National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Popek, Martin ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Černý, Zdeněk
Projekt se zabývá zkoumáním interakcí sociální sféry a životního prostředí v různých oblastech. Je založen na konfrontaci objektivně zjištěných dat týkajících se kvality životního a přírodního prostředí s realitou vnímanou obyvateli. Projekt je řešen v několika postupných krocích: Charakteristiky měst k výběru, Vyhodnocení charakteristik měst k výběru, případové studie vybraných měst, Anketa (zjištění pocitů a postojů obyvatel k hodnotám životního prostředí a postojů obyvatel jako reakce na kvalitu životního a přírodního prostředí), SWOT analýza, Výstupy a Doporučení.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Černý, Zdeněk
Projekt se zabývá zkoumáním interakcí sociální sféry a životního prostředí v různých oblastech. Je založen na konfrontaci objektivně zjištěných dat týkajících se kvality životního a přírodního prostředí s realitou vnímanou obyvateli. Měl by vzniknout soubor konkrétních podnětů pro státní správu i samosprávu, jež umožní optimální využití území a krajiny s vyváženým podílem přírodních a kulturních prvků. Cílem projektu je identifikace a charakteristika faktorů působících na percepci kvality života v sídlech, analýza hodnotových stupnic a postojů, které mají vliv na kvalitu životního prostředí a udržitelného rozvoje a využití zjištěných poznatků pro podporu změn (tvorbu nástrojů na ovlivnění) směřujících ke zlepšení životního prostředí s motivací vytvořit podmínky pro hodnotnější způsob života.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje: Závěr: Srovnání objektivních parametrů a subjektivních hodnocení
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Černý, Zdeněk
Tato část zprávy vysvětluje principy srovnání objektivně zjištěných parametrů ve sledovaných městech (reality) a subjektivního hodnocení obyvatel oslovených prostřednictvím ankety. Objektivně zkoumané parametry byly podle charakteru logicky sloučeny do pěti hlavních okruhů: životní prostředí, základní infrastruktura, volný čas, veřejná zeleň, rekreační zázemí.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje: Případové studie - subjektivní hodnocení
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Černý, Zdeněk
Součástí projektu je anketní šetření mezi obyvateli devíti sledovaných měst – Beroun, Děčín, Cheb, Jindřichův Hradec, Liberec, Nymburk, Písek, Prachatice, Ústí nad Labem. Náplní dotazníkového průzkumu je zjištění pocitů a postojů obyvatel k hodnotám životního prostředí a postojů obyvatel jako reakce na kvalitu životního a přírodního prostředí ve městě. Hlavním cílem anketního šetření je možnost následné konfrontace reality vnímané obyvateli měst s objektivně zjištěnými daty týkajícími se kvality životního a přírodního prostředí. Pro anketní šetření byl po odborných konzultacích sestaven jednotný dvoustránkový dotazník, obsahující celkem osmnáct otázek (dotazník je součástí přílohy). Anketa byla připravena jako anonymní a byla určena trvale bydlícím včetně přistěhovavších se obyvatel města starším osmnácti let. Výsledky ankety za jednotlivá města a meziměstské srovnání.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje: Případové studie - objektivní parametry (veřejná zeleň)
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Černý, Zdeněk
Shrnutí části objektivního šetření, které se týkalo veřejné zeleně ve městech zahrnutých do souboru případových studií (Beroun, Děčín, Cheb, Jindřichův Hradec, Liberec, nymburk, Písek, Prachatice, Ústí nad Labem). Předmětem průzkumu byla volně přístupná veřejná zeleň. Tak také figuruje je výkazech správců a údržbářů zeleně. Jde o zeleň, která je přístupná, která plní funkci především rekreační (je v ní možný různě dlouhý pobyt), ale samozřejmě i další (okrasnou, společenskou, mikroklimatickou atd.). Není sem tedy zahrnuta zeleň vyhrazená, která je součástí různých areálů vybavenosti (školy, sportoviště) ani hřbitovy. Typickým představitelem průzkumu je park. U každého města je uvedena charakteristika sídla z hlediska veřejné zeleně, Způsob správy a údržby veřejné zeleně, celková výměra veřejní zeleně, výčet významných ploch veřejné zeleně, shrnutí a okolí města. Na závěr je uvedeno srovnání všech měst.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje: Metodika. Případové studie - objektivní parametry
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Černý, Zdeněk
V rámci případových studií bylo provedeno šetření, v němž byly zjišťovány objektivní parametry a informace o sociálním a přírodním prostředí, v souhrnu vypovídající o kvalitě života ve městě. Základní šetřené okruhy: podíl zastoupení zelených ploch na území města (prostřednictvím vyhodnocení územně plánovací dokumentace, případně generelů zeleně), hodnocení kvality životního prostředí (čistota ovzduší, vod, hluk atd.), hodnocení okolního prostředí (zastoupení prvků krajinných složek), hodnocení kulturní a sportovní vybavenosti a příležitostí pro volnočasové aktivity, relevantní sociální jevy (např. četnost sociálně patologických jevů). Metodiky šetření.
LIFE INSURANCE OPTIONS
Černý, Zdeněk ; Cipra, Tomáš (advisor) ; Málek, Jiří (referee)
The goal of the thesis is to present and apply mathematical tools that are necessary for proper understanding of valuation of options in life insurance. This includes basic principles of actuarial calculations based on first order assumptions and the basics of stochastic calculus used for derivatives pricing. Afterthat we discuss the difference between first and second order assumptions and apply the mathematical tools to valuation of life insurance options. Finally the appearance of life insurance options within the liability adequacy test and european law is mentioned.

See also: similar author names
17 Černý, Zbyněk
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.