Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2021-05-02
00:01
Nanosecond laser damage of metallic mirrors
Muresan, Mihai-George ; Pilná, Kateřina ; Čech, Pavel ; Mydlář, Martin ; Vanda, Jan ; Navrátil, Petr
Laser surface processing is an established method to introduce surface functionalities on solid surfaces with the required throughputs for a commercial process. Fabrication of laser induced surface structures in an effective matter is done by laser interaction studies, which reveal the best processing parameters (laser wavelength, fluence, repetition, together with the processing speed and environment). Customized solutions are providing the best yields and they are being implemented faster than ever. However, the optics manufacturers are not being to keep up the pace with the new requirements, so they turn instead on older, but safer technology. In order to get a better understanding of optics capabilities, thorough testing is required. Common laser metallic mirrors, commercially available, are being rigorously tested using a nanosecond Yb:YAG laser and the results are compared with the vendor’s information.\n

Úplný záznam
2021-05-02
00:01
Potential of Historical Water Management Objects in Tourism
Havlíček, M. ; Svoboda, J. ; Skokanová, H. ; Dzuráková, M. ; Pavelková, R. ; Vyskočil, Aleš
Historic water management facilities may have various uses in the field of tourism. Some water management facilities can be adapted for purposes of board and/or lodging of visitors, which is a common alternative use of former water mills, sawmills or hammermills (workshops for processing of iron by mechanical hammer). A smaller part of water management facilities serves within tourism as attractive goals for visitors, e.g. expositions in old water mills, hammermills, paper mills, sawmills, stamping mills, hydroelectric power plants, waterworks facilities. In addition to the above examples, the preserved water management structures can also become attractive if they become part of hiking and biking trails. These include aqueducts, remains of navigation canals, old wells, preserved and extinct old weirs and dikes. Some water management objects have cultural and historical significance and are protected as cultural monuments. An evaluation of the potential of historic water management facilities in all aspects of tourism was performed in selected river basins in the Czech Republic.

Úplný záznam
2021-04-25
00:00
Nanostructured layer enhancing light extraction from GaN-based scintillator using MOVPE
Vaněk, Tomáš ; Hubáček, Tomáš ; Hájek, František ; Dominec, Filip ; Pangrác, Jiří ; Kuldová, Karla ; Oswald, Jiří ; Hospodková, Alice
Light extraction (LE) efficiency of GaN buffer layer was studied by angle-resolved photoluminescence. We measured enhancement of light extraction efficiency (LEE) up to 154% by introducing the SiNx layer atop the GaN buffer and subsequent GaN light extraction layer (LEL) overgrowth. Morphological properties of GaN.

Úplný záznam
2021-04-25
00:00
ELECTROCHEMICAL STUDY OF CuSCN INORGANIC HOLE-TRANSPORT MATERIAL FOR SOLAR CELLS PREPARED BY ELECTRODEPOSITION FROM AQUEOUS SOLUTION
Vlčková Živcová, Zuzana ; Mansfeldová, Věra ; Bouša, Milan ; Kavan, Ladislav
A comparative study is reported for electrodeposited copper(I) thiocyanate layers (ca. 500 nm) on two types of conductive/semiconductive substrates: i) carbon (boron-doped diamond_BDD, glass-like carbon_GC), and ii) carbon-free F-doped SnO2 conducting glass (FTO). SEM and Raman evidence that electrodeposition from aqueous solution results in homogenous CuSCN layers with dominant thiocyanate ion bounded to copper through its S-end (Cu−SCN bonding), as in spin-coated CuSCN layers. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) confirms the p-type semiconductivity of layers with a flatband potential from 0.1 to 0.18 V vs. Ag/AgCl depending on the substrate type, and the acceptor concentration (NA) of 5 x 1020cm-3 in all cases. The flatband potentials determined from Mott-Schottky plots (EIS) are in good agreement with the Kelvin probe measurements. The blocking quality of CuSCN layers was tested using Ru(NH3)63+/2+ redox probe. CuSCN deposited on BDD substrate exhibits better blocking properties compared to CuSCN deposited on FTO.

Úplný záznam
2021-04-25
00:00
Rozdíly v deklinaci apelativ a proprií
Smejkalová, Kamila
Příspěvek se zabývá rozdíly v e skloňování proprií a apelativ. Srovnává se pohled lingvistů a laiků na problematiku proprií a uvádějí se některé jazykové i mimojazykové argumenty, kterými laičtí mluvčí podporují své názory. Problematiku ilustrují typy jmen, jejichž skloňování je problematické z pohledu veřejnosti i odborníků s využitím databáze dotazů jazykové poradny.

Úplný záznam
2021-04-25
00:00
Eponyma v lékařské terminologii, Achillova pata tazatelů jazykové poradny
Mžourková, Hana
Tradiční součástí lékařské terminologie jsou eponyma, specifická svou propriální motivací (např. Alzheimerova choroba, Zollingerův-Ellisonův syndrom). V posledních desetiletích zaznamenáváme nárůst lékařské terminologie (a tedy i eponym) v běžné komunikaci. Dotazy na správnou podobu zápisu eponym se tak přirozeně objevují i v lingvisticky strukturované databázi jazykových dotazů. Příspěvek se zaměřuje na pravopisné a morfologické jevy, které tazatelům jazykové poradny činí obtíže, a zároveň představuje navrhovaná řešení, v neposlední řadě též praktické využití získaných jazykových dat.

Úplný záznam
2021-04-11
00:00

Úplný záznam
2021-04-11
00:00

Úplný záznam
2021-04-11
00:00
Antibacterial electrospun membrane prepared from poly(vinylidene fluoride)-co-hexafluoropropylene with lauric acid monoacylglycerol
Zelenková, Jana ; Peer, Petra ; Pleva, P. ; Janalíková, M. ; Sedlaříková, J. ; Filip, Petr
The aim of this study was to prepare an antibacterial nanofibrous membrane using electrospinning technique. The nanofibrous membranes were spun from polymer solution of poly(vinylidne fluoride)-co-hexafluoropropylene (PVDF-co-HFP) dissolved in N,N´-dimethylformamide. Monoacylglycerol of lauric acid (MAG C12) was used as an antimicrobial agent at the concentrations ranging from 1 to 3 wt%. The impact of MAG C12 incorporation on the rheological, structural and antibacterial properties was investigated. The rheological tests of polymer solutions, as steady shear and oscillatory shear, proved that addition of MAG C12 changed marginally rheological quantities such as viscosity, elastic (storage) and viscous (loss) moduli. Measurement of mean nanofibres diameter indicated a slight decrease with increasing MAG C12 concentration. Antimicrobial activity of PVDF-co-HFP nanofibre membranes with incorporated MAG C12 against Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus and Gram-negative Escherichia coli was studied. An antibacterial activity was revealed for the samples containing MAG C12 at all concentrations against Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus by the disk diffusion method.

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Staré kulturní krajiny Moravy
Kolejka, Jaromír
Vletech 2016-2020 proběhla na historickém území Moravy inventarizace segmentů krajiny, jejichž vzhled vsoučasné době je podobný jejich obrazu vpředindustriálním období na katastrálních mapách z1. pol. 19. st. Při řešení projektu programu NAKI MK ČR bylo do obsáhlé databáze zařazeno 1139 segmentů staré předindustriální krajiny větších než 10 ha. Navíc ke každému segmentu bylo zjištěno kolem 10 dalších charakteristik, které slouží geostatistické analýze a klasifikaci. Vpříspěvku je nastíněn myšlenkový postup identifikace zbytků staré kulturní krajiny počínaje přehledem nejstarších použitelných mapových podkladů zúzemí Moravy. Vysvětlen je pojem starobylá předindustriální krajina a zdůvodněno její časové zařazení. Zevrubně jsou popsány historické události, které předcházely vzniku předindustriální krajiny. Uvedeny jsou rovněž příčiny, které vedly kdramatickým změnám kulturní krajiny vdobě průmyslové společnosti. Nastíněn je postup zjišťování a mapování starých krajin za využití současné barevné ortofotomapy a císařských otisků katastrálních map z 20. - 30. let 19. století. Přiložená mapová dokumentace poskytuje přehled o charakteru dostupných podkladů o starých krajinách a o rozmístění jejich zjištěných zbytků na historickém území Moravy ve východní části České republiky.

Úplný záznam