No exact match found for KOLPRON CZ, s.r.o., Praha, using KOLPRON CZ s r o Praha instead...
National Repository of Grey Literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Stanovení aktuální návštěvnosti biosférické rezervace Krkonoše a její celoroční dynamiky
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha
Cílem je zdokumentování a analýza návštěvnosti biosférické rezervace Krkonoše v letech 2000 až 2002. Mezi určující parametry zpracované tematiky patří územní diferenciace návštěvnosti, časové cykly v počtech a chování návštěvníků a samotná struktura návštěvníků. Hlavní parametry analytické části, výběrové anketární šetření, dopravní průzkum (šetření parkovišť a monitoring přijíždějících návštěvníků), porovnání vybraných údajů za roky 2000 a 2001.
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Obecné zásady metodiky. Monitoring zátěží. Závěrečné vyhodnocení
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan (Ing.) ; Král, Jan (RNDr.) ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Jedním z hlavních prvků, které vstupují do interakce s životním prostředím v Krkonoších, je cestovní ruch. Pro celou řadu aktivit je potřebné znát z kvantitativního i kvalitativního pohledu navštěvovanost konkrétních míst a tras a také vědět, jakým způsobem působí na životní prostředí. Problematika zátěže Krkonoš v důsledku turistické exploatace je námětem řešeného projektu. Hlavním závěrečným výstupem je model zatížení jednotlivých částí jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoš cestovním ruchem. V průběhu prací byla vymezena – pomocí klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustředilo provádění monitoringu vybraných složek ekosystému. Ten vedl k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí biosférické rezervace Krkonoše a umožnil vytvořit základní kategorizaci poškození jejích jednotlivých částí. V roce 2004 byly předloženy první dílčí výsledky jednotlivých monitoringů (tj. monitoringu zátěží, botanického monitoringu, hydrologického, hydrogeologického a pedologického monitoringu), konečná analýza získaných datech proběhla v roce 2005.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů: Regenerace ploch brownfields - informační teze pro obce
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Doleželová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
V rámci řešení projektu "Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů" byla získána řada informací a prověřeny postupy vedoucí k regeneraci ploch nazývaných "brownfields". Zobecněním vybraných aspektů a doplněním o další užitečné informace vznikly tyto informační teze. Jejich účelem je napomoci zejména obcím v řešení problematiky brownfields či alespoň v nastartování procesů vedoucích k přeměně zchátralých a nevyužitých areálů na životaschopnou substanci sídel. Jelikož do současnosti byla pozornost věnována především názorům, jak regenerovat brownfields nejčastěji pro výrobní účely, zaměřili se zpracovatelé se na skupinu brownfields méně popsanou, kterou představují brownfields s menším rozvojovým potenciálem, nejčastěji nevýrobního charakteru. Je definován problém brownfields s nevýrobním využitím, přiblíženy způsoby jejich evidence, uvedeny odkazy na metodické postupy přípravy projektů. Dále jsou zmíněny využitelné programy podpor a v neposlední řadě i nastíněny lokalizační a plošné parametry při rozhodování o substituci vybranými nevýrobními funkcemi. Teze jsou doplněny anotací pilotních projektů a vzorem pasportů pro evidenci lokalit.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Doleželová, Lucie ; Habr, Ondřej ; Čalfová, Jiřina ; Suchý, Jan
Vymezení problematiky. Změny priorit (ekonomický a sociální vývoj, evropská integrace a legislativa, reformy veřejné správy a samosprávy, společenský vývoj a vývoj profesí). Metodické zásady. Politiky a nástroje podpory transformace brownfields. Monitoring vybraných nevyužitých ploch. Výběr nevyužitých ploch pro modelové studie.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Popek, Martin ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Černý, Zdeněk
Projekt se zabývá zkoumáním interakcí sociální sféry a životního prostředí v různých oblastech. Je založen na konfrontaci objektivně zjištěných dat týkajících se kvality životního a přírodního prostředí s realitou vnímanou obyvateli. Projekt je řešen v několika postupných krocích: Charakteristiky měst k výběru, Vyhodnocení charakteristik měst k výběru, případové studie vybraných měst, Anketa (zjištění pocitů a postojů obyvatel k hodnotám životního prostředí a postojů obyvatel jako reakce na kvalitu životního a přírodního prostředí), SWOT analýza, Výstupy a Doporučení.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat podmínky a přístupy k regeneraci nevyužitých ploch a dát praktický návod k nakládání s nimi. Všeobecně tedy chybí propojení popisných a inventarizujících studií s těmi, které by navrhovaly řešení rekonverze. Hlavním cílem projektu je analýza podmínek a návrhy postupu při přípravě projektů znovuvyužití či rekonverzí nevyužitých ploch zejména s ohledem na zlepšení životního prostředí v sídlech. Studie se věnuje problematice brownfields, jejichž potenciální budoucí využití nemusí přinášet významný komerční efekt. Jde o nemovitosti obtížně komerčně využitelné ležící v nevýhodných polohách a lokalitách. Řešení transformace brownfields v těchto případech nemůže být prioritně založené na ekonomickém zhodnocení nemovitostí a ploch. Hlavní užitek vyplývá ze samotného odstranění zdevastovaných a nevyužitých staveb a z funkční transformace ploch. Proto je důraz kladen na areály ležící přímo v jádrech obcí. Současně podstatnou roli hraje možnost využití území pro doplnění vybavenosti území, rozšíření ploch zeleně, sportu atd. Naznačené možnosti transformace vzhledem k tomu, že nebudou generovat výnosy, nejsou samofinancovatelné. Proto je třeba rozvíjet ty z budoucích možností využití, které mohou být předmětem dotací při realizaci nebo provozování; hlavním zdrojem těchto příjmů může být samospráva, státní správa, případně jiné veřejné subjekty. Současně není vyloučen podíl soukromého sektoru, který však z výše uvedeného principu nebude schopen razantnějšího zapojení. Získané poznatky by měly sloužit k vytvoření návodu, který by měl zahrnout návrh na doplnění existujících nástrojů a metod řešení této problematiky. Výsledek práce by měl být dále rozpracován v metodice určené pro zainteresované činitele, zejména obce.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
II. díl závěrečné zprávy tvoří tyto části: Monitoring vybraných nevyužitých ploch (charakteristika okresu Děčín, základní vymezení, struktura databáze, způsob zjišťování informací), Výběr nevyužitých ploch pro modelové studie (úprava a doplnění prvotního souboru brownfields, širší výběr brownfields pro modelové studie, užší výběr lokalit) a Modelové studie (Areál bývalého podniku BYTEX B ve Šluknově, Bývalá škola v Rumburku, Část zemědělského areálu ve Verneřicích).
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha
Úkolem projektu je zmapovat podmínky a přístupy k regeneraci nevyužitých ploch a dát praktický návod k nakládání s nimi. Hlavním cílem projektu je analýza podmínek a návrhy postupu při přípravě strategií a projektů znovuvyužití či rekonverzí nevyužitých ploch zejména s ohledem na zlepšení životního prostředí v sídlech - předmětem výzkumu jsou brownfields lokalizované v urbanizovaném prostředí a v jeho těsném sousedství. Zpráva popisuje změny priorit a přístupů k problematice brownfields, uvádí dosavadní poznatky v zahraničí, přehled využitelných zdrojů informací v České republice a popisuje metodiku předmětu řešení.
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše
Botanický ústav ČSAV, Průhonice ; K+K průzkum, s.r.o., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha
Jedním z hlavních prvků, které vstupují do interakce s životním prostředím v Krkonoších, je cestovní ruch. Pro celou řadu aktivit je potřebné znát z kvantitativního i kvalitativního pohledu navštěvovanost konkrétních míst a tras a také vědět, jakým způsobem působí na životní prostředí. Problematika zátěže Krkonoš v důsledku turistické exploatace je námětem řešeného projektu. Hlavním výstupem bude model zatížení jednotlivých částí jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoš cestovním ruchem. V průběhu prací bude vymezena – pomocí vícestupňové klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustředí provádění monitoringu vybraných složek ekosystému. Ten povede k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí biosférické rezervace Krkonoše a umožní vytvořit základní kategorizaci poškození jejích jednotlivých částí. V roce 2004 byly předloženy první dílčí výsledky monitoringů (tj. monitoringu zátěží, botanického monitoringu, hydrologického, hydrogeologického a pedologického monitoringu.
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Král, Jan
Činnost v rámci monitoringu spočívala ve sledování vývoje eroze a změn v chemismu povrchové a případně i podzemní vody v závislosti na turistickém ruchu ve vybraných částech Krkonoš. Rozsah prací vycházel ze zkušeností a výsledků získaných v rámci činnosti v I. etapě prací. Získané výsledky z I. etapy prací byly shrnuty ve zprávě „Biosférická rezervace Krkonoše – hydrologický a hydrogeologický monitoring a sledování vývoje eroze – Praha, listopad 2004.“ Ze závěrečné zprávy I. etapy je převzata kapitola „Rešerše nejdůležitější literatury“, která případným zájemcům o další studium problematiky poskytne potřebný přehled co bylo v příslušných vědních oborech publikováno. V této kapitole je rovněž na příkladech ze světa i České republiky demonstrován vliv turistické zátěže na složky životního prostředí.

National Repository of Grey Literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.