řešení projektu, 5. Souhrnné hodnocení antropogenních tlaků v povodí řeky Odry. Zpráva shrnuje zásady pro zlepšování a ochranu jakosti vodního prostředí v povodí řeky Odry. Patří mezi ně snižování znečištění toků z nebodových zdrojů, které musí směřovat především do oblasti zemědělské výroby. Z bodových zdrojů je třeba věnovat maximální pozornost podniku Mittal Steel Ostrava-Kunčice a důlním vodám. Dalším opatřením je nezbytnost zkvalitnění monitoringu včetně zlepšení systému včasného varování. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat používání pesticidů v okolí a vodám vypouštěných komunálními ČOV. Mezi důležité aspekty pro ochranu vod patří odpovídající hospodaření rybářů a péče o rybníky.
Projekt Odra III
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha - pobočka Ostrava ; Luzar, Tomáš ; Gálková, Helena ; Mičaník, Tomáš ; Trdlica, Luděk ; Šlouf, Vladimír ; Sezima, Tomáš ; Durčák, Martin ; Řehánek, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří
Projekt zkoumal vliv bodových, plošných a difuzních zdrojů znečištění na hydrosféru povodí Odry, včetně hodnocení vývoje těchto vlivů v návaznosti na požadavky Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním i na požadavky dané spoluprací na hraničních vodách mezi Českou a Polskou republikou. Publikace shrnuje výsledky projektu v kapitolách: Komunální zdroje znečištění, Semipermeabilní membrány, Sledování pesticidů, Vypouštění rtuti v severomoravské části povodí Odry, Stav biologické kvality.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.