Doctoral theses

Latest additions:
2019-05-16
18:31
Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení
Vaněčková, Jitka ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Jandová, Soňa (oponent) ; Ružbarský, Pavel (oponent)
Název: Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení Cíl práce: Cílem disertační práce je posouzení míry koordinační shody zapojení vybraných svalů během plaveckého cyklu kraul jako cílového pohybu s imitačním cvičením. Metoda: Výzkumná studie má charakter intra-individuální a inter-individuální komparativní analýzy koordinačních charakteristik pohybové soustavy. Jedná se o sekvenční triangulaci kvantitativně - kvalitativního přístupu, o vnitroskupinovou případovou studii s experimentálním způsobem získávání dat. Výsledky: Svalová aktivace vybraných svalů při plaveckém způsobu kraul vykazovala věcně významný rozdíl v porovnání s imitačními pohyby na plaveckém trenažéru Biokinetic a při posilování s plaveckými expandéry. Klíčová slova: Plavání, povrchová elektromyografie, expandéry, plavecký trenažér, Biokinetic

Detailed record
2019-05-16
18:31
Prospektivní studie dlouhodobých zrakových následků akutních intoxikací metanolem
Nurieva, Olga ; Zacharov, Sergej (vedoucí práce) ; Lišková, Petra (oponent) ; Pohanka, Miroslav (oponent)
Kontext: Otrava metanolem je život ohrožující stav, který způsobuje toxickou neuropatii zrakového nervu s možnými dlouhodobými zrakovými následky u osob přeživších otravu. Cíl: Zjistit prevalenci, charakter, dynamiku a klíčové determinanty chronických morfologických a funkčních změn zrakového systému v průběhu 4 let po akutní optické neuropatii způsobené intoxikací metanolem. Materiál a metodika: Celkem 55 pacientů s potvrzenou diagnózou otravy metanolem ve věku 46.7 ± 3.6 let (46 mužů a 9 žen) a 41 kontrol bylo vyšetřeno v rámci prospektivní longitudinální kohortové studie. Pacienti byli vyšetřeni 4.9 ± 0.6, 25.0 ± 0.6 a 49.9 ± 0.5 měsíců po propuštění z nemocnice. Protokol klinického vyšetření zahrnoval měření zrakových evokovaných potenciálů (VEP), optickou koherenční tomografii tloušťky vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL), magnetické rezonanční vyšetření mozku (MRI), kompletní oftalmologické vyšetření, biochemická vyšetření a určení genotypu apolipoproteinu E (ApoE). Výsledky: Ze 42/55 pacientů, kteří absolvovali všechna tři kola vyšetření, byla abnormální tloušťka RNFL zjištěna u 13 (31%) a progredující pokles tloušťky RNFL byl v době sledování pozorován u 10 (24%) pacientů. Riziko chronického poklesu globální RNFL pro pH arteriální krve <7.3 při příjmu bylo 11.65 (1.91-71.12; 95% CI) po adjustaci...

Detailed record
2019-05-16
18:31
Formální podpora rodičů s mentálním postižením v kontextu sociální práce
Adamčíková, Zdeňka ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
Téma formální podpory rodičů s mentálním postižením dosud nebylo v českém prostředí dostatečně probádáno. S pokračujícím procesem deinstitucionalizace přibývají osobám s mentálním postižením možnosti volit si způsob života ve většinové společnosti a vytvářet partnerské svazky. Je proto vhodný čas zabývat se tím, zda nabízená formální podpora adekvátně reaguje na potřeby těchto rodin. Proto bylo cílem předkládaného výzkumu zanalyzovat stávající systém formální podpory pro rodiče s mentálním postižením. Autorka dále zjišťovala, jak jsou sociální pracovníci připraveni na práci s touto skupinou rodičů. V neposlední řadě bylo cílem provést analýzu zkušenosti samotných rodičů s mentálním postižením s poskytovanou formální podporou. Pro takto komplexní zkoumání autorka zvolila smíšenou výzkumnou strategii. Pro sběr dat s cílovou skupinou rodičů s mentálním postižením byl použit rozhovor, tzv. viněty a nástroj Support Interview Guide. U cílové skupiny sociálních pracovníků pak autorka využila dotazník a ohniskové skupiny. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 18 rodičů s mentálním postižením, 294 respondentů z řad sociálních pracovníků vyplnilo dotazník a 39 sociálních pracovníků se zúčastnilo ohniskových skupin. Z výzkumného šetření vyplývá, že sociální pracovníci při své práci s rodiči s mentálním...

Detailed record
2019-05-16
18:22
Molecular bases of sensitivity to electron transport chain inhibition-induced cell death
Blecha, Jan ; Rohlena, Jakub (vedoucí práce) ; Brábek, Jan (oponent) ; Pecinová, Alena (oponent)
1 Abstrakt česky Látky cílené na mitochondriální elektron transportní řetězec (ETC) vykazují dobrý potenciál v protinádorové terapii, ale molekulární podstata jejich specificity stále není zcela objasněná. S přihlédnutím k tomu, že většina somatických buněk je v klidovém neproliferujícím stavu a je vůči těmto látkám inertní, změny mitochondriálního metabolismu spojené se vstupem do klidového stavu by mohli objasnit resistenci. Z tohoto důvodu jsme v předložené práci analyzovali stav ETC spolu s hlavními důsledky jeho inhibice jako je zvýšená produkce reaktivních kyslíkatých radikálů (ROS) a snížená produkce ATP na pozadí indukce programované buněčné smrt v modelech nádoru prsu a v proliferujících a klidových netransformovaných buňkách. V první řadě jsme charakterizovali efekt nově vyvinuté protirakovinné látky, mitochondriálně cíleného tamoxifenu (MitoTam), in vitro a in vivo v modelech nádoru prsu s rozdílnou expresí onkogenu Her2. Ukázali jsme, že podstatou protinádorového účinku látky MitoTAM je efektivní inhibice respiračního komplexu I provázená vysokou mírou produkce ROS a to zejména v nádorech se zvýšenou hladinou Her2, které vykazují vyšší míru uspořádanosti ETC do superkomplexů spojenou s vyšší mírou respirace. Tyto výsledky naznačily, že nádory s vyšší mitochondriální respirací jsou citlivější k...

Detailed record
2019-05-16
18:20
Hodnocení efektivity celostátního celoplošného novorozeneckého screeningu vzácných onemocnění v České republice a hledání cest k jeho zlepšení
David, Jan ; Votava, Felix (vedoucí práce) ; Černá, Marie (oponent) ; Škvor, Jaroslav (oponent)
SOUHRN ÚVOD: Novorozenecký laboratorní screening je významný nástroj sekundární prevence, který díky včasné detekci pacientů umožní zahájení léčby ještě v asymptomatickém stádiu nemoci a zvýší tak kvalitu jejich života. Všechny nemoci vyhledávané tímto systémem v České republice splňují definici pro vzácná onemocnění, tj. populační frekvenci nižší než 1:2 000. Hodnocení efektivity screeningového programu je stěžejním krokem pro jeho zlepšování. Hlavním cílem této dizertační práce bylo vyhodnotit jak klinickou, tak především celopopulační efektivitu novorozeneckého laboratorního screeningu a optimalizovat balanci mezi jeho detekční schopností a zátěží zdravé části populace. METODOLOGIE: Ke zpracování této dizertační práce byla využita data z centrálních screeningových laboratoří v České republice. Do analýzy byli zahrnuti novorozenci vyšetřeni v letech 2002-2017. Screeningové kartičky se suchými krevními kapkami byly analyzovány metodou imunoanalytickou, spektrometrickou a fluorimetrickou. VÝSLEDKY: Výstupy této dizertační práce (1) umožnily objektivizovat prevalenci vzácných onemocnění v České republice, (2) objektivizovaly vztah prevalence screenovaných nemocí a porodní hmotnosti detekovaných novorozenců, (3) navrhly změnu hodnocení "cutoff" hodnot u deficitu 21-hydroxylázy, která vedla ke snížení jeho...

Detailed record
2019-05-16
18:18
Studium mezibuněčných interakcí v nádorech.
Jechová, Alžběta ; Smetana, Karel (vedoucí práce) ; Skalníková, Helena (oponent) ; Masařík, Michal (oponent)
Nádory jsou tvořené vedle vlastních nádorových buněk také mnoha maligně netransformovanými buněčnými elementy a mimobuněčnou složkou. Toto tzv. nádorové mikroprostředí neboli stroma významně ovlivňuje biologické vlastnosti nádoru prostřednictvím mezibuněčných interakcí. V předkládané disertační práci jsem se soustředila zejména na studium nádorově asociovaných fibroblastů u dlaždicových karcinomů hlavy a krku, maligního melanomu a glioblastomu. Prezentovaná data ukazují přítomnost buněk s mezenchymálními charakteristikami i ve stromatu glioblastomu, které by mohly mít potenciálně pozitivní vliv na proliferační aktivitu a invazivitu glioblastomových buněk. U maligního melanomu je třeba zohlednit i keratinocyty jakožto hlavní buňku epidermis podílející se na řízení nádorových melanocytů. Kondiciované médium z kokultury UVB ozářených keratinocytů a neozářených fibroblastů stimuluje invazivitu buněk maligního melanomu. Cílené ovlivnění nádorového stromatu by mohlo znamenat nový směr v onkologické terapii, proto jsme se v další práci zaměřili na vliv syntetického polyaminu na tvorbu myofibroblastů, které jsou aktivní součástí populace nádorově asociovaných fibroblastů. Testovaný polyamin zabraňuje jejich vzniku, ale postrádá efekt na již vytvořené myofibroblasty nebo hladké svalové buňky. Dále jsme se...

Detailed record
2019-05-16
18:18
Generation and Characterization of Glutamate Carboxypeptidase II (GCPII)-Deficient Mice
Vorlová, Barbora ; Šácha, Pavel (vedoucí práce) ; Eckschlager, Tomáš (oponent) ; Bařinka, Cyril (oponent)
Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je transmembránový glykoprotein skládající se z krátké intracelulární a transmembránové domény a velké extracelulární domény, která vykazuje karboxypeptidasovou aktivitu. GCPII se podílí na neuromodulaci v mozku a absorpci folátů v tenkém střevě. Kromě těchto tkání se GCPII též vyskytuje v prostatě a ledvinách. Zde je ale její role neznámá. Za účelem zjištění funkce GCPII se několik vědeckých skupin pokusilo inaktivovat gen Folh1 (kódující GCPII) v myši. Tyto experimenty však vedly k rozporuplným výsledkům. Zatímco dvě studie ukázaly, že inaktivace genu Folh1 v myši vede k embryonální letalitě, jiné dvě studie publikovaly, že i po zmíněné inaktivaci jsou myši stále viabilní a navíc nevykazují žádný výrazný fenotyp. Cílem tohoto projektu bylo pokusit se připravit a charakterizovat myši s inaktivovaným Folh1 genem pomocí alternativní metody genetické modifikace. Za tímto účelem byly vytvořeny TALENy, které specificky cílily 11. exon genu Folh1 v myších zygotách genetického pozadí C57BL/6NCrl. Narozená mláďata generace F0 byla analyzována pro přítomnost mutací v rámci genu Folh1 a myši, které dohromady nesly 5 různých delecí, byly vybrány pro vytvoření mutantních linií. Linie, které nesly mutantní varianty genu Folh1 na obou alelách, neobsahovaly detekovatelnou...

Detailed record
2019-05-16
18:18
Obraz evangelické liturgie na území Čech a Moravy od Tolerančního patentu do 80. let 20. stolení na základě bohoslužebných agend.
Chalupski, Michal ; Halama, Ota (vedoucí práce) ; Jurík, Milan (oponent) ; Kolář, Pavel (oponent)
Tato práce, jež nese název Obraz evangelické liturgie na území Čech a Moravy od Tolerančního patentu do 80. let 20. století na základě bohoslužebných agend se zabývá zkoumáním českých a moravských evangelických bohoslužebných agend a liturgických příruček ve vymezeném údobí. Nesnaží se podat vyčerpávající obraz o liturgické situaci českého a moravského evangelictví v daném období, nýbrž zpracovává omezené množství pramenů a zaměřuje se na to, jaká liturgie je v nich zachycena i na to, z jakých zdrojů jejich tvůrci přejímali materiál nebo jakými zdroji byli inspirováni. Nejde tedy o to, jak přesně liturgie ve skutečnosti vypadala, ale jak ji předepisují zkoumané texty. V našem zkoumání jsou použity různé druhy pramenů: rukopisné i tištěné, soukromé i oficiálně schválené, autorské i anonymní bohoslužebné knihy. Ty pocházejí z prostředí luterského i reformovaného a později také z prostředí sjednocené Českobratrské církve evangelické. Počátek práce je věnován liturgické situaci na počátku vymezeného období a také vzniku a rozboru obsahu luterské Vídeňské agendy, která představovala po jistou dobu pro naše, nejen luterské, prostředí významný pramen.

Detailed record
2019-05-16
18:18
Alexander Schmemann's Ecclesiology: Witnessing the Crisis within the Orthodox Church.
Panaitescu, Cristian ; Noble, Ivana (vedoucí práce) ; Kočandrle Bauer, Kateřina (oponent) ; van Rossum, Joost (oponent)
Dizertační práce Christiana Panaitescu zkoumá ekleziologii Alexandra Schmemanna v souvislosti s krizí uvnitř pravoslavné církve. Sleduje zásadní změny, kterým musela Schmemannova generace pravoslavných teologů v emigraci čelit: bolševická revoluce v Rusku a její důsledky, situace cizinců žijících v odlišné kultuře, posun k situaci, kdy církev nemá pevné místo ve společnosti ani není zakořeněná v každodenním životě lidí, a konečně hledání teologických základů liturgické a duchovní zkušenosti, kterou tito teologové považovali za formativní. Práce ukazuje krizi jako proces mající své teologické, kulturní, sociální a politické kořeny a důsledky. Panaitescu následuje způsob, jakým tuto krizi vnímal a zpracovával Alexander Schmemann ve své teologii, jmenovitě ve své liturgické a sakramentální teologii. Vzhledem k tomu, že krize v pravoslavné církvi byla mnohovrstevným jevem, dizertační práce si všímá jejích různých dimenzí prostřednictvím sledování vývoje ruské emigrantské teologie, která se vyrovnávala s faktem, že byla doposavad pod vlivem západní novoscholastiky, dále s nesouladem mezi liturgickým životem pravoslavné církve a její teologií a nakonec s problematikou vztahu pravoslavné církve a světa. Dizertace identifikuje pozitivní stránky Schmenannova chápání zásady lex orandi est lex credendi a...

Detailed record
2019-05-16
18:18
Muž Boží, starý prorok a Slovo Hospodinovo proti oltáři v Bét-elu
Chaloupka, Libor ; Prudký, Martin (vedoucí práce) ; Ber, Viktor (oponent) ; Chalupa, Petr (oponent)
Disertační práce se zabývá výkladem 1 Kr 13, "zvláštního oddílu Písma" v jeho bezprostředním i širším literárním kontextu a to z hlediska jeho hlavního tématu, jímž je volání muže Božího z Judska "Slovem Hospodinovým" proti oltáři v Bét-elu, který učinil Jaroebám. V této souvislosti je v práci přinesen nový pohled na identitu tohoto oltáře, totiž jako na novostavbu, kterou vrcholila Jarobeámova kultická inovace a zřízení nového kultu. Tato skutečnost je zhodnocena v závěru příběhu tohoto volání proti oltáři v 2 Kr 23,15-20. Ve světle hlavního tématu jsou zpracováni a vyhodnoceni další aktéři příběhu a jejich role: muž Boží z Judska a starý prorok z Bét-elu. Jejich postavy a prorocká konfrontace jsou zkoumány z hlediska platnosti (nevratnosti) a dynamiky provolaného Slova Hospodinova proti oltáři. Práce reflektuje vztah mezi adresátem volání Slova Hospodinova (oltář) a tím, kdo proti oltáři Slovem Hospodinovým volá (muž Boží). Muž Boží, který poslušně vyřídil Slovo Hospodinovo oltáři, ale nedostál témuž Slovu ohledně způsobu jeho vyřízení, se dostal pod soud Slova Hospodinova jako oltář v Bét-elu. Příběh tak demonstruje, že ve službě Slova Hospodinova platí především přesná poslušnost Slova Hospodinova, a přináší exemplární svědectví, co znamená být služebníkem Slova, který jedná a mluví "Slovem...

Detailed record