Metodiky

Nejnovější přírůstky:
2024-05-12
19:49
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800 ; Braniš, Martin|orcid:|researcherid:|scopus: ; Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400 ; Jančaříková, Kateřina|orcid:0000-0003-4339-9990|researcherid:H-6002-2011|scopus:56193278900 ; Jančařík, Antonín|orcid:0000-0003-3331-2396|researcherid:H-2048-2011|scopus:6508329988
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku studentů na vysokých školách, která je vedena formou e-learningu nebo blended learningu, je realizována v různých oborech a s rozmanitými výukovými cíli, které jsou ovšem v souladu s principy aktivního a problémově orientovaného učení. Tento typ výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí, které jsou nezbytné jak pro naplnění tradičních cílů vysokoškolské výuky (tvorba díla), tak také z hlediska aplikačního. Kompetence potřebné a pěstované ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) mají do značné míry povahu akčních kompetencí, významně jsou zaměřeny na schopnosti řešení problémů. V problémově orientovaných výukových situacích, jež jsou žádoucí z hladiska VUR, se pak uplatní takové prostředí, jako je Wiki, nazývané též "sociálním webem". Tato konkrétní metodika staví na konceptu rozvíjení "akademické gramotnosti", kde student rozvíjí své dovednosti současně s procesem psaní a prostřednictvím tohoto procesu se také učí. Metoda výuky/učení je úzce spojena s rolí prostředí, ve kterém se student učí - sociálního prostředí akademické komunity. Metodicky popsaná výuka vedená v prostoru otevřeném pro tvůrčí práci studentů v rámci e-learningových kurzů se řídí zásadami sociálního učení a využívá vlastností wiki prostředí. Tyto technické vlastnosti jsou spojeny s konkrétními požadavky na vedení interdisciplinárního dialogu ve VURj. Software Mediawiki použitý v průběhu celého procesu psaní i pro diskuse a vzájemné hodnocení studentských prací byl zvolen ke stimulaci metakognitivních dovedností, organizaci procesu psaní; současně toto prostředí nabízí model akademického prostředí včetně procesu peer review.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-05-12
19:49
Metodika využití wiki software ve výuce
Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400 ; Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800
Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Zvláštní kapitolu tvoří též rozbor možností využití, jak pasívního, tak i aktivního, elektronické encyklopedie Wikipedie ve výuce. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva s ohledem na soustavné výrazné podceňování (především v elektronickém prostředí) této problematiky ze strany většiny pedagogů. V metodice je zároveň obšírně vysvětleno využívání svobodných autorských licencí, především licencí Creative Commons. Primární podobou této metodiky je její elektronická forma v Enviwiki www.enviwiki.cz. Metodika je tím volně přístupná všem zájemcům o její využití, jak také odpovídá filosofii výuky v otevřeném informačním prostoru. Je dostupná právě ve wiki, kde jsou také umístěny příklady práce se studenty. Existuje i její tištěná forma, která však neposkytuje všechny funkce a zdroje informací, neboť neumožňuje především přístup k externím zdrojům dostupným v online prostředí, které doplňují informace zpracované autory těchto textů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-05-12
19:49
Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání
Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800 ; Činčera, Jan|orcid:|researcherid:|scopus: ; Jančaříková, Kateřina|orcid:0000-0003-4339-9990|researcherid:H-6002-2011|scopus:56193278900 ; Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400
Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysokoškolské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a využívají aktivní metody výuky a metodické postupy pro kolaborativní práci studentů. Využití těchto metod výuky/učení podporuje rozvoj důležitých dovedností, jako je např. schopnost řešení problémů v teorii i praxi, rozvíjí kritické myšlení a interpersonální komunikaci; může také zvýšit aktivní zapojení studentů i jejich vzájemnou interakci, což jsou všechno dovednosti velmi důležité pro příští úspěšné uplatnění v mezioborové oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Ve vysokoškolském studiu v České republice jsou tyto metody využívány prozatím spíše intuitivně - předložená metodika tak má poskytnout přehled základních pedagogických poznatků a zkušeností, které mohou pomoci jejímu zařazení do výuky ve všech oborech studia. Metodika se zabývá teorií spolupráce ve skupinách: procesy, vztahy, skupinovou dynamikou, možnými bariérami a riziky, které se s tímto způsobem výuky pojí. Jsou popsány možnosti výběru členů týmu, sociální předpoklady skupinové práce, způsoby budování důvěry a metody facilitace skupinových procesů. Stručně jsou rozebrány zásady pro plánování projektu týmové spolupráce, možnosti hodnocení jeho výsledků; jsou ukázána specifika e-learningového prostředí. Ve výuce formou e-learningu přibližuje využití metody týmové spolupráce on-line prostředí potřebám praxe. V týmové práci, kde je úkolem pedagoga podporovat nejen procesy individuálního učení, ale lze též vytvořit podmínky pro tzv. učení sociální, se utváří sociální prostředí, jež pak vstupuje do procesu učení jako jeden z jeho podstatných faktorů. Vzniká typ kooperativního a kolaborativního učení, který má transformativní povahu a je využíván všude tam, kde je cílem navodit změnu nejen v oblasti kognitivní, ale působit i na sociální dovednosti studentů a jejich prostřednictvím podpořit změny ve společnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-04-15
12:32
Methodology for co-cryostorage of virus isolates in their host plants and relevant data
Bilavčík, A. ; Bjerkestrand, R. ; Bjelland, B. ; Blystad, D.-R. ; Bobrova, O. ; Fránová, Jana ; Faltus, M. ; Hamborg, Z. ; Hammond Hammond, S. D. ; Koloniuk, Igor ; Zámečník, J.
Currently, the nursery production of plant material emphasizes the production of healthy, virus-free material. For this reason, it is necessary to have reference plant materials in which the virus is present. Some types of viruses are difficult to maintain outside the plant host. Because of the potential transmission to outdoor plantings, it is necessary to keep infected plants in special cultivation areas, and net-houses, which brings considerable financial and labour costs. Therefore, a methodology was developed in which the virus status in plant material is analysed, the infected material can be stored using cryopreservation in liquid nitrogen and then regenerated in vitro, and relevant data in GeneEver cryobox can be stored.

Úplný záznam
2024-04-15
12:32
Metodika terapie virových patogenů pomocí kryoprezervace
Bilavčík, A. ; Bobrova, O. ; Faltus, M. ; Fránová, Jana ; Hammond, S. ; Koloniuk, Igor ; Zámečník, J.
V současné době je ve školkařské produkci rostlinného materiálu kladen důraz na množení zdravého materiálu. Z tohoto důvodu je nutné věnovat tématu zdravé bezvirózní sadby pozornost při uchování kolekcí genových zdrojů vegetativně množených rostlin. Některé viry maliníku je obtížné stávajícími metodami termoterapie či chemoterapie odstranit z rostlinného hostitele. Proto byla, na příkladu viru černé nekrózy maliníku (black raspberry necrosis virus, BRNV), vyvinuta komplexní metodika testování zdravotního stavu a kryoterapie u maliníku. Výsledný metodický postup umožňuje ozdravit maliník od BRNV pomocí kryoterapie in vitro kultur. Uživatelem metodiky je MZe, které ji uplatní v rámci 'Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství'.\n

Úplný záznam
2024-04-15
12:28
Podpora biodiverzity travních porostů pomocí maloplošných úhorů
Fabšičová, Martina ; Frei, I. ; Jiroušek, M. ; Smetanová, S. ; Šipoš, Jan ; Trnka, F. ; Vymyslický, T. ; Winkler, J. ; Zdražílková, M.
Hlavním cílem předkládané metodiky je na základě experimentů s úhorovým managementem navrhnout systém doporučení pro aplikaci maloplošné orby v ochraně přírody. Vzhledem k provázanosti zemědělské půdy mimo zvláště chráněná území s přímými platbami Ministerstva zemědělství (MZe) je v současné době důležité uplatnění metodiky zejména ve velkoplošných chráněných územích, kde je záchrana přírodního a kulturního dědictví primárním cílem. Jednoleté i víceleté úhory, tj. biotopy adaptované na pravidelné narušování povrchu půdy nabízejí vhodná stanoviště pro řadu dnes ohrožených druhů rostlin i živočichů. Jedná se o technicky i ekonomicky snadné řešení, pro maximální efektivitu je však obtížné zvolení vhodného stanoviště. Orba nesmí být použita v druhově bohatých travních porostech, kde by došlo k ruderalizaci a degradaci původní vegetace. Dále nesmí být prováděna u erozně ohrožených pozemků. Vybírány by měly být liniové okraje travních porostů, které byly v minulosti orané, tj. nedávno zatravněná pole, úhory, okraje polí. Problémem mohou být blízké populace invazních druhů rostlin. Naše doporučení k využití úhorového hospodaření se primárně vztahují na pozemky s nižší zásobou živin v půdě v nížinách a pahorkatinách.

Úplný záznam
2024-04-15
12:28
Úhorové hospodaření na loukách a pastvinách
Fabšičová, Martina ; Frei, I. ; Jiroušek, M. ; Smetanová, S. ; Šipoš, Jan ; Trnka, F. ; Vymyslický, T. ; Winkler, J. ; Zdražílková, M.
Předkládaná metodika shrnuje výsledky mnohaletého výzkumu úhorů a přináší uživatelům informace důležité pro praktické zavedení maloplošného úhorového hospodaření do systému obhospodařování luk a pastvin. Metodika cílí především na zemědělskou veřejnost. Uživatelé v této metodice naleznou námi odzkoušené a pro praxi doporučované metodické postupy, jak začlenit úhory do plánu hospodaření, zejména na okrajích luk a pastvin sousedících s jinými typy biotopů, jako jsou například stepi, meze, křoviny, lesynebo naopak orná půda. Úhory pak hrají roli tzv. ekotonů, tj. přechodových biotopů. Právě v těchto biotopech bývá koncentrována největší rozmanitost druhů jak rostlin, tak i živočichů.Úhory umožní přežití, obnovu a posílení populací vzácných a ohrožených druhů rostlin, a to nejen plevelů. Dále podpoří výskyt celé řady skupin bezobratlých živočichů, včetněužitečných opylovatelů a predátorů škůdců kulturních rostlin. V neposlední řadě vytvoří úhory biotop pro obratlovce, zejména pro ptáky. Úhory jsou pak doslova ostrovembiodiverzity v zemědělské krajině.

Úplný záznam
2024-04-01
22:21
Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách
Doležal, P. ; Hausvater, E. ; Baštová, P. ; Kocourek, F. ; Stará, J. ; Sedlák, P. ; Sedláková, V. ; Skoková Habuštová, Oxana ; Nermuť, Jiří
Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi aktualizované zásady efektivní integrované ochrany proti mandelince bramborové vycházející z nových poznatků o biologii a genetice populací za situace zužujícího se sortimentu účinných přípravků, narůstající rezistence škůdce k insekticidům a měnících se agroekologických podmínek. Mandelinka bramborová je velmi závažným škůdcem brambor, který je vysoce mobilní a schopný rychlého vývoje rezistence vůči insekticidům. Metodika byla koncipována na základě nejnovějších poznatků o účinnosti stávajících insekticidů registrovaných proti mandelince bramborové s přihlédnutím k nově získaným poznatkům z oblasti rezistence tohoto škůdce k účinným látkám a k nutnosti stále více se rozšiřujících vícenásobných aplikací.

Úplný záznam
2024-03-27
13:21

Úplný záznam
2024-03-24
00:07
Záchranné pěstování v soukromých zahradách jako součást podpory ohrožených druhů
Pánková, Hana ; Münzbergová, Zuzana ; Kříž, K. ; Pašek, O.
Metodika popisuje problematiku ex-situ ochrany ohrožených druhů rostlin, zejména kultivací. Hodnotí jejich rizika a možnosti jejich eliminace. Dále stanovuje pravidla pro ex-situ kultivace ohrožených druhů rostlin v soukromých zahradách a na příkladu kuřičky hadcové demonstruje její průběh.

Úplný záznam