Papers

Latest additions:
2022-02-06
00:00
Systém pro sledování polohy rýpadel a zakladačů na Severočeských dolech a.s.
Sládek, Vít ; Dejl, Stanislav ; Miltner, Pavel
Hlavní smysl tohoto měřického systému pro sledování polohy rýpadel a zakladačů v reálném čase je rozšířit řídicí systémy povrchového dobývání hnědého uhlí. Pozice středu osy kolesa nebo výložníku je počítána z dat měřených technologií GNSS, inklinometru a inerciální měřící jednotky umístěných na každém těžebním stroji. Data jsou dále přenesena a uložena do databáze. Vizualizace pohybu kolesa v reálném čase je provedena v prostředí KVAS software, který umožňuje práci s digitálním modelem terénu.

Detailed record
2022-02-06
00:00
Test GNSS přijímače s inerciálním sklonoměrem a fotogrammetrickou kamerou Leica GS18 I
Šantora, Daniel
V tomto příspěvku Vám přinášíme podrobné informace o výsledcích našeho rozsáhlého testu přesnosti měření souřadnic bodů ze snímků z integrované kamery GNSS přijímače Leica GS18 I.

Detailed record
2022-02-06
00:00
Crustal Density and Global Gravitational Field Estimation of the Moon from GRAIL and LOLA Satellite Data
Šprlák, Michal ; Han, Shin-Chan ; Featherstone, Will ; Novák, Pavel ; Pitoňák, Martin
We employ Newton’s integral in the spectral domain to solve two geodetic/geophysical tasks for the Moon, see [1]. Firstly, we determine density distribution within the lunar crust (inverse problem). For this purpose, we exploit GL1500E GRAIL gravitational field model and LOLA topography to estimate: 1) constant, 2) laterally variable, and 3) 3D spatially variable crustal density. Secondly, we calculate lunar gravitational field models inferred by these three crustal compositions (forward problem) up to spherical harmonic degree 2519 (corresponding to a spatial resolution of 2.2 km at the lunar equator). We test the performance of our new models, and of recent and independent forward models, against the official Level 1B and Level 2 GRAIL products. Our high resolution global gravitational field models will be an asset to future lunar lander navigation and geophysical exploration of the Moon.

Detailed record
2022-02-06
00:00
Příspěvek k monitorování Galileo Open Service
Douša, Jan ; Kala, Michael ; Václavovic, Pavel ; Bezděka, Petr
Analytické centrum Geodetické observatoře Pecný (GOP) Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického přispívá od roku 2018 k monitorování navigační výkonnosti signálů Otevřené služby systému Galileo. Činnost je vykonávána v rámci podpory členských států Referenčního centra Galileo (GRC) v projektu GRC-MS. Příspěvek se skládá ze čtyř hlavních úkolů: 1) sledování kvality multi-GNSS dat z 65 referenčních stanic GRC-MS, 2) generování konsolidovaných navigačních souborů dat, včetně spojení a kontroly, 3) generování přesných referenčních produktů oběžných drah a korekcí hodin pro družice GPS a Galileo se zpožděním maximálně 6 a 42 hodin a 4) odhad vybraných ukazatelů klíčových parametrů pro navigaci s použitím Galileo Otevřené služby, sestávající z globální dostupnosti dvoufrekvenčního signálu a PDOP < 6 a na měřené přesnosti určování horizontální polohy a výšky. Hlavní výhoda monitorovacích procesů v GOP se všemi povinnými vstupy spočívá v použitých nástrojích (software G-Nut), referenčních produktech (rychlé přesné satelitní orbity a hodiny GOP) a konsolidovaných navigačních zprávách a zejména potom v jejich nezávislosti na poskytovateli služeb či jiných řešení v GRC či GRC-MS.

Detailed record
2022-02-06
00:00
GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2020 – 2021 a jejich naplnění
Taraba, Pavel
V průběhu let 2020 a 2021 realizoval ČÚZK v oblasti GNSS řadu činností, které plynule navazovaly na činnosti realizované v předchozích letech. Cílem bylo je dokončit nebo naopak dále rozvinout.

Detailed record
2022-02-06
00:00
Příspěvek českého analytického centra DORIS pro tvorbu ITRF2020
Štěpánek, Petr ; Filler, Vratislav
Analytické centrum na Geodetické observatoři Pecný (GOP) je jedním z analytických center Mezinárodní služby DORIS (IDS). GOP se plnohodnotně podílelo na IDS kombinaci pro ITRF2020, při dosažení řady změn ve srovnání se zpracováním pro ITRF2014. Byla zpracována DORIS data z období 1993.0-2021.0. Časově proměnlivý model gravitačního pole Země a sub-denní model pohybu pólu byly nahrazeny posledními verzemi. RINEX data byla zahrnuta stejně jako měřená orientace satelitů Jason-2 a Jason-3, přičemž data ze satelitu Jason-1 byla zcela vyloučena vzhledem k citlivosti na vliv Jihoatlantické anomálie. Ve srovnání se zpracováním dat pro ITRF2014 byla strategie zpracování zdokonalena a přesnost řešení zvýšena.

Detailed record
2022-02-06
00:00
Rozvoj služeb CZEPOS a databáze bodových polí
Řezníček, Jan ; Šnajdrová, Miluše
V návaznosti na modernizaci Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS), která byla provedena v letech 2018–2019, byla v uplynulých letech dokončena modernizace služeb CZEPOS kompatibilních také se signály evropského GNSS Galileo a čínského BeiDou. Pokračoval rozvoj aplikací Databáze bodových polí (DBP). Bylo zavedeno podrobnější členění vrstev, které slouží k zobrazení bodových polí na webu, modernizovány byly také vlastní webové aplikace.

Detailed record
2022-02-06
00:00
Dvacet let provozu stanice TUBO v EPN
Bureš, Jiří ; Kostelecký, Jakub ; Švábenský, Otakar ; Weigel, Josef
V září 2001 byla permanentní GNSS stanice TUBO, která je umístěna na budově Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, zařazena do Permanentní sítě EUREF (EPN). Tento článek shrnuje zřízení stanice, její 20letý provoz a využití jejích dat nejen v síti EPN.

Detailed record
2022-02-06
00:00
Processing of Measurements With Different Levels of Uncertainity
Gerhátová, Ľubomíra
In geodetic practice, we often encounter the fact that at the points of the geodetic network we need other types of geodetic measurements (in terms of measurement procedures and accuracy) and it is appropriate to combine them within the processing process. The most commonly used method of least squares is simple, but within the processing process it combines the given a priori accuracy of measurements (individual measurements and their groups) together with the measurements themselves. If the a priori uncertainty of one method (or group of measurements) is significantly overestimated, resp. underestimated against another method (group of measurements), the result does not reflect reality. The method of estimation of variance components is one of the methods that shows how to deal with such a situation.

Detailed record
2022-02-06
00:00
Zrychlení řešení celočíselných ambiguit v PPP při použití ionosférických zpoždění
Nosek, Jakub ; Václavovic, Pavel ; Zhao, Lewen ; Douša, Jan
Precise Point Positioning (PPP) je metoda výhodná pro zpracování GNSS dat v případě, že jsou dostupné observace z jediného přijímače. Protože systematické vlivy nejsou elimivovány pomocí diferencí mezi přijímači, je pro přesné určování polohy nezbytné zavádět přesné produkty a modely. Zatímco v případě tradičního PPP, kdy jsou ambiguity řešeny v podobě reálných čísel, jsou potřeba pouze přesné dráhy družic a korekce jejich hodin, pro řešení celočíselných ambiguit (PPP-AR) jsou navíc potřebné i informace o fázových zpožděních družic. Při zohlednění lokálních ionosférických a troposférických parametrů je řešení ambiguit velice rychlé a pomáhá významně redukovat počáteční konvergenci. Při použití těchto přesných korekcí lze řešení považovat za alternativu k populární metodě Real Time Kinematic (RTK), a proto se toto řešení obvykle označuje zkratkou PPP-RTK. Metodami PPP, PPP-AR a PPP-RTK byla zpracována byla denní GNSS data z Permanentní sítě EUREF (EPN). Troposférické zpoždění nebylo zavedeno jako produkt, ale bylo odhadnuto spolu s dalšími parametry. Vyhodnocení doby konvergence ukázalo významný přínos vyřešených celočíselných ambiguit. Průměrná doba pro dosažení horizontální přesnosti 10 cm byla 22, 11 a 7 minut při zpracování v režimech PPP, PPP-AR a PPP-RTK. První zafixovaná epocha byla v případě PPP-AR a PPP-RTK získána po 10, respektive po 2 minutách. Posouzení přesnosti odhadu STEC (Slant Total Electron Content) odhadnutých na kolokovaných stanicích ukázalo jejich dobrou konzistenci, kterou lze vyjádřit průměrnou směrodatnou odchylkou 0,08 jednotek TEC.

Detailed record