Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2021-10-17
00:01
Shadowing and Lighting Acceleration
Milet, Tomáš ; Kohout, Josef (oponent) ; Kolivand, Hoshang (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
The goal of the thesis is to present methods for acceleration of shadows and lighting. The main focus of the thesis is an acceleration of per-sample precise shadows using shadow volumes on different platforms. Other parts of this thesis also describe methods for increasing the precision of shadow map based methods and lighting.

Úplný záznam
2021-10-17
00:01
Shadowing and Lighting Acceleration
Milet, Tomáš ; Kohout, Josef (oponent) ; Kolivand, Hoshang (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
The goal of the thesis is to present methods for acceleration of shadows and lighting. The main focus of the thesis is an acceleration of per-sample precise shadows using shadow volumes on different platforms. Other parts of this thesis also describe methods for increasing the precision of shadow map based methods and lighting.

Úplný záznam
2021-10-17
00:01
Utilization of porous anodic alumina for fabrication of nanostructured layers and their photoelectrochemical and optical applications
Lednický, Tomáš ; Vanýsek, Petr (oponent) ; Sulka, Grzegorz (oponent) ; Bendová, Mária (vedoucí práce)
Porous anodic alumina (PAA) is an oxide layer formed by anodic oxidation of aluminium. In addition to its vast industrial use, its popularity has exponentially expanded into the field of nanotechnology due to the discovery of the self-ordering growth of PAA, leading to a honeycomb-like nanostructure. Together with a simple fabrication and tuneable properties, PAA represents an inexpensive alternative to the nanoscale world. In the same spirit, this PhD thesis deals with methods utilizing the PAA to fabricate functional nanostructures. The first part of the thesis is focused on the PAA-assisted formation of titanium dioxide (TiO2) nanocolumn arrays and their possible application as photoanodes for the water-splitting reaction. TiO2 nanocolumns are formed by anodisation of superimposed Al layer over titanium substrate being so-called ‘PAA-assisted anodisation’. The present study demonstrates the electrochemical properties and photoelectrochemical performance of nanocolumns formed from nitrogen-enriched substrates modified by various thermal treatments. The major finding was that their hollow morphology causes their poor performance. This issue was addressed by developing a novel anodising strategy that originates from the extensive study of anodising parameters and their effect on the morphology and stability of nanocolumns. The second part demonstrates the fabrication of well-ordered gold nanoparticles (AuNPs) on a transparent substrate as a localized surface plasmon resonance (LSPR) sensor element. A key-stone of this multidisciplinary method is a combination of a self-ordering behaviour of PAA that produces the template for controlled solid-state dewetting (SSD) of a subsequently deposited thin film of gold. This work includes the detailed technical aspects of complete fabrication, starting with the template production from an aluminium sheet to forming AuNPs and their transfer to a transparent substrate. This part is concluded with the characterization of fabricated AuNP nanocomposites with a practical comparison of their bulk refractive index sensitivity and stability in time. Results show this large-scale and inexpensive technique can easily compete with other, more demanding, AuNP fabrication technologies.

Úplný záznam
2021-10-17
00:01
Aplikace dvoudimenzionálních vrstev dichalkogenidů přechodových kovů v plazmonice
Kocourková, Monika ; Hrtoň, Martin (oponent) ; Kvapil, Michal (vedoucí práce)
Dvourozměrné vrstvy dichalkogenidů přechodových kovů jsou materiály zajímavé svými vlastnostmi, jako je například výskyt excitonů ve viditelné a infračervené oblasti stabilních za pokojových teplot. V kombinaci s plazmonickými nanostrukturami dochází k zesílení jejich fotoluminiscenece, absorpce apod., což lze využít v mnohých aplikacích. V této bakalářské práci jsou nejprve shrnuty základní pojmy a principy související s dichalkogenidy přechodových kovů a s hybridními plazmon-excitonovými systémy. Dále je v teoretické části uvedeno několik příkladů využití těchto systémů. Praktická část je zaměřena na simulaci a optimalizaci dvou různých plazmon-excitonových systémů s využitím monovrstev sulfidu molybdeničitého a sulfidu wolframičitého.

Úplný záznam
2021-10-17
00:01
Kritické tepelné toky na hladkých a upravených površích
Suk, Ladislav ; Kolat, Pavel (oponent) ; Katovský, Karel (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kritických tepelných toků (KTT) na technicky hladkých a upravených površích při nízkých tlacích. Teoretická část uvádí základní pojmy dvoufázového proudění a rozbor dosavadních prací o vlivu povrchu na KTT. V hlavní části práce je popsáno vybudované experimentální zařízení pro výzkum KTT při nízkých tlacích 100 -1500 kPa (1-15 bara) s vertikální mezikruhovou testovací sekcí. Mezikruží je tvořeno venkovní skleněnou trubkou s vnitřním průměrem 14,8mm a vnitřní trubkou z Inconelu™ 625 / Optimized ZIRLO™ o vnějším průměru 9,14mm a vytápěnou délkou 380/365mm. Experimentální část se zabývá přesností měření, metodikou testování a interpretací výsledků. Experimenty KTT na hladkém povrchu byly provedeny na tlakových hladinách 120 kPa, 200 kPa a 300 kPa, při vstupní teplotě 64,78,91°C a při hmotnostních tocích 400, 500, 600 a 800 kg/m2s. Experimenty na povrchu upraveném broušením (brusným plátnem hrubosti 150zrn/cm2) a balotinováním, byly provedeny při hmotnostních tocích 400, 500 a 600 kg/m2s. Celkově 122 experimentů bylo porovnáno s literaturou. Maximální zvýšení KTT na broušeném/balotinovaném povrchu bylo 18,12%/16,17%. Struktura povrchu byla analyzována laserovým mikroskopem. Smáčivost povrchů byla měřena metodou sedící kapky. Prvkové složení povrchu bylo vyhodnoceno pomocí metody EDS.

Úplný záznam
2021-10-17
00:01
The influence of modified TiO2 nanotubes on biointerfacial interaction
Bílek, Ondřej ; Kočí,, Kamila (oponent) ; Hlaváček,, Antonín (oponent) ; Fohlerová, Zdenka (vedoucí práce)
Over the past few years, titanium dioxide nanotubes have become increasingly important in biomedicine. As a biocompatible nanostructured surface, it finds the potential for its application especially in the field of implant applications. The theoretical part of this thesis, therefore, deals with options for TiO2 nanotube preparation, and their use as a biomedical material. The review of conducted studies includes bare, surface-modified and doped nanotubes. The experimental part discusses titanium dioxide nanotubes, which are prepared from titanium by a one-step anodic oxidation method in an organic electrolyte. Titanium-sputter-deposited silicon wafers and titanium foils are used as a substrate. The initially amorphous nanotubes are annealed, and subsequently modified with selenium and silver nanoparticles. The prepared structures are studied in terms of surface properties, and biological interactions with selected tissue cells (MG-63, NIH-3T3) and bacteria (E. coli, P. aeruginosa S. aureus). The final part of experimental work is dedicated to brief comparison of selenium and silver nanoparticle modified TiO2 nanotubes. The main aim of this thesis is to extend the knowledge regarding the bio-interface formed by adherent cell lines, bacterial cells, and selenium/silver modified TiO2 nanotubes.

Úplný záznam
2021-10-17
00:01
Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z
Šašek, Ondřej ; Kurtis, Gabriel (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.

Úplný záznam
2021-10-03
00:00
Algoritmy detekce radarových cílů
Štukovská, Petra ; Kovář, Pavel (oponent) ; Veselý,, Jiří (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na algoritmy detekce radarových cílů, konkrétně na skupinu algoritmů pro odstraňování rušivých odrazů od statických objektů – clutteru a pro potlačení projevů zkreslení způsobeného fázovým šumem aparatury. Metody pro odstraňování zkreslení v přijatém signálu jsou navrhovány pro implementaci do vyvíjeného aktivního multistatického radaru, který bude pracovat v režimu kódového multiplexu více vysílačů na jednom kmitočtu. Cílem disertace je navrhnout, implementovat v nástroji pro technické výpočty MATLAB a zanalyzovat účinnost a výpočetní náročnost těchto technik na simulovaných i reálných datech.

Úplný záznam
2021-10-03
00:00
Elementární architektura / Škola architektury pro generaci Z
Šašek, Ondřej ; Kurtis, Gabriel (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám koncenptem nového typu studentského bydlení. Současné vysokoškolské koleje neodpovídají nárokům „mladých dospělých“, proto jsem se rozhodl tento problém nastínit a navrhnout řešení.

Úplný záznam
2021-10-03
00:00
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Khaver, Anna ; Šobich, Vladimír (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
V dané diplomové prací se staví otázka, jak bydlet jinak a navrhuje se bydleni ve Švýcarském městě Lausanne. V masterplánu jsou dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních míst, 550 000 m2 hrubé podlažní plochy. Bydlení je v sousedství ze základní školou, návrh které je tak součásti zadáni. Přemyšlení nad budovami je v souvislosti s moderními normy ekologického stavitelství. Návrh je záložen na analýze prostředí a architektonicko-urbanistických uvažováních o tom, jak se bude bydlet kvalitně a zdravě. Vývoj projektu ukázán od konceptu, do více detailního řešení fasád.

Úplný záznam