Brno University of Technology

Latest additions:
2024-06-30
06:43
Electrochemical study of novel materials for energy conversion application
Novčić, Katarina ; Rees, Neil (oponent) ; Kim, Daewoo (oponent) ; Pumera, Martin (vedoucí práce)
A promising alternative to resolve the current energy and environmental crisis lies in the utilization of electrochemical water splitting via hydrogen evolution reaction (HER). Therefore, there is urgency for investigation and development of new electrocatalysts for the energy conversion application. Different novel materials have been promising electrocatalysts for the HER. Among them, two-dimensional (2D) materials such as transition metal dichalcogenides (TMDs), MAX phases and MXenes have drawn much attention due to their distinctive electrochemical properties. Even though 3D-printing opened the way for the fast prototyping and manufacturing of electrode devices, their merging with different 2D materials still remains challenging. This Thesis deals with the electrochemical study of different novel materials for energy conversion applications and clean hydrogen production. It represents a study on the macroscopic and microscopic electrochemical performance of modified 3D-printed nanocarbon electrodes and TMDs, MAX phase, and MXene electrocatalysts. The macroscopic electrochemical activity is examined by traditional techniques such as voltammetry, providing information about the average electrochemical performance of the materials. Additionally, their microscopic electrochemical activity is performed by scanning electrochemical microscopy (SECM), which gives an insight into the local differences in the materials' electrochemical activity and provides information about the distribution and uniformity of the HER active sites on the material surfaces. This Thesis has broad implications for the general understanding of the electrocatalytic performance of novel 2D materials, which is important for their future development as electrocatalysts.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kopečná, Monika ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku MYVET consulting s.r.o. za období 2017 - 2020. V první části se nachází teoretická východiska práce, cíle a metodika. Druhá část práce je zaměřená na analyzovanou společnost a jsou zde využity získané informace z teoretické části k výpočtu finanční analýzy. Třetí část práce pak obsahuje vlastní návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace společnosti.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Zálohování dat a datová úložiště
Puš, Zdeněk ; Eifler, Jakub (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky ukládání a zálohy dat ve společnosti XYZ, zabývající se výrobou technických tkanin. Výsledkem bakalářské práce je návrh vylepšení stávajícího systému pro vyšší efektivitu a bezpečnost dat na základě analýzy současného stavu společnosti.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Multikriteriální nástroj pro analýzu a predikci tepelného stavu člověka
Řehák Kopečková, Barbora ; Soukup,, Radek (oponent) ; Kolářová,, Jana (oponent) ; Jícha, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem multikriteriálního nástroje, který je schopen určit pro dané vstupní podmínky ten nejvhodnější model pro predikci tepelného stavu člověka v ochranném obleku na základě vytvořeného objektivního rozhodovacího schématu. Pro tvorbu tohoto nástroje byly na základě rešerše vybrány 4 indexy tepelného stresu či fyziologické modely: PHS (Predicted Heat Strain), IPHS (Individual Predicted Heat Strain), Gaggův 2 uzlový model a FMTK model. Algoritmy modelů PHS, IPHS a Gagge byly implementovány v programu Matlab. Následně byly všechny 4 modely validovány za pomoci výsledků experimentálních měření. Na základě výsledků validací byla ověřena využitelnost těchto modelů pro predikci tepelného stresu člověka a pro některé modely bylo možné rozšířit jejich podmínky aplikovatelnosti. Hlavním kritériem validace byla přesnost predikce rektální teploty. Dále byly na základě výsledků validačních studií zvoleny metriky pro sestavení objektivního rozhodovacího systému sloužícího k výběru nejvhodnějšího modelu pro dané okolní podmínky. Ve spolupráci se SÚJCHBO byla získána data pro validaci modelů: 140 experimentů pro 4 ochranné obleky (FOP, Tychem, Tiger, OPCH) a 4 okolní teploty (-10, 5, 25 a 35 °C) s 12 probandy, 6 probandů mužského pohlaví ve věku 29-53 let, s výškou 170-187 cm a s hmotností 69-92 kg; a 6 probandů ženského pohlaví ve věku 28-49 let, s výškou 158-176 cm a s váhou 56-71 kg. Pro okrajové podmínky těchto experimentů bylo provedeno celkově 1987 simulací pomocí vybraných modelů pro různé inicializační hodnoty počátečních podmínek rektální teploty a teploty pokožky a pro různé odhady metabolické aktivity. Na základě vyhodnocení výsledků simulací vůči experimentům v podobě hodnoty MAE (Mean Absolute Error) a diference mezi predikovanou a měřenou rektální teplotou na konci testu byla vytvořena vyhledávací tabulka, na jejímž základě je dle zadaných vstupů do multikriteriálního nástroje prostřednictvím rozhodovacího schématu nalezen nejvhodnější model pro dané podmínky. Výsledný multikriteriální nástroj byl nakonec spolu s grafickým rozhraním pro zadávání vstupních hodnot vytvořen v programu Excel.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Scalable Binary Executable File Similarity
Kubov, Peter ; Kolář, Dušan (oponent) ; Regéciová, Dominika (vedoucí práce)
This work aims to design and implement a new service searching for binary file similarities within known malware samples called YaraZilla. Studying file similarity has a growing potential in malware analysis. The vast amount of new malware is a polymorphic variation of existing malware created for deceiving anti-malware detections. The newly created service is designed to operate by using various binary file similarity techniques on multiple levels of binary code abstraction - instructions, basic blocks, functions. The service is designed to process immense amounts of files supplied by Avast systems. The result of this work is a service that presents malware analysts at Avast with a comprehensive report on malware similarity. Apart from that, the result of service can be integrated into existing services and provides a foundation for new tools.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Tepelný rozklad tuhých biopaliv a související generování jemných částic
Sitek, Tomáš ; Ličbinský, Roman (oponent) ; Svěrák, Tomáš (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
I přes jinak nesporné výhody je spalování biomasy spojeno s významnými emisemi jemných částic. Odlišné chování různých druhů biomasy při tepelném rozkladu lze do jisté míry vysvětlit odlišným složením, tj. různým obsahem celulózy, hemicelulózy a ligninu. Hlavní náplní práce bylo nalezení emisních charakteristik těchto tří složek při ohřevu v termogravimetrickém analyzátoru. Sledovanými proměnnými byla rychlost ohřevu a obsah kyslíku ve spalovací atmosféře. Výstupem je pak závislost hmotnosti vzorku a také příslušné distribuce částic na teplotě. Z výsledků jsou patrné značné rozdíly mezi jednotlivými vzorky, obecně však nejvyšších emisí dosahuje pyrolýza celulózy. Vyšší obsah kyslíku ve spalovací atmosféře a nižší rychlosti ohřevu způsobují dřívější rozklad vzorku a snižují emise částic. Následuje zhodnocení přenositelnosti na vzorek reálné biomasy na základě jejího známého složení prostým váženým aritmetickým průměrem. V práci lze nalézt také přínosné poznatky z odběru částic a vizualizace elektronovým mikroskopem, doplněné o snímky částic z pyrolýzy vybraných vzorků.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Feasibility Study for Accredited Testing Laboratory
Očko, Martin ; Zich, Robert (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Presented bachelor’s thesis is focused on the provision of the feasibility study for the purpose of transformation of the already existing testing laboratory into an accredited testing laboratory in a selected company. The feasibility study has been carried out based on the proposed structure of the feasibility study by Jiří Fotr and Ivan Souček. The thesis contains an analysis of the current situation on the market of accredited laboratories, description of needed resources, financial analysis, assessment, and identifies risks connected with the realization of the project of transformation of the current laboratory.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Novel materials for sensing and biosensing
Jyoti, Jyoti ; Mayorga, Paula (oponent) ; Cho, Nam-joon (oponent) ; Pumera, Martin (vedoucí práce)
The 2D material-based 3D-printed electrodes and nano/micromotors have emerged as the cutting-edge technologies. It has drawn widespread attention due to their distinctive characteristics that make them suitable for sensing and biosensing applications. The research offers valuable insights through systematic experimentation to promote advancements in sensing technologies. The 3D-printed nanocarbon electrodes have eliminated the need for the conventional electrodes by providing the benefits such as ease of fabrication, quick production, excellent precision and customization of the shapes depending upon our requirements. Consequently, the findings of this thesis highlight the versatility of 3D-printed nanocarbon electrodes in applications involving phenols, pesticides and biosensing, particularly DNA sensing. Next, we explored the active quantum materials-based micromotors for DNA detection as well the food safety applications. This next-generation technology combines the appealing features of the quantum materials along with their autonomous mobility as micromotors, which makes the detection fast and offers inexpensive platforms for sensing and bio-analysis. Thus, by addressing challenges related to analyte use, particularly those with rapid action and toxicity, the study explores advanced detection methods, incorporating modern technologies to offer innovative solutions. The findings contribute to the ongoing evolution of technologies crucial for addressing contemporary challenges in analytical chemistry and bioanalytical chemistry.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Multi-Criteria Clustering of Files
Jasnický, Matúš ; Jeřábek, Kamil (oponent) ; Zobal, Lukáš (vedoucí práce)
This work aims to create the clustering part of a new version of the clustering tool named Clusty, which is developed by Avast Software. Clusty is a tool for automatic analysis and online clustering of all incoming samples. The most notable shortcomings are using a single criterion for clustering, vertical scalability, and lack of support for achieving high availability. Among the good features belong a good performance, interpretability of clusters' origin, and an ability to use other techniques like YARA rules. The designed tool overcome the shortcomings while keeping the features. None of the existing clustering methods is being used because none of them had satisfied the requirements. Instead, three new methods are proposed. They are based on the method in the current version of Clusty and the standard methods. The tool uses so-called rules to allow using multiple clustering methods concurrently. The clustering results can be considered better compared to the results from the current version. This work proposes a solution for the shortcomings and shows the usable clustering methods.

Detailed record
2024-06-30
06:42
Enhancing Localization Accuracy in Industrial Wearables with LoRaWAN
Svertoka, Ekaterina ; Martian, Alexandru (oponent) ; Digulescu-Popescu,, Angela (oponent) ; Lohan, Elena Simona (oponent) ; Hošek,, Jiří (oponent) ; Burget, Radim (vedoucí práce)
This research combines theoretical insights, simulation studies, and practical experimentation to explore the field of industrial wearables, with a focus on enhancing their location accuracy through LoRaWAN technology. The work led to creating two classifications on functions and metrics of industrial wearables and 7 open access LoRaWAN datasets in diverse environments (indoor, outdoor, and underground). Moreover, the paper conducts a comprehensive assessment of localization accuracy through multiple approaches, analyzing the influence of variables from the measurement campaign and data processing techniques. Furthermore, it proposes modifications to the k-NN algorithm, which, alongside preprocessing methods, results in a 17.2% increase in accuracy compared to the original benchmark. Validated on LoRaWAN datasets, the proposed algorithms offer potential applications across various fields. The study concludes validation of LoRaWAN-based localization with an accuracy of 2.6m indoors and 4m outdoors, suggesting that while LoRaWAN-based localisation is not as precise as leading technologies, it can be used in sectors such as logistics, agriculture, and smart manufacturing where absolute precision is not essential.

Detailed record