Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2022-09-25
00:00
Ekonomické a sociální limity užití nepálené hlíny v architektuře. Role vzdělávání
Neumayerová, Eva ; Novotný, Martin (oponent) ; Pifko,, Henrich (oponent) ; Žabičková, Ivana (vedoucí práce)
Nepálená hlína, stavební materiál známý po staletí a hojně využívaný v tradičním stavitelství, byl během společenského a hospodářského vývoje postupně nahrazován průmyslově vyráběnými materiály se stabilnějšími mechanickými vlastnostmi. Tradice jeho užití ve stavbách v mnoha zemích na dlouhou dobu prakticky vymizela. V posledních desetiletích se použití nepálené hlíny jako stavebního materiálu opět navrací do povědomí stavebníků a projektantů, zvláště díky rostoucímu zájmu společnosti o zdravé bydlení a kvalitu prostředí k životu. I přes své mnohé přednosti však nepálená hlína nadále nepatří mezi staviva běžně užívaná. Jaká je tedy pozice hliněného stavebního materiálu v současné výstavbě a má potenciál být v budoucnu více než materiálem alternativním, materiálem experimentu? Co limituje rozvoj uplatnění nepálené hlíny v konstrukcích? Práce zkoumá limity užití nepálené hlíny v architektuře v kontextu sociálním, ekonomickém a kulturním. Analyzuje různé přístupy a způsoby použití nepálené hlíny v architektuře, zjišťuje míru informovanosti veřejnosti a dostupnost odborného vzdělávání, zkoumá situaci na stavebním trhu i legislativní omezení při realizačním procesu. Na základně poznatků získaných průzkumem formuluje důležité podmínky a možné cesty dalšího rozvoje uplatnění nepálené hlíny ve výstavbě. Svým obsahem má práce přispět k aktuálnímu tématu rozvoje architektury využívající materiálů tradičních a materiálů z obnovitelných zdrojů.

Úplný záznam
2022-09-25
00:00
Segmentation of phase contrast images in multi epitope ligand cartography (MELC) for image quantification at the single cell level
Mívalt, Filip ; Taschner-Mandl,, Sabine (oponent) ; Mehnen, Lars (vedoucí práce)
The Multi-Epitope Ligand Cartography (MELC) technique enables microscopy-based visualisation of multiple cellular compartments by using immunofluorescence stains. A MELC data processing pipeline as previously established in-house within an ongoing research project, providing biologists with a tool for quantitative antibody signal analysis. The pipeline, therefore, allows phenotype characterisation of cells present in bone marrow aspirates from neuroblastoma patients. The antibody signal assignment to the plasma membrane of single cells is based on nuclear segmentation and region growing, but only approximates the real cellular shape. This approach is particularly error-prone when applied on touching or overlapping cells due to an ambiguous assignment of a single antibody signal to multiple cells. This error, subsequently, propagates to single-cell level features, thereby possibly influences ensuing phenotype classification or quantification. Hence, the segmentation of phase contrast images acquired simultaneously with each fluorescence image and visualising the whole cell (including cytoplasm and nucleus), is required to provide the pipeline with accurate segmentation masks representing the entire cell. We implemented an automated strategy employing a Mask R-CNN network to segment these phase contrast images. The algorithm achieved an overall object-level F1 score of 0.935 and a pixel-level F1 score of 0.868 when training with only a small annotated dataset. The trained model was implemented into the existing MELC data processing pipeline. Moreover, we provide an annotated dataset comprising 54 phase contrast images of bone marrow cytospin preparations containing an overall number of 1,940 cells. The implemented Mask RCNN model enables to study single cell-level features using segmentation masks representing cells predicted from phase contrast images and therefore improves an automated quantitative analysis of bone marrow samples for children’s cancer research.

Úplný záznam
2022-09-25
00:00
Quality assurance of RNA-Seq workflows with spike-ins controls
Drozd, Tomáš ; Turk, Andreas (oponent) ; Mehnen, Lars (vedoucí práce)
Spike-in controls such as External RNA Controls Consortium (ERCC) or Lexogen‘s Spike-In RNA Variants (SIRVs) have become essential when it comes assessment of technical variability. Since the E0 SIRVs have identical concentration, variations in their estimated concentration can be used to infer the technical variability from single replicates. This is more economic than the standard approach, which estimates the technical variance from multiple replicates. The DESeq model, a standard tool for differential expression, was modified based on spike-ins information to estimate technical variability. Subsequently, the probability of a change in expression due to technical variability was obtained. A high variation between SIRV transcript read counts was discovered, giving rise to another approach based on estimation of variability for each trasncript separately. This innovative approach revealed better performance on datasets, where only technical variability was present for cross-condition analysis for a given number of replicates per condition. It was observed that increase in number of samples results in higher reliability for estimation. However, spike-ins, especially SIRVs, improved performance of analysis than estimation based on endogenous genes when a few replicates are available. Further reasearch is needed for normalizing technical varibility to estimate significant changes in biological variation.

Úplný záznam
2022-09-25
00:00
Design and production of selected 3D printed metallic parts
Masson, Quentin ; Polzer, Aleš (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Thales LAS France currently has parts of their system that are manufactured by forging or casting. Nowadays the tools and equipment for those processes are getting worn, the sub-contracting company in charge of some of casted parts can’t guarantee the quality of those parts anymore. Moreover, Thales recently has set up a plant specialized in metallic additive manufacturing and the policy of production is to encourage the production in that subsidiary. In order to adress those issues, Thales LAS France managed to prepare his design office for designing parts that will be 3D printed. My function is to establish a methodology for the mechanical design of parts that will be manufactured in additive manufacturing. Once the researches about the process and the different technologies will be done, I will establish steps that must be achieve for the mechanical design of a piece or a system. The methodology will take into account the physical properties that can be guaranteed by the process and their flaws such as the porosity for instance, the constraint linked to the technology and if possible apply to the part a topological optimization.

Úplný záznam
2022-09-18
00:00
Společenská odpovědnost podniku
Klímová Tomash, Viktoriya ; Juřica, Pavel (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností podniku a jejím vlivem na rozhodování uchazečů o zaměstnání. V teoretické části práce autorka nejdříve představuje koncept CSR, jeho definice, pojetí tří pilířů a prolnutí řízení lidských zdrojů a CSR. V rámci praktické části byla provedená analýza společenské odpovědnosti vybrané firmy, a byl realizován výzkum zaměřený na vnímání důležitosti CSR uchazečů o zaměstnání v procesu rozhodování o budoucím zaměstnavateli. Na základě tohoto výzkumu se autorka zaměřila na diskusi získaných výsledků a navrhla vlastní doporučení.

Úplný záznam
2022-09-18
00:00
Foreign Market Entry Strategy of the Chosen Company
Medek, Michal ; Lustig, Petr (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
This master’s thesis is focused on the Czech company JOHNNY SERVIS, s.r.o. and its current intention to enter a foreign market. After mutual discussion, company showed interest in help with this issue and be the subject of this thesis. The company considered more markets as the final destination to enter, but in the end asked to focus this thesis for the entry of German market.

Úplný záznam
2022-09-18
00:00
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti
Khalatur, Yevhenii ; Novotná, Veronika (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bklářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn na jeho zlepšení. V první části jsou vymezeny základní pojmy týkající se systémů odměňování. V druhé části byla popsána základní informace, činnost společnosti, základní náležitosti a historie firmy. Také byla provdn nlýza současného stavu společnosti. V poslední části jsou představeny návrhy na zlepšení systému odměňování.

Úplný záznam
2022-09-18
00:00
Students Start-ups: Establishment and Development
Halamka, Dominik ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
This bachelor thesis talks about creation of sustainable business plan for small start-up company that enters dating industry market. Company offers coaching for self-development in terms of dating. Main chapter is – Proposal and contribution of suggested solutions. Key findings of thesis are that typical client is very analytical young male which demands step-by-step logical solution for a problem. And that this business model can be very profitable if entrepreneur avoids unnecessary risks and mistakes.

Úplný záznam
2022-09-18
00:00
Reduction of CentOS operating system
Kluka, Peter Milan ; Jablončík, Lukáš (oponent) ; Komosný, Dan (vedoucí práce)
This thesis serves as a supporting material for the course Networking Operating Systems for the implementation of the course project. This project has an artificial goal which is to reduce the size of the operating system. The specified operating system was the Linux distribution CentOS Stream 8. The reduced system includes a graphical web browser, a PDF document viewer and is accessible via a remote SSH connection. The thesis compares sizes of required graphical frameworks and applications. Based on the analysis a script was created to automate the minimalization process. The resulting size of the reduced system was 650 MB.

Úplný záznam
2022-09-18
00:00
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Skuhravý, Kevin ; Procházková, Kateřina (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zhodnocení finanční situace společnosti Pilulka Lékárny a. s. a návrhů jejího zlepšení. Na základě teoretických poznatků je provedena finanční analýza, ze které poté vychází jednotlivé návrhy na zlepšení finanční situace podniku.

Úplný záznam