Doctoral theses

Latest additions:
2022-09-28
00:55
Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj
Fenclová, Tereza ; Nevoral, Jan (vedoucí práce) ; Děd, Lukáš (oponent) ; Sovadinová, Iva (oponent)
Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj Ing. Tereza Fenclová Idiopatická infertilita je vážným problémem dnešní doby, který může být způsoben expozicí endokrinními disruptory, mezi které patří bisfenoly. Bisfenol A, nejvíce používaný bisfenol, je nyní kvůli prokázané toxicitě nahrazován ve výrobních procesech svými analogy, bisfenolem S a F. Zatímco většina prací se zaobírá vlivem toxických dávek po přímé expozici, tato studie přináší výsledky pro expozici reálnými nízkými dávkami po přímé i nepřímé expozici. Předpokládali jsme negativní vliv přímé i nepřímé expozice nízkými dávkami alternativních bisfenolů BPS a BPF na samčí i samičí reprodukci na úrovni gamet a embryí. Cílem práce je zhodnotit vliv přímé expozice na myší oocyty a spermie, zhodnotit vliv nepřímé expozice prostřednictvím mateřského mléka na myší oocyty, spermie, testikulární tkáň a přesah poškození do časného embryonálního vývoje. Pokusné laboratorní myši kmene ICR byly vystaveny nízkým dávkám bisfenolů přímo prostřednictvím pitné vody nebo orální sondy, anebo nepřímo prostřednictvím mateřského mléka. Přímá expozice nízkými dávkami bisfenolů ovlivnila reprodukční schopnosti samic zejména malformacemi dělícího vřeténka oocytů, snížením stability genomu a epigenetickými modifikacemi během...

Detailed record
2022-09-28
00:55
Josef Václav Frič (1829-1890): V mé bibliothece
Hesová, Petra ; Merhaut, Luboš (vedoucí práce) ; Hrbata, Zdeněk (oponent) ; Malínek, Vojtěch (oponent)
Předkládaná disertační práce materiálově čerpá z dochované literární a knihovní pozůstalosti českého spisovatele a novináře Josefa Václava Friče (1829-1890), místně rozdělené a doposud neutříděné, s cílem vytvořit podklad pro budoucí práci s celým fondem v co nejširším spektru oblastí, počínaje pomůckou orientační až po zřetele badatelské a vědecké. Obsahuje seznamy Fričových rukopisů, dochovaných památek a archivovaných dokumentů, uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, katalog Fričovy osobní knihovny, uložené v Knihovně Národního muzea v Praze, s podrobným popisem proveniencí, a podrobnou autorskou bibliografii. Komentář k Fričovu fondu se soustřeďuje na genezi a historii sbírky a zohledňuje nejpozoruhodnější exempláře, do nichž Frič vpisoval své poznámky, kritické postřehy, organizační značky, náčrty a varianty vlastních básní, dodatečné korektury, nebo i šifrované zprávy. klíčová slova: Josef Václav Frič (1829-1890) - osobní knihovna - autorská bibliografie - výzkum knižních proveniencí - česká literatura 19. století

Detailed record
2022-09-28
00:54
Nakládání s majetkem státu
Štancl, Michal ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Marek, Karel (oponent)
Název disertační práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a tři klíčová slova v českém jazyce Název: Nakládání s majetkem státu Abstrakt: Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Je ovšem zcela zvláštní právnickou osobou, má dvojakou povahu, v jejímž důsledku se v právním styku pravidelně ocitá na pomezí práva soukromého a veřejného. Ve svém soukromoprávním jednání přitom stát není omezen principem legality. Může činit, stejně jako od něho odlišné právnické a fyzické osoby, i to, co mu není zákonem výslovně dovoleno. Na rozdíl od jiných právnických a fyzických osob však stát nemůže naplno využít principu autonomie vůle. Jeho jednání, jakkoliv není omezeno na to, co zákon dovolí, je předurčeno zřetelně danými mezemi. Tyto meze jsou představovány omezujícími ustanoveními, která korigují počínání samotných konkrétních organizačních složek státu a státních organizací tak, aby bylo dosaženo cíle právní úpravy, kterým je veřejný zájem na tom, aby se státním majetkem bylo nakládáno šetrně a aby hospodaření státu nebylo pro stát nevýhodné. Předmětem této práce je zkoumání jednotlivých prvků majetkoprávních vztahů státu, na něž jsou zaměřeny jednotlivé části práce. Nejdůležitějším subjektem majetkoprávních vztahů státu je sám stát. Na ten ovšem v soukromoprávním styku nelze nahlížet...

Detailed record
2022-09-28
00:54
Vývoj ligandů konstitutivního androstanového receptoru (CAR)
Dušek, Jan ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Hudeček, Jiří (oponent) ; Chládek, Jaroslav (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát Mgr. Jan Dušek Školitel Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název disertační práce Vývoj nových ligandů konstitutivního androstanového receptoru (CAR) Konstitutivní androstanový receptor (CAR) je dnes považován za etablovaný nukleární receptor, který reguluje expresi několika klíčových enzymů cytochromu P450, především CYP2B6 a CYP3A4. V poslední době se ukazuje, že CAR má také klíčovou úlohu v regulaci endogenního metabolismu glukózy, lipidů, cholesterolu nebo žlučových kyselin. Současně je tomuto receptoru připisován proproliferativní účinek na lidské hepatocyty a protektivní účinky proti toxickéhu nebo dietárnímu poškození jaterního parenchymu. S ohledem na možné terapeutické využití CAR receptoru jsou proto intenzivně studovány jeho terapeutické možnosti. Bohužel v současnosti známé ligandy lidského nebo myšího CAR receptoru jsou málo selektivní nebo nepřímé. Cílem mé doktorské práce bylo najít nové ligandy myšího a lidského CAR receptoru, které by nám umožnili detailnější studium tohoto receptoru.

Detailed record
2022-09-28
00:53
Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus
Šedivý, Antonín ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Beneš, Jiří (oponent) ; Hošek, Pavel (oponent)
Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus Mgr. Antonín Šedivý Předložená disertační práce je rozdělena do Úvodu, tří kapitol a Závěru. Mimo to obsahuje jmenný rejstřík, soupis tradičních židovských pramenů užitých ve druhé kapitole, seznam použitých pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů, a čtyři přílohy. Úvod disertační práce se postupně věnuje několika okruhům, které mají pro její řešení zásadní význam. Nejprve jsou uvedeny některé základní informace o východoevropském chasidismu, následuje podrobný přehled dosavadního bádání o Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot, dále vymezení cílů, hypotézy a metod řešení práce, a nakonec jsou připojeny poznámky k formální úpravě této disertační práce. První kapitola nazvaná "Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot" se zabývá výhradně jmenovaným spisem, který představuje ústřední bod předložené disertační práce, a je rozdělena do čtyř podkapitol. Ty se postupně soustřeďují na základní informace o Cava'at Ha-RIBaŠ, problematiku spojenou s obsahem tohoto spisu, s jeho postavením v rámci chasidského literárního dědictví, a nakonec i s reflexí Cava'at Ha-RIBaŠ mezi odpůrci chasidismu. Druhá kapitola nazvaná "Překlad a komentář vybraných pasáží Cava'at Ha-RIBaŠ" obsahuje celkem padesát jedna vybraných úryvků...

Detailed record
2022-09-28
00:53
"Sinking Islands" and the United Nations Security Council
Bruner, Tomáš ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Bílková, Veronika (oponent) ; Karlas, Jan (oponent)
Vybrané malé rozvíjející se ostrovní státy (dále jen jako "SIDS"), například Tuvalu či Kiribati, bývají často nesprávně nazývány "potápějícími se ostrovy", neboť jejich nejvyšší body leží pouze několik metrů nad hladinou moře. Vzrůst hladiny moří způsobuje, že se jejich teritorium mění na neobyvatelné území pomalu mizející pod mořskou hladinou. Zhoršování životních podmínek způsobuje vnitřní přesidlování, migraci a další problémy. SIDS opakovaně upozornily na svou situaci Radu bezpečnosti OSN, a to mj. při jednáních v letech 2007, 2011, 2015, 2018 a 2019. Požadovaly, aby Rada bezpečnosti jejich situaci řešila jako možné bezpečnostní riziko a zajistila spravedlivější rozdělení environmentálních rizik a nákladů. V průběhu jednání Rady bezpečnosti se různé státy snažily interpretovat a re-interpretovat mandát Rady způsobem, který by vyhovoval jejich zájmům. Zástupci SIDS navrhovali, aby Rada rozhodovala na základě principů distributivní spravedlnosti, a tudíž zajišťovala rovné sdílení environmentálních rizik, břemen a hrozeb. Rychle se rozvíjející státy takovémuto návrhu oponovaly. Implicitně předpokládaly, že rozhodování Rady bezpečnosti by mělo být postaveno na principech komutativní spravedlnosti, to znamená, že by Rada měla rozhodovat pouze v přesně vymezených situacích, kdy dochází k porušení pravidel...

Detailed record
2022-09-28
00:53
Diversity of microalgae from extreme habitats: linking phylogeny and ecology
Barcyte, Dovile ; Nedbalová, Linda (vedoucí práce) ; Dvořák, Petr (oponent) ; Bock, Christina (oponent)
in Czech Diverzita mikrořas z extrémních habitatů není zcela prozkoumaná, což je zřejmě způsobeno omezeným úsilím, které bylo dosud věnováno sběru vzorků z často nehostinných prostředí, spolu s komplikovanou taxonomií a systematikou řas. Zejména v málo prozkoumaných extrémně kyselých (pH < 3.0) a polárních habitatech se mohou vyskytovat nové, dosud nepopsané druhy. Cílem této disertační práce bylo polyfázické studium řasových kmenů z extrémních stanovišť s nízkým pH, s nízkým pH v kombinaci s vysokými teplotami a z polárních oblastí. Práce je zaměřena na kokální zelené řasy z třídy Trebouxiophyceae (rody Coccomyxa a Watanabea), monadoidní zelené řasy z třídy Chlorophyceae (Chloromonas a příbuzné rody) a saccodermní zelené řasy z třídy Zygnematophyceae (rod Cylindrocystis). Dále se zabývá kokálními ruduchami z třídy Cyanidiophyceae (rod Galdieria). Hlavní metody výzkumu získaných řasových kmenů zahrnovaly světelnou a transmisní elektronovou mikroskopii a Sangerovo sekvenování jaderných a chloroplastových molekulárních markerů. Jaderné (18S rDNA) a plastidové (rbcL) sekvence byly použity na rekonstrukci fylogenetických stromů a na vyhodnocení taxonomického postavení studovaných organismů. Porovnání modelů sekundární struktury jaderné ITS2 rDNA jako vysoce variabilního molekulárního markeru sloužilo...

Detailed record
2022-09-28
00:52
Řehole a múzy. Bratři kapucíni ve službách umění na prahu českého baroka
Bartůšková, Alice ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Šroněk, Michal (oponent) ; Royt, Jan (oponent)
disertační práce v českém jazyce ALICE BARTŮŠKOVÁ ŘEHOLE A MÚZY. BRATŘI KAPUCÍNI VE SLUŽBÁCH UMĚNÍ NA PRAHU ČESKÉHO BAROKA VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. PHDR. MARTIN ZLATOHLÁVEK, PHD. Disertační práce s názvem Řehole a múzy. Bratři kapucíni ve službách umění na prahu českého baroka si za cíl bádání vytyčila opomíjené téma kapucínských bratrů malířů na pomezí manýrismu a barokní doby. Tomuto fenoménu v malířství, který není charakteristický pouze pro řád kapucínů, ale rovněž pro jiné církevní řády, se dosud nikdo komplexněji nevěnoval. S prvními kapucíny do Čech přišel kapucínský bratr Paolo Piazza, který ve své tvorbě čerpal z odkazu benátské školy 16. století. Byl všestranným malířem, vytvářel nejen malířská plátna, ale také nástěnné malby a jeho malířský rukopis nebyl jednotně vymezen. Paolo Piazza působil v kapucínských klášterech v Praze a Brně za vlády Rudolfa II., pro samotného císaře vytvořil několik uměleckých děl. Piazzovo dílo se zachovalo rovněž v grafických listech od rodiny Sadelerů. Díky těmto grafikám se rozšířilo několik Piazzových kompozic s ustáleným ikonografickým typem do evropského výtvarného umění. Z období českého baroka existují záznamy také a o několika desítkách malířů, kteří pocházeli z řad kapucínského řádu. Ti se podíleli zejména na výzdobě klášterů a přilehlých kostelů. Pobyt...

Detailed record
2022-09-28
00:50
Multi-frequency research of symbiotic binaries
Merc, Jaroslav ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Hambálek, Ľubomír (oponent) ; Mikulášek, Zdeněk (oponent)
Symbiotické systémy patria medzi najrozsiahlejšie interagujúce dvojhviezdy. Tieto premenné hviezdy sa skladajú z vyvinutého chlad- ného obra a horúcej zložky, ktorou je typicky biely trpaslík, v nie- koľkých prípadoch neutrónová hviezda. Predložená práca sumarizuje všetky relevantné informácie o symbiotických dvojhviezdach, vrátane informácii o oboch zložkách systémov, ich aktivite a ďalších prejav- och premennosti. Symbiotické systémy sú predstavené ako unikátne astrofyzikálne laboratória pre štúdium hviezdnej evolúcie, prenosu a akrécie hmoty, hviezdnych vetrov, výtryskov hmoty a ďalších fyzikál- nych procesov. Časť práce predstavuje Novú online databázu symbiotických pre- menných hviezd, moderný, komplexný a aktuálny katalóg týchto dvo- jhviezd, ktorý v súčasnosti obsahuje viac ako 1000 objektov v Mliečnej ceste a ďalších 16 galaxiách. Databáza zároveň predstavuje najkom- plexnejšiu kolekciu orbitálnych, stelárnych aj pozorovacích paramet- rov všetkých známych symbiotických hviezd. Tieto údaje sú detailne študované za účelom lepšieho porozumenia symbiotickej populácii. Z databázy sú vybraní nedostatočne charakterizovaní symbiotickí kandidáti, ktorí sú podrobení detailnej analýze na základe nových a archívnych pozorovacích dát a informácií z literatúry. Prezento- vané sú výsledky štúdia významnej...

Detailed record
2022-09-28
00:50
Moderní biomateriály pro regeneraci pojivových tkání
Hefka Blahnová, Veronika ; Filová, Eva (vedoucí práce) ; Maxová, Hana (oponent) ; Motlík, Jan (oponent)
Pojivové tkáně se typicky vyznačují velkým objemem mezibuněčné hmoty. Jejich hlavní funkcí je poskytovat mechanickou oporu a ochranu ostatním tělním orgánům. Tato práce je zaměřena na regeneraci tkáně kosti a chrupavky, potažmo osteochondrálního defektu. V rámci provedených experimentů byla sledována viabilita a diferenciace lidských kmenových buněk. V in vitro podmínkách byl testován PCL nosič s příměsí růstových faktorů, kolagenová pěna s biokeramikami, xenogenní kostní štěp s biomimetickými peptidy a titanový nosič s nanostrukturovaným povrchem. Vybraný bezbuněčný nosič byl následně implantován do osteochondrálního defektu králičího modelu, kde byla sledována míra regenerace poškozených tkání. In vivo byl hodnocen kolagenový nosič s příměsí PCL nanovláken a biokeramik obohacený o růstové faktory IGF-1, bFGF, TGFβ1 a BMP-2. Právě přídavek růstových faktorů se in vivo jevil jako ne příliš vhodný především z důvodu indukce patologické zánětlivé odpovědi. a to navzdory tomu, že v in vitro podmínkách vykazoval spíše pozitivní efekt. Rovněž biomimetické peptidové sekvence stimulovaly osteogenní diferenciaci lidských mezenchymálních kmenových buněk. V případě různých typů biokeramik kombinovaných s kolagenem i buňky reagovaly spíše na konkrétní kalcium fosfát, respektive hydroxyapatit, než na povrchové...

Detailed record