National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Obecné zásady metodiky. Monitoring zátěží. Závěrečné vyhodnocení
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan (Ing.) ; Král, Jan (RNDr.) ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Jedním z hlavních prvků, které vstupují do interakce s životním prostředím v Krkonoších, je cestovní ruch. Pro celou řadu aktivit je potřebné znát z kvantitativního i kvalitativního pohledu navštěvovanost konkrétních míst a tras a také vědět, jakým způsobem působí na životní prostředí. Problematika zátěže Krkonoš v důsledku turistické exploatace je námětem řešeného projektu. Hlavním závěrečným výstupem je model zatížení jednotlivých částí jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoš cestovním ruchem. V průběhu prací byla vymezena – pomocí klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustředilo provádění monitoringu vybraných složek ekosystému. Ten vedl k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí biosférické rezervace Krkonoše a umožnil vytvořit základní kategorizaci poškození jejích jednotlivých částí. V roce 2004 byly předloženy první dílčí výsledky jednotlivých monitoringů (tj. monitoringu zátěží, botanického monitoringu, hydrologického, hydrogeologického a pedologického monitoringu), konečná analýza získaných datech proběhla v roce 2005.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů: Regenerace ploch brownfields - informační teze pro obce
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Doleželová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
V rámci řešení projektu "Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů" byla získána řada informací a prověřeny postupy vedoucí k regeneraci ploch nazývaných "brownfields". Zobecněním vybraných aspektů a doplněním o další užitečné informace vznikly tyto informační teze. Jejich účelem je napomoci zejména obcím v řešení problematiky brownfields či alespoň v nastartování procesů vedoucích k přeměně zchátralých a nevyužitých areálů na životaschopnou substanci sídel. Jelikož do současnosti byla pozornost věnována především názorům, jak regenerovat brownfields nejčastěji pro výrobní účely, zaměřili se zpracovatelé se na skupinu brownfields méně popsanou, kterou představují brownfields s menším rozvojovým potenciálem, nejčastěji nevýrobního charakteru. Je definován problém brownfields s nevýrobním využitím, přiblíženy způsoby jejich evidence, uvedeny odkazy na metodické postupy přípravy projektů. Dále jsou zmíněny využitelné programy podpor a v neposlední řadě i nastíněny lokalizační a plošné parametry při rozhodování o substituci vybranými nevýrobními funkcemi. Teze jsou doplněny anotací pilotních projektů a vzorem pasportů pro evidenci lokalit.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Doleželová, Lucie ; Habr, Ondřej ; Čalfová, Jiřina ; Suchý, Jan
Vymezení problematiky. Změny priorit (ekonomický a sociální vývoj, evropská integrace a legislativa, reformy veřejné správy a samosprávy, společenský vývoj a vývoj profesí). Metodické zásady. Politiky a nástroje podpory transformace brownfields. Monitoring vybraných nevyužitých ploch. Výběr nevyužitých ploch pro modelové studie.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Popek, Martin ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Černý, Zdeněk
Projekt se zabývá zkoumáním interakcí sociální sféry a životního prostředí v různých oblastech. Je založen na konfrontaci objektivně zjištěných dat týkajících se kvality životního a přírodního prostředí s realitou vnímanou obyvateli. Projekt je řešen v několika postupných krocích: Charakteristiky měst k výběru, Vyhodnocení charakteristik měst k výběru, případové studie vybraných měst, Anketa (zjištění pocitů a postojů obyvatel k hodnotám životního prostředí a postojů obyvatel jako reakce na kvalitu životního a přírodního prostředí), SWOT analýza, Výstupy a Doporučení.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat podmínky a přístupy k regeneraci nevyužitých ploch a dát praktický návod k nakládání s nimi. Všeobecně tedy chybí propojení popisných a inventarizujících studií s těmi, které by navrhovaly řešení rekonverze. Hlavním cílem projektu je analýza podmínek a návrhy postupu při přípravě projektů znovuvyužití či rekonverzí nevyužitých ploch zejména s ohledem na zlepšení životního prostředí v sídlech. Studie se věnuje problematice brownfields, jejichž potenciální budoucí využití nemusí přinášet významný komerční efekt. Jde o nemovitosti obtížně komerčně využitelné ležící v nevýhodných polohách a lokalitách. Řešení transformace brownfields v těchto případech nemůže být prioritně založené na ekonomickém zhodnocení nemovitostí a ploch. Hlavní užitek vyplývá ze samotného odstranění zdevastovaných a nevyužitých staveb a z funkční transformace ploch. Proto je důraz kladen na areály ležící přímo v jádrech obcí. Současně podstatnou roli hraje možnost využití území pro doplnění vybavenosti území, rozšíření ploch zeleně, sportu atd. Naznačené možnosti transformace vzhledem k tomu, že nebudou generovat výnosy, nejsou samofinancovatelné. Proto je třeba rozvíjet ty z budoucích možností využití, které mohou být předmětem dotací při realizaci nebo provozování; hlavním zdrojem těchto příjmů může být samospráva, státní správa, případně jiné veřejné subjekty. Současně není vyloučen podíl soukromého sektoru, který však z výše uvedeného principu nebude schopen razantnějšího zapojení. Získané poznatky by měly sloužit k vytvoření návodu, který by měl zahrnout návrh na doplnění existujících nástrojů a metod řešení této problematiky. Výsledek práce by měl být dále rozpracován v metodice určené pro zainteresované činitele, zejména obce.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
II. díl závěrečné zprávy tvoří tyto části: Monitoring vybraných nevyužitých ploch (charakteristika okresu Děčín, základní vymezení, struktura databáze, způsob zjišťování informací), Výběr nevyužitých ploch pro modelové studie (úprava a doplnění prvotního souboru brownfields, širší výběr brownfields pro modelové studie, užší výběr lokalit) a Modelové studie (Areál bývalého podniku BYTEX B ve Šluknově, Bývalá škola v Rumburku, Část zemědělského areálu ve Verneřicích).
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Král, Jan
Činnost v rámci monitoringu spočívala ve sledování vývoje eroze a změn v chemismu povrchové a případně i podzemní vody v závislosti na turistickém ruchu ve vybraných částech Krkonoš. Rozsah prací vycházel ze zkušeností a výsledků získaných v rámci činnosti v I. etapě prací. Získané výsledky z I. etapy prací byly shrnuty ve zprávě „Biosférická rezervace Krkonoše – hydrologický a hydrogeologický monitoring a sledování vývoje eroze – Praha, listopad 2004.“ Ze závěrečné zprávy I. etapy je převzata kapitola „Rešerše nejdůležitější literatury“, která případným zájemcům o další studium problematiky poskytne potřebný přehled co bylo v příslušných vědních oborech publikováno. V této kapitole je rovněž na příkladech ze světa i České republiky demonstrován vliv turistické zátěže na složky životního prostředí.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Černý, Zdeněk
Projekt se zabývá zkoumáním interakcí sociální sféry a životního prostředí v různých oblastech. Je založen na konfrontaci objektivně zjištěných dat týkajících se kvality životního a přírodního prostředí s realitou vnímanou obyvateli. Měl by vzniknout soubor konkrétních podnětů pro státní správu i samosprávu, jež umožní optimální využití území a krajiny s vyváženým podílem přírodních a kulturních prvků. Cílem projektu je identifikace a charakteristika faktorů působících na percepci kvality života v sídlech, analýza hodnotových stupnic a postojů, které mají vliv na kvalitu životního prostředí a udržitelného rozvoje a využití zjištěných poznatků pro podporu změn (tvorbu nástrojů na ovlivnění) směřujících ke zlepšení životního prostředí s motivací vytvořit podmínky pro hodnotnější způsob života.
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Botanický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Vítek, Ondřej
Tato část projektu se zabývala fytocenologickým výzkumem cestních lemů s cílem provést klasifikaci lemových společenstev, vzniklých jako důsledek budování a údržby cest a provozu na nich a zjistit hlavní trendy ve vývoji vegetace. Cílem botanického monitoringu bylo: 1. Na základě zhodnocení opakovaného šetření stanovit typ a rozsah poškození vegetace, změny druhového složení a rozsahu vegetace, 2. Pomocí aktuálních záznamů vegetace vyhodnotit stupeň antropického ovlivnění různých typů vegetace a podíl alochtonních druhů na sledovaných lokalitách ve vztahu k turistické zátěži, případně zhodnotit potenciální citlivost různých společenstev vůči antropickému tlaku. Výsledky jsou rozděleny do částí: A/ Vizuální hodnocení poškození vegetace v důsledku turistiky, B/ Druhové složení cestních lemů, C/ Syntaxonomické zhodnocení cestních lemů, D/ Krátkodobé změny v druhovém složení cestních lemů, E/ Změny v rozšíření lemové vegetace (mapování pomocí GPS), F/ Změny v rozšíření vybraných druhů rostlin (mapování pomocí GPS), G/ Dlouhodobé změny v druhovém složení cestních lemů.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Obecné zásady metodiky
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vítková, Michaela ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. V letech 2005 a 2006 byl proveden monitoring turistických zátěží, botanický monitoring, hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring. Závěrečná analýza dat se uskutečnila v roce 2006. Hlavním závěrečným výstupem je model zatížení jednotlivých částí území CHKO cestovním ruchem. V průběhu prací byla vymezena – pomocí klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustřeďoval monitoring vybraných složek ekosystému. Ten přispěl k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí a umožnil tak v syntéze s výsledky evidence návštěvníků vymezit poškození jednotlivých částí území CHKO.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.