National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady (druhotnými surovinami) v obci Zdounky
Vítková, Michaela
The bachelor thesis aims to assess the operation of a facility for purchase of waste (secondary materials) on the premises of CORSO V+V, s.r.o. located in Zdounky. The first part addresses legislation which is related to facilities for purchase of waste and clarifies technical terms which are then used in the other sections of the thesis. The sec-ond part of the bachelor thesis focuses on the system of waste management applied by the municipality of Zdounky. The second part expands in more detail the facility for purchase of waste (secondary materials) itself, i.e. the Sběrna Zdounky. Furthermore, the equipment of ZN METAL is discussed as comparison to the Sběrna Zdounky. Based on the findings of the research, changes for improvement are proposed for the purposes of increasing the profit and enhancing the operational effectivity.
A communication of a rescue worker with the selected groups of patients
VÍTKOVÁ, Michaela
The key topic of this bachelor thesis is an option to call via a distress call, which would be suitable preferably for speech-disabled or deaf people. During my training at the operation center of the South Bohemian Emergency Medical Service, I have observed on more than one occasion that callers are under a lot of stress, even though most of them possess the ability to hear and speak. However, deaf, hard of hearing or speech impaired callers might seem to be in a lot more difficult position. In the theoretical part, the definition of the call center as a whole is carried out, including its tasks and functions. A division of distress calls is included, kinds of dispatch groups and an indication of dispatches. The complex capture of issue of speech-disabled people follows definition of basic terms, division and means of their communication. The similar structure can be found in the next chapter, dealing with deaf or hard of hearing people. In the thesis, there are mentioned rules of communication with both groups of disabilities. This is one of the basic pillars of succesful communication with them. Practical part is formed with a qualitative research of half-structured dialogues. 7 randomly chosen operators of Pilsen district and 7 of Budweis district participated in the research. The aim is to monitor possible procedures of communication with the people with speech or hearing disability and an overview of possible solutions to these complicated distress calls. The research shows, that a phone call is not the only way how to reach a distress line. It has also been proven that although both operational centers are ready for a possibility of accepting other forms of distress calls than classic phonecalls, both speech disabled and hearing disabled people hardly ever use them. The results of all calls are only tentative and they are dependant on the experience gained by a particular operator. The purpose of this work is to use it as an option for further study material for the work of a distress call center operator, which is included in the curriculum plan of paramedics.
Methodology of invasive species mapping using remote sensing approach
Müllerová, Jana ; Bartaloš, T. ; Brůna, Josef ; Dvořák, P. ; Vítková, Michaela
The manual provides instructions on monitoring of four problematic invasive species based on remote sensing. It focuses on low cost and operational unmanned aircraft solution. The manual provides bases for understanding of the problematic, specifies the requirements for the data type and quality in respect to the species phenophases, and describes the data processing and quality assessment. Described methods are particularly suitable for targeted monitoring (in case of unmanned aircraft solution), still can be used at regional scale as well (in case of satellite imagery). Methodology is intended mainly for environmental agencies and other land managers, such as regional authorities and owners due to prevent and manage the introduction and spread of invasive alien species.
Environmental risks of afforestation of agricultural land by alien trees: the invasive black locust (Robinia pseudoacacia) as a model species
Sádlo, Jiří ; Vítková, Michaela ; Pergl, Jan ; Pyšek, Petr
Short-lived plantations for renewable bioenergy production are currently fashionable. Poplars and willows are usually used for this purpose, however other species including dangerous invasive (e.g. Robinia pseudoacacia or Ailantus altissima) are tested in the Czech Republic. Current legislation both within the EU and on the national level deals with the species selection suitable for short-lived plantations only marginally. Black locust as well as other invasive species with similar life strategy can not be recommended for afforestation of agricultural land in the Czech Republic.
The possibilities of physiotherapy in patients with Myasthenia gravis. Subtitle: Diagnostics and therapy
Vítková, Michaela ; Jeníček, Jakub (advisor) ; Konopáčová, Eva (referee)
Title of thesis: The possibilities of physiotherapy in patients with Myasthenia gravis. Diagnostics and therapy. Abstract: This bachelor thesis discusses the possibilities of physiotherapy in patients with the neurological disease, Myasthenia Gravis. A physical therapy can be an important part of the treatment in myasthenic patients. The theoretical part of the thesis includes all the important information about Myasthenia Gravis - clinical symptoms, pathogenesis, diagnostics, treatment and selected physiotherapeutic methods. The practical part contains the case study of two selected pacients. The goal of the practical part was to find out what physiotherapeutical methods are suitable for patients with Myasthenia gravis and if a regular physical activity contributes to good health. The therapy was divided into two parts where one part took two weeks. The standardized scores were used to compare the results before and after the therapy. These scores are described in the theoretical part of the thesis. The output examination confirmed an improvement in both cases. Key words: Myasthenia Gravis, physiotherapy, self-treatment, PNF, Kenny method, Bobath concept, respiratory physiotherapy, Brunkow method
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Obecné zásady metodiky
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vítková, Michaela ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. V letech 2005 a 2006 byl proveden monitoring turistických zátěží, botanický monitoring, hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring. Závěrečná analýza dat se uskutečnila v roce 2006. Hlavním závěrečným výstupem je model zatížení jednotlivých částí území CHKO cestovním ruchem. V průběhu prací byla vymezena – pomocí klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustřeďoval monitoring vybraných složek ekosystému. Ten přispěl k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí a umožnil tak v syntéze s výsledky evidence návštěvníků vymezit poškození jednotlivých částí území CHKO.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Botanický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Vítková, Michaela ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. Cílem této části projektu byl výzkum možných vlivů cestovního ruchu, zejména pěší turistiky, na rostlinstvo v CHKO Český ráj. Na základě předběžného šetření v roce 2005 byly vytipovány typy stanovišť, které byly v roce 2006 podrobně studovány s ohledem na mechanické poškození vegetačního krytu i případné změny druhového složení a plochy rostlinných společenstev. Jednalo se o cestní lemy, vyhlídkové body na okrajích skal a břehové porosty rybníků, kde se provozuje sportovní rybolov nebo které slouží ke koupání. Na základě výsledků terénního šetření a statistických analýz byl vyhodnocen stupeň antropického ovlivnění tří různých ekosystémů, zjištěn podíl alochtonních druhů ve vztahu k turistické zátěži a byla zhodnocena potenciální citlivost zkoumaných společenstev vůči antropickému tlaku.

See also: similar author names
9 Vitková, Michaela
4 VÍTKOVÁ, Magda
4 VÍTKOVÁ, Marie
5 VÍTKOVÁ, Markéta
10 VÍTKOVÁ, Martina
9 VÍTKOVÁ, Michaela
4 Vítková, Magda
2 Vítková, Magdalena
2 Vítková, Magdaléna
4 Vítková, Marie
2 Vítková, Marina
5 Vítková, Markéta
10 Vítková, Martina
1 Vítková, Michala
1 Vítková, Miloslava
1 Vítková, Miriam
2 Vítková, Miroslava
2 Vítková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.