National Repository of Grey Literature 97 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Image analysis of object surface texture
Klimeš, Jiří ; Horák, Karel (referee) ; Petyovský, Petr (advisor)
This master thesis deals with design and implementation of algorithms for image analysis of object surface texture for the purpose of automating the surface grinding process. In the first part of this thesis, a search was performed in the field of image analysis of object surface texture. The proposed descriptors were tested on the created annotated database of texture images. Subsequently, a scene for image acquisition of the machined object was designed and assembled, and the grinding process was automated based on the results of the previous analysis. The implementation and achieved results were evaluated and other possible improvements were proposed.
Text document plagiarism detector
Kořínek, Lukáš ; Horák, Karel (referee) ; Petyovský, Petr (advisor)
This diploma thesis is concerned with research on available methods of plagiarism detection and then with design and implementation of such detector. Primary aim is to detect plagiarism within academic works or theses issued at BUT. The detector uses sophisticated preprocessing algorithms to store documents in its own corpus (document database). Implemented comparison algorithms are designed for parallel execution on graphical processing units and they compare a single subject document against all other documents within the corpus in the shortest time possible, enabling near real-time detection while maintaining acceptable quality of output.
Unary Classification of Image Data
Beneš, Jiří ; Petyovský, Petr (referee) ; Horák, Karel (advisor)
The work deals with an introduction to classification algorithms. It then divides classifiers into unary, binary and multi-class and describes the different types of classifiers. The work compares individual classifiers and their areas of use. For unary classifiers, practical examples and a list of used architectures are given in the work. The work contains a chapter focused on the comparison of the effects of hyper parameters on the quality of unary classification for individual architectures. Part of the submission is a practical example of reimplementation of the unary classifier.
Studie práce se zádovými postřikovači s dopadem na návrh norem spotřeby času na Školním polesí Valšovice
Horák, Karel
The young stand protection against the forest weed is one of the frequent operations in forestry sector. During the protection treatment is widely used knapsack sprayer for pesticide application. Also in this field of operation together with the keeping the quality of the work, the innovation towards better ergonomic of the operator and/or lower amount of the agent application is noticed. Due to this innovation and development of new models of the sprayers the analyses of the operators is necessary to be able well set the salary and to be able to motivate the employees. Therefore the aim of the thesis was to analyse the operation with knapsack sprayers and based on the results to set the correct work standards.
Algorithms and Methods for Fusion of Matrix Sensors Data during Mapping Inside Building
Klečka, Jan ; Hlaváč, Václav (referee) ; Železný, Miloš (referee) ; Horák, Karel (advisor)
The dissertation is aimed at methods for simultaneous processing of various type sensor data into a virtual map. Conceptually the development was focused on algorithms for simultaneous localization and mapping. In theoretical part has the problem been addressed by the probabilistic approach. The practical part deals with a new approach called as partially collective mapping whose application leads to creation map in form of a set of simple geometrical entities which represents in piecewise manner a border between obstacles and free space.
Visual Object Tracking in Realtime
Kratochvíla, Lukáš ; Klečka, Jan (referee) ; Horák, Karel (advisor)
Sledování obecného objektu na zařízení s omezenými prostředky v reálném čase je obtížné. Mnoho algoritmů věnujících se této problematice již existuje. V této práci se s nimi seznámíme. Různé přístupy k této problematice jsou diskutovány včetně hlubokého učení. Představeny jsou reprezentace objektu, datasety i metriky pro vyhodnocování. Mnoho sledovacích algorimů je představeno, osm z nich je implementováno a vyhodnoceno na VOT datasetu.
Basics of Pedestrians Detection in Image by Machine Learning
Lučanský, Peter ; Klečka, Jan (referee) ; Horák, Karel (advisor)
Táto Bakalárska práce sa zaoberá významnou problematikou v oblasti počítačového videnia, ktorou je detekcia osôb/chodcov v obraze, za pomoci metod strojového učenia, spolu s jej možným využitím, vývojom a vysvetlením princípov. Taktiež sa zaoberá testovaním dnes najlepšieho dostupného algoritmu, pričom sa porovnávajú faktory ktoré vplívajú na kvalitu jeho činnosti. Na začiatku je problematika stručne popísaná, potom sa prejde k podrobným popisom dosiahnutých pokrokov. V nasledujúcej časti sú popísané dostupné datasety, ktoré by sa dali použiť pri tréningu detekčného algoritmu. V poslednom rade sú vykonané trénovacie procesy za rozličných podmienok, pričom sú jednotlivé výsledky porovnávané.
Implementation of Deep Learning Algorithm on Embedded Device
Ondrášek, David ; Boštík, Ondřej (referee) ; Horák, Karel (advisor)
This thesis deals with the implementation of inference model, based on the methods of deep learning, on embedded device. First, machine learning and deep learning methods are researched with emphasis on state-of-the-art techniques. Next, the best suitable hardware had to be selected. In the conclusion, two devices are chosen: Jetson Nano and Raspberry Pi. Then the custom dataset, consisting of three classes of candies, was created and used for training custom inference model through the transfer learning technique. Model is later used in the application, capable of object detection. Application is implemented on Jetson Nano and Raspberry Pi and then evaluated.
Pedestrians Detection in Traffic Environment by Machine Learning
Tilgner, Martin ; Klečka, Jan (referee) ; Horák, Karel (advisor)
Tato práce se zabývá detekcí chodců pomocí konvolučních neuronových sítí z pohledu autonomního vozidla. A to zejména jejich otestováním ve smyslu nalezení vhodné praxe tvorby datasetu pro machine learning modely. V práci bylo natrénováno celkem deset machine learning modelů meta architektur Faster R-CNN s ResNet 101 jako feature extraktorem a SSDLite s feature extraktorem MobileNet_v2. Tyto modely byly natrénovány na datasetech o různých velikostech. Nejlépší výsledky byly dosaženy na datasetu o velikosti 5000 snímků. Kromě těchto modelů byl vytvořen nový dataset zaměřující se na chodce v noci. Dále byla vytvořena knihovna Python funkcí pro práci s datasety a automatickou tvorbu datasetu.
Deep Learning Algorithms on Embedded Devices
Hadzima, Jaroslav ; Boštík, Ondřej (referee) ; Horák, Karel (advisor)
Táto práca popisuje v súčastnosti široko používané architektúry a modely pre Hlboké Učenie, riešiace úlohu detekcie a klasifikácie objektov vo videu. Dôraz tu bude kladený na ich použiteľnosť na vstavaných zariadeniach. Postupne preberieme kroky a odvôvodňovanie pri výbere najlepšieho vstavaného systému pre našu aplikáciu. Ukážková aplikáci pozostáva hlavne z detekcie vozidiel a detekcie voľných parkovacích miest s využitím algoritmov Hlbokého Učenia. Táto aplikácia umožňuje monitorovať počet vozidiel, nachádzajúcich sa na parkovisku a zároveň rozhodnúť, či sa nachádzajú na prakovacom mieste alebo nie. Následne tu budú prebrané kroky nutné ku konfigurácii zariadenia s dôrazom na optimalizáciu hardvéru pre dosiahnutie čo najväčšej rýchlosti. V ďaľšej časti bude poskytnuté porovnanie vybraných modelov, ktoré budú porovnávané hlavne v kategóriách ako rýchlosť alebo F1 skóre. Najlepší kandidát bude použitý na riešenie našej aplikácie a následné testovanie jej vlastností s názvom Inteligentné parkovisko.

National Repository of Grey Literature : 97 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Horák, Kryštof
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.