Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2022-05-01
00:00
Modelování rozhodovacích procesů při tvorbě developerských projektů
Brauner, Roman ; Dohnal, Mirko (oponent) ; Saliger, Radomír (oponent) ; Pakšiová, Renáta (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na modely rozhodovacích procesů developerských společností s užším zaměřením na část před-realizační, kdy se podniky rozhodují, jaký druh projektu, jak z časového, technického, finančního tak i rizikového, budou v dané oblasti realizovat. Práce se zaměřuje na trh s nemovitostmi, který je ovlivňován řadou ovlivnitelných či neovlivnitelných faktorů, které mají na daný projekt buď žádný či minimální, nebo naopak významný dopad. Tento široký záběr je v práci následně zúžen na trh rezidenčního bydlení, kde realizátoři projektů jsou zejména podnikatelské subjekty a koneční uživatelé projektů jej využívají zejména k bydlení. Tento trh bydlení je spojen jak s ekonomickými, tak i s emočními vlivy, se kterými musí být při přípravě daného projektu uvažováno. Cílem práce tedy je návrh modelu rozhodovacích procesů pro developerské společnosti, který bude vycházet z analýz faktorů, ovlivňujících trh s nemovitostmi a z analýzy současných metod rozhodovacích procesů, které jsou zakomponovány v jednotlivých navržených variantách modelu. Výsledné návrhy variant modelu jsou pak aplikovány na konkrétní případy realizovaných projektů.

Úplný záznam
2022-05-01
00:00
Dynamika obchodních modelů implementací strategií cirkulární ekonomiky
Krmela, Aleš ; Kožená, Marcela (oponent) ; Váchal, Jan (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce zkoumá dynamiku změn v logice podnikání a architektuře obchodních modelů podniků spojených s implementací aktivit pro udržitelnost, specificky strategií cirkulární ekonomiky, se zaměřením na redukci množství nevyužitých odpadů. Obchodní modely coby abstraktní koncepty logiky podnikání jsou tvořeny dynamicky se měnícími elementy hodnotové nabídky, tvorby, poskytování, zachycování a komunikace vytvářené hodnoty. Podniky jsou tlakem ve společnosti i svém bezprostředním ekosystému motivovány k aktivní implementaci principů a strategií cirkulární ekonomiky do svých obchodních modelů. Disertační práce v konceptuální rovině zachycuje problematiku dynamiky obchodních modelů – co je dynamika obchodního modelu, jak je definována, jakých možných forem nabývá. Explicitně rozšiřuje koncept obchodního modelu pro cirkulární ekonomiku o klíčový element komunikace hodnoty. V aplikační části analyzuje, s využitím zejména případových studií a kvantitativních analýz, dynamiku adaptace obchodních modelů spojenou s implementací strategií cirkulární ekonomiky podniky působícími ve výrobně-zpracovatelských odvětvích a vliv strategií na obchodní modely. Zabývá se adaptací obchodních modelů z časového i obsahového hlediska a zkoumá dynamiku vztahů mezi jednotlivými elementy obchodních modelů. Výzkum vychází z předpokladů Teorie pohledu založeného na pozornosti a Teorie legitimity. Hlavním výstupem disertační práce je návrh metodiky určení dynamiky obchodních modelů při implementaci vybraných strategií cirkulární ekonomiky, s využitím navrhovaného indexu dynamiky obchodního modelu IOMDRi. Metodika umožňuje kvantitativní určení struktury elementů obchodních modelů, kvantitativní určení implementovaných strategií cirkulární ekonomiky a porovnání vlivu vybraných strategií cirkulární ekonomiky na obchodní modely a jejich elementy v rámci podniku, mezi podniky i mezi odvětvími. Aplikována je smíšená výzkumná strategie kvalitativně-kvantitativního charakteru, s využitím zejména případových studií a pozorování uskutečněných ve vybraném evropském zpracovatelském odvětví výroby dekorativních a informačních systémů (DIS), kvantitativních obsahových analýz a dotazníkových šetření.

Úplný záznam
2022-05-01
00:00
Development of a Novel Terahertz Magnetic Resonance Spectrometer for Spin Dynamics Investigations
Sojka, Antonín ; Smith, Graham Murray (oponent) ; Tseytlin, Mark (oponent) ; Neugebauer, Petr (vedoucí práce)
During the last decades, the method called High Frequency/Field Electron Paramagnetic Resonance (HF-EPR) spectroscopy experienced a boom in chemistry, biology, material science, and physics. Still, HF-EPR spectrometers operating at sub-THz frequencies are mostly custom-made with non-standard solutions. The thesis aims to develop a novel broadband EPR spectrometer capable of operating in the field and frequency domain and performing frequency domain rapid scan to study relaxation times. The spectrometer operates at high magnetic fields up to 16\,T, broad frequency range from 90 to 1100 GHz, and temperature ranges of 4 –- 400\,K. Furthermore, The work describes the design and development of six different exchangeable sample holders with a proof-of functionality measurement and unique fast-loading flange for the sample holder. The capability of the spectrometer to perform Rapid Scan measurement is demonstrated in the measurements of the LiPc single crystal and the DPPH sample dissolved in toluene.

Úplný záznam
2022-05-01
00:00
Systémová analýza brzdění jízdních souprav užitkových vozidel
Haring, Andrej ; Kubjatko,, Tibor (oponent) ; Řehák,, Miloslav (oponent) ; Semela, Marek (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá problematikou brzdění jízdních souprav a to zejména jízdních souprav pozestávajících z tahače a návěsu. Tato konfigurace byla zvolena s ohledem na počet nehod a jejich následky a často také nevyhovujíví technický stav tahače a návěsu, což úzce souvisí právě s bezpečností provozu těchto jízdních souprav. V případě dopravních nehod jízdních souprav jsou často následky velice závažné, či už se jedná o újmy na zdraví nebo o materiální škody. Šetření těchto dopravních nehod je poměrně náročný proces, vyžaduje si vysoký stupeň odborných znalostí a také potřebné technické vybavení. V protikladu s těmito požadavky je relativně nízká dostupnost pramenů, ze kterých lze čerpat potřebné informace. Dostupné zdroje jsou většinou v cizím jazyce a zpravidla se jedná o řešení dílčích problémů, nikoliv o systémově ucelenou literaturu. Proto je, lze řici, „trvalá poptávka“, po dostupné odborné literatuře zabývající se problematikou související s řešením dopravích nehod nejenom jízdních souprav, ale užitkových vozidel jako celku. Z hlediska důležitosti neboli aktuálnosti potřeb vyplývajících ze znalecké praxe je disertační práce tematicky zaměřena na brzdění jízdních souprav. Zameření na jízdní soupravy má několik zásadních důvodů. V první řadě je to dáno specifickým charakterem samotné jízdní soupravy, která se skládá ze dvou komunikačně provázaných brzdových soustav. Jako další důvody jsou ty, že informace obsažené v disertační práci, ať se jedná o popisné informace, posouzení technického stavu soustav nebo samotné výsledky měření, lze částečně nebo i zcela využít pro samostatná tažná nebo přípojná vozidla. V rámci disertační práce ale nelze řešit všechny problémy související s touto problematikou. Proto jsou v disertační práci vybrány podstatné vlivy, jejichž řešení vzhledem k četnosti a závažnosti považuje autor za zásadní. Již z názvu disertační práce vyplývá, že se jedná o systémovou analýzu brzdění jízdních souprav. Systémové pojetí řešení problémové situace a vybraných problémů jsou zárukou toho, že v rámci obsahových možností a rozsahu disertační práce jsou vybrány skutečně podstatné parametry a systémový přístup pří jejich řešení umožňuje „obecnou“ aplikaci při řešení obdobných problémů. Cílem disertace je tedy systémová analýza vlivu vybraných parametrů na celkový brzdný účinek a stabilitu jízdních souprav užitkových vozidel, analýza vstupních parametrů na rozhodovací logiku elektronické řídící jednotky brzdových soustav, kdy postupy, ale také závěry lze aplikovat v obdobných případech s obdobnými vstupními parametry a rozhodovacími kriterii. Dalším dílčím cílem je vypracování rámcové metodiky postupu zjišťování technického stavu jednotlivých komponentů brzdových systémů užitkových vozidel, kterou bude možné aplikovat zejména u nákladních vozidel, kde jsou osazené elektronicky řízené systémy. Také zde je aplikováno systémové pojetí, které umožní širší využití této metodiky.

Úplný záznam
2022-05-01
00:00
Systems Methodology by Linear AXIS Design of a Heavy Machine Tool
Hermanský, Dominik ; Šooš, Ĺubomír (oponent) ; Suchánek, Rostislav (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
The dissertation thesis deals with the possibility of a new approach to the design of a linear axis for a heavy machine tool using a system approach and advanced simulation tools based on the finite element method. The result of the thesis is a general methodology applicable in the development and design of heavy machine tools of any kinematic configuration, regardless of the required operating parameters of the machine. The thesis is designed so that using a system approach, a methodology is created and then the procedure for creating a complex computational model, which is necessary for the methodology, is described in detail. Case studies were carried out on the basis of a system approach and the methodology of linear axis design and the creation of a complex model created from it. The obtained results were verified by experimental methods. The achieved results can be used in industry in the design stage of a CNC heavy machine tool for the design and computation department.

Úplný záznam
2022-04-24
00:04
Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti plášťových kompenzátorů u trubkových kondenzátorů
Pernica, Marek ; Reppich, Marcus (oponent) ; Vincour, Dušan (oponent) ; Jegla, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato dizertační práce se zabývá pevnostní analýzou kondenzátoru páry se svazkem trubek v plášti, s pevnými trubkovnicemi, který je osazen kompenzátorem délkových dilatací na plášti. Hlavním cílem této práce je na základě tepelně-hydraulických a pevnostních výpočtů vyvinout metodiku pro vyhodnocení nutnosti použití kompenzátoru délkových dilatací na plášti trubkového kondenzátoru, při zachování bezpečnosti a spolehlivosti zařízení během provozu. Průmyslový kondenzátor, který je v práci předmětem výzkumu, je v provozu použit jako pojistný, proto je v práci zvláštní pozornost kladena na proces najíždění kondenzátoru na provozní stav. Proces najíždění kondenzátoru je v práci zkoumán pomocí série tranzientních pevnostních i teplotních úloh, které byly vykonány jak pomocí specializovaných nástrojů, tak za pomoci analytických výpočtů. V práci je také podrobně zkoumána problematika pevnostního výpočtu pláště, trubek a trubkovnice kondenzátorů se svazkem trubek v plášti podle normy ČSN EN 13445 se zvláštním zaměřením na vliv teplotního působení médií proudících v pracovních prostorech kondenzátoru na jeho konstrukci. Na základě provedených výpočtů je potom navržena metodika pro vyhodnocení nutnosti plášťových kompenzátorů u trubkových kondenzátorů.

Úplný záznam
2022-04-24
00:04
Pokročilé abrazivzdorné povlaky pro vakuové systémy
Hégr, Eduard ; Kudláček,, Petr (oponent) ; Hrubý, Vojtěch (oponent) ; Švejcar, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na výzkum pokročilých povrchových úprav, které mají přímý vliv na zvyšování užitných vlastností vakuových systémů (např. snížení opotřebení jednotlivých součástí vývěvy, netečnost povrchu vůči agresivním plynům/molekulám), ale taktéž mohou sekundárně ovlivnit i jiné významné vlastnosti vývěvy (např. snížení teploty vývěvy). Studované vrstvy/povlaky jsou rozdělené do tří oblastí (i) tvrdá anodická vrstva, (ii) tvrdá anodická vrstva s PTFE povlakem a (iii) DLC povlak. Výchozím materiálem (substrátem) je slitina na bázi hliníku, která se pro tento účel využívá. V rámci předložené práce byl prokázán vliv na zvýšení materiálově-fyzikálních vlastností jako např. zvýšení tvrdosti a otěruvzdornosti povrchu po aplikaci anodické vrstvy s PTFE povlakem. Teoretická část popisuje základní principy přípravy abrazivzdorných vrstev/povlaků a zároveň seznamuje s fyzikou vakua a základními principy se získáváním vakua, které podávají ucelený obraz o významnosti věnování se pokročilým povlakům. Experimentální část je rozdělena na zhodnocení mikrostruktury materiálu vzorků a druhá část je zaměřená experimenty potřebné k získání/proměření potřebných vlastností, které mohou být dále využity pro predikci poškozování vrstev/povlaků.

Úplný záznam
2022-04-24
00:04
Výzkum a vývoj 2D a 3D deformačních struktur LTCC pro optoelektronické aplikace
Somer, Jakub ; Pietriková,, Alena (oponent) ; Husák, Miroslav (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu deformačních elementů vyrobených technologií LTCC, určených pro použití v optoelektronických aplikacích. Je zde provedeno studium technologických postupů, přičemž je kladen důraz na dosažení přesné a opakovatelné výroby mechanických komponent tak, aby tyto byly využitelné na standardních LTCC substrátech v komerční sféře. Proto jsou využívány dostupné standardní tlustovrstvé materiály. Součástí práce je také nezbytné testování vhodnosti použití standardních LTCC materiálů pro vybrané senzorické aplikace, v nichž je používána vláknová optika, aby byla potvrzena využitelnost dosažených výsledků v praxi. Disertabilní jádro práce představuje výzkum a vývoj technologie využívající nové principy a možnosti skryté v mechanických parametrech LTCC struktur, které jsou určeny a využívány pro realizaci deformačních prvků. Součástí práce je také nezbytné testování vhodnosti použití standardních LTCC materiálů pro vybrané senzorické aplikace, v nichž je používána vláknová optika, aby byly potvrzena využitelnost dosažených výsledků v praxi.

Úplný záznam
2022-04-24
00:04
The Effect of Synovial Fluid Constituents on Friction and Lubrication of Articular Cartilage
Čípek, Pavel ; Dr. Prashant K. Sharma (oponent) ; Muňoz, Anna Neus Igual (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
The present PhD thesis deals with the lubricating mechanism within a model of synovial joint. The aim of this thesis is to describe the effect of individual components of synovial fluid on lubricating film formation in the model of synovial joint; for this purpose, the experimental analysis of friction coefficient and observation of adsorbed lubricating film using the fluorescence microscopy were performed. The special self-designed reciprocating tribometer allowing for simultaneous friction measurement and contact observation was designed. The tribometer was calibrated and verified using a commercial tribometer. Furthermore, the methodology of experiments was developed including a design of evaluation procedure. In order to process the visualization record, the software based on the image segmentation was developed. The last part of the thesis introduces a novel methodological approach together with a new self designed tribometer enabling to assess the role of components contained in the model synovial fluid in relation to the formation of lubricating film based on in situ observation of the contact area and simultaneous frictional measurement. The thesis presents original results extending the knowledge in the natural synovial joint biotribology towards the further development of effective treatment for patients with diseased joints.

Úplný záznam
2022-04-10
00:00
Návrh komplexní modulární UHV aparatury pro tvorbu, modifikaci a pozorování nanostruktur in situ
Páleníček, Michal ; Tichopádek, Petr (oponent) ; Kostelník, Petr (oponent) ; Spousta, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá vývojem komplexní modulární ultravakuové aparatury na bázi ultravakuového rastrovacího elektronového mikroskopu UHV SEM. Zaměřuje se především na konstrukční návrh zařízení, který je přizpůsoben požadavkům ultravakua, omezení mechanických vibrací a vědecko-výzkumným aplikacím. Komplexní UHV SEM aparatura je určena pro přípravu, pozorování a modifikaci nanostruktur in situ.

Úplný záznam