Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2024-06-09
00:02
Testovací systém jednotek C-ITS
Mareková, Martina ; Fujdiak, Radek (oponent) ; Číka, Petr (vedoucí práce)
Táto práca sa zameriava na návrh systematických testovacích postupov pre jednotky C-ITS, aby splnili štandardy ETSI a scenáre C-ROADS. Implementovali sme (polo)automatické testovanie pre RSU pripojené k riadiču križovatky, OBU na vozidlách verejnej dopravy a vozidlách integrovaného záchranného systému (IZS). Vyvinuté testovacie skripty a programy umožnili efektívne a opakovateľné testovanie, s dôrazom na automatizáciu a jednoduchú údržbu. Výsledky potvrdili, že jednotky spĺňajú požadované štandardy a scenáre. Práca prispela k spoľahlivejším a efektívnejším testom pre overovanie funkčnosti jednotiek C-ITS, čo podporuje vývoj inteligentných dopravných systémov.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
Lokalizační systém založený na optických značkách
Hála, David ; Horeličan, Tomáš (oponent) ; Gábrlík, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá lokalizací robota v prostoru za pomocí optických značek. V první části práce je čtenáři nastíněna problematika a úskalí tohoto projektu a jsou vysvětleny veškeré důležité souvislosti, ať už matematické či fyzikální. Druhá část je pak zaměřena na popis postupu, který byl zvolen při návrhu programu a myšlenky, které k jeho dokončení vedly.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
Optimální strategie pro transport objektů mezi dvěma pohybujícími se zásobníky
Vítek, Pavel ; Friml, Dominik (oponent) ; Veselý, Libor (vedoucí práce)
Práce se zabývá strategiemi, které se využívají v pick-and-place aplikacích. V teoretické části jsou nejdříve popsány hlavní parametry systému robot-dopravník, mezi které patří efektivita a gripping rate. Následně je uvedeno rozdělení pick-and-place úloh na řešení s jedním či více roboty. Poté se práce zaměřuje na známé strategie jako First In, First Out či Shortest Processing Time. V rámci návrhu kritéria je popsáno sestrojení kriteriální neboli nákladové funkce na základě polohy objektu na dopravníku. Dále je popsána tvorba simulačního prostředí, které je následně porovnáno s řešením firmy B&R. Dále jsou analyzovány jednotlivé strategie v různých situacích. Na závěr jsou formulována pravidla pro výběr strategií a také je zde shrnuta celá práce.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
Nexus v Opočně – Transformace školního areálu v moderní inkluzivní čtvrť v souladu s rozvojovými směry města a kraje
Rusiňáková, Katarína ; Františák, Luboš (oponent) ; Palacký, Jiří (vedoucí práce)
Současná podoba areálu bývalé střední školy v Opočně je dlouhodobě nevyhovující, s množstvím funkčních i estetických problémů. Návrh komplexně řeší využití celého areálu, a to po konzultaci s vedením města, a dle jeho požadavků. Historické a architektonicky hodnotné stavby doplňuje novostavbami pro bydlení, a kultivuje prostranství mezi nimi. Samostatně se také zabývá novým využitím panelového domu. Díky tomu se z opuštěného a uzavřeného areálu, stává přístupná a živá část čtvrti. Podrobněji je navržena rekonstrukce jedné z historických staveb, která získává novou funkci jako drobné zdravotnické zařízení, a větší stavební úpravy tělocvičny. Celý návrh byl vypracován dle učení rakouského architekta Dietmara Eberleho a jeho knihy 9x9.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
Laboratorní úlohy k zranitelnosti kompilovaných jazyků
Kluka, Peter Milan ; Štůsek, Martin (oponent) ; Sysel, Petr (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa venuje podrobnej analýze zraniteľností vo voľne šíriteľných programoch s otvoreným zdrojovým kódom. Súčasťou práce je popis rôznych typov zraniteľností, ktoré sú často spojené s útokmi na softvér. Detailne je preskúmané statické a dynamické testovanie kódu, ako aj nástroje používané na odhaľovanie zraniteľností v zdrojovom kóde. Práca obsahuje vytvorenie troch laboratórnych úloh vrátane podrobných návodov, ktoré demonštrujú dôsledky chybných implementácií. Laboratórne úlohy sú zamerané na zraniteľnosti typu pretečenie vyrovnávacej pamäte (buffer overflow), prechádzanie adresárov (path/directory traversal) a čítanie nad rámec vyrovnávacej pamäte (buffer over-read). V rámci každej laboratórnej úlohy je súčasťou ukážka chybného kódu, ktorý bol zodpovedný za danú zraniteľnosť a taktiež aj ukážka opraveného kódu, s ktorým sa podarilo danú zraniteľnosť odstrániť. Tieto úlohy poskytujú praktické príklady, ktoré ilustrujú riziká spojené s nevhodným návrhom a implementáciou softvéru a poukazujú na dôležitosť efektívnych bezpečnostných postupov pri softvérovom vývoji.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
Návrh obvodů pro řízení elektrochromického zpětného zrcátka v automobilu
Musilová, Nikola ; Háze, Jiří (oponent) ; Kledrowetz, Vilém (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout vhodnou topologii OTA zesilovače v onkbcd65 technologii použitelnou pro vstupní napětí 1,5 V, napájecí napětí 2,5 V +/- 10 % a 12 V a pro řízení elektrochromického zpětného zrcátka. Úkolem je zabezpečit stabilitu zpětnovazební smyčky. Požadovanými parametry jsou velké zesílení, dostatečná velikost GBW a fázová bezpečnost za případného použití stabilizačních komponent.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
The relationship between substantia nigra echogenicity and speech and voice disorders
Adamkovičová, Lenka ; Novotný, Kryštof (oponent) ; Mekyska, Jiří (vedoucí práce)
Transcranial sonography is a quick, simple and noninvasive examination method that allows to capture the loss of Substantia nigra in the brain. This loss is associated with the development of Lewy body disorders, and a confirmed correlation between Substantia nigra loss and development of dementia with Lewy bodies would allow for more accurate diagnosis of the disease. This thesis aims to investigate the accuracy of automated classification of individuals using a machine learning model, both according to their diagnosis of early DLB and also according to the size of Substantia nigra loss based on TCS examination. Automated acoustic analysis was applied to calculate speech and language parameters, those were statistically processed and then used to train a machine learning model. In a comparison of two binary classification problems it was found, that the model stratified by the size of Substantia nigra loss achieved lower accuracy than the model stratified by a diagnosis to healthy controls and persons with early-stage dementia with Lewy bodies. In addition, no correlation between SN hyperechogenicity and severity of DLB was confirmed.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
Obytný soubor na Červeném kopci
Lebánková, Simona ; Mléčka, Jan (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Tento architektonický projekt představuje komplexní koncepci obytného souboru, který reaguje na aktuální potřeby a trendy v oblasti bydlení. Navržené čtyři nové bytové domy se stávají součástí rozšíření bytového fondu v lokalitě katastrálního území Brno-Štýřice. Jejich situování a design jsou pečlivě promyšleny s ohledem na urbanistické prostředí a prostorové podmínky, které tato lokalita nabízí. Součástí projektu je také zavedení nové obytné ulice typu D1 a vybudování pobytového prostoru, který přispívá k funkcionalitě a atraktivitě celého souboru. Nosná konstrukce domů je navržena s důrazem na bezpečnost a stability, přičemž železobetonový skelet poskytuje pevný základ pro celou stavbu. Architektonický koncept klade důraz na udržitelnost a kvalitu života obyvatel. Výtvarné ztvárnění souboru je inspirováno okolní krajinou a snaží se organicky zapadnout do prostředí. Jednoduchost, modularity a minimalistická estetika stavby přispívají k harmonickému spojení vnitřních a venkovních prostorů. Celkově je tento projekt navržen s vizí poskytnout moderní a funkční obytný prostor, který splňuje nejen aktuální standardy, ale také očekávání obyvatel v současném urbanistickém prostředí.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
Bezpečnostní testování protokolů rodiny IPv6 a souvisejících zranitelností
Vopálka, Matěj ; Phan, Viet Anh (oponent) ; Jeřábek, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou Internetového Protokolu verze 6 (IPv6), zejména pak v oblasti jeho bezpečného nasazení. Jsou zde zmíněny nedostatky protokolu IPv4 a důvody vzniku protokolu IPv6. Dále je zde probrána problematika adresace, struktury rámce IPv6 a jsou uvedeny základní typy rozšiřujících záhlaví IPv6. Práce se také zabývá souvisejícími protokoly s IPv6 jako NDP, SLAAC a DHCPv6. Obsahuje i úvod do penetračního testování, popis základních typů hackerů a obecný popis útoků v oblasti informační bezpečnosti. Praktická část se věnuje vývoji aplikace pro automatické testování zranitelností IPv6 sítí Penvuhu6. Nástroj je vyvinut v programovacím jazyce Python za pomocí knihovny Scapy. Penvuhu6 byl testován v emulovaném síťovém prostředí programem GNS3. Pro nástroj byly vyvinuty tři testové scénáře zaměřující se na testování průchodu repetetivních a špatně seřazených záhlaví, překrývajících se fragmentů a Router advertisement a DHCPv6 advertisement zpráv. Penvuhu6 bylo testováno na emulovaném zařízení RouterOS se základní a restriktivní konfigurací.

Úplný záznam
2024-06-09
00:02
Určování stavu zdraví primárního Li článku
Černík, Michal ; Vanýsek, Petr (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozborem problematiky určování stavu zdraví a stavu nabití článků a baterií. Tyto parametry jsou důležitou součástí ve všech aplikacích, které obsahují články a baterie, z hlediska jejich efektivity a ochrany personálu i samotných článků. Je zde podrobně vysvětlena a provedena metoda elektrochemické impedanční spektroskopie, metoda distribuce relaxačních časů a návrh ekvivalentního náhradního obvodu. Pro implementování těchto metod byly použity primární články typu LiSOCl2. Výsledky prokázaly funkčnost metody distribuce relaxačních časů a poukázaly na nedostatky metody návrhu náhradního ekvivalentního obvodu

Úplný záznam