Doctoral theses

Latest additions:
2021-10-10
00:17
Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy
Dušek, Otakar ; Heissigerová, Jarmila (vedoucí práce) ; Rozsíval, Pavel (oponent) ; Krulová, Magdaléna (oponent)
Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy Abstrakt Cílem této práce bylo získat nové poznatky o vlivu a mechanismech působení mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy. K dosažení cílů byl využit myší model experimentální autoimunitní uveitidy (EAU), u kterého byl testován vliv perorálně podávaného širokospektrého antibiotika metronidazolu, dále vliv probiotických bakterií Escherichia coli O83:K24:H31 (EcO) a Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) podávaných v preventivních a terapeutických režimech. Stupeň zánětlivé aktivity byl hodnocen klinicky in vivo a histologicky post mortem. V pokusech s probiotiky byla provedena imunologická analýza lymfatických uzlin a Peyerových plátů střevní sliznice. Zhodnocení efektu metronidazolu prokázalo signifikantní snížení zánětlivé aktivity v případě zahájení jeho podávání 1 a 2 týdny před indukcí. V případě probiotik byl prokázán protektivní efekt pouze u živé EcN, a to jen v případě podávání 2 týdny před indukcí či od indukce EAU. Preventivní účinek EcN byl doprovázen snížením odpovědi T-lymfocytů specifických pro interfotoreceptorový retinoid-vázající protein ve spádových lymfatických uzlinách místa imunizace 7 dní od indukce a cervikálních uzlinách, jakmile byly patrné klinické projevy nitroočního zánětu. EcN navíc zvýšila...

Detailed record
2021-10-10
00:17
Magnetic reconnection and its manifestations in solar flares and eruptions
Lörinčík, Juraj ; Dudík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Masson, Sophie (oponent) ; Varady, Michal (oponent)
Slnečné erupcie sú prejavmi náhleho uvol'nenia magnetickej energie v slnečnej atmosfére. Táto energia sa uvol'ňuje magnetickou rekonexiou, procesom, pri ktorom sa konektivita siločiar magne- tického pol'a mení tak, aby bol dosiahnutý stav s nižšou energiou. Štandardný model slnečných erupcií v 3D poskytol niekol'ko predpovedí, akým spôsobom sa rekonexia deje v troch rozmeroch. Naše výsledky zamerané na rôzne aspekty 3D rekonexie predpovedané modelom sú predstavené v piatich publikáciách, ktoré sú súčast'ou tejto dizertačnej práce. Analyzujeme evolúciu a mor- fológiu siedmych erupcií pozorovaných prístrojom Atmospheric Imaging Assembly na sonde So- lar Dynamics Observatory. V prvej publikácii (Lörinčík a kol. 2019a) sme interpretovali variácie v rýchlostiach k'lžúcich erupčných jadier pomocou mapovacej normy konektivity siločiar magne- tického pol'a simulovanej v modeli. V Lörinčík a kol. (2019b) sme ukázali, že pozorovaná konverzia vláken filamentu na erupčné slučky je prejavom rekonexie v geometrii 'ar-rf', medzi siločiarami erupčného tokového lana a koronálnych arkád, ktoré ho prekrývajú. V d'alšom pozorovaní (Dudík, Lörinčík a kol. 2019) sme úspešne identifikovali všetky zložky tejto geometrie a taktiež geometrie...

Detailed record
2021-10-10
00:17
Labile elementosilicates as intermediates for design of novel materials
Yue, Qiudi ; Opanasenko, Maksym (vedoucí práce) ; Hronec, Mlan (oponent) ; Zima, Vítězslav (oponent)
Zeolity jsou krystalické mikroporézní materiály s trojrozměrnými mřížkami vytvořenými z tetraedrů se sdílenými vrcholy. Zeolity jsou tradičně definovány jako hlinitokřemičitany (T = Si a Al). V dnešní době byly mřížkové atomy rozšířeny na další tri- /tetravalentní prvky, včetně B, Ga, Ge, Ti atd., vzhledem k chemické flexibilitě zeolitů. Výsledné materiály se označují jako elementosilikáty pro příslušné zeolity obsahující výše uvedené prvky. Tyto materiály vykazují fascinující vlastnosti díky odlišné povaze prvků ve struktuře, např. strukturální flexibilitě a nastavitelné kyselosti. Využití jedinečných vlastností elementosilikátových zeolitů, jejich použití jako výchozích pevných látek pro syntézu nových materiálů a jako adsorbentů pro separaci plynů učinilo velký pokrok. Složitost faktorů ovlivňujících syntézu zeolitu však omezuje možnost kontroly klíčových parametrů tvorby zeolitu, např. krystalizačního mechanismu, rychlosti růstu krystalů a fázové selektivity. Na druhou stranu, pro konkrétní zeolitové systémy, které jsou perspektivní pro separaci plynů, korelace mezi chemickým složením navržených struktur a jejich adsorpčními vlastnostmi je těžko postižitelná. S ohledem na výše uvedená fakta, byla tato práce zaměřena na návrh řady elementosilikátových zeolitů s laditelnými vlastnostmi (zejména...

Detailed record
2021-10-10
00:16
New understanding of corruption and EU legitimacy
Tudjarovska Gjorgjievska, Emilija ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; Dvořáková, Vladimíra (oponent) ; Perottino, Michel (oponent)
This research aims to investigate the causal linkages between the EU democratic legitimacy and the crises of representative democracies in the field of anti-corruption. The threats of corruption to the EU democratic legitimacy and the approach in handling this negative phenomenon is seen as a symptom of a more profound crisis of the EU integration project. The mutual interdependence between the EU and it is member states in delivering the standards of democracy, it's values and principles is seen through legitimation as an act of actual justification. This actual exercise of the EU indirect legitimacy in normative terms is translated into action through the key actors of representative democracies on a national level, the national parliaments and the political parties. However, the role of the parliaments and the party democracy in the broader EU context, especially evident in Central-East Europe (CEE), has been challenged and weak, suggesting hollowness of democracy. This status has been also challenged by the misuse of political power for private gains, as a general understanding of corruption, also adopted by the EU. However, the mutual reinforcement of corruption and the hollowness of democracy have remained under-acknowledged in the broader neoliberal context. The reasons behind are few:...

Detailed record
2021-10-10
00:16
Vliv malých DNA virů na funkci plasmacytoidních dendritických buněk
Janovec, Václav ; Hirsch, Ivan (vedoucí práce) ; Růžek, Daniel (oponent) ; Filipp, Dominik (oponent)
Plasmacytoidní dendritické buňky (pDC) představují populaci imunitních buněk specializovanou na rozeznání virových nukleových kyselin pomocí endosomálních Toll-like receptorů 7 (TLR7) a 9 (TLR9). Aktivace TLR7/9 u pDC vede k produkci interferonů typu I (IFN-I). pDC dále přispívají k antivirové odpovědi prezentací virových antigenů lymfocytům T, čímž tvoří spojení mezi vrozenou a adaptivní složkou imunitní odpovědi. Jelikož je nadměrná produkce IFN-I u pDC asociována s rozvojem autoimunitních onemocnění, musí být jejich aktivita přísně regulována. Z toho důvodu mají pDC na svém povrchu mnoho regulačních receptorů (RR), které inhibují TLR7/9. Tématem této disertační práce je objasnění mechanismu funkce RR u pDC a studie interakcí mezi pDC a obalenými viry schopných využít RR: viru hepatitidy B (HBV) a viru lidské imunodeficience (HIV). Naše výsledky prokázaly, že signální dráha MEK-ERK inhibuje produkci IFN-I u pDC a představuje tak důležitý element signalizace RR. Studie provedené naší výzkumnou skupinou naznačují, že farmakologické cílení signální dráhy MEK1/2-ERK u pDC může představovat jednu ze strategií obnovení funkčního fenotypu pDC. Dále jsme analyzovali, zda aktivní retrovirové terapie (ART) u skupiny 21 pacientů s chronickou infekcí HIV má vliv na množství a fenotyp pDC. Zjistili jsme, že...

Detailed record
2021-10-10
00:16
Patofyziologie urátových transportérů v primární dně
Pavelcová, Kateřina ; Stibůrková, Blanka (vedoucí práce) ; Doležel, Zdeněk (oponent) ; Hrnčíř, Zbyněk (oponent)
V proximálních tubulech ledvin a ve střevě jsou lokalizované proteiny (tzv. urátové transportéry), které zajišťují exkreci i reabsorpci kyseliny močové. Polymorfismy v genech kódujících tyto proteiny mohou vést k narušení transportní funkce a k rozvoji hyperurikémie a dny. Sérová hladina kyseliny močové je však určována i dalšími faktory, mezi něž patří příjem exogenních purinů ve stravě, syntéza endogenních purinů a degradace nukleových kyselin, ale i určitá onemocnění. U 250 pacientů s primární hyperurikémií a dnou jsme Sangerovým sekvenováním analyzovali exony a přiléhající intronové oblasti u deseti genů kódujících urátové transportéry: ABCG2, ABCC4, SLC2A9, SLC22A12, SLC22A11, SLC22A13, SLC17A1, SLC17A3, SLC22A6 a SLC22A8. Možnou souvislost mezi identifikovanými genetickými variantami a primární hyperurikémií a dnou jsme posuzovali na základě porovnání alelických frekvencí s evropskou populací, podle topologických modelů, podle programů predikujících funkční dopad variant a rešerší v odborné literatuře. V úvahu jsme brali i závěry funkčních studií zkoumajících dopad nesynonymních variant v genech ABCG2 a SLC2A9. Zaměřili jsme se také na vliv současného výskytu více variant asociovaných s hyperurikémií a dnou, dále na kombinaci variant asociovaných s hyperurikémií a dnou s variantami...

Detailed record
2021-10-10
00:16
Svěřenské fondy v komparativních souvislostech
Hollmann, Jakub ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent) ; Lederer, Vít (oponent)
Vybrané otázky svěřenských fondů v komparativních souvislostech Abstrakt Autor se v disertační práci zabývá historickým kontextem vývoje institutu trustu a jeho následnou komparací mezi Anglií, Lichtenštejnskem, Francií, Německem a Českou republikou. Cílem této práce je seznámit čtenáře s možnostmi, které institut trustu podle common law přináší, neboť zakotvení svěřenského fondu podle quebeckého občanského zákoníku se v české právní úpravě ukazuje jako nedostatečné. Tato práce poukazuje na rozdílný vývoj mezi tradiční právní doktrínou common law a kontinentální právní vědou. Rozdíly v národních úpravách jsou značné, avšak pravdou je, že si trust získal velkou popularitu napříč národními jurisdikcemi, neboť se jedná o nejflexibilnější formu správy majetku. Podobně jako se v průběhu času inspiroval quebecký trust úpravou trustu dle common law, měl by i český zákonodárce přistoupit k novelizaci jednotlivých ustanovení svěřenského fondu tak, aby jeho využitelnost byla co nejširší. Odlišná cesta oproti tradičnímu common law se ukázala v Německu, kde vznikl Treuhand, u kterého německá právní úprava ponechala široký prostor pro uvážení soudu a kodifikovaná část je minoritní, obdobně tomu je i v případě francouzské fiducie. Velké rozdíly národních úprav trustů či trust-like institutů nutně vedou k zamyšlení, zdali...

Detailed record
2021-10-10
00:15
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Mulák, Jiří ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces Abstrakt Tato disertační práce se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Základní zásady trestního řízení jsou určité právní principy, vůdčí právní ideje, jimiž je ovládáno trestní řízení. Jsou projevem právně politického a právně filosofického přístupu k trestnímu řízení. V důsledku toho jsou základem, na kterém je vybudována organizace trestního řízení a úprava činnosti jeho orgánů. Vyjadřují mínění zákonodárce o nejúčelnějším uspořádání trestního procesu. Význam základních zásad se koncentruje především v jejich funkcích. Text práce je rozdělen do tří velkých kapitol, přičemž tyto jsou dále děleny do obsahově ucelených subkapitol a oddílů. Po úvodu následuje kapitola druhá, která je věnována pojmovému vymezení jednak demokratického právního státu a jeho atributům, jednak právního principu, dále jsou zde nastíněny dva základní modely - systém kontinentální a systém adversární. Poté následuje kapitola, která podrobně pojednává o pojmu, významu, funkcích a systému základních zásad trestního řízení. Dále je zde pojednáno o výjimkách ze základních zásad, o klasifikaci, o charakteru výčtu těchto zásad a o otázce jejich výslovného zakotvení. V této kapitole je na mnoha místech zdůrazněn význam základních...

Detailed record
2021-10-10
00:15
Paper Agora: The Samizdat Periodical Vokno and the Provincial Czech Underground in Historical and Social Perspective
Tharp, Martin ; Maslowski, Nicolas (vedoucí práce) ; Rulíková, Markéta (oponent) ; Kilias, Jaroslaw (oponent)
Disertační abstrakt Martin Tharp, Katedra historické sociologie Papírová agora: samizdatový časopis Vokno a provinční český underground v historické a sociální perspektivě Současná práce se zaměřuje na českou samizdatovou publikaci, časopis Vokno, převážně v době ilegálního provozu, tj. mezi r. 1979 a 1990, v rámcích širšího kontextu občanského a kulturního odporu vůči represivnímu sociálnímu řádu evropského státního socialismu. Analyzuje Vokno jako příklad sociální akce v prostředí nepřátelských státních sil, přičemž bere ohled na spolupůsobení a interakci opoziční praxe a systému, kterému odporuje, včetně státní policejní moci a jemnějších manifestací státní kulturní hegemonie. Představí argument, že Vokno tvořilo pokus o "kontrakulturu" ve smyslu běžném v druhé polovině 20. století, jinak řečeno, neformální a impulzivní kritiky tvrdě uspořádané modernity, nicméně v vlastním historickém kontextu muselo vzít na době tři specifické podoby: esteticky založené sub- nebo kontrakultury, sociální síť, kterou zahrnula různorodé stupně účasti a propojení (tak k etablovanému disentu, jak k ostatním sociálním vrstvám), a konečně uvědoměle opoziční sociální hnutí.

Detailed record
2021-10-10
00:15
The Conformity of the Managerial and Democratic Imperatives of Governance in Non-Governmental Organizations (Comparison betwěeen Berlin, Cairo, and Prague)
Abdelhafez, Dina ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; El Baradei, Laila (oponent) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Správa věcí veřejných (Ang. governance) je odvozena z francouzského slova "gouverner". Dalo by se tedy říct že pojem, "dobrá správa věcí veřejných" označuje způsob, jak spravovat, řídit, vládnout a nasměrovávat organizace jednotlivci, kteří mají na starosti záležitosti řízení. Tato studie využívá teorii Alexis de Tocqueville (1956), která zdůrazňuje důležitost účasti demokratického procesu při řízení interních úkonů v dané organizaci, tak aby dále tyto organizace mohly hrát roli při podpoře demokracie v občanské společnosti. Cílem studie je zjistit imperativy řádné správy nevládních organizací propojením každodenních provozních úkolů a aplikací demokratických principů uvnitř nevládních organizací pomocí metody kvalitativního výzkumu ke shromažďování informací a porovnací implementaci imperativů "dobré správy" nevládních organizací v organizacích nacházejících se v Berlíně, Káhiře a Praze. Studie tedy představuje dva normativní rámce; první je konceptualizace a zprovozňování imperativů řádné správy nevládních organizací integrací demokratické teorie se školami se zastoupením a účastí a druhou je zkoumat vliv EU na vnitřní a vnější faktory týkající se provádění těchto imperativů v nevládních organizacích. Práce táké kategorizuje "imperativy pro správu dobrých nevládních organizací" a rozlišuje mezi...

Detailed record