Brno University of Technology

Latest additions:
2021-10-03
00:00
Algoritmy detekce radarových cílů
Štukovská, Petra ; Kovář, Pavel (oponent) ; Veselý,, Jiří (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na algoritmy detekce radarových cílů, konkrétně na skupinu algoritmů pro odstraňování rušivých odrazů od statických objektů – clutteru a pro potlačení projevů zkreslení způsobeného fázovým šumem aparatury. Metody pro odstraňování zkreslení v přijatém signálu jsou navrhovány pro implementaci do vyvíjeného aktivního multistatického radaru, který bude pracovat v režimu kódového multiplexu více vysílačů na jednom kmitočtu. Cílem disertace je navrhnout, implementovat v nástroji pro technické výpočty MATLAB a zanalyzovat účinnost a výpočetní náročnost těchto technik na simulovaných i reálných datech.

Detailed record
2021-10-03
00:00
Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z
Šašek, Ondřej ; Kurtis, Gabriel (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.

Detailed record
2021-10-03
00:00
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Khaver, Anna ; Šobich, Vladimír (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
V dané diplomové prací se staví otázka, jak bydlet jinak a navrhuje se bydleni ve Švýcarském městě Lausanne. V masterplánu jsou dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních míst, 550 000 m2 hrubé podlažní plochy. Bydlení je v sousedství ze základní školou, návrh které je tak součásti zadáni. Přemyšlení nad budovami je v souvislosti s moderními normy ekologického stavitelství. Návrh je záložen na analýze prostředí a architektonicko-urbanistických uvažováních o tom, jak se bude bydlet kvalitně a zdravě. Vývoj projektu ukázán od konceptu, do více detailního řešení fasád.

Detailed record
2021-10-03
00:00
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.

Detailed record
2021-10-03
00:00
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Khaver, Anna ; Šobich, Vladimír (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
V dané diplomové prací se staví otázka, jak bydlet jinak a navrhuje se bydleni ve Švýcarském městě Lausanne. V masterplánu jsou dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních míst, 550 000 m2 hrubé podlažní plochy. Bydlení je v sousedství ze základní školou, návrh které je tak součásti zadáni. Přemyšlení nad budovami je v souvislosti s moderními normy ekologického stavitelství. Návrh je záložen na analýze prostředí a architektonicko-urbanistických uvažováních o tom, jak se bude bydlet kvalitně a zdravě. Vývoj projektu ukázán od konceptu, do více detailního řešení fasád.

Detailed record
2021-10-03
00:00
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.

Detailed record
2021-10-03
00:00
Lubricant Gap Shape Optimization of the Hydrodynamic Thrust Bearing
Ochulo, Ikechi ; Vacula, Jiří (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
The objective of this Master's thesis is to find, using genetic algorithm (GA), an optimal profile for lubricating gap of a thrust bearing of a turbocharger. Compared to the analytical profile, the optimal profile is expected to have minimized friction for an equivalent load capacity. Friction minimization is one way to increase the efficiency of the thrust bearing; it reduces the friction losses in the bearing. An initial problem was given: a thrust bearing with Load capacity 1000 N, inner and outer radii of 30mm and 60mm respectively, rotor speed of 45000 rpm and angle of running surface of $0.5^0$. Lubricant properties were also provided for the initial problem: oil density of $ 840 kg/m^3$, dynamic viscosity $(\eta)$ of 0.01 Pa.s With this data, the numerical solution of the Reynolds equation was computed using MATLAB. To obtain more information, the minimum lubricating gap thickness was also computed using MATLAB. With this information, the shape of the analytical profile, and its characteristics were found. The analytical profile was then used a guide to create a general profile. The general profile thus obtained is then optimized using GA. The characteristics of the generated profile is then computed and compared to that of the analytical profile.

Detailed record
2021-10-03
00:00
DFT výpočty grafenu s výhledem na uplatnění v biosenzorech
Špaček, Ondřej ; Friák, Martin (oponent) ; Bartošík, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na výpočet strukturních a elektronových vlastností grafenu po adsorpci atomárního a molekulárního kyslíku a močoviny pomocí teorie funkcionálu hustoty (DFT). Je zde studován vliv van der Waalsovy interakce na strukturu a adsorpční energii, vlivy teplotních korekcí, distribuce hustoty náboje a míra elektronového dopování grafenu po dosednutí adsorbátu na vrstvu grafenu.

Detailed record
2021-10-03
00:00
Korelace parametrů vybraných typů hornin na základě laboratorních zkoušek
Závacký, Martin ; Lahuta, Hynek (oponent) ; Durmeková,, Tatiana (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá vlastnostmi hornin významných z pohledu navrhování geotechnických konstrukcí, jako jsou pevnostní a přetvárné charakteristiky, nebo podmínky porušení horniny. Tato práce dále podrobněji zkoumá možnost využití korelačních vztahů k odhadu pevnostních charakteristik hornin z indexových zkoušek, co může přinést zefektivnění procesu testování hornin. První část práce pojednává o vybraných laboratorních zkouškách hornin a identifikuje specifika a omezení těchto testů na základě vlastních praktických zkušeností. V druhé části práce je provedena korelační analýza rozsáhlého souboru dat a odvození regresních vztahů pro vybrané závislosti. Dále je srovnávána kvalita odhadu pevnosti hornin pomocí vlastních a již publikovaných regresních vztahů. Z analýzy vyplývá, že dosažená míra korelace není dostatečná pro zevšeobecnění testovaných regresí. Významnou příčinou je kombinace variability vlastností hornin se specifiky a omezeními praktického provádění zkoušek. Zpřesnění odhadu vlastností hornin pro spolehlivý geotechnický návrh lze dále hledat v kalibraci vztahů na místní poměry určité menší oblasti.

Detailed record
2021-10-03
00:00
Analýza chování a metod navrhování smykových stěn lehkých dřevěných konstrukcí
Zajíc, Michal ; Lokaj,, Antonín (oponent) ; Kuklík,, Pavel (oponent) ; Kuklík,, Petr (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Hlavním cílem disertační práce je stanovení výztužné kapacity smykových stěn dřevěných konstrukcí vícepodlažních budov. V současnosti používané metody jsou odvozené pro přenos vodorovné síly, jejíž působiště je totožné s výškou stěny. Tento předpoklad nicméně zanedbává skutečnost, že kapacita smykových stěn může mimo jiné záviset i na vzdálenosti působící horizontální síly od horní hrany stěny. Pozice výslednice vnějších vodorovných sil je v praxi zpravidla ve svislém směru odsazena nad horní hranu stěny a je tedy třeba uvážit nepříznivý vliv kroutícího momentu, který stěnu destabilizuje. Řešení tohoto problému pro částečně vetknuté smykové stěny proto vede k aplikaci iteračního výpočtu. Dalším z cílů práce bylo vytvořit postup výpočtu smykových stěn pro vícepodlažní budovy, který by objektivněji odpovídal reálnému působení uvažovaných konstrukcí ve srovnání se stávajícími zjednodušenými metodami. Nový výpočtový model s dolním odhadem smykové kapacity, odvozený na základě plastické metody, byl úspěšně odzkoušen v parametrické studii a porovnáván s dosaženými výsledky dostupných laboratorních experimentů. Následná analýza prokázala, že smyková kapacita výztužné stěny stanovená pomocí nové metody, je srovnatelná s výsledky získanými za použití tradičních postupů s iteračním procesem a díky snadné aplikaci může být tato metoda přínosnou alternativou pro technickou praxi. Součástí práce byla realizace a vyhodnocení experimentálního programu na panelech skutečné velikosti, kde byl analyzován vliv mezer (spar) mezi panely opláštění, jak je doporučováno jejich výrobci. Nastavení experimentálního programu umožnilo ověřit rozdíl ve smykové kapacitě sestav s mezerami a bez mezer mezi panely opláštění. Závěry vyplývající z vyhodnocení potvrdily vhodnost nového výpočtového modelu výztužné kapacity stěny a také, že mezery prováděné v praxi mezi jednotlivými panely opláštění nemají podstatný vliv na výslednou únosnost a tuhost plně ani částečně vetknutých stěn.

Detailed record