Papers

Latest additions:
2023-10-01
00:02
Přesné GNSS řešení v reálném čase s využitím různých korekčních modelů
Nosek, Jakub ; Václavovic, Pavel
Příspěvek se zabývá srovnáním metody Real Time Kinematic (RTK) a metody Precise Point Positioning (PPP) s rychlým řešením ambiguit (PPP-RTK). Obě metody využívají různé korekční modely, které ovlivňují jejich výsledky. Zpracována byla data z 6 permanentních GNSS stanic z období 28. 8. 2022– 30. 8. 2022. Výsledky ukazují, že metoda RTK poskytuje stále přesnější výsledky (směrodatné odchylky souřadnicových složek NEU sN = 0,003 m, sE = 0,002 m, sU = 0,006 m). Metoda PPP-RTK poskytuje o něco horší výsledky (sN = 0,011 m, sE = 0,009 m, sU = 0,028 m), na druhou stranu je více nezávislá na aktuálních problémech v síti referenčních stanic.

Detailed record
2023-10-01
00:02
RTK Measurement to the Nearest Reference Station in SKPOS Service
Smolík, Karol ; Ferianc, Martin ; Butkovská, Simona
Since 2006 SKPOS provides its real-time positioning services based on the RTK method using a virtual reference station. The network RTK method compensates the lack of a classic RTK measurements directly at the reference station, where the accuracy decreases with the increased distance from the reference station. With more Galileo and BeiDou satellites, generating a network solution becomes more complicated and it is not possible to generate a network solution from all received satellites. Therefore, it may be more appropriate in the vicinity of reference stations and in worse observing conditions such as urban canyons, etc., to use data directly from the nearest reference station with the full number of observed satellites. This article represents the results of several RTK tests comparing network RTK measurement with RTK measurement at the nearest reference station by the quality parameters such as accuracy, length of initialization time, number of satellites and PDOP parameter.

Detailed record
2023-10-01
00:02
GRAIL and LOLA Satellite Data Resolve the Long-Lasting Convergence/Divergence Problem for the Analytical Downward Continuation of the External Spherical Harmonic Expansions
Šprlák, Michal ; Han, Shin-Chan ; Pitoňák, Martin ; Novák, Pavel
Spherical harmonic expansions are routinely used to represent the gravitational potential and its higherorder spatial derivatives in global geodetic, geophysical, and planetary science applications. The convergence domain of external spherical harmonic expansions is the space outside the minimum Brillouin sphere (the smallest sphere containing all masses of the planetary body). Nevertheless, these expansions are commonly employed inside this bounding surface without any corrections. Justification of this procedure has been debated for several decades, but conclusions among scholars are indefinite and even contradictory. In this contribution, we examine the use of external spherical harmonic expansions for the gravitational field modelling inside the minimum Brillouin sphere. We employ the most recent lunar topographic LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter) products and the measurements of the lunar gravitational field by the GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) satellite mission. We analyse selected 39 http://dx.doi.org/10.13164/seminargnss.2023.38 quantities calculated from the most recent GRAIL-derived gravitational field models and forwardmodelled (topography-inferred) quantities synthesised by internal/external spherical harmonic expansions. The comparison is performed in the spectral domain (in terms of degree variances depending on the spherical harmonic degree) and in the spatial domain (in terms of spatial maps). To our knowledge, GRAIL is the first gravitational sensor ever, which helped to resolve the long-lasting convergence/divergence problem for the analytical downward continuation of the external spherical harmonic expansions, see [1].

Detailed record
2023-10-01
00:02
Validation of Satellite Gravitational Gradients Grids by Spectral Combination Method and GNSS/Levelling Data Over Norway, Czechia and Slovakia
Pitoňák, Martin ; Šprlák, Michal ; Ophaugh, Vegard ; Omang, Ove C. D. ; Novák, Pavel
The launch of gravity-dedicated satellite missions at the beginning of the new millennium led to an accuracy improvement of global Earth gravity field models (GGMs). One of these missions was the Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer (GOCE) launched in 2009. As the first ESA's Earth Explorer Mission, the satellite carried a novel instrument, a 3-D gradiometer, which allowed to measure of second-order directional derivatives of the gravitational potential (gravitational gradients) 37 http://dx.doi.org/10.13164/seminargnss.2023.36 with uniform quality and near-global coverage. The main mission goal was to determine the static Earth's gravity field with the ambitious precision of 1-2 cm in terms of geoid heights and 1 mGal in terms of gravity anomalies for a spatial resolution of 100 km (half wavelength at the equator). More than three years of outstanding measurements resulted in three levels of data products (Level 0, Level 1b and Level 2), six releases of GGMs, and several global grids of gravitational gradients. The grids, which represent a step between gravitational gradients measured directly along the GOCE orbit and those represented by GGMs, were used mainly in geophysical applications. In this contribution, we validate the official Level 2 product GRD SPW 2 using height anomalies over two test areas in central and northern Europe (Czechia/Slovakia and Norway). A mathematical model based on the least-squares spectral weighting is employed with corresponding spectral weights estimated to validate gravitational gradient grids. This model continues gravitational gradients from the mean orbital altitude of GOCE down to the irregular Earth's surface (not to a sphere) and transforms them to height anomalies in one computational step. Analytical downward continuation errors of the model are estimated using a closed-loop test. Before comparing, height anomalies estimated from gravitational gradients with their reference values derived from GNSS/levelling over the two test areas, the gravitational gradients and reference data are corrected for all systematic effects, such as the tide system conversion. Moreover, the high-frequency part of the gravitational signal is estimated and subtracted from reference data as it is attenuated in the gravitational gradients measured by GOCE. A relative improvement between the release 6 and release 2 gradient grids reaches 48% in terms of height anomalies in Czechia/Slovakia. The relative improvement in Norway is even more significant and reaches 55%. Release 6 of the official Level 2 product GRD SPW 2 gained absolute accuracy with the standard deviation of 9.1 cm over Czechia/Slovakia and 9.6 cm over Norway.

Detailed record
2023-10-01
00:02
Posouzení stability stanic CROPOS po sérii zemětřesení Petrinja 2020–2021
Šugar, Danijel ; Blagus, Luka ; Bačíć, Željko
Širší oblast města Petrinja spolu s regionem Banija v severozápadním Chorvatsku zasáhla v prosinci 2020 série zemětřesení. Série začala zemětřesením M5.2 dne 28. prosince 2020 a pokračovala den poté hlavním otřesem M6.4 a způsobila 7 lidských obětí a obrovské škody na budovách a infrastruktuře. To, že zemětřesení bylo pociťováno, hlásili lidé více než 600 km daleko od epicentra. V době tohoto zemětřesení sestávala permanentní GNSS síť CROPOS z 33 stanic instalovaných na chorvatském území, z nichž stanice SISA byla nejblíže epicentrální oblasti. Statické soubory denního pozorování ze stanice SISA spolu s daty z jejích 6 okolních stanic byly zpracovány a výsledky byly analyzovány pro posouzení její stability a možného trvalého posunu. Časový rámec datové sady sestával z pěti dnů před sérií zemětřesení a pěti dnů po hlavním otřesu. V tomto časovém okně (12 dní) došlo k četným otřesům, z nichž 5 mělo M ≥ 4,5. Observační data byla zpracována statickou metodou PPP pomocí dvou různých webových služeb, a to Trimble RTX a CSRS-PPP. Výsledky ukázaly maximální trvalý posun stanice SISA: 5,3 cm horizontálně a -2,5 cm vertikálně.

Detailed record
2023-10-01
00:02
30 let geodynamického výzkumu na území severní Moravy
Švábenský, Otakar ; Pospíšil, Lubomil ; Weigel, Josef
V rámci zkoumání geodynamických jevů představuje důležitý přínos nasazení technologie GNSS umožňující efektivní určování kinematických tendencí svrchní vrstvy zemské litosféry. Ústav geodézie VUT v Brně jako první univerzitní pracoviště v ČR mohl prakticky používat tuto technologií již od roku 1992, a jednou z prvních aktivit bylo právě zapojení do geodynamického výzkumu v národním i mezinárodním měřítku. Je příznačné, že právě v tomto období byla vybudována lokální výzkumná geodynamická síť pokrývající českou i polskou část masivu Králického Sněžníku. Jednalo se o první projekt tohoto druhu na území Moravy, a naše pracoviště dostalo příležitost se tohoto projektu aktivně zúčastnit. Dnes, při vzpomínce 30. výročí vzniku sítě Sněžník, můžeme konstatovat její významný přínos pro naši vědeckovýzkumnou i pedagogickou činnost. Od té doby se naše aktivity v oblasti geodynamických aplikací GNSS rozšířily na celé území Moravy, a posléze i ČR. Významným faktorem bylo navázání úzkých kontaktů s odborníky dalších geovědních oborů (geologie, geomorfologie, geotektoniky, seismiky aj.), což umožnilo uplatnit a prezentovat naše výsledky v širším kontextu vzájemné spolupráce. Potvrdilo se, že je důležité konfrontovat a integrovat výsledky geodetických měření s veškerými relevantními geovědními poznatky, které jsou aktuálně k dispozici. Tento příspěvek se věnuje převážně dvěma tématům. Prvním je 30tileté období měření v síti Sněžník. Druhým je popis našich dalších aktivit zaměřených na zkoumání geodynamicky aktivních oblastí Moravy, zvláště její severní části. Jedním z významných výsledků je sestavení úvodního kinematického modelu moravské části Českého masivu a jeho průběžné doplňování a zpřesňování.

Detailed record
2023-10-01
00:02
GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v r. 2022 a jejich naplnění
Taraba, Pavel
ČÚZK v průběhu roku 2022 realizoval mnoho aktivit v oblasti GNSS, které plynule navazovaly na aktivity realizované v předchozích letech. Cílem bylo je dokončit nebo je dále rozvíjet.

Detailed record
2023-10-01
00:02
Současné činnosti Zeměměřického úřadu při správě geodetických základů
Řezníček, Jan
Činnosti Zeměměřického úřadu při správě geodetických základů jsou legislativně vymezeny platnými právními i technickými předpisy a konkretizovány zejména na základě aktuální koncepce rozvoje zeměměřictví, která vychází z aktuálních potřeb, utvářených nejen na národní úrovni, ale také na základě mezinárodních trendů, požadavků a spolupráce (IAG, Eurogeographics, přeshraniční spolupráce, …).

Detailed record
2023-10-01
00:02
Vliv vzdálených zón pro integrální transformace: teorie a implementace
Trnka, Petr ; Belinger, Jiří ; Šprlák, Michal ; Pitoňák, Martin ; Novák, Pavel
Integrální transformace jsou užitečný matematický aparát pro modelování gravitačního pole a vyžadují formulaci integrálních odhadů včetně chybových charakteristik. Pro klasické integrální transformace byla již tato problematika prozkoumána, ale zatím nebyla studována formulace vzájemně vztahující všechny dostupné gravitační pozorovatelné veličiny. Předpokladem je globální pokrytí daty a globální integrace. Dostupnost dat může být omezená, proto globální integraci rozdělujeme na vliv blízkých a vzdálených zón. Výpočet vzdálených zón je nezanedbatelný systematický efekt, vyžadující přesný výpočet. Potřebná teorie a její implementace se realizují v podobě přesného softwarového nástroje. V tomto příspěvku představujeme základní teorii vlivu vzdálených zón. Dále studujeme vlastnosti integrálních jader a Moloděnského koeficientů. V numerických experimentech porovnáme výpočet vzdálených zón numerickou integrací s omezenou sumací ve formě sférických harmonických řad. Jedním z výstupů tohoto příspěvku je i softwarová knihovna na výpočet vlivu vzdálených zón pro integrální transformace až po třetí derivace gravitačního potenciálu.

Detailed record
2023-10-01
00:02
Analýza kvality nízkonákladových multi-band GNSS přijímačů a antén
Marut, Grzegorz ; Biczel, Emilia
Technologie globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) je vhodná pro monitorování staveb i přírodních a antropogenních rizik díky své vysoké přesnosti. Používání sítí GNSS přijímačů je stále nákladným a snadno zranitelným přístupem, ale protože levné přijímače a antény se staly dostupné, náklady na použití této technologie se významně snížily. To umožnilo ekonomicky oprávněný růst aplikací, včetně určování polohy, navigace a monitoringu. Při omezení výběru vícepásmových a multiGNSS přijímačů na několik nejrozšířenějších, jako je u-blox nebo Skytraq, se současně zvětšila nabídka levných antén, což umožňuje zlepšení dosahovaných výsledků. V rámci této práce jsme realizovali 2 x 7 pole GNSS antén a přijímačů v okolí IGS stanice WROC, kde jsme použili šest párů nízkonákladových a dvě geodetické kvalitní antény. To umožnilo provádět relativní polohování na krátkých vektorech mezi anténami. Z naměřených dat pak bylo možné vypočítat rozdíly poloh fázových center (PCO) pro všechny antény. Také bylo provedeno porovnání výsledků před a po použití určených PCO pro určení míry zlepšení. Nakonec jsme zkoumali vliv levných GNSS antén na následující aspekty: počet vyhodnocovaných signálů a frekvencí, odstup signálu od šumu, hodnoty multipath a souřadnic při opakovaném denním absolutním statickém polohování a hodinovém v relativním režimu.

Detailed record